6

1Ziouv gorngv mbuox Mose, “Ih zanc meih oix duqv buatc yie hnangv haaix nor zoux bun Faalo Hungh. Yie oix longc yie nyei domh qaqv aapv ninh bungx yie nyei baeqc fingx cuotv. Laaix yie nyei buoz nyei domh qaqv, ninh zungv oix zunc I^saa^laa^en Mienh cuotv ninh nyei deic-bung.”

Tin-Hungh Aengx Paaiv Nzunc Mose

2Tin-Hungh aengx mbuox Mose. “Yie se Ziouv 3yie hinc cuotv daaih bun Apc^laa^ham, I^sakc, caux Yaakopv buatc, bun ninh mbuo hiuv duqv yie se Nernh Jiex nyei Tin-Hungh. Mv baac dongh yie heuc Ziouv wuov norm mbuox, yie maiv laauc yaangh bun ninh mbuo hiuv. 4Yie yaac caux ninh mbuo liepc jiez ngaengc waac, laengz zorqv Kaa^naa^an Deic-Bung jiu bun ninh mbuo, dongh zinh ndaangc ninh mbuo zoux kaeqv mienh yiem wuov norm deic-bung. 5Maiv daan mbuoqc naaiv. I^saa^laa^en Mienh zuqc I^yipv Mienh hoic zoux nouh kouv, njunh nyei qiex yie yaac haiz mi'aqv. Yie aengx jangx zuqc yie laengz jiex nyei ngaengc waac.
6“Weic naaiv meih oix zuqc mbuox I^saa^laa^en Mienh, ‘Yie se Ziouv yaac oix dorh meih mbuo cuotv I^yipv Mienh nyei buoz-ndiev, biaux ndutv zuqc zoux nouh nyei kouv naanc. Yie oix sung cuotv yie henv haic nyei buoz jiez daaih hniev-hniev nyei dingc I^yipv Mienh nyei zuiz yaac zuoqc meih mbuo. 7Yie oix bun meih mbuo zoux yie ganh nyei baeqc fingx yaac oix zoux meih mbuo nyei Tin-Hungh. Meih mbuo ziouc hiuv duqv yie zoux Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, dongh dorh meih mbuo cuotv I^yipv Mienh hoic meih mbuo nyei kouv naanc. 8Yie oix dorh meih mbuo mingh taux yie caux Apc^laa^ham, I^sakc, caux Yaakopv houv jienv laengz bun ninh mbuo wuov norm deic-bung. Yie oix zorqv wuov norm deic-bung jiu bun meih mbuo, benx meih mbuo nzipc nyei buonc. Yie se Ziouv ’+”
9Mose ziang naaiv deix waac mbuox I^saa^laa^en Mienh mv baac ninh mbuo maiv muangx, weic zuqc ninh mbuo ba'laqc nzauh haic, zuqc diev zoux nouh kouv cung mingh.
10Ziouv aengx mbuox Mose, 11“Mingh mbuox I^yipv Deic-Bung nyei Faalo Hungh bungx I^saa^laa^en Mienh cuotv ninh nyei deic-bung aqv.”
12Mv baac Mose dau Ziouv, “I^saa^laa^en Mienh zungv maiv oix muangx yie nyei waac. Faalo Hungh fungc oix muangx? Weic zuqc yie gorngv waac maiv mbiaangc.”
13Ziouv mbuox Mose caux Aalon, “Oix zuqc gorngv mbuox I^saa^laa^en Mienh caux I^yipv Deic-Bung nyei Faalo Hungh, Ziouv paaiv meih mbuo i dauh dorh I^saa^laa^en Mienh cuotv I^yipv Deic-Bung.”

Mose Caux Aalon Nyei Douh Zong

14Naaiv se I^saa^laa^en Mienh nyei bungh buonc bieiv zeiv nyei mbuox.
Yaakopv nyei dorn-hlo, Lu^mben, maaih biei dauh dorn, mbuox heuc Haanokv, Banlu, Hetv^lon, caux Kaanmi. Naaiv deix se Lu^mben nyei bungh buonc.
15Si^me^on maaih juqv dauh dorn, mbuox heuc Ye^mu^en, Yaamin, O^haatc, Yaakin, So^haax, Saa^un. Saa^un se ninh nyei Kaa^naa^an Mienh auv yungz nyei dorn. Naaiv deix zoux Si^me^on nyei bungh buonc.
16Naaiv se Lewi nyei dorn yietc doic jiex yietc doic nyei mbuox. Lewi maaih buo dauh dorn, mbuox heuc Geson, Ko^haatv caux Me^laa^li. Lewi nyei hnyangx-jeiv ziangh duqv yietc baeqv faah ziepc cietv hnyangx.
17Geson nyei dorn ziux ninh mbuo nyei bungh buonc heuc Lipv^ni caux Si^me^i.
18Ko^haatv maaih biei dauh dorn, mbuox heuc Amlaam, Itc^haa, He^mbo^lon, Utc^si^en. Ko^haatv nyei hnyangx-jeiv ziangh duqv yietc baeqv faah ziepc faam hnyangx.
19Me^laa^li maaih i dauh dorn, mbuox heuc Maali caux Musi. Naaiv se Lewi nyei bungh buonc ei jienv ninh mbuo nyei douh zong.
20Amlaam longc ninh nyei die nyei muoc, Yo^ke^mbetc. Yo^ke^mbetc yungz duqv Aalon caux Mose bun Amlaam. Amlaam nyei hnyangx-jeiv ziangh duqv yietc baeqv faah ziepc cietv hnyangx.
21Itc^haa maaih buo dauh dorn, mbuox heuc Kolaa, Nefekv caux Sikc^li.
22Utc^si^en yaac maaih buo dauh dorn, mbuox heuc Mi^saa^en, En^saa^faan caux Sitc^li.
23Aalon longc Am^mi^naa^ndapc nyei sieqv, Naason nyei muoc, E^li^qe^mbaa. E^li^qe^mbaa yungz duqv Naa^ndapc, Aa^mbi^hu, E^le^aa^saa caux I^taa^maa.
24Kolaa maaih buo dauh dorn, mbuox heuc Atc^si, En^kaa^naa, caux Aa^mbi^yaa^saapc. Naaiv deix zoux Kolaa nyei bungh buonc.
25Aalon nyei dorn, E^le^aa^saa, longc dauh Bu^ti^en nyei sieqv. Wuov dauh sieqv yungz duqv dauh dorn, mbuox heuc Fi^ne^hatc, bun ninh.
Naaiv se ⟨Lewi Mienh⟩ nyei bungh buonc bieiv zeiv.
26Aalon caux Mose, dongh naaiv deix i dauh aqv, Ziouv gorngv mbuox ninh mbuo, “Oix zuqc dorh fingx-fingx I^saa^laa^en Mienh yietc guanh yietc guanh nyei cuotv I^yipv Deic-Bung.” 27Mingh mbuox I^yipv Deic-Bung nyei Faalo Hungh bungx I^saa^laa^en Mienh cuotv se dongh naaiv deix i dauh, Mose caux Aalon.

Ziouv Paaiv Mose Caux Aalon

28Mose yiem I^yipv Deic-Bung wuov zanc Ziouv mbuox ninh, 29“Yie se Ziouv. Yie gorngv nyei yietc zungv waac meih oix zuqc douc mingh mbuox I^yipv Hungh, Faalo.”
30Mv baac Mose dau, “Yie gorngv waac maiv mbiaangc. Hungh diex fungc oix muangx yie?”