6

1Ƀiădah Yêhôwa lač kơ Y-Môis, “Ih srăng ƀuh ară anei klei kâo srăng ngă kơ Pharaôn; kyuadah hŏng kngan ktang kâo ñu srăng phưi phung digơ̆ đuĕ nao; sĭt nik hŏng kngan ktang ñu srăng suôt phung Israel kbiă mơ̆ng čar ñu.”

Aê Diê Lŏ Iêu Y-Môis

2 Aê Diê lač kơ Y-Môis, “Kâo jing Yêhôwa. 3Kâo bi êdah leh kơ Y-Abraham, kơ Y-Isăk, leh anăn kơ Y-Yakôp kơ kâo jing Aê Diê, Pô Mâo Jih Klei Myang, ƀiădah kâo amâo bi êdah kơ diñu thâo hŏng anăn kâo Yêhôwa. 4Kâo bi kjăp leh mơh klei kâo bi mguôp hŏng diñu, čiăng brei kơ diñu čar Kanaan, čar diñu jưh leh bhiâo. 5Wăt kâo hmư̆ leh mơh klei phung ƀuôn sang Israel krao, phung Êjip mjing diñu hlŭn, leh anăn kâo hdơr kơ klei kâo bi mguôp. 6Kyuanăn lač bĕ kơ phung ƀuôn sang Israel, ‘Kâo jing Yêhôwa, leh anăn kâo srăng bi êngiê diih mơ̆ng bruă ktrŏ phung Êjip, kâo srăng bi mtlaih diih mơ̆ng klei jing hlŭn kơ diñu, leh anăn kâo srăng bi tui diih hŏng kngan kâo dôk yơr leh, leh anăn hŏng klei phat kđi prŏng. 7Kâo srăng mă diih jing phung ƀuôn sang kâo, kâo srăng jing Aê Diê diih; leh anăn diih srăng thâo kâo yơh jing Yêhôwa, Aê Diê diih, pô bi êngiê diih mơ̆ng bruă ktrŏ phung Êjip. 8Kâo srăng atăt diih mŭt hlăm čar kâo kat asei leh čiăng brei kơ Y-Abraham, kơ Y-Isăk, leh anăn kơ Y-Yakôp. Kâo srăng brei čar anăn jing ngăn dưn diih. Kâo gơ̆ Yêhôwa.’ ” 9Y-Môis hưn klei anăn kơ phung ƀuôn sang Israel, ƀiădah diñu amâo dôk hmư̆ Y-Môis ôh kyua klei diñu ênguôt êdu ai leh anăn jing hlŭn knap snăk.
10Yêhôwa blŭ kơ Y-Môis, 11“Nao hưn bĕ kơ Pharaôn mtao Êjip, čiăng kơ ñu lui phung ƀuôn sang Israel kbiă mơ̆ng čar ñu.” 12Ƀiădah Y-Môis lŏ wĭt lač kơ Yêhôwa, “Nĕ anei, phung ƀuôn sang Israel amâo dôk hmư̆ kâo ôh, snăn si ngă Pharaôn srăng dôk hmư̆ kâo lĕ, kyuadah kâo mâo ƀăng kƀông dleh blŭ?” 13Ƀiădah Yêhôwa blŭ kơ Y-Môis leh anăn Y-Arôn, mtă kơ diñu kơ klei phung ƀuôn sang Israel leh anăn kơ klei Pharaôn mtao čar Êjip, čiăng brei phung ƀuôn sang Israel kbiă mơ̆ng čar Êjip.

Phung Anak Čô Y-Môis leh anăn Y-Arôn

14Nĕ anei phung khua găp djuê ama diñu: phung anak êkei Y-Ruben, pô Y-Israel kkiêng êlâo hĭn: Y-Hanôk, Y-Palu, Y-Hêsron, leh anăn Y-Karmi. Dŭm anăn phung găp djuê Y-Ruben. 15Phung anak êkei Y-Simêôn: Y-Jêmuêl, Y-Jamin, Y-Ôhat, Y-Jakin, Y-Sôhar, leh anăn Y-Sal anak êkei mơ̆ng mniê Kanaan. Dŭm anăn yơh phung găp djuê Y-Simêôn. 16 Nĕ anei phung anak êkei Y-Lêwi tui si găp djuê diñu: Y-Gersôn, Y-Kôhat, leh anăn Y-Mêrari. Thŭn Y-Lêwi dôk hdĭp mâo sa êtuh tlâo pluh kjuh thŭn. 17Phung anak êkei Y-Gersôn: Y-Lipni leh anăn Y-Simei tui si găp djuê diñu. 18Phung anak êkei Y-Kôhat: Y-Amram, Y-Ishar, Y-Hêbron, leh anăn Y-Usiêl. Thŭn Y-Kôhat dôk hdĭp mâo sa êtuh tlâo pluh tlâo thŭn. 19Phung anak êkei Y-Mêrari: Y-Mali leh anăn Y-Musi. Dŭm anăn yơh phung găp djuê Y-Lêwi tui si găp djuê diñu. 20Y-Amram dôk mô̆ H'Jokêbet, adei mniê ama ñu pô, leh anăn gơ̆ kkiêng kơ Y-Arôn leh anăn Y-Môis. Thŭn Y-Amram dôk hdĭp mâo sa êtuh tlâo pluh kjuh thŭn. 21Phung anak êkei Y-Ishar: Y-Kôrê, Y-Nêphek, leh anăn Y-Sikri. 22Phung anak êkei Y-Usiêl: Y-Misaêl, Y-Êlsaphan, leh anăn Y-Sithri. 23Y-Arôn dôk mô̆ H'Êlisêba, anak mniê Y-Aminadap, amai Y-Nahsôn, leh anăn gơ̆ kkiêng kơ ñu Y-Nadap, Y-Abihu, Y-Êlêasar, leh anăn Y-Ithamar. 24Phung anak êkei Y-Kôrê: Y-Asir, Y-Êlkana, leh anăn Y-Abiasap. Dŭm anăn yơh phung găp djuê Y-Kôrê. 25Y-Êlêasar, anak êkei Y-Arôn, dôk mô̆ sa čô hlăm phung anak mniê Y-Putiel, leh anăn gơ̆ kkiêng kơ ñu Y-Phinêas. Phung anăn jing phung khua hlăm phung Lêwi tui si găp djuê diñu.
26Anei yơh jing Y-Arôn leh anăn Y-Môis, kơ diñu Yêhôwa lač, “Atăt bi kbiă bĕ phung ƀuôn sang Israel mơ̆ng čar Êjip” tui si phung găp djuê mdê mdê. 27Diñu yơh, Y-Môis leh anăn Y-Arôn, blŭ kơ Pharaôn mtao Êjip čiăng atăt phung ƀuôn sang mơ̆ng čar Êjip.

Klei Yêhôwa Mtă kơ Y-Môis leh anăn Y-Arôn

28Ti hruê Yêhôwa blŭ kơ Y-Môis hlăm čar Êjip, 29Yêhôwa lač kơ Y-Môis, “Kâo jing Yêhôwa. Lač bĕ kơ Pharaôn mtao Êjip jih klei kâo blŭ kơ ih.” 30Ƀiădah Y-Môis lač kơ Yêhôwa, “Nĕ anei, kâo mâo ƀăng kƀông dleh blŭ. Si ngă Pharaôn srăng dôk hmư̆ kâo lĕ?”