9

Da'hmz Nyungc Zeqc Naanc, Saeng-Kuv Butv Domh Wuon

1Ziouv aengx gorngv mbuox Mose, “Mingh mbuox Faalo, ‘Ziouv, Hipv^lu Mienh nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv nor gorngv, “Bungx yie nyei baeqc fingx mingh aqv, weic bun ninh mbuo haih zaangc yie.” 2Se gorngv meih maiv bungx ninh mbuo mingh, corc kangh jienv ninh mbuo nor, 3Ziouv oix bun meih mbuo nyei saeng-kuv ciangv nyei yietc zungv lorh maaz, lorh torh, ngongh, ba'gi yungh caux yungh butv domh wuon. 4Mv baac Ziouv oix bun I^saa^laa^en Mienh nyei saeng-kuv caux I^yipv Mienh nyei saeng-kuv maiv fih hnangv. I^saa^laa^en Mienh nyei saeng-kuv maiv zuqc daic yietc dauh.’+”
5Ziouv dingc ziangx ziangh hoc yaac gorngv, “Njang hnoi Ziouv oix yiem naaiv norm deic-bung hnangv naaiv nor zoux.” 6Da'nyeic hnoi Ziouv za'gengh ei jienv ninh nyei waac zoux. I^yipv Mienh nyei saeng-kuv daic nzengc mi'aqv. Mv baac I^saa^laa^en Mienh nyei maiv daic yietc dauh. 7Faalo paaiv mienh mingh mangc ziouc hiuv duqv I^saa^laa^en Mienh nyei saeng-kuv maiv daic yietc dauh. Mv baac Faalo nyei hnyouv corc ngaengc nyei, maiv kangv bungx baeqc fingx mingh.

Da'luoqc Nyungc Zeqc Naanc, Ziangh Zueih

8Ziouv aengx gorngv mbuox Mose caux Aalon, “Zorqv i ziex nyau douz-nzauc nyei saaiv mingh dorng jienv Faalo nyei nza'hmien bun Mose faatv faaux lungh. 9Saaiv ziouc hnangv nie-mbung-muonc mbung mingh buangv I^yipv Deic-Bung. Liemh mienh liemh saeng-kuv ziouc ziangh zueih gunx nongc yaac faanv gormx deic-bung.”
10Mose mbuo ziouc nyau jienv douz-nzauc nyei saaiv mingh taux Faalo nyei nza'hmien, yaac faatv saaiv faaux. Liemh mienh liemh saeng-kuv ziouc ziangh zueih nzengc. Zueih yaac huv jienv yiem. 11Zoux huaax-nyinz nyei mienh liemh maiv haih mingh souv jienv Mose nyei nza'hmien, weic zuqc ninh mbuo hnangv I^yipv Deic-Bung nyei zuangx mienh nor, ziangh zueih buangv nzengc ziangh sin. 12Mv baac Ziouv bun Faalo nyei hnyouv ngaengc, maiv kangv muangx Mose caux Aalon nyei waac hnangv Ziouv mbuox jiex Mose nor.

