40

Mauxe tsaa Yawmsaub lub tsev ntaub

1Yawmsaub has rua Mauxe tas, 2“Lub ib hlis ntuj nub xab ib koj ca le tsaa kuv lub tsev kws yog lub tsev ntaub sws ntswb, 3hab muab lub swb xaab sws cog lug tso rua huv lub tsev ntaub, hab muab ib daim ntaub thaiv kem lub swb xaab. 4Nqaa lub rooj lug txawb rua huv, hab muab tej pestwj kws swv txawb sau lub rooj nyag nyob nyag chaw, hab nqaa tug kaav teeb lug txawb rua hab muab cov teeb txawb rua sau. 5Txawb lub thaaj kub kws hlawv moov tshuaj tsw qaab ncaaj rua ntawm lub swb xaab sws cog lug chaav nrau nuav, hab muab daim ntaub khuab ua qhov rooj rua kuv lub tsev ntaub. 6Teeb lub thaaj kws hlawv hov txhua chaw xyeem ncaaj ntawm kuv lub tsev lub qhov rooj kws yog lub tsev ntaub sws ntswb saab nrau, 7hab muab lub phaaj ntxuav teg taw txawb rua ntawm lub tsev ntaub sws ntswb hab lub thaaj kem nruab nraab hab nqaa dej rua huv lub phaaj. 8Xov laj kaab puag ncig lub tsev ntaub hov hab muab daim ntaub khuab ua rooj vaag. 9Muab cov roj tsw qaab swv ua kevcai tsaa laub ywg kuv lub tsev hab txhua yaam kws nyob huv, hab ua kevcai tu kuas kuv lub tsev hab txhua yaam ntawd dawb huv rua kuv mas lub chaw pe Yawmsaub txhad dawb huv. 10Hab muab cov roj hov laub ywg lub thaaj kws hlawv xyeem hab tej pestwj kws swv ntawm lub thaaj huvsw ua kevcai tu kuas dawb huv rua kuv mas lub thaaj ntawd txhad dawb huv kawg nkaus. 11Hab muab cov roj tsw qaab hov laub ywg lub phaaj hab lub chaw kws txawb lub phaaj ua kevcai tu kuas dawb huv rua kuv.
12“Coj Aloo hab nwg cov tub lug rua ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sws ntswb hab muab dej ntxuav puab. 13Muab cev tsoog meej mom kws dawb huv ua rua Aloo naav, hab muab cov roj tsw qaab laub ywg rua nwg ua kevcai tu kuas nwg dawb huv rua kuv, mas nwg txhad ua tau pov thawj ua kuv teg num. 14Coj Aloo cov tub tuaj hab muab tej tsoog meej mom ua rua puab naav. 15Muab cov roj tsw qaab laub ywg puab ib yaam nkaus le ywg rua puab txwv, puab txhad ua tau pov thawj ua kuv teg num. Qhov kws muab roj laub ywg ua kevcai tsaa le hov ua rua puab muaj feem ua pov thawj ib txhab ib txhws ib tam dhau ib tam moog le.”
16Mauxe ua txhua yaam lawv le kws Yawmsaub has. 17Xyoo ob lub ib hlis ntuj nub xab ib Mauxe txawm tsaa Yawmsaub lub tsev ntaub. 18Mauxe tsaa Yawmsaub lub tsev le nuav, nwg teem cov taw tag, hab tsaa cov txag taab, hab ntxwg laag rua cov txag taab hab tsaa cov ncej. 19Nwg muab chaws ntaub lug vuv Yawmsaub lub tsev hab muab cov tawv vuv lub tsev ntaub txheej sau, lawv le Yawmsaub has rua nwg. 20Nwg muab ob daim txag zeb kws sau Yawmsaub tej lug tso rua huv lub swb xaab hab ntxwg ob tug laag kwv rua lub swb xaab hab muab lub hau kws roog kev txhum kaw rua. 21Nwg muab lub swb xaab kwv lug rua huv Yawmsaub lub tsev hab dai daim ntaub kem lub swb xaab sws cog lug, lawv le Yawmsaub has rua Mauxe.
22Mauxe muab lub rooj txawb rua huv lub tsev ntaub sws ntswb chaav nrau daim ntaub thaiv saab peg, 23hab muab cov ncuav tso rua sau lub rooj kuas nyag nyob nyag chaw ntawm Yawmsaub xubndag, lawv le Yawmsaub has rua nwg. 24Mauxe muab tug kaav teeb txawb rua huv lub tsev ntaub sws ntswb saab nraag ncaaj nkaus lub rooj, 25hab muab cov teeb txawb rua sau rua ntawm Yawmsaub xubndag, lawv le Yawmsaub has rua nwg. 26Mauxe muab lub thaaj kub txawb rua huv lub tsev ntaub sws ntswb ti nkaus daim ntaub thaiv chaav nrau, 27mas nwg hlawv tej moov tshuaj tsw qaab rua sau lub thaaj hov, lawv le Yawmsaub has rua nwg.
28Mauxe muab daim ntaub khuab ua Yawmsaub lub tsev lub qhov rooj. 29Nwg teeb lub thaaj kws hlawv hov txhua chaw xyeem saab nrau ncaaj Yawmsaub lub tsev lub qhov rooj kws yog lub tsev ntaub swb ntswb. Nwg muab hov txhua chaw ua kevcai hlawv huvsw xyeem hab ua kevcai xyeem qoob loos, lawv le Yawmsaub has rua nwg. 30Mauxe muab lub phaaj txawb ca rua ntawm lub tsev ntaub sws ntswb hab lub thaaj ntu nruab nraab, hab nwg muab dej rua huv ua chaw ntxuav. 31Mauxe hab Aloo hab Aloo cov tub kuj swv cov dej huv lub phaaj hov ntxuav teg ntxuav taw. 32Thaus puab yuav moog huv lub tsev ntaub sws ntswb lossws moog ze lub thaaj thaus twg puab yuav tsum ntxuav teg ntxuav taw ua ntej, lawv le Yawmsaub has rua Mauxe lawd. 33Mauxe xov laj kaab puag ncig Yawmsaub lub tsev hab lub thaaj, hab nwg muab daim ntaub khuab ua qhov rooj vaag. Nwg ua ib puas tsaav yaam hov tav taag nrho huvsw.

Fuab lug roog ti nkaus lub tsev ntaub sws ntswb

34Lub swjhawm hov tug ncej fuab lug roog ti nkaus lub tsev ntaub sws ntswb hab Yawmsaub tug fwjchim ci ntsaa quas ab puv nkaus huv Yawmsaub lub tsev. 35Mauxe nkaag tsw tau rua huv lub tsev ntaub sws ntswb vem tug ncej fuab lug roog ti nkaus lub tsev hab Yawmsaub tug fwjchim ci ntsaa quas ab puv nkaus huv Yawmsaub lub tsev hov.
36Ncua swjhawm kws puab pheej tswv hov, yog tug ncej fuab txaav ntawm Yawmsaub lub tsev moog thaus twg tes cov Yixayee yuav tsum sawv kev tswv moog thaus ntawd. 37Yog tug ncej fuab tsw txaav moog mas puab kuj tsw tawm moog le, puab tog moog txug nub kws tug ncej fuab txaav moog tsaiv. 38Ncua swjhawm kws puab pheej tswv hov, nruab nub Yawmsaub tug ncej fuab nyob sau Yawmsaub lub tsev, mo ntuj tug ncej fuab hov ci le nplaim tawg taab meeg cov Yixayee suavdawg pum.