40

Tơlơi Pơdơ̆ng Đĭ Laih Anŭn Tơlơi Pơyơr Sang Khăn

1Giŏng anŭn, Yahweh pơhiăp hăng Môseh tui anai, 2“Pơdơ̆ng đĭ bĕ sang khăn jing Sang Khăn pơjơnum anŭn ƀơi hrơi tal sa. 3Pioh bĕ Hip Tơlơi Pơgop amăng anŭn laih anŭn pơgăn hĭ anih hip anŭn hăng khăn păng. 4Ba mŭt bĕ kơnưl kơƀa̱ng laih anŭn dap hơdôm gơnam lŏm kơ kơnưl kơƀa̱ng anai. Giŏng anŭn, ba mŭt bĕ tơkai kơđen laih anŭn dap đĭ apui ñu. 5Pioh bĕ kơnưl mah kơ gơnam ƀâo mơngưi ƀơi gah anăp kơ Hip Tơlơi Pơgop laih anŭn pioh bĕ khăn păng ƀơi bah amăng mŭt nao pơ sang khăn.
6“Pioh bĕ kơnưl kơ gơnam pơyơr čuh ƀơi gah anăp kơ bah amăng mŭt nao pơ Sang Khăn pơjơnum; 7pioh bĕ kơthŭng rao kơplăh wăh Sang Khăn pơjơnum hăng kơnưl ngă yang laih anŭn tuh mŭt bĕ ia amăng kơthŭng anŭn. 8Pơdơ̆ng đĭ bĕ khăn păng jum dar wăl tơdron laih anŭn pioh khăn păng ƀơi bah amăng mŭt nao pơ wăl tơdron mơ̆n.
9“Mă bĕ ia ƀâo mơngưi pioh trôč hăng pik ƀơi sang khăn laih anŭn rĭm gơnam amăng anŭn; pơrơgoh hĭ bĕ ñu laih anŭn abih bang gơnam yua, tui anŭn ñu či jing hĭ rơgoh hiam yơh. 10Giŏng anŭn, trôč bĕ ƀơi kơnưl kơ gơnam pơyơr čuh laih anŭn ƀơi abih gơnam yua ñu; pơrơgoh hĭ bĕ kơnưl anŭn laih anŭn ñu či jing hĭ rơgoh hiam biă mă yơh. 11Trôč bĕ ia ƀâo mơngưi ƀơi kơthŭng rao laih anŭn ƀơi tơkai ñu kiăng pơrơgoh hĭ abih kơthŭng anŭn.
12“Ba nao bĕ A̱rôn wơ̆t hăng ƀing ană đah rơkơi ñu pơ bah amăng mŭt nao pơ Sang Khăn pơjơnum laih anŭn mơnơi hĭ ƀing gơñu. 13Giŏng anŭn, buh brơi bĕ A̱rôn amăng khul ao rơgoh hiam, trôč ia ƀâo mơngưi ƀơi ñu kiăng pơrơgoh hĭ ñu, tui anŭn ñu či mă bruă Kâo jing sa čô khua ngă yang yơh. 14Ba rai bĕ ƀing ană đah rơkơi ñu hăng buh brơi ƀing gơñu hăng khul ao rơpi̱h. 15Trôč bĕ ia ƀâo mơngưi ƀơi ƀing gơñu kar hăng ih hơmâo trôč laih ƀơi ama gơñu, tui anŭn ƀing gơñu či mă bruă Kâo jing ƀing khua ngă yang yơh. Tơlơi trôč ia ƀâo kơ ƀing gơñu anŭn či ngă brơi kơ ƀing gơñu jing ƀing khua ngă yang truh pơ hơdôm rơnŭk pơanăp yơh.” 16Môseh ngă tui rĭm tơlơi kar hăng Yahweh hơmâo pơtă laih kơ ñu.
17Tui anŭn, sang khăn gơñu hơmâo pơdơ̆ng đĭ laih ƀơi hrơi tal sa blan tal sa amăng thŭn tal dua anai. 18Tơdang Môseh pơdơ̆ng đĭ sang khăn, ñu pioh mŭt khul jơ̆ng atur amăng anih anŭn, pơdơ̆ng đĭ khul hơnăl pơnăng, hlă mŭt khul hlô̱ng kơyâo laih anŭn pơdơ̆ng đĭ khul tơmĕh. 19Giŏng anŭn, ñu la̱ng khăn go̱m gah ngŏ ƀơi sang khăn laih anŭn pioh khăn go̱m gah rơngiao gah ngŏ ƀơi khăn anŭn dơ̆ng tui hăng Yahweh hơmâo pơtă laih.
20Ñu mă dua boh hơnăl boh pơtâo hăng pioh mŭt amăng Hip Tơlơi Pơgop, čut mŭt khul gai čơkŭng anŭn ƀơi khul kong hip laih anŭn pioh kơnŏp tơlơi pap brơi gah ngŏ ƀơi hip anŭn. 21Giŏng anŭn, ñu ba mŭt Hip Tơlơi Pơgop amăng sang khăn hăng yol khăn păng pơgăn kiăng kơ pơgang kơđŏm hĭ Hip Tơlơi Pơgop anŭn, tui hăng Yahweh hơmâo pơtă laih.
22Môseh pioh kơnưl kơƀa̱ng amăng Sang Khăn pơjơnum ƀơi gah dư̱r kơ sang khăn jing gah rơngiao kơ khăn păng, 23laih anŭn dap tơbiă ƀañ tơpŭng pơ anŭn ƀơi anăp Yahweh, tui hăng Yahweh hơmâo pơđar laih kơ ñu.
24Ñu pioh tơkai kơđen amăng Sang Khăn pơjơnum klă̱ anăp hăng kơnưl kơƀa̱ng ƀơi gah thu̱ng kơ sang khăn, 25laih anŭn pơdơ̆ng đĭ khul apui ƀơi anăp Yahweh, tui hăng Yahweh hơmâo pơđar laih kơ ñu.
26Môseh pioh kơnưl mah amăng Sang Khăn pơjơnum ƀơi gah anăp kơ khăn păng pơgăn, 27laih anŭn čuh gơnam ƀâo mơngưi ƀơi anŭn, kar hăng Yahweh pơđar kơ ñu laih. 28Giŏng anŭn, ñu păng đĭ khăn păng ƀơi bah amăng mŭt nao pơ sang khăn.
29Ñu pioh kơnưl kơ gơnam pơyơr čuh jĕ bah amăng mŭt nao pơ sang khăn, jing Sang Khăn pơjơnum, laih anŭn pơyơr ƀơi anŭn hơdôm gơnam pơyơr čuh laih anŭn hơdôm gơnam pơyơr tơpŭng, tui hăng Yahweh hơmâo pơtă laih.
30Ñu pioh kơthŭng rao kơplăh wăh Sang Khăn pơjơnum hăng kơnưl laih anŭn tuh mŭt ia amăng kơthŭng anŭn kiăng kơ pioh rao, 31laih anŭn Môseh hăng A̱rôn wơ̆t hăng ƀing ană đah rơkơi ñu yua ia anŭn kiăng kơ rao tơngan laih anŭn tơkai gơñu. 32Ƀing gơñu rao hlâo kơ ƀing gơñu mŭt nao amăng Sang Khăn pơjơnum ƀôdah rai jĕ ƀơi kơnưl, tui hăng Yahweh hơmâo pơtă laih kơ Môseh.
33Giŏng anŭn, Môseh pơdơ̆ng đĭ khăn păng jum dar wăl tơdron sang khăn laih anŭn kơnưl, laih anŭn păng đĭ khăn păng ƀơi bah amăng mŭt nao pơ wăl tơdron. Tui anŭn, Môseh pơgiŏng hĭ bruă mơnuă yơh.

