9

Nau Ƀư Rêh Ni Ma Ndrôk Biăp

1Yêhôva lah ma Y-Môis: "Hăn hom ma Pharaôn jêh ri lah ma păng, "pô aơ Yêhôva Brah Ndu ma phung Hêbrơ, lah: "Ăn phung ƀon lan gâp hăn, gay ma khân păng dơi pah kan ma gâp. 2Yorlah tơ lah may dun mâu ăn khân păng hăn ôh, tơ lah may ăt kân khân păng, 3aơ ti Yêhôva mra ƀư ma mpô mpa rong may gŭ tâm mir, seh, seh bri, seh samô, ndrôk jêh ri biăp mra geh nau ji tưp katang ngăn. 4Ƀiălah Yêhôva mra ƀư nau êng ma biăp, êmô ma phung Israel jêh ri ma biăp, ndrôk phung Êjipt, pô ri biăp, ndrôk phung Israel mâu mra ji khĭt ôh."
5Yêhôva tâm nal nar, lah: "Ôi taơ Yêhôva mra ƀư nau nây tâm n'gor." 6Jêh ri Yêhôva ƀư nau nây ôi taơ; lĕ rngôch biăp, ndrôk phung Êjipt khĭt, ƀiălah biăp ndrôk phung Israel mâu khĭt du mlâm ôh. 7Pharaôn njuăl bu hăn, jêh ri aơ mâu geh du mlâm biăp ndrôk phung Israel khĭt ôh. Ƀiălah nuih Pharaôn jêng dăng, jêh ri păng mâu ăn phung ƀon lan hăn ôh.

Nau Ƀư Rêh Ni Nau Ji Eh

8Yêhôva lah ma Y-Môis jêh ri ma Y-Arôn: "Ăn ti khân may bêng ma buh năk, jêh ri ăn Y-Môis mbrih leo kalơ trôk ta năp Pharaôn. 9Buh nây mra jêng ndruyh neh nkŭm lam n'gor Êjipt, jêh ri buh nây mra ƀư geh ok (toh) eh, môr plưch geh ta bunuyh jêh ri ta mpô mpa tâm lam bri n'gor Êjipt." 10Pô ri khân păng sŏk buh năk jêh ri gŭ ta năp Pharaôn. Y-Môis mbrih buh năk leo kalơ trôk, jêh ri geh ok, eh môr, plưch dô geh ma bunuyh jêh ri mpô mpa.
11Phung rƀên mâu dơi gŭ ta năp Y-Môis ôh yor ok, eh, yorlah nđâp ma phung rƀên nơm lĕ geh eh ok tâm ban ma lĕ rngôch phung Êjipt. 12Yêhôva ƀư dăng nuih Pharaôn, jêh ri păng mâu iăt ôh nau phung nây, tĭng nâm Yêhôva lah jêh ma Y-Môis.

