3

Nau Brah Ndu Kuăl Y-Môis

1Y-Môis chiă biăp po păng Y-Jêtrô, Kôranh ƀư brah Midian, jêh ri păng njŭn biăp pa dâng bri rdah jêh ri tât ta Yôk Brah Ndu, yôk Hôrep. 2Tông mpăr ueh Yêhôva tâm mpơl ma păng tâm mpiăt ŭnh ta nklang du ntŭk pôm. Y-Môis gŭ uănh, jêh ri aơ, pôm hit ŭnh, ƀiălah ŭnh mâu sa pôm ôh. 3Y-Môis lah: "Gâp mra teng veh uănh nau khlay aơ, mâm ƀư ŭnh mâu sa ôh pôm." 4Tơ lah Yêhôva saơ păng veh ŭch uănh, pô ri Brah Ndu kuăl păng bơh pôm jêh ri lah: "Ơ Y-Môis ơi, Y-Môis ơi" Jêh ri păng plơ̆ lah: "Aơ ta aơ gâp." 5Brah Ndu lah: "Lơi văch êp ta aơ ôh, doh lơi ntâu jot may, yorlah ntŭk may gŭ râng nây jêng neh kloh ueh prăp ma Brah Ndu". 6Jêh ri păng lah: "Gâp jêng Brah Ndu mbơ̆ may, Brah Ndu Y-Abraham, Brah Ndu Y-Isak, jêh ri Brah Ndu Y-Yakôb, "Y-Môis pôn muh măt păng, yorlah păng klach uănh ma Brah Ndu.
7Yêhôva lah: "Gâp saơ jêh nau rêh ni phung ƀon lan gâp tâm n'gor Êjipt, jêh ri gâp tăng jêh nau khân păng nđêng nter yor phung kôranh kan khân păng; gâp gĭt năl nau rêh ni khân păng, 8jêh ri gâp jŭr gay ma tâm rklaih khân păng bơh ti Êjipt, jêh ri njŭn leo khân păng luh bơh n'gor nây, hăn hao tâm n'gor ueh jêh ri toyh, ta n'gor geh ndơ sông sa nhêt rmeh ler, ta ntŭk phung Kanaan, phung Hitit, phung Amôrit, phung Pêrisit, phung Hêvit jêh ri phung Jêbusit. 9Aơ, nau phung Israel nter nđêng hao tât ta gâp jêh, nđâp gâp saơ lĕ nau phung Êjipt ƀư rêh ni ma khân păng. 10Văch hom, gâp mra njuăl may hăn ta Pharaôn gay ma may dơi ăn phung ƀon lan gâp, phung kon Israel, luh bơh n'gor Êjipt." 11Ƀiălah Y-Môis lah ma Brah Ndu: "Mbu gâp jêng kŏ ăn gâp hăn ta Pharaôn, jêh ri njŭn leo phung kon Israel, du luh tă bơh n'gor Êjipt." 12Brah Ndu lah: "Gâp mra gŭ ndrel ma may, jêh ri aơ nau tâm mbên ma may, gâp jêng nơm njuăl may hăn; jêh may njŭn leo phung ƀon lan luh bơh n'gor Êjipt, khân may mra pah kan ma Brah Ndu ta kalơ yôk aơ."
13Y-Môis lah ma Brah Ndu: "Tơ lah gâp tât ta phung kon Israel jêh ri lah ma khân păng: 'Brah Ndu phung che khân may njuăl gâp văch ta khân may', jêh ri tơ lah khân păng ôp gâp: 'Mbu amoh păng?' Moh gâp mra lah ma khân păng?" 14Brah Ndu lah ma Y-Môis: "Gâp J Ê N G N Ơ M J Ê N G." Jêh ri păng lah: "Ăn may lah pô aơ ma phung ƀon lan Israel, 'N Ơ M J Ê N G njuăl gâp văch ma khân may.' 15Brah Ndu lah tay ma Y-Môis: "Ăn may ngơi ma phung ƀon lan Israel pô aơ, 'Yêhôva, Brah Ndu phung che khân may, Brah Ndu Y-Abraham, Brah Ndu Y-Isăk jêh ri Brah Ndu Y-Yakôb, njuăl gâp văch ma khân may.' Aơ yơh amoh gâp n'ho ro, aơ yơh bu mra kah gĭt ma gâp tâm lĕ rngôch rnôk. 16Hăn tâm rƀŭn hom phung bu bŭnh bu ranh phung Israel jêh ri lah ma khân păng. "Yêhôva, Brah Ndu phung che khân may, Brah Ndu Y-Abraham, Y-Isăk, jêh ri Y-Yakôb tâm mpơl jêh ma gâp, lah: "Gâp saơ jêh khân may, jêh ri nau bu ƀư ma khân may tâm n'gor Êjipt. 17Jêh ri gâp ton, gâp mra ngluh khân may bơh nau rêh ni tâm n'gor Êjipt, hăn ta n'gor phung Kanaan, phung Hitit, phung Amôrit, phung Pêrisit, phung Hêvit jêh ri phung Jêbusit, du rplay n'gor geh ndơ sông sa nhêt rmeh rmai." 18Khân păng mra iăt bâr may; jêh ri ăn may hăn ndrel ma phung bu bŭnh bu ranh phung Israel ma hđăch n'gor Êjipt jêh ri lah ma păng: 'Yêhôva Brah Ndu phung Hêbrơ, tâm mâp jêh đah hên. Aƀaơ, hên dăn ma may, ăn hên hăn pe nar hăn tâm ndrêch rdah gay ma hên dơi nhhơr ndơ ƀư brah ma Yêhôva, Brah Ndu hên.' 19Gâp gĭt hđăch Êjipt mâu mra ăn khân may hăn ôh tơ lah bu mâu ƀư ma du ma du mlâm ti brah. 20Jêh ri gâp mra yơr ti gâp jêh ri dong n'gor Êjipt ma ăp ntil nau khlay gâp mra ƀư ta nklang n'gor nây. Jêh nau nây păng mra ăn khân may hăn. 21Gâp mra ăn phung ƀon lan aơ geh nau yô̆ ta năp phung Êjipt; jêh ri tơ lah khân may hăn, khân may mâu mra hăn ti hŏng ôh. 22Ăp nơm bu ur dăn ma bu ur chiau meng păng jêh ri ma phung bu ur gŭ tâm ngih păng ndơ khlay, prăk, mah jêh ri bok ao. Khân may mra sâm nsoh phung kon bu klâu jêh ri phung kon bu ur khân may; pô ri mơ khân may pit sŏk drăp ndơ phung Êjipt."