Gơ̆ng Kơthul Dŏ Ƀơi Ngŏ Sang Yang Hăng Khăn

(Yap 9:15-23)

34Giŏng anŭn, kơthul go̱m hĭ Sang Khăn pơjơnum anŭn laih anŭn tơlơi ang yang Yahweh pơbă hĭ anih sang khăn anŭn. 35Môseh ƀu dưi mŭt nao amăng Sang Khăn pơjơnum ôh yuakơ gơ̆ng kơthul hơmâo dŏ ƀơi ngŏ anih anŭn, laih anŭn tơlơi ang yang Yahweh pơbă hĭ anih sang khăn anŭn.
36Amăng abih bang tơlơi ƀing Israel rơbat nao, tơdah gơ̆ng kơthul yŏng đĭ mơ̆ng gah ngŏ kơ sang yang hăng khăn anŭn, ƀing gơñu či rơbat nao yơh; 37samơ̆ tơdah gơ̆ng kơthul ƀu yŏng đĭ ôh, ƀing gơñu ƀu tơbiă nao ôh tơl truh hrơi gơ̆ng kơthul anŭn yŏng đĭ. 38Tui anŭn, gơ̆ng kơthul Yahweh dŏ gah ngŏ kơ sang khăn tơdang hrơi, laih anŭn gơ̆ng apui amăng gơ̆ng kơthul tơdang mlam ƀơi anăp abih bang ƀing sang anŏ Israel tơdang abih bang tơlơi ƀing gơñu rơbat nao yơh.