39

Zoux Sai Mienh Nyei Lui-Houx

(Beiv mangc Cuotv I^yipv 28:1-14)

1Ninh mbuo longc ba'gi suix setv mbuov, luoqc, siqv-hongc, ndatv ndie zoux sai mienh zuqv jienv yiem singx dinc fu-sux nyei lui-houx. Ninh mbuo ei jienv Ziouv paaiv Mose nyei waac zoux cing-nzengc nyei lui-houx bun Aalon.

Zoux Efotv

2Ninh mbuo longc jiem caux ba'gi suix setv mbuov, luoqc, siqv-hongc caux la'maah suix-muonc zoux ⟨efotv.⟩ 3ninh mbuo daav jiem benx yietc kuaaiv yietc kuaaiv bieqc nyei, aengx japv daaih muonc nyei hnangv suix nor, zorpc jienv ba'gi suix setv mbuov, luoqc, siqv-hongc caux la'maah suix-muonc bun buoz-dauh longx nyei zaangc mienh ndatv daaih. 4Ninh mbuo weic efotv zoux i diuh gorng bangc efotv nyei i bung gorqv dingx jienv paanx mba'dauh. 5Sai efotv wuov diuh sai jaaiv ndie ninh mbuo longc ga'naaiv fih hnangv nyei yaac fih hnangv nyei zoux. Ninh mbuo longc jiem, longc ba'gi suix setv mbuov, luoqc, siqv-hongc caux la'maah suix-muonc ziux Ziouv paaiv Mose.
6Ninh mbuo aengx zorqv wuov deix i kuaaiv jaaix nyei la'bieiv-siqv, aengx longc jiem-finx ciqv lorqc lorqc jienv, aengx diu jienv I^saa^laa^en nyei dorn nyei mbuox hnangv yienx nor. 7Ninh mbuo aengx zorqv naaiv deix la'bieiv dingx jienv efotv nyei mba'dauh wuov norm dorngx, zoux jangx-hoc biux mengh fingx-fingx I^saa^laa^en Mienh, ziux Ziouv paaiv Mose nyei waac.

Zoux Buang La'kuotv Nyei Ga'naaiv

(Beiv mangc Cuotv I^yipv 28:15-30)

8Buoz-dauh longx nyei zaangc mienh zoux kuaaiv buang la'kuotv nyei ga'naaiv, caux efotv fih hnangv nyei zoux. Ninh longc jiem caux ba'gi suix setv mbuov, luoqc, siqv-hongc caux la'maah suix-muonc. 9Ninh nzipv jienv benx i yiemc yietc naamx feix-bung, 10aengx dingx jienv biei liouz la'bieiv-jaaix. Da'yietv liouz maaih norm siqv nyei, nzang nyei, maaih norm yangh ungv nyei, maaih norm maeng-mbiaan. 11Da'nyeic liouz maaih norm ndiemh maeng nyei, nzang nyei. Maaih norm mbanv mbuov nyei, nzang nyei. Maaih norm baeqc nyei, njeiv-njeiv wuov. 12Da'faam liouz maaih norm mbuov-maeng nyei, maaih norm baeqc jieqv ben nyei, maaih norm luoqc, nzang nyei. 13Da'feix liouz maaih norm yangh baeqc, maaih norm setv zeiv baeqc jieqv, aengx maaih norm maeng-gox. Naaiv deix la'bieiv longc jiem ciqv lorqc lorqc jienv. 14Yietc zungv maaih ziepc nyeic norm la'bieiv. Yietc norm la'bieiv diu I^saa^laa^en nyei yietc dauh dorn nyei mbuox hnangv yienx nor, biux mengh ziepc nyeic fingx I^saa^laa^en Mienh.
15Weic buang la'kuotv nyei ga'naaiv ninh mbuo longc jiem gitv mbinz daaih zoux limc hnangv hlaang nor. 16Aengx zoux i norm jiem-lorqc caux i norm jiem-kuing dingx jienv buang la'kuotv wuov kuaaiv ga'naaiv gu'nguaaic i bung gorqv. 17Zorqv wuov deix i diuh jiem-limc cunx bieqc buang la'kuotv wuov kuaaiv ga'naaiv nyei i bung gorqv nyei kuing. 18Limc dueiv-mueiz bangc mba'dauh wuov deix i norm la'bieiv-lorqc nyatv jienv. Hnangv naaiv nor, buang la'kuotv wuov kuaaiv ga'naaiv naetv jienv efotv nyei gorng nza'hmien maengx. 19Ninh mbuo aengx zoux i norm jiem-kuing dingx jienv buang la'kuotv wuov kuaaiv ga'naaiv ga'ndiev, wuov deix i norm gorqv gu'nyuoz maengx. 20Yaac zoux i norm jiem-kuing dingx jienv efotv nza'hmien maengx, paanx mba'dauh nyei gorng ga'ndiev, nitv sai jienv sai jaaiv ndie nyei dorngx gu'nguaaic diqv dien, dingx jienv efotv nyei ngutv. 21Ninh mbuo aengx longc hlaang-mbuov cunx jienv buang la'kuotv wuov kuaaiv ga'naaiv ga'ndiev nyei kuing, bangc efotv nyei kuing nyatv jienv, bun buang la'kuotv wuov kuaaiv ga'naaiv yiem dingc, ziux Ziouv paaiv Mose nor.

