3

Mai-sen và bụi gai cháy

1Một hôm, trong lúc đang chăn bầy cừu của cha vợ là Giê-trô (cũng gọi là Rê-u-ên, thầy tế lễ Ma-đi-an), Mai-sen đi sâu mãi cho đến mé sa mạc, gần Hô-rếp, núi của Thượng Đế. 2Thình lình, thiên sứ của Chúa Hằng Hữu hiện ra với ông như một ngọn lửa cháy giữa bụi cây. Mai-sen thấy lửa phát ra từ bụi cây, nhưng bụi cây không bị cháy tàn. 3,4Ông tự nhủ: "Lạ thật, sao bụi cây vẫn không cháy tàn. Ta lại gần xem thử." Chúa Hằng Hữu gọi: "Mai-sen! Mai-sen!" Ông thưa: "Dạ, con đây." 5,6Ngài bảo: "Đừng lại gần! Mau cởi giày ra, vì con đang đứng trên đất thánh. Ta là Thượng Đế của tổ tiên con, của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp." Mai-sen liền lấy tay che mặt vì sợ nhìn thấy Thượng Đế.
7Chúa Hằng Hữu nói: "Ta biết hết nỗi khổ nhục của dân Ta tại Ai-cập, cũng nghe thấu tiếng thở than của họ dưới tay kẻ áp bức bạo tàn. 8Ta đến để giải thoát họ khỏi ách nô lệ Ai-cập, đem họ đến một xứ tốt đẹp, bao la, phì nhiêu, tức là đất của dân Ca-na-an, Hê-tít, A-mo, Phê-rết, Hê-vít và Giê-bu hiện nay. 9Tiếng kêu van của dân Y-sơ-ra-ên đã thấu tận trời và Ta đã rõ cách người Ai-cập áp bức dân Ta. 10Bây giờ Ta sai con đến gặp Pha-ra-ôn, bảo vua ấy để cho dân Ta đi."
11Mai-sen thưa: "Con là ai mà bảo được Pha-ra-ôn phải để cho dân Y-sơ-ra-ên đi?" 12Thượng Đế hứa: "Ta sẽ đi với con, và đây là bằng cớ chứng tỏ Ta sai con: Khi con đã đem dân Ta ra khỏi Ai-cập, con sẽ đến thờ lạy Ta trên chính núi này."
13Mai-sen hỏi lại: "Khi con đến nói với dân Y-sơ-ra-ên: Thượng Đế của tổ tiên chúng ta sai tôi đến với anh em, nếu họ hỏi: Tên Ngài là gì? Con sẽ trả lời thế nào?" 14“Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu," Thượng Đế đáp, "Đấng Tự Hữu đã sai con." 15Ngài tiếp: "Con nói với họ rằng: Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của tổ tiên Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp đã sai tôi đến với anh em. Chúa Hằng Hữu là tên vĩnh viễn của ta, tên được ghi tạc qua các thế đại."
16Chúa Hằng Hữu lại bảo Mai-sen: "Con cũng mời các bô lão Y-sơ-ra-ên họp lại và nói với họ: Thượng Đế của tổ tiên Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp đã hiện ra với tôi, sai tôi nói với các ông rằng: "Ta đã viếng thăm Y-sơ-ra-ên, thấy rõ hoàn cảnh của dân ta rồi. 17Ta hứa chắc sẽ đem họ từ cảnh khổ nhục tại Ai-cập đến đất phì nhiêu của dân Ca-na-an, Hê-tít, A-mo, Phê-rết, Hê-vít và Giê-bu." 18Họ sẽ nghe theo con. Các bô lão sẽ đi với con đến yết kiến vua Ai-cập và nói với vua rằng: 'Chúa Hằng Hữu, Chúa của người Hy-bá đã hiện ra với chúng tôi. Vậy, xin cho chúng tôi đi một nơi trong sa mạc mất ba ngày đường để chúng tôi dâng tế lễ cho Ngài. 19Nhưng Ta biết trước, trừ khi bị áp lực phi thường, vua Ai-cập sẽ không để cho dân Y-sơ-ra-ên đi đâu. 20Vì vậy, Ta sẽ vung tay hành hạ quốc gia này, làm nhiều phép lạ, rồi cuối cùng họ mới để dân Ta đi. 21,22Ta cũng sẽ khiến người Ai-cập rộng lòng, để khi dân Y-sơ-ra-ên ra đi chẳng đi tay trắng. Phụ nữ Y-sơ-ra-ên sẽ xin các người láng giềng và các bà chủ Ai-cập các món nữ trang bằng vàng, bằng bạc và áo xống để mặc cho con cái mình. Như vậy, chính người Ai-cập lại bị người Y-sơ-ra-ên bóc lột."