Da'cietv Nyungc Zeqc Naanc, Duih Borqc

13Ziouv aengx gorngv mbuox Mose, “Njang ndorm jiez sin nziouv nyei mingh dorng jienv Faalo gorngv, ‘Ziouv, Hipv^lu Mienh nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv nor gorngv, “Bungx yie nyei baeqc fingx weic bun ninh mbuo mingh zaangc yie. 14Maiv zei aeqv, naaiv nzunc yie oix bun meih caux meih nyei jien caux meih nyei baeqc fingx zuqc yietc zungv zeqc naanc, weic bun meih hiuv duqv yiem naaiv lungh ndiev maiv maaih haaix dauh hnangv yie. 15Se gorngv yie oix zoux nor, yie zungv bun meih mbuo butv domh wuon-baengc daic nzengc, maiv duqv yiem naaiv lungh ndiev. 16Mv baac yie liouh meih mbuo weic bun meih mbuo buatc yie nyei domh qaqv yaac haih maaih mienh zunh yie nyei mengh buangv lungh ndiev. 17Meih corc ngaengc jienv yie nyei baeqc fingx, maiv kangv bungx ninh mbuo mingh. 18Muangx jienv oc. Njang hnoi taux naaiv norm ziangh hoc oix duih domh borqc. Yiem liepc jiez I^yipv Deic-Bung taux ih zanc, maiv gaengh duih jiex borqc ndongc naaiv nzunc hlo. 19Ih zanc oix zuqc paaiv mienh mingh dorh yiem lingh deic nyei saeng-kuv caux maaih nyei yietc zungv ga'naaiv nzuonx daaih bingx jienv. Maiv gunv mienh fai saeng-kuv, maiv dorh nzuonx daaih bingx nor, zungv zuqc borqc mborqv daic nzengc aqv.”+’+”
20Faalo nyei jien, dongh gamh nziex Ziouv nyei waac wuov deix, gaanv jienv dorh ninh mbuo nyei nouh caux saeng-kuv nzuonx daaih bingx. 21Mv baac maiv muangx Ziouv nyei waac wuov deix, sueih ninh mbuo nyei nouh caux saeng-kuv yiem wuov ndeic.
22Ziouv mbuox Mose, “Sung meih nyei buoz ziangv jienv lungh. Lungh ziouc duih borqc njiec gormx I^yipv Deic-Bung, mborqv yiem lingh deic nyei mienh caux saeng-kuv caux yietc zungv lai-miev.” 23Mose ziouc longc biaav-mbiaac ziangv jienv lungh, Ziouv ziouc bun borngz mba'ong, duih borqc, borngz mba'lingc njapc njapc nyei njiec taux ndau. Ziouv ziouc bun lungh duih borqc njiec I^yipv Deic-Bung. 24Borqc duih jienv njiec, mba'lingc njapc njapc nyei. Yiem liepc jiez I^yipv Deic-Bung taux ih zanc, maiv gaengh maaih yietc nzunc duih borqc ndongc naaiv nzunc hlo. 25I^yipv Deic-Bung norm-norm dorngx, da'faanh yiem ndeic nyei mienh caux saeng-kuv, zuqc borqc mborqv nzengc. Liemh ga'naaiv-zuangx caux yietc zungv ndiangx mborqv waaic nzengc. 26Kungx Gosen Deic, I^saa^laa^en Mienh yiem nyei dorngx, maiv duih borqc hnangv.
27Faalo ziouc bun mienh mingh heuc Mose caux Aalon daaih. Ninh gorngv, “Naaiv nzunc yie za'gengh baamz zuiz aqv. Ziouv zoux duqv horpc. Yie ganh caux yie nyei baeqc fingx zoux dorngc. 28Tengx daux gaux tov Ziouv, weic zuqc borngz mba'ong, duih borqc gaux haic aqv. Yie ziouc bungx meih mbuo mingh. Meih mbuo maiv zuqc aengx yiem naaiv aqv.”
29Mose dau, “Yie cuotv ziqc zingh yie ziouc cau jiez buoz tengx meih mbuo daux gaux. Mba'ong ziouc dingh, borqc yaac maiv duih aqv. Meih mbuo ziouc hiuv duqv lungh ndiev yietc zungv se Ziouv nyei. 30Mv baac yie hiuv duqv meih caux meih nyei jien corc maiv gamh nziex Ziouv Tin-Hungh.”
31(Duih borqc wuov zanc, la'maah caux mbiauh mbaali zuqc borqc mborqv waaic nzengc, weic zuqc mbiauh mbaali bau, la'maah yaac nqoi biangh. 32Maaih i nyungc mbiauh witv maiv waaic hnangv, weic zuqc naaiv deix i nyungc duih liuz borqc cingx daaih cuotv.)
33Mose ziouc leih nqoi Faalo Hungh aengx cuotv ga'nyiec ziqc zingh mingh cau jiez buoz daux gaux tov Ziouv. Mba'ong ziouc dingh, borqc caux mbiungc yaac hlorngx. 34Faalo buatc mbiungc caux borqc hlorngx, mba'ong yaac maiv mbui, ninh aengx baamz zuiz aqv. Ninh caux ninh nyei jien hnyouv aengx ngaengc aqv. 35Faalo nyei hnyouv ngaengc, maiv bungx I^saa^laa^en Mienh mingh, hnangv Ziouv longc Mose gorngv jiex nyei nor.