9

Tai Họa Thứ Năm: Súc Vật Bị Ôn Dịch

1 CHÚA phán với Mô-sê, “Hãy đến gặp Pha-ra-ôn và nói với nó, ‘CHÚA, Ðức Chúa Trời của người Hê-bơ-rơ, phán thế nầy: Hãy để dân Ta đi, để chúng thờ phượng Ta. 2 Vì nếu ngươi cứ từ chối không để chúng đi mà cứ giữ chúng lại, 3tay CHÚA sẽ giáng ôn dịch trên các súc vật của ngươi ở ngoài đồng: ngựa, lừa, lạc đà, các đàn bò, và các đàn chiên sẽ chết. 4 Nhưng CHÚA sẽ phân biệt giữa các súc vật của dân I-sơ-ra-ên và các súc vật của dân Ai-cập, để không một con nào trong các súc vật của dân I-sơ-ra-ên bị chết.’” 5 CHÚA ấn định thời gian và bảo rằng, “Ngày mai CHÚA sẽ làm điều ấy trên cả nước.”
6 Ngày hôm sau, CHÚA làm y như vậy. Tất cả các súc vật của dân Ai-cập đều chết, nhưng các súc vật của dân I-sơ-ra-ên không chết một con nào. 7 Pha-ra-ôn ra lịnh điều tra, và nầy, không một con nào trong các súc vật của dân I-sơ-ra-ên bị chết. Dầu vậy lòng của Pha-ra-ôn vẫn cứng cỏi; ông không chịu để dân ra đi.

Tai Họa Thứ Sáu: Ung Nhọt

8 CHÚA phán với Mô-sê và A-rôn, “Hãy hốt hai nắm tro trong lò, để Mô-sê tung tro ấy trong không khí trước mặt Pha-ra-ôn. 9 Tro ấy sẽ biến thành bụi bặm trên khắp xứ Ai-cập, và chúng sẽ làm cho ung nhọt nổi lên và mưng mủ trên cơ thể loài người và loài thú trong khắp xứ Ai-cập.”
10 Vậy họ lấy tro trong lò và đứng trước mặt Pha-ra-ôn; Mô-sê tung nó lên trong không khí. Tro ấy làm cho cơ thể loài người và loài thú nổi ung nhọt và mưng mủ. 11 Các phù thủy không thể đứng nổi trước mặt Mô-sê, vì họ bị ung nhọt, bởi ung nhọt cũng nổi trên mình các phù thủy giống như mọi người dân Ai-cập. 12 Nhưng CHÚA để cho lòng Pha-ra-ôn cứ cứng cỏi; ông không nghe lời họ, như CHÚA đã phán trước với Mô-sê.

Tai Họa Thứ Bảy: Sấm Sét và Mưa Ðá

13 CHÚA phán với Mô-sê, “Sáng mai, ngươi hãy dậy sớm, đến gặp Pha-ra-ôn. Ngươi hãy nói với nó, ‘CHÚA, Ðức Chúa Trời của người Hê-bơ-rơ, phán thế nầy: Hãy để dân Ta đi, để chúng thờ phượng Ta. 14 Vì lần nầy Ta sẽ giáng các tai họa xuống trên ngươi, trên quần thần ngươi, và trên dân ngươi, để ngươi biết rằng không có thần nào như Ta trên cả thế gian. 15 Vì ngay bây giờ, Ta có thể đưa tay Ta, đánh hạ ngươi và dân ngươi bằng bịnh dịch, và các ngươi sẽ bị biến mất khỏi mặt đất. 16 Nhưng đây là lý do tại sao Ta để cho ngươi sống: ấy là để quyền năng của Ta được bày tỏ, và danh Ta được vang ra khắp đất. 17 Nếu ngươi vẫn chống đối dân Ta và không để chúng ra đi, 18 thì ngày mai, vào giờ nầy, Ta sẽ khiến mưa đá lớn đổ xuống trên đất Ai-cập, đến nỗi từ ngày lập quốc cho đến bây giờ chưa hề có như vậy. 19 Vậy, hãy thông báo, để các súc vật và mọi thứ chi ngoài đồng trống phải được đem vào những nơi an toàn. Người nào hay súc vật nào ở ngoài đồng trống và không ẩn núp dưới nơi an toàn sẽ chết khi mưa đá rơi trên chúng.’”
20 Những triều thần nào của Pha-ra-ôn kính sợ lời CHÚA đều hối thúc các tôi tớ và súc vật của họ vào trú ẩn ở những nơi an toàn. 21 Nhưng những kẻ không coi lời CHÚA ra gì vẫn cứ để các tôi tớ và súc vật của chúng ngoài đồng trống.
22 CHÚA phán với Mô-sê, “Hãy đưa tay ngươi lên trời, để khiến mưa đá rơi xuống trên khắp đất Ai-cập, trên người ta, trên thú vật, và trên mọi cây cối ngoài đồng trong đất Ai-cập.”
23 Khi Mô-sê đưa cây gậy ông lên trời, CHÚA khiến sấm sét, mưa đá, và lửa giáng xuống đất. CHÚA tuôn đổ mưa đá trên đất Ai-cập. 24 Mưa đá và chớp loé lên liên tục giữa trận mưa. Mưa đá lớn khủng khiếp trút xuống trên đất Ai-cập đến nỗi kể từ khi lập quốc đến bấy giờ chưa hề có như vậy. 25 Mưa đá tàn phá tất cả những gì ở ngoài đồng trống trong khắp đất Ai-cập, cả loài người lẫn loài thú. Mưa đá cũng tàn phá tất cả những hoa màu ngoài đồng và làm gãy nát mọi cây cối ngoài đồng. 26Duy chỉ xứ Gô-sen, nơi dân I-sơ-ra-ên sống, không bị mưa đá.
27 Bấy giờ Pha-ra-ôn cho gọi Mô-sê và A-rôn vào và nói với họ, “Lần nầy ta đã có tội. CHÚA thật đúng. Ta và dân ta đều có lỗi. 28 Hai ngươi hãy cầu nguyện với CHÚA. Sấm sét và mưa đá lớn kinh thần như thế thật quá đủ để ta phục. Ta để cho các ngươi đi. Các ngươi không cần phải ở đây thêm nữa.”
29 Mô-sê nói với ông, “Khi tôi ra khỏi kinh thành, tôi sẽ đưa hai tay lên hướng về CHÚA; sấm sét sẽ ngừng, mưa đá sẽ dứt, để bệ hạ biết rằng thế gian nầy thuộc về CHÚA. 30 Nhưng tôi biết bệ hạ và quần thần của bệ hạ vẫn chưa kính sợ CHÚA là Ðức Chúa Trời đâu.”
31 Vả, lúc ấy chỉ có cây lanh và lúa mạch bị tàn phá, vì lúa mạch đã trổ bông và cây lanh đã có nụ. 32 Nhưng lúa mì và lúa miến đều không bị thiệt hại, vì chúng mọc lên muộn hơn.
33 Mô-sê rời Pha-ra-ôn và ra khỏi kinh thành. Ông đưa hai tay lên hướng về CHÚA, sấm sét và mưa đá ngưng lại, mưa cũng ngừng tuôn đổ xuống đất. 34 Nhưng khi Pha-ra-ôn thấy mưa đã tạnh, mưa đá và sấm sét đã ngưng, ông phạm tội nữa, lòng ông và lòng của quần thần ông cứng trở lại. 35 Vậy lòng của Pha-ra-ôn cứ cứng cỏi; ông không để cho dân I-sơ-ra-ên đi, như CHÚA đã phán trước với Mô-sê.