37

Zoux Laengz Ngaengc Waac Faang

(Beiv mangc Cuotv I^yipv 25:10-22)

1Mbe^saa^len longc da'suqv ndiangx zoux Laengz Ngaengc Waac Faang, ndaauv i ndorqc bienx, hlang ndorqc bienx, jangv ndorqc bienx, 2aengx longc jiem buang jienv ga'nyiec caux gu'nyuoz. Ninh aengx longc jiem zoux bin huing gormx. 3Ninh dox biei norm jiem-kuing dingx jienv biei jieqv faang-zaux nyei gu'nguaaic, yietc bung maaih i norm. 4Ninh longc da'suqv ndiangx zoux i diuh gaeng faang nyei ndiangx yaac buang jienv jiem, 5zorqv daaih cunx jienv faang ga'hlen nyei kuing weic gaeng faang.
6Ninh longc jiem zoux ceix en nyei weic wuov norm faang-nqaaix, ndaauv i ndorqc bienx, jangv ndorqc bienx. 7Ninh aengx longc jiem daav i dauh ⟨ke^lu^mbim⟩ an i bung faang-daauh. 8Yietc bung maaih dauh. Ninh yaac bun i bung faang-daauh nyei ke^lu^mbim ziangh jienv caux faang-nqaaix benx yietc kuaaiv mi'aqv. 9Naaiv deix i dauh ke^lu^mbim hmien doix hmien, yang ndaatv nzie jienv faang gu'nguaaic. I dauh zungv mangc jienv faang-nqaaix.

Zoux Dieh An Njuov Gengx Ziouv

(Beiv mangc Cuotv I^yipv 25:23-30)

10Ninh aengx longc da'suqv ndiangx zoux norm dieh, ndaauv i ndorqc, jangv yietc ndorqc, hlang ndorqc bienx, 11aengx longc jiem buang jienv dieh, yaac longc jiem zoux bin hormh gormx dieh hlen. 12Ninh longc jiem hormh dieh hlen faaux yietc waengh zaangv hlang, aengx longc jiem zoux bin huing gormx. 13Ninh aengx dox biei norm jiem-kuing dingx jienv biei norm dieh gorqv ga'hlen, dongh zaengx zaux wuov norm dorngx. 14Naaiv deix kuing dingx nitv jienv hormh dieh wuov deix dorngx weic cunx gaeng dieh nyei ndiangx. 15Gaeng dieh nyei ndiangx ninh longc da'suqv ndiangx buang jienv jiem. 16Ninh longc jiem zoux dieh nyei jaa-dorngx. Maaih bienh, domh ba'gen, nzormc, caux ciev diuv nyei nguaah baengh.

Zoux Dang-Jaax

(Beiv mangc Cuotv I^yipv 25:31-40)

17Ninh yaac longc jiem zoux norm dang. Dang-jaax caux dang-sin ninh daav daaih. Dang nyei zaanv caux biangh nyueiz biangh ei yaac juangc naaiv ndunh jiem daav cuotv daaih. 18Dang-sin bun zoux juqv caax nquaah, yietc bung maaih buo caax. 19Naaiv deix nquaah, yietc caax maaih buo norm zaanv hnangv an^man biangh nor. Norm-norm maaih biangh nyueiz caux biangh ei. Da'nyeic caax maaih fih hnangv nyei. Yiem dang-sin cuotv nyei juqv caax fih hnangv nzengc. 20Dang-sin maaih biei norm zaanv hnangv an^man biangh nor, norm-norm maaih biangh nyueiz caux biangh ei. 21Juqv caax nquaah, caax-caax nquaah gorn ga'ndiev maengx maaih norm biangh nyueiz. 22Biangh nyueiz caux caax-caax nquaah, caux dang-jaax, dang-sin, juangc yietc ndunh jiem daav cuotv daaih benx yietc norm.
23Ninh mbuo aengx longc jiem zoux siec norm dang-zaanv caux japv dang-cov nyei njiuv caux an njiuv nyei bienh. 24Dang caux dang nyei jaa-sic longc nyic ziepc yietv joih jiem daav daaih.

Zoux Buov Hung Dieh

(Beiv mangc Cuotv I^yipv 30:1-5)

25Ninh aengx longc da'suqv ndiangx zoux norm buov hung dieh, yietc ndorqc feix-bung, ndaauv yietc ndorqc, jangv yietc ndorqc, hlang i ndorqc. Biei bung gorqv nyei jorng caux dieh juangc ndongh ndiangx zoux daaih. 26Gu'nguaaic maengx dieh, biei bung dieh hlen caux jorng, ninh longc jiem buang ndipc nzengc yaac longc jiem zoux bin huing gormx dieh hlen. 27Ninh longc jiem aengx zoux i norm jiem-kuing dingx jienv i bung ga'hlen, bin ga'ndiev maengx, weic cunx gaeng dieh nyei ndiangx. 28Ninh aengx longc da'suqv ndiangx zoux gaeng dieh ndiangx yaac buang jienv jiem.

Zoux Hung Caux Orn Mienh Nyei Youh

(Beiv mangc Cuotv I^yipv 30:22-38)

29Ninh bun dauh zoux wuom-ndaang nyei zaangc mienh peux orn mienh nyei cing-nzengc youh caux cing-nzengc hung.