9

Tơlơi Khe̱ng Ƀơi Tơpul Hlô Mơnơ̆ng

1Giŏng anŭn, Yahweh pơhiăp hăng Môseh tui anai, “Nao bĕ pơ Pharaoh hăng laĭ kơ ñu, ‘Anai yơh jing tơlơi Yahweh, jing Ơi Adai kơ ƀing Hêbrơ, laĭ tui anai: Brơi bĕ ƀing ană plei Kâo tơbiă nao, tui anŭn ƀing gơñu dưi nao kơkuh pơpŭ kơ Kâo. 2Tơdah ih hơngah hăng ƀu brơi ôh ƀing gơñu nao laih anŭn ăt djă̱ kơ̆ng ƀing gơñu mơ̆n, 3tơngan Yahweh či ba rai sa tơlơi khe̱ng kri̱p yi̱p ƀơi tơpul hlô mơnơ̆ng ih amăng đang hơma, ƀơi tơpul aseh ih, aseh glai ih, tơpul aseh samô, hlô mơnơ̆ng rong ih laih anŭn ƀơi tơpul triu hăng bơbe ih yơh. 4Samơ̆ Yahweh či pơkăh pơpha tŏng krah hlô mơnơ̆ng ƀing Israel hăng hlô mơnơ̆ng ƀing Êjip, tui anŭn ƀu hơmâo ôh sa drơi hlô mơnơ̆ng lŏm kơ ƀing Israel či djai hĭ.’ ”
5Yahweh pơkơčah mông tui anai, “Hrơi pơgi Yahweh či ngă tơlơi anŭn amăng anih lŏn anai.” 6Laih anŭn amăng hrơi tŏ tui Yahweh ngă pơgiŏng hĭ laih tui anai: Abih bang hlô mơnơ̆ng ƀing Êjip djai hĭ, samơ̆ ƀu hơmâo ôh sa drơi hlô mơnơ̆ng lŏm kơ ƀing Israel djai. 7Pharaoh pơkiaŏ nao ƀing ep kơsem lăng laih anŭn ƀu ƀuh ôh sa drơi hlô mơnơ̆ng lŏm kơ ƀing Israel djai hĭ. Kơđai glaĭ, pran jua ñu ƀu tơdu ôh laih anŭn ñu kŏn brơi ƀing ană plei anai tơbiă nao lơi.

Tơlơi Khe̱ng Mruih Kĕh

8Giŏng anŭn, Yahweh laĭ kơ Môseh hăng A̱rôn tui anai, “Kuaĭ bĕ hơbâo tơpur mơ̆ng tơpur apui bă ƀơi tơngan ih laih anŭn Môseh či tơng đĭ hơbâo anŭn pơ gah ngŏ ƀơi anăp Pharaoh. 9Hơbâo anŭn či jing hĭ ƀruih lŏn amăng djŏp lŏn čar Êjip, laih anŭn amăng djŏp anih ñu či pơtơbiă rai mruih kĕh ƀơi ƀing mơnuih laih anŭn ăt ƀơi hơdôm hlô mơnơ̆ng amăng djŏp anih mơ̆n.”
10Tui anŭn, ƀing gơñu mă hơbâo tơpur mơ̆ng tơpur apui laih anŭn dŏ dơ̆ng ƀơi anăp Pharaoh. Môseh tơng đĭ hơbâo anŭn pơ adai laih anŭn hơbâo anŭn pơtơbiă rai mruih kĕh ƀơi ƀing mơnuih wơ̆t hăng ƀơi tơpul hlô mơnơ̆ng mơ̆n. 11Ƀing pơsêh ƀu dưi dŏ dơ̆ng ôh ƀơi anăp Môseh yuakơ khul mruih kĕh hơmâo ƀơi ƀing gơñu laih anŭn ƀơi abih bang ƀing Êjip. 12Samơ̆ Yahweh pơkhăng hĭ pran jua Pharaoh laih anŭn ñu ƀu kiăng hơmư̆ kơ Môseh hăng A̱rôn ôh, kar hăng Yahweh hơmâo laĭ laih kơ Môseh.

