6

Thượng Đế hứa giải cứu

1Chúa Hằng Hữu nói: "Bây giờ con xem Ta ra tay hành hạ Pha-ra-ôn. Ta sẽ ra tay làm cho vua ấy không những để cho dân ta ra đi mà còn sẽ đuổi họ đi gấp nữa." 2,3Ngài tiếp: "Ta đã hiện ra với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp với danh hiệu Thượng Đế Toàn năng; tuy nhiên, về danh hiệu Chúa Hằng Hữu Ta không hề cho họ biết. 4Ta có kết lập giao ước với họ, hứa cho họ xứ Ca-na-an lúc đó họ coi là nơi đất khách quê người. 5Bây giờ đây, những lời thở than của con cháu Y-sơ-ra-ên trong cảnh nô lệ đọa đày dưới ách Ai-cập nhắc Ta nhớ lại lời hứa mình. 6Vậy, nói cho con cháu Y-sơ-ra-ên biết rằng: Ta sẽ đưa tay trừng phạt người Ai-cập giải phóng Y-sơ-ra-ên khỏi sự áp bức khỏi ách nô lệ. 7Ta sẽ nhận họ làm dân Ta và Ta làm Chúa họ. Họ sẽ biết Ta là Chúa Hằng Hữu, Đấng giải phóng họ khỏi tay người Ai-cập. 8Ta sẽ dẫn họ vào đất Ta hứa cho Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, đất ấy sẽ thuộc về họ."
9Mai-sen nói lại với người Y-sơ-ra-ên mọi lời của Thượng Đế, nhưng họ không nghe vì tinh thần nặng nề buồn thảm và thể xác bị hành hạ rạc rời.
10,11Chúa Hằng Hữu lại bảo Mai-sen: "Con đi yết kiến Pha-ra-ôn lần nữa, bảo vua ấy phải để cho dân Y-sơ-ra-ên đi!" 12Nhưng Mai-sen thưa: "Dân Y-sơ-ra-ên đã chẳng nghe con, Pha-ra-ôn lại nghe con sao? Con đâu có tài thuyết phục ai?"
13Lần này, Chúa Hằng Hữu nói với cả Mai-sen lẫn A-rôn, bảo họ phải đi gặp người Y-sơ-ra-ên và Pha-ra-ôn, vua Ai-cập, để dàn xếp việc đem người Y-sơ-ra-ên đi.

Gia phả các đại tộc Y-sơ-ra-ên

14Sau đây là danh sách gia trưởng của một số đại tộc Y-sơ-ra-ên, gồm có:
-Các con trai của Ru-bên, trưởng nam của Y-sơ-ra-ên: Hê-nóc, Pha-lu, Hết-rôn, Cạt-mi.
15Các con trai Si-mê-ôn: Giê-mu-ên, Gia-min, Ô-hát, Gia-kin, Xô-ha và Sau-lơ (mẹ ông này là người Ca-na-an).
16Các con trai Lê-vi, theo thứ tự tuổi tác: Ghẹt-sôn, Kê-hát và Mê-ra-ri.
Lê-vi thọ 137 tuổi.
17-19Sau đây là gia phả nhà Lê-vi:
Ghẹt-sôn có hai con trai là Líp-ni và Si-mê-y.
Kê-hát có bốn con trai là Am-ram, Dít-sê-ha, Hếp-rôn và U-xi-ên.
Kê-hát thọ 133 tuổi.
Mê-ra-ri có hai con trai là Mách-li và Mu-si.
20Am-ram cưới Giô-kê-bết là cô mình, sinh A-rôn và Mai-sen. Am-ram thọ 137 tuổi.
21Dít-sê-ha có ba con trai: Cô-rê, Nê-phết và Xiếc ri. 22U-xi-ên cũng có ba con trai: Mi-sa-ên, Ên-sa-phan và Sít-ri. 23A-rôn cưới Ê-li-sê-ba, con gái A-mi-na-đáp, em Na-ha-sôn; các con trai họ là Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma.
24Các con trai của Cô-rê là Át-si, Ên-ca-na và A-bi-a-sáp.
25Ê-lê-a-sa, con A-rôn, cưới con gái Phu-ti-ên; một trong những con trai họ tên là Phi-nê-a.
Đó là các trưởng tộc Lê-vi và gia đình họ.
26Gia phả trên cho ta biết qua gốc tích A-rôn và Mai-sen, hai người đã nhận lệnh Chúa Hằng Hữu đem toàn dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập. 27Chính họ đã đi yết kiến Pha-ra-ôn, vua Ai-cập để xin cho dân Y-sơ-ra-ên ra đi.

A-rôn làm phát ngôn viên cho Mai-sen

28,29Chúa Hằng Hữu cũng đã bảo Mai-sen: "Ta là Chúa Hằng Hữu. Đi gặp Pha-ra-ôn, truyền lại cho vua ấy mọi lời Ta đã bảo!" 30Và lúc ấy, Mai-sen có thưa: "Con ăn nói vụng về, làm sao thuyết phục Pha-ra-ôn được?"