37

Lub swb xaab nrug Vaajtswv sws cog lug

(Ts.D. 25:10-20)

1Npexalee muab ntoo kub twg ua lub swb xaab, ntev ob tshwm txhais, daav ib tshwm txhais, hab sab ib tshwm txhais. 2Nwg muab cov tseem kub luam taag nrho lub swb xaab hov saab huv saab nrau huvsw hab muab kub ua ib tug caaj ntswg puag ncig lub swb xaab. 3Nwg muab kub nchuav ua plaub lub ntsej tis rua plaub lub kaum swb xaab, ua ib saab ob lub ntsej. 4Nwg muab ntoo kub twg ua ob tug laag kwv hab muab kub luam ob tug laag hov huvsw, 5mas muab ntxwg rua cov ntsej ntawm lub swb xaab ob saab txhad kwv tau lub swb xaab.
6Nwg muab cov tseem kub ua lub hau swb xaab kws roog kev txhum, ntev ob tshwm txhais, daav ib tshwm txhais. 7Nwg muab kub ntaus ua ob tug Khelunpee txawb rua ob tog hau swb xaab. 8Nwg ua ob tug Khelunpee hov ib tug nyob ib tog hau sws xaab lu keev xeeb nkaus rua lub hau swb xaab kws roog kev txhum. 9Ob tug hov nthuav tis lug roog sau lub hau swb xaab, ob tug hov tig ndag ua ke, yog tig lug saib lub hau swb xaab kws roog kev txhum.

Lub rooj

(Ts.D. 25:23-30)

10Nwg muab ntoo kub twg ua ib lub rooj ntev ob tshwm daav ib tshwm hab sab ib tshwm txhais. 11Nwg muab cov tseem kub luam lub rooj hov huvsw hab muab kub ua ib tug caaj ntswg puag ncig lub rooj hov. 12Nwg ua ib daim txag daav ib xwb thaiv puag ncig lub npoo rooj hab muab kub ua ib tug caaj ntswg lu puag ncig daim txag hov. 13Nwg muab kub nchuav ua plaub lub ntsej tis rua plaub lub kaum rooj kws ncaaj plaub tug ceg rooj. 14Nwg muab cov ntsej hov lu ze ze daim txag txhad ntxwg tau laag kwv. 15Nwg muab ntoo kub twg ua ob tug laag kwv lub rooj hab muab kub luam ob tug laag huvsw. 16Nwg muab cov tseem kub ua tej pestwj kws swv sau lub rooj, yog taig plab taig ntim rau moov tshuaj tsw qaab, hab taig phaaj hab tej paav laam fwj kws laub cawv txwv maab xyeem.

Lub teeb kub

(Ts.D. 25:31-40)

17Nwg muab cov tseem kub ua tug kaav teeb. Nwg ntaus ua lub taw hab tug ncej teeb hab ua cov taig zoo le paaj hab cov qa paaj hab cov nplai paaj lu keev xeeb nkaus rua tug kaav teeb. 18Tug kaav teeb nuav ncau ua rau ceg, ib saab ncau peb ceg. 19Txhua ceg muaj peb lub paaj zoo le paaj txwv duaj, txhua lub paaj muaj lub qa paaj hab cov nplai paaj rua rau ceg kws ncau ntawm tug kaav teeb huvsw. 20Tug tseem kaav teeb muaj plaub lub paaj txwv duaj kws muaj lub qa paaj hab cov nplai paaj huvsw. 21Rau ceg ntawd txhua nkawm ceg kws ncau ntawm tug kaav teeb muaj ib lub qa paaj nyob huv qaab. 22Cov qa paaj ntawd hab cov ceg teeb lu keev xeeb nkaus rua tug kaav teeb, yog muab cov tseem kub ntaus ua. 23Nwg muab cov tseem kub ua xyaa lub teeb kws txawb sau xyaa ceg teeb hov, hab ua raab txab kws txav teeb xeeb hab ua lub phaaj plab kws rau txab. 24Nwg muab cov tseem kub nyaav ib talaa ua lub teeb kub hab tej pestwj kws swv ntawm lub teeb hov.

Lub thaaj hlawv moov tshuaj tsw qaab

(Ts.D. 30:1-5)

25Nwg muab ntoo kub twg ua lub thaaj hlawv moov tshuaj tsw qaab. Nwg ua daav xwm faab xwm meem ntev ib tshwm daav ib tshwm sab ob tshwm. Cov kub ntawm kaum thaaj mas yog ua keev hlo ntawm lub thaaj lug. 26Nwg muab cov tseem kub luam hlo lub thaaj saab sau hab plaub faab hab cov kub thaaj huvsw hab muab kub ua ib tug caaj ntswg lu puag ncig lub thaaj. 27Nwg muab kub ua ob lub ntsej tis rua huv qaab tug caaj ntswg hov ib lub ib saab kuas sws ncaaj, mas txhad ntxwg tau laag kwv moog. 28Nwg muab ntoo kub twg lug ua ob tug laag kwv hab muab kub luam ob tug laag hov. 29Nwg ua cov roj tsw qaab dawb huv kws swv ua kevcai tsaa hab ua cov moov tshuaj tsw qaab zoo zoo kws hlawv xyeem, ua tau zoo yaam nkaus le tug Kws txawj ua tshuaj tsw qaab ua.