Hơjan Ple̱r Tơlŏ Prŏng

13Giŏng anŭn, Yahweh pơhiăp hăng Môseh tui anai, “Tơgŭ bĕ mơ̆ng ưm mơguah, nao bĕ ƀơi anăp Pharaoh laih anŭn laĭ kơ ñu tui anai, ‘Anai yơh tơlơi Yahweh jing Ơi Adai ƀing Hêbrơ laĭ: Brơi bĕ ƀing ană plei Kâo tơbiă nao, tui anŭn ƀing gơñu či kơkuh pơpŭ kơ Kâo, 14ƀôdah tal anai Kâo či mơit rai tơlơi khe̱ng kơtang bă blai Kâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih, hăng ƀing khua moa ih laih anŭn hăng ƀing ană plei ih yơh, tui anŭn ih dưi thâo krăn ƀu hơmâo hlơi pô ôh amăng lŏn tơnah anai hrup hăng Kâo. 15Yuakơ mơ̆ng ră anai Kâo dưi yơr tơbiă tơngan Kâo hăng taih ih wơ̆t hăng ƀing ană plei ih hăng sa tơlơi khe̱ng, laih anŭn pơrơngiă lui hĭ ih mơ̆ng lŏn tơnah anai yơh. 16Samơ̆ Kâo hơmâo yŏng đĭ ih yuakơ tơlơi kơñăm anai yơh, tui anŭn Kâo dưi pơrơđah brơi kơ ih tơlơi kơtang mơyang Kâo laih anŭn anăn Kâo či hing hyu amăng djŏp lŏn tơnah yơh. 17Ih pô ăt pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing ană plei Kâo laih anŭn ƀu brơi kơ ƀing gơñu tơbiă nao ôh. 18Tui anŭn yơh, ƀơi mông anai hrơi pơgi Kâo či mơit rai hơjan ple̱r tơlŏ kri̱p yi̱p biă mă či lê̆ trŭn ƀơi lŏn čar Êjip, jing tơlơi hơjan aka ƀu hơmâo hlâo tơdơi ôh čơdơ̆ng mơ̆ng hơmâo rai čar Êjip anai. 19Pơtă bĕ ră anai kiăng kơ ba tơpul hlô mơnơ̆ng laih anŭn abih bang gơnam ih hơmâo amăng đang hơma nao pơ anih pơgang hăng bơbŭng sang, yuakơ hơjan anai či lê̆ trŭn ƀơi rĭm mơnuih laih anŭn hlô mơnơ̆ng jing ƀing arăng ƀu ba mŭt yơh, samơ̆ ăt dŏ pơ đang hơma, laih anŭn ƀing gơñu či djai hĭ yơh.’ ”
20Đơđa amăng ƀing khua moa Pharaoh huĭ kơ boh hiăp Yahweh anŭn, ƀing gơñu ječ ameč ba mŭt ƀing hlŭn gơñu laih anŭn hlô mơnơ̆ng gơñu amăng lăm sang pơgang. 21Samơ̆ ƀing hlơi pô ƀu kiăng hơmư̆ boh hiăp Yahweh anŭn ôh, ƀing gơñu lui raih hĭ ƀing hlŭn laih anŭn hlô mơnơ̆ng gơñu amăng đang hơma yơh.
22Giŏng anŭn, Yahweh pơhiăp hăng Môseh tui anai, “Yơr đĭ bĕ tơngan ih pơ adai tui anŭn hơjan ple̱r tơlŏ či lê̆ trŭn amăng djŏp anih lŏn čar Êjip, ƀơi ƀing mơnuih laih anŭn ƀơi tơpul hlô mơnơ̆ng, ƀơi rĭm kơyâo pơtâo amăng khul đang hơma Êjip.” 23Tơdang Môseh yơr đĭ gai jra ñu pơ adai, Yahweh mơit rai grŏm laih anŭn hơjan ple̱r tơlŏ ƀơi anih lŏn Êjip; 24hơjan ple̱r tơlŏ lê̆ trŭn laih anŭn kơmlă klă̱ nao rai. Anai jing sa tơlơi rơbŭ sat biă mă amăng abih bang anih lŏn Êjip čơdơ̆ng mơ̆ng hơmâo rai čar anai. 25Djŏp anih lŏn čar Êjip, ple̱r tơlŏ pơrai hĭ abih bang amăng đang hơma tui anai: Mơnuih laih anŭn hlô mơnơ̆ng; ñu taih prăh hĭ abih bang añăm tăm amăng khul đang hơma laih anŭn pơtơluăh hĭ rĭm kơyâo. 26Kơnơ̆ng hơmâo sa anih đôč ƀu hơmâo ôh ple̱r tơlŏ lê̆ trŭn, anŭn jing anih lŏn Gôsen, jing anih ƀing Israel dŏ yơh.
27Giŏng anŭn, Pharaoh iâu rai Môseh hăng A̱rôn. Ñu laĭ kơ ƀing gơ̆ tui anai, “Tal anai kâo hơmâo soh laih yơh. 28Iâu laĭ kơ Yahweh bĕ, yuakơ ƀing gơmơi hơmâo mă tŭ djŏp laih grŏm laih anŭn ple̱r. Kâo či brơi kơ ƀing gih tơbiă nao yơh; ƀing gih ƀu či dŏ glaĭ pơ anai dơ̆ng tah.”
29Môseh laĭ glaĭ, “Tơdang kâo hơmâo tơbiă đuaĭ hĭ laih mơ̆ng plei anai, kâo či yơr đĭ tơngan kâo hăng iâu laĭ kơ Yahweh. Grŏm či hơđơ̆ng hĭ laih anŭn ƀu či hơmâo ple̱r tơlŏ dơ̆ng tah, tui anŭn ih či thâo krăn lŏn tơnah anai jing gơnam Yahweh yơh. 30Samơ̆ kâo thâo sĭt ih laih anŭn ƀing khua moa ih ăt ƀu či huĭ pơpŭ kơ Yahweh Ơi Adai ôh.”
31Hlak anŭn brang, ăt jing bơnga hơmlơi mơ̆n, laih anŭn pơdai kơtur răm rai hĭ laih yuakơ gơñu hlak pơtơbiă rai bơnga. 32Samơ̆ pơdai kơtor laih anŭn pơdai kơtor glai ƀu răm rai ôh yuakơ gơñu pơtơbiă rai bơnga tơdơi ƀiă kơ anŭn.
33Giŏng anŭn, Môseh đuaĭ hĭ mơ̆ng Pharaoh hăng tơbiă mơ̆ng plei anŭn. Ñu yơr đĭ tơngan ñu pơ adai anăp nao kơ Yahweh; grŏm laih anŭn hơjan ple̱r dơ̆ng hĭ, laih anŭn hơjan ƀu lê̆ trŭn ƀơi anih lŏn anŭn dơ̆ng tah. 34Tơdang Pharaoh ƀuh hơjan laih anŭn ple̱r hơmâo dơ̆ng hĭ laih, ñu pơsoh hĭ dơ̆ng: Ñu laih anŭn ƀing khua moa ñu pơkhăng hĭ pran jua gơñu dơ̆ng. 35Tui anŭn, pran jua Pharaoh khăng hĭ laih anŭn ƀu brơi ƀing Israel tơbiă nao ôh, kar hăng Yahweh hơmâo pơhiăp laih mơ̆ng Môseh.