8

Tai vạ thứ nhì: ếch nhái

1Chúa Hằng Hữu lại bảo Mai-sen: "Con vào cung găp Pha-ra-ôn, thưa với vua như sau: Chúa Hằng Hữu bảo để cho dân ra đi phụng thờ Ngài. 2Nếu không, Ngài sẽ sai ếch nhái đến, tràn khắp bờ cõi Ai-cập. 3Sông ngòi sẽ đầy lúc nhúc ếch nhái. Chúng sẽ nhảy vào cung, vào tận phòng ngủ của vua, đầy cả giường. Trong nước Ai-cập, nhà nào cũng sẽ đầy ếch nhái, ếch nhái trong lò, trong bếp, trong cả thùng nhồi bột, 4ếch nhái sẽ bò lên người của mọi công dân Ai-cập, bò lên cả mình vua."
5Rồi Chúa Hằng Hữu dặn Mai-sen: "Bảo A-rôn đưa gậy hướng về các sông, suối, hồ, để ếch nhái từ các nơi đó tràn lên khắp Ai-cập." 6A-rôn vâng lời và ếch nhái tràn lan khắp nơi trong nước. 7Các thầy pháp dùng pháp thuật, cũng làm cho ếch nhái bò lên, chỉ thêm chật đất.
8Pha-ra-ôn liền cho đòi Mai-sen và A-rôn đến, nói: "Cầu xin Thượng Đế đi, để Ngài cho ếch nhái lánh xa chúng ta, rồi ta sẽ để cho dân Hy-bá đi phụng thờ Ngài!" 9Mai-sen tâu: "Xin bệ hạ vui lòng cho biết bệ hạ muốn lúc nào ếch nhái rời khỏi Ai-cập, để tôi cầu Thượng Đế cho đúng lúc ấy ếch nhái chết đi, chỉ còn lại ở dưới sông mà thôi." 10Pha-ra-ôn đáp: "Ngày mai." "Thưa vâng!" Mai-sen nói. "Như vậy để bệ hạ biết rằng chẳng có ai như Chúa Hằng Hữu, Chúa của chúng tôi. 11Trừ dưới sông ra, ếch nhái ở những nơi khác đều sẽ chết hết."
12Rời cung vua, Mai-sen liền cầu xin Chúa Hằng Hữu về vụ này. 13Chúa thực hiện lời Mai-sen xin. Ếch nhái chết la liệt từ trong nhà đến tận ngoài đồng. 14Người ta dồn xác chúng lại thành từng đống lớn, mùi hôi thối xông lên khắp nơi.
15Còn Pha-ra-ôn, khi thấy mình đã thoát nạn này, liền trở lòng, chai lì, không chịu cho dân Y-sơ-ra-ên đi, đúng như Chúa Hằng Hữu đã báo trước.

Tai vạ thứ ba: muỗi

16Chúa Hằng Hữu lại dạy Mai-sen: "Bảo A-rôn lấy gậy đập đất, bụi bay lên, bụi sẽ biến thành muỗi dày đặc trong nước Ai-cập. 17Hai ông vâng lời Chúa, muỗi tràn lan khắp Ai-cập, đậu đầy người các công dân Ai-cập và bu đầy mình súc vật của họ. 18Các thầy pháp thử dùng pháp thuật hóa bụi ra muỗi, nhưng không làm được. 19Họ tâu Pha-ra-ôn: "Đây là ngón tay của Thượng Đế!" Nhưng Pha-ra-ôn ngoan cố, không nghe Mai-sen và A-rôn, như lời Chúa Hằng Hữu đã dạy.

Tai vạ thứ tư: ruồi nhặng

20Sau đó, Chúa bảo Mai-sen: "Sáng mai con dậy sớm, đi ra bờ sông gặp Pha-ra-ôn, thưa với vua rằng: Chúa Hằng Hữu bảo vua tha cho dân Y-sơ-ra-ên ra đi, để họ phụng thờ Ngài. 21Nếu không, Ngài sẽ sai ruồi nhặng đến. Nhà nào cũng đầy ruồi. Ruồi sẽ bu khắp người vua, quần thần và công dân Ai-cập. 22,23Nhưng đặc biệt đất Gô-sen sẽ không có ruồi, vì là nơi dân Y-sơ-ra-ên ở. Chúa phân biệt dân Ngài với dân vua. Vua sẽ biết rằng Chúa Hằng Hữu là Chúa của mọi lãnh thổ. Ngày mai, việc này sẽ xảy ra."
24Chúa Hằng Hữu thực hiện lời Ngài. Vô số ruồi nhặng đến thành từng đàn, tàn hại đất Ai-cập, bay vào nhà người Ai-cập, từ vua chí dân.
25Pha-ra-ôn liền cho đòi Mai-sen và A-rôn đến. Vua nói: "Đem người Hy-bá đi dâng tế lễ cho Thượng Đế của họ đi! Nhưng không được ra khỏi Ai-cập." 26Mai-sen đáp: "Không được. Chúng tôi dâng cho Thượng Đế các lễ vật người Ai-cập ghê tởm. Nếu chúng tôi dâng lễ trước mặt họ, họ sẽ giết chúng tôi sao? 27Chúng tôi phải đi sâu vào sa mạc chừng ba ngày đường và dâng lễ cho Chúa Hằng Hữu tại đó, như Ngài đã bảo chúng tôi."

Pha-ra-ôn hứa rồi nuốt lời

28Pha-ra-ôn nhượng bộ: "Thôi được, ta cho đi vào sa mạc, nhưng không được đi xa hơn nữa. Cũng nhớ cầu nguyện cho ta với!" 29Mai-sen hứa: "Tôi sẽ xin Chúa Hằng Hữu cho ruồi nhặng rời Ai-cập. Nhưng xin vua đừng đánh lừa chúng tôi như lần trước!"
30Rời cung vua, Mai-sen xin Chúa Hằng Hữu cho ruồi nhặng rút đi hết. 31Chúa nhậm lời ông, làm cho ruồi đi hết, không còn lại một con.
32Nhưng lòng của Pha-ra-ôn lại trở nên chai lì, và không cho dân đi.