39

Xaws tej tsoog meej mom pov thawj

1Puab muab cov xuv xav xuv yimlaaj xuv lab ntus zoo zoo ua tej tsoog kws naav moog ua num huv lub chaw dawb huv, hab ua cev tsoog meej mom dawb huv rua Aloo, lawv le Yawmsaub has rua Mauxe.

Lub tsho efauj

(Ts.D. 28:6-14)

2Puab muab kub hab xuv xav xuv yimlaaj xuv lab hab xuv maaj kws nkoov zoo zoo ua lub tsho efauj. 3Puab ntaus tej daim kub nyag nyag muab txav ua tej pluaj miv miv ntus nrug cov xuv xav xuv yimlaaj xuv lab hab cov xuv maaj kws nkoov zoo zoo, txhad ua tau zoo nkauj txaij nraug zeeg.
4Puab ua ob pluaj ntaub khuam lub tsho efauj ntawm xub pwg muab teem rua ob saab xub pwg tsho. 5Txuj hlaab sa kws ntus zoo zoo kws muab xaws lu rua lub tsho efauj, mas puab ua ib yaam nkaus le lub tsho efauj, yog puab muab cov xuv kub hab xuv xav xuv yimlaaj xuv lab hab cov xuv maaj kws nkoov zoo zoo ntus ua, lawv le kws Yawmsaub has rua Mauxe. 6Puab muab xuv kub qhab ua ob lub taig kub txaij mog mog khawm ob lub qai zeb av txho ci laam lug, hab puab txaug Yixayee cov tub le npe rua huv ob lub qai zeb av hov ib yaam nkaus le txaug txwm. 7Puab muab xaws lu nkaus rua pluaj ntaub kws khuam lub tsho efauj ntawm ob saab xub pwg, ua lub chaw kws ncu ntsoov Yixayee cov tub, lawv le Yawmsaub has rua Mauxe.

Lub awv

(Ts.D. 28:15-30)

8Puab ua ib lub awv zoo nkauj txaij nraug zeeg. Puab muab xuv kub hab xuv xav xuv yimlaaj xuv lab hab cov xuv maaj kws nkoov zoo zoo ua ib yaam nkaus le ua lub tsho efauj. 9Lub awv xwm faab daav ib dus ntev ib dus hab huv plawv khoob ua ib lub naab.
10Puab muab kaum ob lub qai zeb hlaws kws muaj nqes teem ua plaub leej rov ntaav rua ntawm lub awv hov. Leej sau kws yog leej ib mas yog peb lub qai zeb, ib lub qai zeb lab pis tseb, ib lub qai zeb daaj pis lig, ib lub qai zeb ntsuab quas lab. 11Leej kws ob mas yog ib lub qai zeb ntsuab txho, ib lub qai zeb phaithu yimlaaj, ib lub qai zeb hlaws av. 12Leej kws peb mas yog ib lub qai zeb ntsuab xav, ib lub qai zeb kws txho tawg, ib lub qai zeb yimlaaj zem zwv. 13Leej kws plaub mas yog ib lub qai zeb ntsuab pis xab, ib lub qai zeb av txho ci laam lug hab ib lub qai zeb daaj tshab tshab. Mas muab cov tseem xuv kub qhab ua kaum ob lub taig kub txaij mog mog khawm cov qai zeb hov. 14Kaum ob lub qai zeb hlaws hov yuav muaj Yixayee cov tub tej npe txaug rua huv ib yaam nkaus le txaug txwm, muaj kaum ob xeem ib xeem zuj zug le npe nyob rua huv.
15Puab muab cov tseem xuv kub ntswj ua ib txuj saw kheej zoo le txuj hlua tis rua lub awv. 16Puab muab xuv kub ua ob lub taig kub txaij mog mog hab muab kub ua ob lub ntsej mas muab ob lub ntsej tis rua ob lub kaum awv. 17Puab muab ob txuj qaab saw kub lug khawm rua ob lub ntsej ntawm ob lub kaum awv, 18hab muab ob yaav qaab saw sau tis rua ob lub taig kub txaij mog mog kws muab lu rua lub tsho efauj ntawm ob saab xub pwg saab xubndag. 19Puab muab kub ua ob lub ntsej tis rua ob lub kaum awv huv qaab saab huv kws npuas lub tsho efauj. 20Puab muab kub ua ob lub ntsej tis rua ob pluaj ntaub ntawm xub pwg ntawm lub tsho efauj saab xubndag ze kaab lej leeg tsho ntawm txuj hlaab sa kws ntus zoo zoo saab sau. 21Puab muab xuv xav ntswj ua ob txuj hlua khi ob lub ntsej awv saab huv rua ob lub ntsej ntawm lub tsho efauj, lub awv txhad nyob saab sau txuj hlaab sa kws ntus zoo zoo kws sa ntawm duav txhad tsw nplaam ntawm lub tsho efauj, lawv le Yawmsaub has rua Mauxe.

