39

Pơkra Khul Ao Kơ Ƀing Khua Ngă Yang

(Tơbiă 28:1-14)

1Mơ̆ng mơrai mik, mơla̱ng laih anŭn mriah huč ƀing gơñu pơkra khul ao mơñam kơ bruă mă amăng sang khăn. Ƀing gơñu ăt pơkra khul ao rơgoh hiam kơ A̱rôn mơ̆n kar hăng Yahweh hơmâo pơđar laih kơ Môseh.

Ao Êphôd

2Ƀing gơñu pơkra ao êphôd hăng mơrai mah, mơrai mik, mơla̱ng laih anŭn mơrai mriah huč, laih anŭn hăng mơrai blâo ƀlĭ. 3Ƀing gơñu čruih rơpi̱h hla mah laih anŭn khăt hĭ jing suai mơrai hăng pơmŭt hrŏm hăng mơrai mik, mơla̱ng laih anŭn mriah huč, laih anŭn hăng mơrai blâo ƀlĭ, jing bruă mă mơ̆ng sa čô pô thâo treh trah. 4Ƀing gơñu pơkra khul bơnăl ao bra kơ ao êphôd jing gơnam pơtôp hăng dua anih asuĕk ñu, tui anŭn ñu dưi đo̱m. 5Hơdrăng kơiăng mơñam hiam, ngă hăng mơrai mah, mik, mơla̱ng, mriah huč laih anŭn hăng mơrai blâo ƀlĭ, pơtôp hăng ao êphôd tui anŭn kiăng kơ jing hĭ sa drơi, kar hăng Yahweh hơmâo pơtă laih kơ Môseh.
6Ƀing gơñu jiă khul boh pơtâo ônik amăng khul grŏ̱ mah laih anŭn čih treh ƀơi hơdôm pơtâo anŭn hrup hăng sa gru kơđŏm hăng khul anăn ƀing ană đah rơkơi Israel. 7Giŏng anŭn, ƀing gơñu pơtôp khul grŏ̱ anŭn ƀơi khul bơnăl ao bra kơ ao êphôd jing khul boh pơtâo djă̱ hơdơr kơ ƀing ană đah rơkơi Israel, tui hăng Yahweh hơmâo pơđar laih kơ Môseh.

Pơkra Ao Tơda

(Tơbiă 28:15-30)

8Ƀing gơñu pơkra ao tơda mơ̆ng bruă sa čô thâo pơkra. Ƀing gơñu pơkra ao tơda anai hrup hăng ao êphôd tui anai: Hăng mơrai mah, mơrai mik, mơla̱ng, mriah huč laih anŭn hăng mơrai blâo ƀlĭ. 9Ao tơda anai jing mơlă̱, rơyong ñu sa păh tơngan laih anŭn tơda ñu ăt sa păh tơngan mơ̆n, laih anŭn čơkŭt hĭ jing dua tal. 10Giŏng anŭn, ƀing gơñu jiă pă̱ tơroai khul boh pơtâo yom ƀơi anŭn. Amăng tơroai tal sa hơmâo sa sar sardôn, sa sar tôpas laih anŭn sa sar emerôt; 11amăng tơroai tal dua hơmâo sa sar emeral, sa sar saphir laih anŭn sa sar diamôn; 12amăng tơroai tal klâo hơmâo sa sar jasin, sa sar agat laih anŭn sa sar amêtis; 13amăng tơroai tal pă̱ hơmâo sa sar bêril, sa sar ônik laih anŭn sa sar jasper. Ƀing gơñu jră̱ hơdôm sar pơtâo anai mŭt amăng khul grŏ̱ hăng mah. 14Hơmâo pluh-dua sar pơtâo, rĭm sar pơtâo hơmâo sa anăn ƀing ană đah rơkơi Israel, rĭm sar pơtâo treh hrup hăng sa gru kơđŏm hăng sa anăn amăng pluh-dua kơnung djuai.
15Kơ bơnăl ao tơda gơñu pơkra sa hrĕ añŭ hăng mah phŭn hrup hăng hrĕ kuĭ. 16Ƀing gơñu pơkra dua boh grŏ̱ mah laih anŭn dua boh kong mah, laih anŭn pơkle̱p hĭ khul kong anai ƀơi dua akiăng asuĕk ao tơda. 17Ƀing gơñu akă dua djoi hrĕ añŭ nao ƀơi khul kong ƀơi hơdôm akiăng asuĕk ao tơda, 18laih anŭn gah tơluč hrĕ añŭ kơ dua boh grŏ̱, pơtôp hĭ gơñu ƀơi khul bơnăl ao bra kơ ao êphôd ƀơi gah anăp. 19Ƀing gơñu pơkra dua boh kong mah hăng pơtôp ƀơi dua boh akiăng asuĕk gah adih ao tơda ƀơi jăh gah lăm jĕ ao êphôd. 20Giŏng anŭn, ƀing gơñu pơkra dua boh kong mah dơ̆ng hăng pơtôp hĭ kong anŭn ƀơi gah yŭ kơ bơnăl ao bra jing gah anăp kơ ao êphôd, jĕ ƀơi tơhơnal sĭt gah ngŏ kơ hơdrăng kơiăng ao êphôd. 21Ƀing gơñu akă khul kong ao bra laih anŭn khul kong ao êphôd hăng hrĕ ia mik, pơto nao kơ hơdrăng kơiăng tui anŭn ao tơda ƀu či tơglŏh đuaĭ hĭ mơ̆ng ao êphôd ôh, tui hăng Yahweh hơmâo pơtă laih kơ Môseh.

