40

Thiết lập xong Đền tạm

1Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen: 2“Vào ngày mồng một tháng giêng, con phải lo dựng Đền tạm. 3Con sẽ đặt Rương giao ước trong Đền rồi dùng bức màn ngăn nơi để rương lại. 4Đem cái bàn vào, xếp các đồ phụ tùng trên bàn. Đem chân đèn vào, thắp đèn lên. 5Đặt bàn thờ xông hương bằng vàng trước Rương giao ước. Treo bức màn che cửa Đền tạm lên. 6Đặt bàn thờ dâng của lễ thiêu trước cửa Đền tạm. 7Đặt bồn tắm giữa Đền tạm và bàn thờ, đổ nước vào bồn. 8Dựng hành lang chung quanh Đền tạm và treo bức màn che cửa hành lang lên.
9Con lấy dầu xức thánh xức cho Đền tạm và mọi vật ở trong Đền, hiến dâng Đền và mọi vật ở trong Đền, như vậy Đền tạm sẽ được thánh hóa. 10Con cũng xức dầu thánh cho bàn thờ dâng tế lễ thiêu và đồ phụ tùng, hiến dâng bàn thờ, bàn thờ sẽ nên rất thánh. 11Xức dầu cho bồn tắm và chân bồn rồi hiến dâng bồn.
12Sau đó, con đem A-rôn và các con trai người đến trước cửa Đền hội kiến, lấy nước tắm rửa họ. 13Mặc bộ áo lễ thánh vào cho A-rôn, xức dầu cho người và hiến dâng người để người làm tế lễ phục vụ Ta. 14Cũng đem các con trai A-rôn đến, mặc áo dài cho họ; 15Xức dầu cho họ cũng như con đã xức dầu cho cha họ, để họ cũng làm thầy tế lễ phục vụ Ta. Lễ xức dầu thánh này có hiệu lực vĩnh viễn, con cháu họ sẽ làm thầy tế lễ phục vụ ta đời đời.
16Mai-sen vâng lời, làm tất cả mọi điều Chúa Hằng Hữu bảo ông. 17Vậy, vào ngày đầu của tháng thứ nhất, năm thứ hai, Đền tạm được dựng lên. 18Mai-sen dựng Đền tạm bằng cách đặt các lỗ trụ, dựng khung, đặt thanh ngang và dựng các trụ. 19Ông chăng vải trại lên trên, phủ các lớp kia bên trên vải trại, theo điều Chúa Hằng Hữu đã bảo ông.
20Mai-sen để các bảng "Chứng cớ" vào Rương giao ước, xỏ đòn khiêng, và đặt Nắp chuộc tội lên trên Rương. 21Ông đem Rương vào Đền tạm, rồi dùng bức màn ngăn ra Nơi chí thánh để đặt Rương, như lời Chúa Hằng Hữu đã dạy bảo. 22Ông đặt cái bàn về phía bắc, bên ngoài bức màn; 23rồi để bánh trần thiết trên bàn trước mặt Chúa Hằng Hữu, như lời Ngài đã bảo. 24Ông để chân đèn đối diện với cái bàn, về phía nam; 25thắp đèn lên trước mặt Chúa Hằng Hữu như Ngài đã dặn ông. 26Ông đặt bàn thờ bằng vàng trong Đền, đằng trước bức màn; 27đốt hương trên bàn thờ này, như Ngài đã dặn ông. 28Mai-sen treo bức màn che cửa Đền tạm lên; 29rồi đặt bàn thờ dâng tế lễ thiêu trước cửa ra vào Lều hội kiến và dâng lên bàn thờ này một của lễ thiêu và của lễ chay, theo lời Chúa Hằng Hữu bảo ông.
30,31Ông đặt bồn tắm khoảng giữa Lều hội kiến và bàn thờ, rồi đổ nước vào. Tại đây Mai-sen, A-rôn và các con trai A-rôn rửa tay chân. 32Mỗi khi vào Lều hội kiến hay đến gần bàn thờ, họ rửa ráy sạch sẽ theo lời Chúa Hằng Hữu dạy Mai-sen.
33Mai-sen dựng hành lang chung quanh Đền tạm và bàn thờ, treo bức màn che cửa hành lang lên. Vậy, Mai-sen hoàn tất mọi việc.
34Có một đám mây kéo đến bao bọc Lều hội kiến và vinh quang của Chúa Hằng Hữu tràn ngập Lều. 35Mai-sen không vào Lều hội kiến được vì đám mây dày đặc và vinh quang của Chúa Hằng Hữu đầy dẫy trong Lều.
36Trong cuộc hành trình của người Y-sơ-ra-ên, mỗi khi thấy trụ mây bay lên từ nóc Lều hội kiến, họ ra đi. 37Nếu không thấy trụ mây bay lên, họ cứ ở lại cho đến khi trụ mây rời chỗ. 38Và trong suốt cuộc hành trình này, cứ ban ngày trụ mây ở trên Lều hội kiến, còn ban đêm, trong mây có lửa chiếu sáng cho toàn dân Y-sơ-ra-ên.