Lub tsho ntev hab txuj phuam

(Ts.D. 28:31-43)

22Puab muab xuv xav ntus ua lub tsho ntev phim lub tsho efauj. 23Puab ua lub tsho nuav yog lub tsho looj hab puab muab lub cej daab tsho hov foob zoo zoo txhad tsw nduag. 24Lub qaab tsho hov mas puab muab xuv xav xuv yimlaaj xuv lab hab cov xuv maaj kws nkoov zoo zoo qhab ua tej lub zoo le txwv ntsab pobkws dai rua, 25hab puab muab cov tseem kub ua tej lub tswb lug dai quas cov txwv ntsab pobkws thoob plhawv ntawm lub qaab tsho ntev hov, 26dai ib lub tswb quas ib lub txwv ntsab pobkws, dai le nuav thoob plhawv lub qaab tsho ntev kws naav ua Yawmsaub le num, lawv le Yawmsaub has rua Mauxe.
27Puab muab cov xuv maaj kws nkoov zoo zoo ntus ua tsho rua Aloo hab nwg cov tub, 28hab muab cov xuv maaj nkoov zoo zoo ua mom ua phuam, hab ua rwg tuab lu, 29hab muab cov xuv maaj nkoov zoo zoo hab xuv xav xuv yimlaaj xuv lab ntus txuj hlaab sa hab ua paaj rua hab, lawv le Yawmsaub has rua Mauxe.
30Puab muab cov tseem kub ntaus ua ib pluaj kub kws dawb huv hab txaug npe ntawv rua huv has tas “Dawb huv rua Yawmsaub” yaam nkaus le luas txaam txwm, 31hab muab xuv xav ua hlua khi pluaj kub hov rua sau hau phuam, lawv le Yawmsaub has rua Mauxe.

Ua txhua yaam huv lub tsev ntaub tav

(Ts.D. 35:10-19)

32Puab ua Yawmsaub lub tsev kws yog lub tsev ntaub sws ntswb txhua yaam tav. Yawmsaub has le caag rua Mauxe cov Yixayee kuj ua txhua yaam tav le hov. 33Puab coj txhua yaam kws ua Yawmsaub lub tsev lug rua Mauxe, yog lub tsev ntaub hab tej pestwj kws swv huvsw, tsw has cov nqai lauj, cov txag taab, cov laag, cov ncej hab cov taw tag huv taw, 34hab cov tawv txwv yaaj kws foo lab lawd hab cov tawv ntshuab havtxwv kws vuv lub tsev ntaub txheej sau, hab daim ntaub maag kws thaiv, 35hab lub swb xaab sws cog lug, cov laag kwv hab lub hau swb xaab kws roog kev txhum, 36hab lub rooj hab tej pestwj kws swv sau lub rooj hab cov ncuav kws xyeem txawb rua ntawm Yawmsaub xubndag, 37hab tug kaav teeb tseem kub hab tej teeb kws nyob sau tug kaav teeb, hab txhua yaam pestwj swv tu lub teeb hab cov roj saam teeb, 38hab lub thaaj kub hab cov roj tsw qaab swv ua kevcai tsaa hab cov moov tshuaj tsw qaab hab daim ntaub kws ua qhov rooj tsev ntaub, 39hab lub thaaj tooj lab kws hlawv hov txhua chaw xyeem hab daim tsuav ntxaij tooj lab hab cov laag kwv hab tej pestwj swv sau lub thaaj, hab lub phaaj ntxuav teg taw hab lub chaw txawb lub phaaj, 40hab cov ntaub xov laj kaab, cov ncej, cov taw tag ncej hab daim ntaub ua rooj vaag, cov hlua hab cov tswg kws txhus tuav laj kaab, hab txhua yaam pestwj kws swv ua num huv Yawmsaub lub tsev kws yog lub tsev ntaub sws ntswb, 41hab tej tsoog meej mom kws ntus tau zoo zoo kws naav rua lub swjhawm moog ua Yawmsaub teg num huv lub chaw dawb huv, yog cev tsoog meej mom dawb huv kws pov thawj Aloo naav hab tej tsoog meej mom kws nwg cov tub naav rua thaus ua pov thawj le num.
42Txhua yaam kws Yawmsaub has kuas Mauxe ua lawd mas cov Yixayee kuj ua tav huvsw. 43Mauxe moog tshuaj saib tej num txhua yaam mas pum tas puab ua lawv nraim le kws Yawmsaub has lawd tes Mauxe txawm foom koob moov rua puab.