5

Môseh Hăng A̱rôn Ƀơi Anăp Pơtao Lŏn Čar Êjip

1Tơdơi ƀiă kơ anŭn, Môseh hăng A̱rôn nao pơ Pharaoh laih anŭn laĭ tui anai, “Anai yơh jing khul tơlơi Yahweh jing Ơi Adai ƀing Israel laĭ, ‘Brơi bĕ ƀing ană plei Kâo nao, tui anŭn ƀing gơñu či ngă sa tơlơi phet pơpŭ kơ Kâo amăng tơdron ha̱r.’ ”
2Pharaoh laĭ glaĭ tui anai, “Hlơi Yahweh jing tơl kâo khŏm tui gưt kơ Ñu hăng brơi ƀing Israel tơbiă nao lĕ? Kâo ƀu thâo krăn Yahweh anai ôh, laih anŭn kâo kŏn či brơi kơ ƀing Israel tơbiă nao lơi.”
3Giŏng anŭn, ƀing gơñu laĭ dơ̆ng, “Ơi Adai ƀing Hêbrơ hơmâo bưp ƀing gơmơi laih. Ră anai brơi bĕ kơ ƀing gơmơi tơbiă nao amăng klâo hrơi rơbat amăng tơdron ha̱r kiăng pơyơr hơdôm gơnam ngă yang kơ Yahweh Ơi Adai gơmơi, huĭdah Ñu či taih hĭ ƀing gơmơi hăng khul tơlơi ruă kli̱n ƀôdah hăng khul đao gưm yơh.”
4Samơ̆ pơtao Pharaoh laĭ tui anai, “Ơ Môseh laih anŭn A̱rôn hơi, yua hơget ƀing gih hlak ba pơđuaĭ hĭ ƀing mơnuih anai mơ̆ng tơlơi mă bruă gơñu lĕ? Wơ̆t glaĭ kơ bruă gih bĕ!” 5Giŏng anŭn, Pharaoh laĭ dơ̆ng, “Lăng bĕ, ƀing mơnuih anai amăng anih lŏn anai jing lu biă mă, laih anŭn ƀing gih hlak pơgăn hĭ ƀing gơñu amăng tơlơi mă bruă.”
6Ƀơi hrơi anŭn mơtam Pharaoh pơđar ƀing khua jao bruă laih anŭn ƀing khua ep lăng ƀing ană plei Israel tui anai, 7“Ƀing gih anăm pha brơi kơ ƀing gơñu adrăng dơ̆ng tah kơ tơlơi pơkra ƀrĭk; brơi bĕ ƀing gơñu nao pơƀut mă adrăng kơ gơñu pô. 8Samơ̆ brơi bĕ kơ ƀing gơñu pơkra pơmơdưm hăng mrô ƀrĭk hlâo kơ anŭn; anăm pơtrŭn hĭ mrô ƀrĭk ôh. Ƀing gơñu jing ƀing alah; anŭn yơh yua hơget ƀing gơñu rơkâo tơña tui anai, ‘Brơi bĕ ƀing gơmơi tơbiă nao kiăng pơyơr gơnam ngă yang kơ Ơi Adai gơmơi.’ 9Brơi bĕ bruă tơnap hloh dơ̆ng kơ ƀing gơñu, tui anŭn ƀing gơñu či kơñăm kơ mă bruă laih anŭn ƀu pơmĭn kơ khul tơlơi ƀlŏr dơ̆ng tah.”
10Giŏng anŭn, ƀing khua jao bruă laih anŭn ƀing khua ep lăng nao laĭ kơ ƀing Israel tui anai, “Anai yơh jing khul tơlơi Pharaoh laĭ, ‘Kâo ƀu či brơi kơ ƀing gih adrăng dơ̆ng tah. 11Nao hăng duñ mă bĕ kơ gih pô adrăng pơpă ƀing gih dưi pơƀut mă, samơ̆ bruă mă gih ƀu či pơtrŭn hĭ ôh.’ ” 12Tui anŭn, ƀing Israel čơlah hyu djŏp amăng lŏn čar Êjip kiăng kơ hơduah adrăng. 13Ƀing khua jao bruă kơtư̆ juă ƀing gơñu hăng laĭ tui anai, “Pơgiŏng hĭ bĕ khul bruă hơmâo jao laih kơ ƀing gih rĭm hrơi kar hăng hlak ƀing gih hơmâo adrăng.” 14Ƀing khua jao bruă taih ƀing khua ep lăng jing ƀing Israel laih anŭn tơña, “Yua hơget ƀing gih ƀu hơmâo djŏp ôh mrô pơkă khul ƀrĭk kơ tơ̆m brơi ƀôdah hrơi anai hrup hăng hlâo adih lĕ?”
15Giŏng anŭn, ƀing khua ep lăng Israel nao brŏk hăng pơtao Pharaoh tui anai, “Yua hơget ih ngă kơ ƀing ding kơna ih hrup hăng anai lĕ? 16Arăng ƀu brơi adrăng kơ ƀing gơmơi ôh, samơ̆ laĭ kơ ƀing gơmơi, ‘Pơkra khul ƀrĭk bĕ!’ Arăng taih ama̱ng ƀing ding kơna ih anai, samơ̆ tơlơi soh anai jing kơ ƀing ană plei ih yơh.”
17Pharaoh laĭ glaĭ tui anai, “Ƀing alah, anŭn jing ƀing gih yơh, Ơ ƀing alah! Yuakơ anŭn yơh ƀing gih juăt rơkâo, ‘Brơi bĕ kơ ƀing gơmơi nao hăng pơyơr gơnam ngă yang kơ Yahweh.’ 18Ră anai, wơ̆t glaĭ kơ bruă bĕ. Arăng ƀu či brơi kơ ƀing gih adrăng dơ̆ng tah, samơ̆ ƀing gih khŏm pơtơbiă rai brơi djŏp mrô arăng hơmâo pơkă laih.”
19Ƀing khua ep lăng Israel thâo krăn ƀing gơñu tơnap tap yơh tơdang pơtao laĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Ƀing gih anăm pơtrŭn hĭ ôh mrô khul ƀrĭk hơmâo pơkă laih kơ rĭm hrơi.” 20Tơdang ƀing gơñu tơbiă đuaĭ hĭ mơ̆ng Pharaoh, ƀing gơñu ƀuh Môseh hăng A̱rôn dŏ čơkă ƀing gơñu, 21laih anŭn ƀing gơñu laĭ tui anai, “Rơkâo kơ Yahweh lăng ƀơi ƀing gih hăng phat kơđi ƀing gih! Ƀing gih hơmâo ngă kơ pơtao laih anŭn ƀing khua moa ñu pơrơmut kơ ƀing gơmơi. Ƀing gih hơmâo pioh sa ƀĕ đao ƀơi tơngan gơñu kiăng kơ pơdjai hĭ ƀing gơmơi.”

Môseh Brŏk Hăng Ơi Adai

22Môseh wơ̆t nao kơ Yahweh laih anŭn laĭ tui anai, “Ơ Yahweh, yua hơget Ih ba rai tơlơi truh tơnap ƀơi ƀing mơnuih anai lĕ? Anai jing tơhơnal tơlơi Ih pơkiaŏ rai kâo hă? 23Rĭm wơ̆t kâo nao pơ Pharaoh pơhiăp amăng anăn Ih, ñu ba rai khul tơlơi gleh tơnap ƀơi ƀing mơnuih anai laih anŭn Ih ƀu pơklaih hĭ ƀing ană plei Ih ôh.”