37

Đóng Rương giao ước

1Bê-sa-lê đóng một cái Rương bằng gỗ cây keo dài hai thước rưỡi, rộng một thước rưỡi, cao một thước rưỡi. 2Ông lấy vàng ròng bọc bên ngoài, lót bên trong và viền chung quanh Rương. 3Ông làm bốn cái khoen bằng vàng gắn vào bốn góc Rương, mỗi bên hai cái. 4Ông cũng làm đòn khiên bằng cây keo bọc vàng, 5và xỏ đòn vào các khoen ở hai bên để khiêng Rương đi.
6Bê-sa-lê cũng làm Nắp chuộc tội bằng vàng ròng, dài hai thước rưỡi, rộng một thước rưỡi. 7,8Ông làm hai chê-ru-bim bằng vàng dát dính liền với Nắp chuộc tội, mỗi chê-ru-bim đứng trên một đầu nắp. 9Hai chê-ru-bim đứng đối diện nhau, sè cánh che trên Nắp chuộc tội, mặt nhìn xuống nắp.

Bàn bánh trần thiết

10,11Bê-sa-lê lại đóng một cái bàn bằng gỗ keo, dài hai thước, rộng một thước, cao một thước rưỡi, rồi lấy vàng ròng bọc bàn và viền chung quanh. 12Ông đóng khung chung quanh mặt bàn, bề rộng của khung bằng một bàn tay, rồi viền vàng chung quanh khung. 13,14Ông làm bốn cái khoen bằng vàng đính vào bốn chân ở gần khung của mặt bàn để xỏ đòn khiêng. 15Đòn khiêng làm bàng gỗ cây keo bọc vàng. 16Ông cũng lấy vàng ròng làm các dụng cụ để trên bàn: dĩa, muỗng, bát và bình.

Chân đèn

17Bê-sa-lê làm một chân đèn bằng vàng dát, từ chân cho đến thân, đài, bầu và hoa của đèn đều dính liền nhau. 18,19Từ thân mọc ra sáu cành, mỗi bên ba cành. Mỗi cành có ba cái hoa hình hạnh nhân. 20Thân của chân đèn có bốn hoa hình hạnh nhân.
21Cứ mỗi hai cành mọc ra từ thân, ông làm một cái đài bên dưới. 22Đài và cành được làm dính liền nhau bằng vàng dát nguyên miếng. 23Ông cũng làm bảy cái đèn, kéo cắt tim và dĩa đựng tàn bằng vàng. 24Ông dùng hết một ta-lâng vàng để làm chân đèn và đồ phụ tùng.

Bàn thờ xông hương, dầu và hương thánh

25Ông đóng một bàn thờ xông hương bằng gỗ cây keo. Bàn thờ hình vuông, mỗi bề một thước, cao hai thước. Các sừng của bàn thờ được gắn liền với bàn thờ. 26Ông lấy vàng lót mặt bàn, bọc cạnh bàn và các sừng, và viền chung quanh bàn. 27Ông làm hai khoen vàng, gắn bên dưới đường viền của bàn, mỗi bên một cái, dùng xỏ đòn khiêng. 28Đòn khiêng được làm bằng gỗ keo bọc vàng.
29Ông cũng chế dầu xức thánh và hương thơm thuần túy theo đúng phương pháp hòa hợp hương liệu.