5

Mose Caux Aalon Mingh Faalo Hungh Wuov

1Nqa'haav Mose caux ⟨Aalon⟩ mingh taux Faalo Hungh wuov gorngv mbuox ninh, “Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv gorngv, ‘Bungx yie nyei mienh mingh aqv, weic bun ninh mbuo mingh wuov deic-bung-huaang zoux norm yinh houc yie.’+”
2Faalo gorngv, “Ziouv dongh haaix dauh laeh? Yie zoux haaix nyungc oix zuqc muangx ninh nyei waac, bungx I^saa^laa^en Mienh mingh? Yie maiv hiuv duqv Ziouv. Yie zungv maiv bun I^saa^laa^en Mienh mingh.”
3Mose caux Aalon aengx gorngv, “Hipv^lu Mienh nyei Tin-Hungh njiec daaih lorz yie mbuo. Ih zanc tov meih bun yie mbuo nyei zuangx mienh mingh wuov deic-bung-huaang buo hnoi nyei jauv-dingh weic ziec bun Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh. Maiv zei aeqv, nziex ninh oix bun yie mbuo butv domh wuon-baengc fai zuqc mborqv jaax nyei sic hoic yie mbuo nyei maengc.”
4I^yipv Deic-Bung nyei hungh gorngv, “Mose caux Aalon aah! Meih mbuo weic haaix diuc oix nduov naaiv deix mienh guangc ninh mbuo nyei gong? Nzuonx mingh zoux meih mbuo nyei gong aqv maah!” 5Faalo aengx gorngv, “Mangc maah! Naaiv norm deic-bung nyei I^saa^laa^en Mienh za'gengh camv haic. Meih mbuo i dauh kungx nduov ninh mbuo guangc gong hnangv.”
6Dongh wuov hnoi Faalo hatc gunv I^saa^laa^en Mienh nyei gunv nouh mienh caux gong-bou-bieiv, 7“Yiem naaiv mingh maiv dungx bun mbiauh nqaauv naaiv deix mienh zoux nie-zun. Heuc ninh mbuo ganh mingh lorz. 8Mv baac oix zuqc aapv ninh mbuo zoux taux mbuoqc da'hnangv hnoi nyei soux mouc. Maiv dungx bun ninh mbuo zoqc yietc norm. Ninh mbuo lueic haic cingx daaih ceuv, ‘Bun yie mbuo mingh ziec yie mbuo nyei Tin-Hungh maah!’ 9Oix zuqc hoic ninh mbuo zoux gong gauh kouv zinh ndaangc wuov. Bun ninh mbuo maiv dingh maiv hitv nyei zoux jienv gong mingh, ninh mbuo cingx daaih maiv maaih qangx muangx mienh gorngv-baeqc nyei waac.”
10Wuov deix gunv nouh mienh caux gong-bou-bieiv ziouc cuotv mingh mbuox I^saa^laa^en Mienh, “Faalo Hungh hnangv naaiv nor gorngv, ‘Yiem naaiv mingh yie maiv bun mbiauh nqaauv meih mbuo aqv. 11Mingh haaix lorz, sueih meih mbuo ganh mingh lorz. Mv baac meih mbuo zoux nyei gong maiv bun zoqc njiec yietc deix.’+”
12I^saa^laa^en Mienh ziouc nzaanx mingh gormx I^yipv Deic-Bung, gaatv mbiauh nqaauv gorn daaih longc div mbiauh nqaauv. 13Gunv nouh mienh beqv ninh mbuo, “Meih mbuo yietc hnoi oix zuqc zoux taux duqv mbuoqc zinh ndaangc meih mbuo maaih mbiauh nqaauv wuov.” 14Faalo nyei gunv nouh mienh qaqv mborqv ninh mbuo paaiv zoux gong-bou-bieiv nyei I^saa^laa^en Mienh yaac naaic ninh mbuo, “A'hnoi caux ih hnoi meih mbuo fungc zoux maiv duqv ziux dingc daaih nyei soux mouc hnangv zinh ndaangc nor?”
15I^saa^laa^en Mienh nyei gong-bou-bieiv ziouc mingh lorz Faalo Hungh. Ninh mbuo gorngv, “Meih weic haaix diuc hnangv naaiv nor zoux bun meih nyei bou? 16Gunv nouh mienh maiv bun yietc deix mbiauh nqaauv meih nyei bou mv baac ninh mbuo corc gorngv ‘Zoux nie-zun aqv maah!’ Yie mbuo, meih nyei bou, zuqc ninh mbuo mborqv mv baac se meih ganh nyei mienh zoux dorngc.”
17Faalo gorngv, “Meih mbuo lueic haic, za'gengh! lueic haic. Weic naaiv meih mbuo cingx daaih gorngv, ‘Bun yie mbuo mingh ziec bun Ziouv maah!’ 18Gaanv mingh zoux gong aqv. Ninh mbuo maiv bun mbiauh nqaauv meih mbuo, mv baac meih mbuo corc oix zuqc zoux taux duqv gaux dingc daaih nyei soux mouc.”
19I^saa^laa^en Mienh nyei gong-bou-bieiv haiz hungh diex gorngv, “Meih mbuo oix zuqc hnoi-hnoi zoux nie-zun gaux dingc daaih nyei soux mouc,” ninh mbuo ziouc hiuv duqv ninh mbuo za'gengh! zuqc kouv aqv. 20Ninh mbuo mingh Faalo wuov cuotv daaih, ninh mbuo buatc Mose caux Aalon zuov jienv ninh mbuo. 21Gong-bou-bieiv gorngv, “Tov Ziouv samx mangc meih mbuo zoux nyei sic, yaac siemv meih mbuo nyei zuiz. Meih mbuo zoux bun Faalo caux ninh nyei zuangx jien nzorng yie mbuo, hnangv zorqv nzuqc ndaauv bun ninh mbuo nanv jienv daix yie mbuo nor.”

Mose Guaix Ziouv

22Mose aengx nzuonx mingh mbuox Ziouv, “Ziouv aah! Meih weic haaix diuc bun naaiv deix baeqc fingx zuqc hoic ndongc naaic kouv? Meih weic haaix diuc paaiv yie daaih? 23Yiem yie mingh Faalo Hungh wuov dengv meih nyei mbuox gorngv waac, ninh kungx zoux doqc naaiv deix mienh hnangv. Meih yaac maiv njoux yietc deix meih nyei mienh.”