8

1Ziouv aengx gorngv mbuox Mose, “Meih oix zuqc mingh mbuox Faalo Hungh, ‘Ziouv hnangv naaiv nor gorngv, “Bungx yie nyei baeqc fingx weic bun ninh mbuo mingh zaangc yie. 2Meih maiv kangv bungx ninh mbuo mingh nor, yie oix bun gaengv faanv buangv nzengc meih nyei deic-bung. 3Gaengv yaac oix buangv nzengc Nai^aa Ndaaih. Gaengv yaac oix faaux mingh bieqc meih nyei hungh dinc, meih nyei gen, faaux meih nyei coux, yaac oix bieqc meih nyei jien nyei biauv, faaux meih nyei baeqc fingx nyei sin, aengx bieqc ziqv njuov nyei nzox caux caix njuov nyei bunh. 4Gaengv yaac oix faaux meih nyei sin, caux meih nyei baeqc fingx caux meih nyei zuangx jien nyei sin.”+’+”
5Ziouv aengx gorngv mbuox Mose, “Mbuox Aalon, ‘Zorqv biaav-mbiaac nanv jienv sung jiex ndaaih, ndoqv, njaangh gu'nguaaic bun gaengv cuotv daaih buangv I^yipv Deic-Bung aqv.’+”
6Aalon sung buoz jiex I^yipv Deic-Bung nyei wuom gu'nguaaic. Gaengv ziouc cuotv daaih buangv I^yipv Deic-Bung mi'aqv. 7Mv baac zoux huaax-nyinz nyei mienh longc ninh mbuo nyei faatv fih hnangv nyei zoux, bun gaengv cuotv daaih yiem I^yipv Deic-Bung.
8Faalo Hungh heuc Mose caux Aalon daaih, gorngv mbuox ninh mbuo, “Tov meih mbuo daux gaux jouh Ziouv bun gaengv biaux nqoi yie caux yie nyei baeqc fingx. Yie ziouc bun meih nyei baeqc fingx mingh ziec bun Ziouv aqv.”
9Mose gorngv mbuox Faalo Hungh, “Wuov nyungc, sueih meih dingc ziangh hoc oix yie haaix zanc tengx meih caux meih nyei jien caux meih nyei baeqc fingx daux gaux tov Ziouv bun gaengv biaux, leih meih mbuo caux meih mbuo nyei biauv, bun gaengv kungx yiem wuov Nai^aa Ndaaih hnangv.”
10Faalo gorngv, “Njang hnoi tov aqv.”
 Mose dau, “Yie ziux meih gorngv nyei waac daux gaux, meih ziouc hiuv duqv maiv maaih haaix dauh hnangv Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh.
11Gaengv oix biaux meih caux meih nyei jien caux meih nyei baeqc fingx, caux meih mbuo nyei biauv. Kungx zengc yiem wuov Nai^aa Ndaaih wuov deix hnangv.”
12Mose caux Aalon yiem Faalo wuov cuotv mingh mi'aqv. Mose weic cuotv daaih hoic Faalo naaiv deix gaengv qaqv daux gaux tov Ziouv tengx. 13Ziouv ziouc ziux Mose tov nyei waac zoux. Yiem biauv, yiem biauv-hlen, yiem ndeic nyei gaengv daic nzengc. 14I^yipv Mienh nzauz gaengv-daic daaih ndui-ndui nyei. Yietc norm deic-bung zueix nzengc. 15Mv baac Faalo Hungh buatc gaengv daic nzengc, ninh nyei hnyouv aengx ngaengc aqv. Ninh maiv kangv muangx Mose caux Aalon nyei waac, hnangv Ziouv gorngv nor.

Da'faam Nyungc Zeqc Naanc, Gaeng-Mbung Faanv

16Ziouv aengx gorngv mbuox Mose, “Mbuox Aalon ‘Zorqv biaav-mbiaac mborqv nie-mbung. Nie-mbung ziouc benx gaeng-mbung buangv I^yipv Deic-Bung.’+”
17Ninh mbuo i dauh ei jienv zoux. Aalon yaamh jiez biaav-mbiaac mborqv nie-mbung. Nie-mbung ziouc benx gaeng-mbung daaih buangv mienh nyei sin caux saeng-kuv nyei sin. I^yipv Deic-Bung nyei nie-mbung benx gaeng-mbung nzengc. 18Zoux huaax-nyinz nyei mienh oix longc ninh mbuo nyei faatv zoux gaeng-mbung yaac zoux maiv cuotv. Gaeng-mbung daaih fiaau mienh nyei sin caux saeng-kuv nyei sin.
19Zoux huaax-nyinz nyei mienh gorngv mbuox Faalo, “Naaiv se Tin-Hungh zoux nyei sic.” Mv baac Faalo Hungh nyei hnyouv ngaengc haic, maiv kangv muangx ninh mbuo nyei waac, hnangv Ziouv gorngv nor.