Zoux Sai Mienh Zorng-Zuqv Nyei Ga'naaiv

(Beiv mangc Cuotv I^yipv 28:31-43)

22Ninh mbuo aengx longc ba'gi suix setv mbuov ndatv yiemc lui-ndaauv zuqv efotv gu'nyuoz maengx, 23yaac liouh norm kuotv yiem ndie mbu'ndongx zoux lui-jaang, longc ndie hornc jienv huing gormx weic maiv bun lui-jaang mbaaix. 24Ninh mbuo longc ba'gi suix setv mbuov, luoqc, siqv-hongc caux la'maah suix-muonc zoux ziqc liouh biouv dingx huing gormx lui-juoqv. 25Aengx longc jiem zoux lingh dingx jienv, 26yietc norm jiem-lingh nqenx norm ziqc liouh biouv dingx huing gormx zuqv fu-sux Ziouv nyei lui-juoqv, ziux Ziouv paaiv Mose nyei waac.
27Ninh mbuo yaac longc la'maah ndie-muonc zoux gu'nyuoz wuov yiemc lui-ndaauv bun Aalon caux ninh nyei dorn mbuo. 28M'nqorngv-beu, muoc caux houx-nangv ninh mbuo longc la'maah ndie-muonc zoux. 29Ninh mbuo aengx longc la'maah suix-muonc zorpc jienv ba'gi suix setv mbuov, luoqc, siqv-hongc, ndatv diuh sai jaaiv ndie, yaac maaih buoz-dauh congx congx nyei mienh congx jienv congx ziux Ziouv paaiv Mose nyei waac.
30Ninh mbuo aengx daav kuaaiv jiem zoux cing-nzengc jangx-hoc, ndingh jienv nzaangc hnangv yienx nor gorngv,
  “Cing-Nzengc Weic Ziouv. ”
31Aengx longc hlaang-mbuov dingx jienv naaiv kuaaiv ga'naaiv nyatv jienv m'nqorngv-beu ziux Ziouv mbuox Mose nyei waac zoux.

Ndopv-Liuh Nyei Nyungc-Nyungc Zoux Ziangx

(Beiv mangc Cuotv I^yipv 35:10-19)

32Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei yietc zungv gong zoux ziangx nzengc. Ziouv hnangv haaix nor paaiv Mose, I^saa^laa^en Mienh hnangv wuov nor ei jienv zoux nyungc-nyungc. 33Ninh mbuo ziouc dorh ndopv-liuh mingh Mose wuov. Se dorh gu'nyuoz wuov yiemc ndopv-liuh caux ndopv-liuh nyei yietc zungv jaa-sic, ga'naaiv-kaux, ndopv-liuh nyei qorng, gungh gangc ndiangx, dongc caux dongc nyei taapv. 34Gomv ndopv-liuh wuov deix ba'gi yungh ndopv nyomc daaih siqv nyei caux fuoqv daaih longx nyei wuov deix saeng-kuv ndopv caux mbaeqc jienv Laengz Ngaengc Waac Faang wuov kuaaiv ndie. 35Ninh mbuo aengx dorh ⟨Laengz Ngaengc Waac Faang⟩ caux gaeng faang nyei ndiangx caux ceix en nyei weic wuov norm faang-nqaaix, 36dieh caux dieh nyei yietc zungv jaa-sic caux gengx Tin-Hungh nyei njuov, 37wuov norm jiem-dang-jaax, caux dang-jaax gu'nguaaic nyei dang-zaanv caux dang-jaax nyei yietc zungv jaa-sic caux dang nyei youh, 38buov hung nyei jiem-dieh, orn mienh nyei youh, hung, caux bieqc ndopv-liuh wuov kuaaiv mbaeqc gaengh ndie, 39dongh siqv ziec-dorngh caux dongh siqv piaeng, gaeng ziec-dorngh nyei ndiangx caux ziec-dorngh nyei yietc zungv jaa-sic, bunh caux bunh nyei taapv, 40weih laatc nyei ndie, laatc dongc, dongc nyei taapv, mbaeqc laatc gaengh ndie, corng laatc nyei hlaang, mborng ndau corng laatc nyei dongc, Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei yietc zungv jaa-dorngx, 41caux yiem singx dinc zuqv jienv fu-sux nyei njang-laangc lui-houx, se Aalon sai mienh nyei cing-nzengc lui-houx, caux ninh nyei dorn mbuo zuqv jienv zoux sai mienh fu-sux Ziouv nyei lui-houx.
42Naaiv deix yietc zungv gong I^saa^laa^en Mienh ziux Ziouv paaiv nyei waac zoux ziangx nzengc. 43Mose dimv mangc ninh mbuo nyei yietc zungv gong yaac buatc se doix nzengc Ziouv paaiv nyei waac, ninh ziouc buang waac bun ninh mbuo.