3

Vaajtswv hu Mauxe

1Mauxe yug nwg yawm txwv Yethoo kws yog cov Mintee tug pov thawj tej yaaj tej tshws. Nwg coj nwg tej yaaj tej tshws moog rua tebchaws moj saab qhua saab nub poob moog txug lub roob Haule, kws yog Vaajtswv lub roob. 2Yawmsaub tug tubkhai ntuj lug tshwm huv cov nplaim tawg kws cig huv ib tsob nyuas ntoo rua Mauxe pum. Mauxe saib mas pum tsob nyuas ntoo cig quas plawg kuas tsw kub nyab le. 3Mauxe txhad has tas, “Kuv yuav moog saib yaam kws phemfwj nuav saib yog ua caag tsob ntoo tsw kub nyab le.” 4Thaus Yawmsaub pum nwg txaav lug saib, Vaajtswv txawm hu huv tsob ntoo tuaj tas, “Mauxe, Mauxe 'e.” Mauxe teb tas, “Kuv nyob ntawm nuav 'os.” 5Vaajtswv txhad has tas, “Tsw xob nkaag lug ze. Hle koj nkawm khau tseg vem tas qhov chaw kws koj sawv nuav yog lub chaw dawb huv.” 6Hab Vaajtswv has rua nwg tas, “Kuv yog koj txwv tug Vaajtswv, yog Aplahaa tug Vaajtswv, yog Yiha tug Vaajtswv hab yog Yakhauj tug Vaajtswv.” Mauxe pus nkaus lub plhu vem yog nwg ntshai tsw kaav saib Vaajtswv.
7Yawmsaub txawm has tas, “Kuv tub pum kuv haiv tuabneeg kws nyob huv Iyi tebchaws txujkev txom nyem lwj sab lawm hab tub nov puab lub suab quaj lawm vem yog raug cov kws saib puab quab yuam ua num nyaav. Kuv paub puab tej kev txom nyem. 8Kuv nqeg lug yuav cawm puab dim huv cov Iyi txhais teg hab coj puab tawm huv lub tebchaws hov moog rua lub tebchaws kws zoo hab daav, yog lub tebchaws kws muaj kua mig hab zwb ntaab ndwg ndo, yog moog rua lub chaw kws cov Khana‑aa, cov Hithai, cov Amaulai, cov Pelixai, cov Hivai hab cov Yenpu nyob. 9Nwgnuav cov Yixayee lub suab quaj tuaj txug kuv lawm, hab kuv tub pum qhov kws cov Iyi quab yuam puab lawm. 10Mas nwgnuav kuv yuav khaiv koj moog cuag Falau sub koj txhad coj tau kuv haiv tuabneeg kws yog Yixayee cov tub ki tawm huv Iyi tebchaws moog.” 11Tassws Mauxe has rua Vaajtswv tas, “Kuv yog leejtwg es yuav moog cuag tau Falau hab coj cov Yixayee tawm huv Iyi tebchaws moog?” 12Vaajtswv has tas, “Kuv yuav nrug nraim koj. Nuav yog tug txujci tseem ceeb kws qha rua koj paub tas kuv khaiv koj moog, yog thaus koj coj cov pejxeem tawm huv Iyi tebchaws moog lawm mej yuav lug pe Vaajtswv sau lub roob nuav.”
13Tassws Mauxe has rua Vaajtswv tas, “Yog kuv moog cuag cov Yixayee hab has rua puab tas, ‘Mej tej laug tug Vaajtswv khaiv kuv lug cuag mej,’ hab puab nug kuv tas, ‘Nwg lub npe hu le caag?’ mas kuv yuav teb puab le caag?” 14Vaajtswv has rua Mauxe tas, “KUV YEEJ YOG KUV.” Hab nwg has rua Mauxe tas, “Ca le has rua cov Yixayee tas, ‘KUV YOG, yog tug kws khaiv kuv lug cuag mej.’ ” 15Vaajtswv has dua rua Mauxe tas, “Koj ca le has rua cov Yixayee le nuav tas, ‘Yawmsaub kws yog mej tej laug tug Vaajtswv, yog Aplahaa tug Vaajtswv, yog Yiha tug Vaajtswv hab yog Yakhauj tug Vaajtswv khaiv kuv lug cuag mej.’ Nuav yog kuv lub npe moog ib txhws, mas txhua tam tuabneeg yuav tsum ncu hu le nuav moog. 16Koj ca le moog hu Yixayee cov kev txwj quas laug tuaj sablaaj ua ke, hab has rua puab tas, ‘Yawmsaub, kws yog mej tej laug tug Vaajtswv, yog Aplahaa, Yiha hab Yakhauj tug Vaajtswv tau tshwm rua kuv pum hab has tas, Kuv saib ntsoov mej hab pum tej kws mej raug huv Iyi tebchaws lawm. 17Kuv cog lug tseg tas kuv yuav coj mej tawm huv Iyi tebchaws kws mej raug kev txom nyem lwj sab moog rua huv cov Khana‑aa, cov Hithai, cov Amaulai, cov Pelixai, cov Hivai, hab cov Yenpu lub tebchaws kws muaj kua mig hab zwb ntaab ndwg ndo.’ 18Puab yuav noog koj tej lug, mas koj hab Yixayee cov kev txwj quas laug yuav moog cuag vaajntxwv Iyi hab has rua nwg tas, ‘Yawmsaub kws yog cov Henplais tug Vaajtswv tau ntswb peb, mas nwgnuav peb thov koj tso peb moog huv tebchaws moj saab qhua peb nub ke sub peb txhad tau moog xyeem tsaj rua Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv.’ 19Kuv yeej paub tas vaajntxwv Iyi yuav tsw kheev mej moog yog nwg tsw raug tug kws muaj fwjchim txhais teg yuam nwg. 20Kuv yuav tsaa kuv txhais teg ua txhua yaam txujci phemfwj tshwm lug ntaus Iyi tebchaws. Dhau ntawd Falau yuav tso mej moog. 21Kuv yuav ua kuas cov Iyi hlub kuv haiv tuabneeg nuav mas thaus mej tawm moog mej yuav tsw moog teg dawb teg nplag. 22Txhua tug quaspuj yuav thov npauj nyag npauj kub hab tej tsoog tsho ntawm cov Iyi kws nrug puab nyob ua ib zog hab ntawm tej quaspuj kws nrug puab nyob ua ib tse, coj tej nuav moog rua mej tej tub tej ntxhais naav. Ua le nuav mej txhad lws tau cov Iyi tej hov txhua chaw.”