Da'feix Nyungc Zeqc Naanc, Mungz Faanv

20Ziouv aengx gorngv mbuox Mose, “Njang ndorm jiez sin nziouv nyei zuov jienv Faalo Hungh njiec wuov ndaaih hlen ziouc gorngv mbuox ninh, ‘Ziouv hnangv naaiv nor gorngv, “Oix zuqc bungx yie nyei baeqc fingx mingh, weic bun ninh mbuo haih zaangc yie. 21Se gorngv meih maiv bungx yie nyei baeqc fingx mingh nor, yie oix bun mungz faanv, fiaau nyei fiaau, biormh nyei biormh meih caux meih nyei jien caux meih nyei baeqc fingx, yaac bieqc meih mbuo nyei biauv gu'nyuoz. I^yipv Mienh nyei biauv, liemh ninh mbuo yiem nyei ndau, mungz oix buangv nzengc.
22“ ‘+“Dongh wuov hnoi yie oix nqenx cuotv Gosen Deic-Bung, yie nyei baeqc fingx yiem nyei dorngx, maiv bun maaih mungz. Hnangv naaiv meih ziouc hiuv duqv yie, Ziouv, yiem naaiv norm deic-bung. 23Yie ziouc nqenx jienv yie nyei baeqc fingx caux meih nyei baeqc fingx. Naaiv deix mbuoqc horngh nyei jangx-hoc njang hnoi cuotv aqv.”+’+”
24Ziouv ziouc hnangv naaiv zoux. Mungz faanv ngomh ngomh nyei bieqc Faalo nyei hungh dinc caux ninh nyei jien nyei biauv. Deic-bung haaix ndau maaih mungz buangv nzengc. Laaix naaiv deix mungz faanv, ziouc hoic deic-bung waaic nzengc mi'aqv.
25Faalo ziouc heuc Mose caux Aalon daaih. Ninh gorngv, “Gunv yiem naaiv norm deic-bung ziec bun meih nyei Tin-Hungh aqv.”
26Mose gorngv, “Hnangv naaiv zoux se maiv horpc. Yie mbuo longc ziec bun Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh, wuov deix saeng-kuv, I^yipv Mienh haiz gamh nziev nyei. Se gorngv yie mbuo yiem ninh mbuo mangc duqv buatc nyei dorngx longc ninh mbuo gamh nziev nyei saeng-kuv ziec, ninh mbuo maiv zeiz oix zorqv la'bieiv zong daic yie mbuo fai? 27Yie mbuo oix zuqc mingh buo hnoi nyei jauv-dingh, yiem wuov deic-bung-huaang ziec bun Ziouv yie mbuo nyei Tin-Hungh, hnangv ninh paaiv yie mbuo zoux wuov nor.”
28Faalo gorngv, “Yie bun meih mbuo mingh deic-bung-huaang wuov, bun meih mbuo ziec bun Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, mv baac maiv dungx mingh go. Yaac tov weic yie daux gaux.”
29Mose dau, “Yie yiem naaiv cuotv mingh ziouc tengx meih daux gaux tov Ziouv. Njang hnoi mungz ziouc biaux meih caux meih nyei jien caux meih nyei baeqc fingx. Mv baac naaiv nzunc hnangv haaix zungv maiv dungx mbienv hnyouv aengx tuix waac, maiv bun baeqc fingx mingh ziec bun Ziouv oc.”
30Mose ziouc mingh aqv, aengx daux gaux tov Ziouv tengx. 31Ziouv yaac ei Mose tov nyei waac zoux. Mungz biaux nzengc Faalo caux ninh nyei jien caux ninh nyei baeqc fingx. Maiv zengc yietc norm aqv. 32Mv baac naaiv nzunc Faalo aengx ngaengc jienv hnyouv, maiv bun baeqc fingx mingh.