Nau Ƀư Rêh Ni Ma Dak Pler

13Yêhôva lah ma Y-Môis: "Dâk hom may ơm ôi, jêh ri gŭ ta năp Pharaôn jêh ri lah ma păng: 'Pô aơ Yêhôva, Brah Ndu phung Hêbrơ, lah, "Ăn phung ƀon lan gâp hăn, gay ma khân păng dơi pah kan ma gâp. 14Yorlah tal aơ gâp mra njuăl ma may lĕ rngôch nau rêh ni gâp ƀư ma nuih n'hâm may, ma phung n'hat na may jêh ri ma phung ƀon lan may, gay ma khân may gĭt jêng tâm ban ma gâp tâm lam neh ntu. 15Tơ lah gâp yơr jêh ti gâp jêh ri dong jêh may jêh ri phung ƀon lan may ma nau ji tưp, may roh rai jêh bơh neh ntu. 16Ƀiălah yor nau aơ gâp ăn khân may gŭ rêh, gay ăn khân may saơ nau brah gâp, pô nây mơ bu mra mbơh amoh gâp lam neh ntu. 17May ăt rlau, tâm rdâng đah phung ƀon lan gâp, jêh ri mâu ăn khân păng hăn ôh. 18Aơ, ôi taơ ta mông aơ gâp mra ăn trôk mih dak pler jâk, mâu mâp geh tâm ban pô nây tâm n'gor Êjipt ntơm bơh bu rdâk păng tât ta nar aơ. 19Yor nây ăn may ndal tĭng bu tâm rƀŭn tâm ntŭk rnơm ma biăp; ndrôk may jêh ri lĕ rngôch mpa may geh tâm mir yorlah pler mra tŭp ta kalơ lĕ rngôch bunuyh jêh ri mpô mpa gŭ tâm mir bu mâu njŭn sĭt, jêh ri khân păng mra khĭt."" 20Mbu tâm phung n'hat na Pharaôn klach ma nau Yêhôva ngơi, ăn phung n'hat na jêh ri biăp, ndrôk khân păng du tâm ngih. 21Ƀiălah phung mâu chrê ôh ma nau Yêhôva ngơi lơi phung n'hat na jêh ri biăp ndrôk khân păng gŭ tâm mir.
22Yêhôva lah ma Y-Môis: "Yơr ti may leo ta kalơ trôk, gay ma pler mra tŭp tâm lam n'gor Êjipt ta kalơ bunuyh, ta kalơ mpô mpa jêh ri ta kalơ ndơ bu tăm tâm mir tâm lam bri n'gor Êjipt." 23Y-Môis yơr mâng leo ta kalơ trôk, jêh ri Yêhôva njuăl nglaih, dak pler jêh ri geh ŭnh tŭp ta neh ntu. Yêhôva ăn trôk mih dak pler tâm n'gor Êjipt. 24Geh pler jêh ri ŭnh tâm rlŭk đah pler, pler jâk ngăn, mâu mâp geh ôh tâm ban pô nây tâm lam bri Êjipt ntơm bơh păng jêng du rplay n'gor bri. 25Pler tŭp ƀư ma lĕ rngôch mpa lam n'gor bri Êjipt, bunuyh nđâp ma mpô mpa; pler ƀư rai lĕ rngôch ndơ bu tăm tâm mir, jêh ri ƀư chôt lĕ tơm si tâm mir. 26Kanŏng tâm n'gor bri Gôsen, ntŭk phung ƀon lan Israel gŭ, mâu geh pler ôh.
27Pharaôn njuăl bu hăn kuăl Y-Môis jêh ri Y-Arôn lah ma khân păng: "Tal aơ gâp ƀư tih. Yêhôva jêng sŏng srăng, gâp jêh ri phung ƀon lan gâp jêng tih. 28Vơh vơl hom ma Yêhôva, yorlah tŏng jêh nglaih jêh ri pler; gâp mra ăn khân may hăn, jêh ri khân may mâu mra gŭ đŏng ta aơ ôh." 29Y-Môis lah ma păng: "Tơ lah gâp du luh jêh tă bơh ƀon, gâp mra yơr ti gâp ma Yêhôva; 30nglaih mra rlu jêh ri mâu mra geh pler ôh, gay ma may gĭt neh ntu jêng ndơ Yêhôva. Ƀiălah gâp gĭt may jêh ri phung n'hat na may ăt ê klach lĕ ma Yêhôva Brah Ndu." 31(Mhay jêh ri ba orgơ rai jêh yor ba ôrgơ dôl luh, jêh ri mhay dôl kao. 32Ƀiălah ba luh jêh ri ba luh bri mâu rai ôh, yorlah khân păng băt chăt (hon)). 33Y-Môis du tă bơh Pharaôn, hăn ta mpâr ƀon; păng yơr ti păng ma Yêhôva. Nglaih jêh ri pler rlu, jêh ri trôk mâu hôm mih ôh. 34Tơ lah Pharaôn saơ mih, pler jêh ri nglaih rlu jêh, păng ăt ƀư tih jêh ri dăng nuih păng jêh ri phung n'hat na păng. 35Nuih n'hâm Pharaôn jêng dăng, jêh ri păng mâu ăn phung ƀon lan Israel hăn ôh tĭng nâm Yêhôva lah jêh ma mbung Y-Môis.