7

1Yêhôwa lač kơ Y-Môis, “Nĕ anei kâo brei ih jing msĕ si Aê Diê kơ Pharaôn; leh anăn Y-Arôn ayŏng ih srăng jing khua pô hưn êlâo ih. 2Ih srăng hưn jih klei kâo mtă kơ ih; leh anăn Y-Arôn ayŏng ih srăng blŭ kơ Pharaôn, čiăng kơ ñu lui phung ƀuôn sang Israel kbiă mơ̆ng čar ñu. 3 Ƀiădah kâo srăng bi khăng ai tiê Pharaôn, leh anăn kâo srăng bi lar klei bi knăl kâo leh anăn klei yuôm bhăn kâo hlăm čar Êjip, 4ƀiădah Pharaôn amâo srăng dôk hmư̆ ih ôh. Hlăk anăn kâo srăng dưm kngan kâo ti dlông čar Êjip leh anăn bi kbiă phung kahan kâo, phung ƀuôn sang kâo, phung anak êkei Y-Israel, mơ̆ng čar Êjip hŏng klei phat kđi prŏng. 5Phung Êjip srăng thâo kâo jing Yêhôwa, tơdah kâo yơr kngan kâo ti dlông čar Êjip leh anăn bi kbiă phung ƀuôn sang Israel mơ̆ng krah diñu.” 6Y-Môis leh anăn Y-Arôn ngă tui si klei Yêhôwa mtă leh kơ diñu. 7Hlăk anăn Y-Môis mâo sa păn pluh thŭn, leh anăn Y-Arôn mâo sa păn pluh tlâo thŭn, tơdah diñu nao blŭ kơ Pharaôn.

Giê dra Y-Arôn

8Yêhôwa lač kơ Y-Môis leh anăn kơ Y-Arôn, 9“Tơdah Pharaôn blŭ kơ diih, lač, ‘Ngă bĕ sa klei yuôm bhăn,’ brei ih lač kơ Y-Arôn, ‘Mă giê đra ih leh anăn dlăm gơ̆ ti anăp Pharaôn, čiăng gơ̆ jing sa drei ala.’ ” 10Snăn Y-Môis leh anăn Y-Arôn nao ti anăp Pharaôn leh anăn ngă tui si klei Yêhôwa mtă leh. Y-Arôn dlăm giê dra ñu ti anăp Pharaôn leh anăn phung dĭng buăl ñu, leh anăn giê dra jing sa drei ala. 11Leh anăn Pharaôn iêu phung knhâo, phung mjâo; leh anăn phung mdian čar Êjip anăn ngă msĕ mơh hŏng klei diñu thâo mdian. 12Kyuadah grăp čô diñu dlăm giê dra diñu, leh anăn giê dra jing ala. Ƀiădah giê dra Y-Arôn lun hĕ giê dra diñu. 13Ai tiê Pharaôn ăt jing khăng, leh anăn ñu amâo dôk hmư̆ digơ̆ ôh, tui si klei Yêhôwa lač leh.

Klei Knap Mñai Tal Sa Hŏng Êrah

14Yêhôwa lač kơ Y-Môis, “Ai tiê Pharaôn jing khăng. Ñu hngah amâo lui phung Israel đuĕ nao ôh. 15Brei ih nao kơ Pharaôn aguah, êjai ñu kbiă nao kơ êa; dôk guôn ñu ti hang êa krông. Brei ih djă giê dra tuôm bi mlih jing ala. 16Brei ih lač kơ ñu, ‘Yêhôwa, Aê Diê phung Hêbrơ, tiŏ hriê kâo kơ ih, lač, “Lui phung ƀuôn sang kâo kbiă nao, čiăng kơ diñu dưi kkuh mpŭ kơ kâo hlăm kdrăn tač; leh anăn nĕ anei, ih ka tuôm gưt ôh.” 17 Yêhôwa blŭ snei, “Hŏng klei anei ih srăng thâo kâo jing Yêhôwa: nĕ anei kâo srăng čăm êa krông Nil hŏng giê dra kâo djă hlăm kngan kâo, leh anăn êa anăn srăng bi mlih jing êrah. 18Kan hlăm êa krông Nil srăng djiê, leh anăn êa krông Nil srăng ƀâo brŭ, leh anăn phung Êjip amâo dưi mnăm mơ̆ng êa krông ôh.”’ ” 19Yêhôwa lač kơ Y-Môis, “Lač bĕ kơ Y-Arôn, ‘Mă bĕ giê dra ih leh anăn yơr kngan ih phă êa čar Êjip, phă êa hnoh prŏng, êa hnoh điêt, êa ênao, leh anăn êa ƀlŭng diñu, čiăng kơ jih jang jing êrah; leh anăn srăng mâo êrah tar ƀar čar Êjip hlăm khơ̆ng êa ngă hŏng kyâo leh anăn hŏng boh tâo.’ ”
20Y-Môis leh anăn Y-Arôn ngă tui si Yêhôwa mtă. Ñu yơr giê leh anăn čăm êa hlăm êa krông Nil ti anăp ală Pharaôn leh anăn phung dĭng buăl ñu; leh anăn jih jang êa hlăm êa krông Nil bi mlih jing êrah. 21Kan hlăm êa krông Nil djiê, êa krông ƀâo jhat; snăn phung Êjip amâo dưi mnăm mơ̆ng êa krông Nil ôh; leh anăn mâo êrah tar ƀar čar Êjip. 22Ƀiădah phung mdian čar Êjip ngă msĕ mơh hŏng klei diñu thâo mdian. Snăn ai tiê Pharaôn ăt jing khăng, leh anăn ñu amâo gưt kơ digơ̆ ôh, tui si Yêhôwa lač leh. 23Pharaôn wĭt kơ sang ñu, leh anăn ñu amâo uêñ kơ klei anăn ôh. 24Jih jang phung Êjip klei ƀăng giăm êa krông Nil čiăng mâo êa mnăm, kyuadah diñu amâo dưi mnăm mơ̆ng êa krông ôh.

Klei Knap Mñai Tal Dua Hŏng Ajĭk

25Tloh kjuh hruê leh Yêhôwa čăm êa krông Nil,