37

Pơkra Hip Tơlơi Pơgop

(Tơbiă 25:10-22)

1Bezalêl pơkra hip hăng kơyâo akasia, rơyong ñu dua haih sămkrah, tơda ñu jing sa haih sămkrah, laih anŭn dơ̆ng ñu jing sa haih sămkrah. 2Ñu lo̱m hip anŭn hăng mah phŭn wơ̆t gah rơngiao laih anŭn gah lăm, laih anŭn pơkra jăh hăng mah jum dar ñu. 3Ñu pơkra pă̱ boh kong mah hăng pơkle̱p hĭ gơñu ƀơi pă̱ ƀĕ tơkai hip, dua boh kong gah anai laih anŭn dua boh gah adih. 4Giŏng anŭn, ñu pơkra khul gai čơkŭng hăng kơyâo akasia laih anŭn klôp hĭ gơñu hăng mah. 5Laih anŭn ñu pơmŭt khul gai čơkŭng anŭn amăng khul kong anŭn ƀơi dua bơnăh hip kiăng kơ čơkŭng.
6Ñu pơkra kơnŏp tơlơi pap brơi hăng mah phŭn, dua haih sămkrah rơyong ñu laih anŭn sa haih sămkrah tơda ñu. 7Giŏng anŭn, ñu pơkra dua boh rup čerub mơ̆ng mah čruih ƀơi dua anih hơnăl tuč ƀơi kơnŏp anŭn. 8Ñu pơkra sa čerub ƀơi rơnuč gah anai laih anŭn sa čerub ƀơi rơnuč gah adih; ƀơi dua gah rơnuč anai ñu pơlir hĭ hơdôm čerub anŭn pơti̱r hăng kơnŏp anŭn. 9Khul čerub anŭn hơmâo khul čăng gơñu blang nao pơanăp laih anŭn pơtơui hĭ kơnŏp anŭn mơ̆ng khul čăng anŭn. Hơdôm čerub hơmâo anăp klă̱ tơdruă, lăng trŭn nao ƀơi kơnŏp anŭn yơh.

Pơkra Kơnưl Kơƀa̱ng Kơ Ƀañ Tơpŭng

(Tơbiă 25:23-30)

10Ƀing gơñu pơkra kơnưl kơƀa̱ng mơ̆ng kơyâo akasia, rơyong ñu jing dua haih, tơda ñu sa haih laih anŭn dơ̆ng ñu jing sa haih sămkrah. 11Giŏng anŭn, ƀing gơñu lo̱m kơnưl anŭn hăng mah phŭn laih anŭn pơkra jăh hăng mah jum dar kơnưl anŭn. 12Ƀing gơñu ăt pơkra jum dar kơnưl sa bah tơda ñu sa păh tơngan laih anŭn lo̱m hĭ bah anŭn hăng mah. 13Ƀing gơñu pơkra pă̱ boh kong mah kơ kơnưl kơƀa̱ng laih anŭn pơkle̱p hĭ gơñu ƀơi pă̱ akiăng asuĕk, jing anih pă̱ ƀĕ tơkai dŏ. 14Khul kong anai či pioh jĕ hăng bah ñu kiăng kơ djă̱ kơ̆ng gai čơkŭng kơ tơlơi čơkŭng kơƀa̱ng. 15Khul gai čơkŭng anai kơ tơlơi čơkŭng kơnưl kơƀa̱ng ƀing gơñu pơkra hăng kơyâo akasia laih anŭn lo̱m hăng mah mơ̆n. 16Giŏng anŭn, ƀing gơñu pơkra hơdôm gơnam yua kơ kơnưl kơƀa̱ng mơ̆ng mah phŭn, khul ja̱m, kơčŏk, ge̱t laih anŭn khul mŏng kiăng kơ yua amăng gơnam pơyơr ia boh kơƀâo.

Pơkra Tơkai Kơđen

(Tơbiă 25:31-40)

17Ƀing gơñu pơkra tơkai kơđen, čruih ñu mơ̆ng mah phŭn, tơkai laih anŭn drơi, khul kơčŏk ñu hrup hăng bơnga, khul čơnŭh laih anŭn bơnga jing sa drơi hăng tơkai kơđen. 18Năm than tơbiă rai mơ̆ng dua bơnăh tơkai kơđen; klâo than ƀơi gah anai laih anŭn klâo than ƀơi gah adih. 19Klâo boh kơčŏk hrup hăng khul bơnga luz hăng čơnŭh laih anŭn bơnga blang ƀơi sa ƀĕ than, klâo boh ƀơi than gah adih; laih anŭn kơ abih bang năm ƀĕ than tơbiă rai mơ̆ng sa tơkai kơđen. 20Laih anŭn ƀơi phŭn kơđen hơmâo pă̱ boh kơčŏk hrup hăng khul bơnga luz hăng čơnŭh laih anŭn bơnga blang ñu. 21Sa čơnŭh jing dŏ gah yŭ kơ sa pe̱r than tơbiă rai mơ̆ng tơkai kơđen, čơnŭh tal dua gah yŭ kơ pe̱r tal dua, laih anŭn čơnŭh tal klâo dŏ gah yŭ kơ pe̱r tal klâo; abih bang jing năm ƀĕ than. 22Khul čơnŭh laih anŭn than anŭn jing sa drơi hăng phŭn kơđen yơh, le̱ng kơ čruih tia mơ̆ng mah phŭn.
23Ƀing gơñu pơkra tơjuh boh apui kơđen wơ̆t hăng khul gai ke̱p apui laih anŭn ja̱m hơbâo mơ̆ng mah phŭn mơ̆n. 24Ƀing gơñu pơkra tơkai kơđen anai laih anŭn abih bang gơnam yua ñu mơ̆ng sa talang mah phŭn.

Pơkra Kơnưl Kơ Gơnam Ƀâo Mơngưi

(Tơbiă 30:1-5)

25Ƀing gơñu pơkra kơnưl gơnam ƀâo mơngưi mơ̆ng kơyâo akasia. Kơnưl anŭn jing mơlă̱, sa haih rơyong laih anŭn sa haih tơda, laih anŭn dua haih dơ̆ng. Ăt hơmâo pă̱ ƀĕ tơki ƀơi pă̱ akiăng asuĕk jing khul tơki pơkra sa drơi hăng kơnưl anŭn. 26Ƀing gơñu klôp gah ngŏ kơƀa̱ng laih anŭn abih bang bơnăh wơ̆t hăng khul tơki hăng mah phŭn, laih anŭn ngă jăh hăng mah jum dar kơnưl mơ̆n. 27Ƀing gơñu pơkra dua boh kong mah gah yŭ kơ jăh kơnưl, laih anŭn dua boh kong ƀơi gah adih, kiăng kơ djă̱ kơ̆ng khul gai čơkŭng kiăng kơ čơkŭng kơnưl anŭn. 28Ƀing gơñu ăt pơkra khul gai čơkŭng mơ̆ng kơyâo akasia laih anŭn lo̱m hĭ gơñu hăng mah mơ̆n.
29Ƀing gơñu ăt pơkra ia ƀâo mơngưi rơgoh hiam pioh trôč laih anŭn jơngeh wơ̆t hăng gơnam ƀâo mơngưi jing bruă mơ̆ng pô pơkra ia ƀâo mơngưi rơgơi yơh.