Pơkra Khul Ao Pơkŏn Dơ̆ng Kơ Ƀing Khua Ngă Yang

(Tơbiă 28:31-43)

22Ƀing gơñu pơkra ao phyung kơ ao êphôd abih bang hăng bơnăl ia mik, mơ̆ng bruă pô thâo mơñam, 23hăng sa boh amăng tŏng krah ao phyung anŭn hrup hăng sa kuăl tơkuai ao, laih anŭn sĭt jum dar jăh anŭn tui anŭn tơkuai ao anŭn hoaĭ tơĭ hĭ ôh. 24Ƀing gơñu pơkra hơdôm boh pumƀre hăng mơrai mik, mơla̱ng, mriah huč laih anŭn hăng mơrai blâo ƀlĭ jum dar jăh ao gah yŭ. 25Laih anŭn ƀing gơñu pơkra khul răng răi hăng mah phŭn laih anŭn tep hĭ gơñu jum dar jăh ao gah yŭ pơkơmlăh hăng hơdôm boh pumƀre anŭn jum dar jăh ao gah yŭ. 26Ƀing gơñu pioh hơdôm boh răng răi hăng boh pumƀre pơkơmlăh nao rai jum dar jăh ao kiăng kơ buh amăng bruă ngă yang, tui hăng Yahweh hơmâo pơtă laih kơ Môseh.
27Kơ A̱rôn hăng ƀing ană đah rơkơi ñu, gơñu pơkra khul ao rơpi̱h hăng bơnăl blâo ƀlĭ, jing bruă mă mơ̆ng pô thâo mơñam, 28laih anŭn muk hăng bơnăl blâo ƀlĭ, hrĕ drăng akŏ laih anŭn khul ao gah lăm hăng bơnăl blâo ƀlĭ. 29Hơdrăng kơiăng pơkra hăng mơrai blâo ƀlĭ, mơrai mik, mơla̱ng laih anŭn mơrai mriah huč, mơ̆ng bruă pô thâo sĭt jă̱, tui hăng Yahweh hơmâo pơtă laih kơ Môseh.
30Ƀing gơñu pơkra sa pŏk plăk mơ̆ng mah phŭn, jing sa gru pơyơr rơgoh hiam, laih anŭn trah ƀơi anŭn hrup hăng boh hiăp ƀơi sa gru kơđŏm tui anai: Rơgoh Hiam Yơh Kơ Yahweh. 31Giŏng anŭn, ƀing gơñu pơkle̱p plăk anŭn ƀơi muk hăng sa boh hrĕ ia mik tui hăng Yahweh hơmâo pơtă kơ Môseh laih.

Tơlơi Pơgiŏng Hĭ Bruă Mă

(Tơbiă 35:10-19)

32Tui anŭn, abih bang bruă amăng sang khăn, jing Sang Khăn pơjơnum anŭn, arăng hơmâo pơgiŏng hĭ laih. Ƀing Israel ngă rĭm bruă tui hăng Yahweh hơmâo pơđar laih kơ Môseh. 33Giŏng anŭn, ƀing gơñu ba rai sang yang hăng khăn kơ Môseh tui anai: Sang khăn hăng abih bang gơnam yua ñu, răng răi gơnam goaĭ ñu, khul hơnăl pơnăng, khul kơyâo pơgăn, khul tơmĕh laih anŭn khul jơ̆ng atur, 34khăn go̱m ngă hăng khul klĭ triu añrŭ mriah, khăn go̱m hăng klĭ akan prŏng laih anŭn khăn păng pơgăn; 35Hip Tơlơi Pơgop hăng khul gai čơkŭng laih anŭn kơnŏp pơkra tơlơi pap brơi; 36kơnưl kơƀa̱ng hăng abih bang gơnam yua ñu laih anŭn ƀañ tơpŭng kơ tơlơi pơyơr; 37tơkai kơđen hăng mah phŭn, apui kơđen ñu, abih bang gơnam yua ñu, laih anŭn ia jâo kơ apui; 38kơnưl mah, ia ƀâo mơngưi pioh trôč, gơnam ƀâo mơngưi, laih anŭn khăn păng kơ bah amăng mŭt nao pơ sang khăn; 39kơnưl ko̱ng hăng driah ko̱ng ñu, gai čơkŭng laih anŭn hăng abih bang gơnam yua ñu; kơthŭng rao hăng tơkai ñu; 40khul khăn păng kơ wăl tơdron hăng khul tơmĕh laih anŭn jơ̆ng atur ñu, laih anŭn khăn păng kơ bah amăng mŭt nao pơ wăl tơdron; khul hrĕ kuĭ laih anŭn khul gai črŏ̱ kơ wăl tơdron; laih anŭn abih bang dram gơnam kơ sang khăn, jing Sang Khăn pơjơnum; 41laih anŭn khul ao mơñam pioh buh amăng bruă ngă yang amăng sang yang, wơ̆t hăng khul ao A̱rôn jing khua ngă yang laih anŭn khul ao kơ ƀing ană đah rơkơi ñu tơdang ƀing gơñu mă bruă ƀing khua ngă yang.
42Ƀing Israel hơmâo pơgiŏng hĭ laih abih bang bruă kar hăng Yahweh hơmâo pơtă laih kơ Môseh. 43Môseh ep kơsem bruă mơnuă anŭn hăng ƀuh ƀing gơñu hơmâo pơgiŏng hĭ laih tui hăng Yahweh hơmâo pơtă laih. Tui anŭn, Môseh bơni hiam kơ ƀing gơñu yơh.