So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Bản Phổ Thông(BPT)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Diễn Ý(BDY)

Bản Phổ Thông (BPT)

1Phao-lô, được gọi làm sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, theo ý muốn Thượng Đế, cùng với Sốt-then, anh em chúng ta trong Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Phao-lô, theo ý Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, cùng Sốt-then, anh em chúng ta,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Phao-lô, bởi ý định của Đức Chúa Trời, được kêu gọi làm sứ đồ của Đấng Christ Jêsus, cùng với Sốt-then, anh em chúng ta,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Phao-lô, do ý muốn của Ðức Chúa Trời được gọi làm sứ đồ của Ðức Chúa Jesus Christ, và Sốt-then, anh em chúng ta,

Bản Dịch Mới (NVB)

1Tôi là Phao-lô, theo ý Đức Chúa Trời được kêu gọi làm sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-su, cùng Sốt-then, anh em chúng ta,

Bản Diễn Ý (BDY)

1Phao-lô, được Thượng Đế bổ nhiệm làm sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và Sốt-then, anh em trong Chúa,

Bản Phổ Thông (BPT)

2Kính gởi hội thánh Chúa tại Cô-rinh, là những người đã được thánh hóa qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Anh chị em đã được Thượng Đế kêu gọi làm dân thánh cho Ngài cùng với các dân tộc khác ở khắp nơi, là những người cầu khẩn danh Chúa Cứu Thế Giê-xu—Ngài là Chúa của họ cũng như của chúng ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2gởi cho Hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi làm thánh đồ, lại cho mọi người bất luận ở nơi nào, cầu khẩn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Chúa của những người ấy và của chúng ta:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2kính gửi Hội Thánh Đức Chúa Trời tại Cô-rinh-tô và những người đã được thánh hóa trong Đấng Christ Jêsus, được gọi là thánh đồ, cùng với tất cả những người ở khắp mọi nơi đang kêu cầu danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa của họ và của chúng ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2kính gởi hội thánh của Ðức Chúa Trời tại Cô-rinh-tô, những người được thánh hóa trong Ðức Chúa Jesus Christ, được gọi là thánh đồ, cùng gởi cho mọi người ở mọi nơi đang kêu cầu danh Chúa chúng ta, là Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa của họ và Chúa của chúng ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Kính gởi Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại thành phố Cô-rinh-tô, tức là những người đã được thánh hóa trong Chúa Cứu Thế Giê-su, cũng được gọi là các thánh, cùng với tất cả những người ở khắp mọi nơi cầu khẩn danh Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa của họ và của chúng ta.

Bản Diễn Ý (BDY)

2Kính gửi Hội thánh của Thượng Đế tại thành phố Cổ-linh, những người được chọn làm dân Chúa và được thánh hóa nhờ liên hiệp với Chúa Cứu Thế Giê-xu, cùng tất cả những người ở khắp nơi đang cầu khẩn Danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Chúa của họ và của chúng ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Nguyền xin anh chị em nhận được ân phúc và bình an từ Thượng Đế, Cha chúng ta và từ Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ ban ân điển và bình an cho anh em.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Nguyện xin ân sủng và bình an từ Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, đến với anh chị em.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Nguyện xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và Chúa Cứu Thế Giê-su ban ân sủng và bình an cho anh chị em.

Bản Diễn Ý (BDY)

3Cầu xin Thượng Đế, Cha chúng ta và Chúa Cứu Thế Giê-xu ban cho anh em ân phúc và bình an.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Tôi luôn luôn cảm tạ Thượng Đế vì ân phúc Ngài đã đổ trên anh chị em qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Jêsus Christ;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Tôi luôn vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời, bởi ân điển Ngài đã ban cho anh em trong Đấng Christ Jêsus;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Tôi luôn cảm tạ Ðức Chúa Trời của tôi về anh chị em, vì ân sủng của Ðức Chúa Trời đã được ban cho anh chị em trong Ðức Chúa Jesus Christ.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Tôi luôn luôn tạ ơn Đức Chúa Trời vì anh chị em về những ân sủng Ngài ban cho anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-su.

Bản Diễn Ý (BDY)

4Tôi luôn cảm tạ Thượng Đế vì những ân lành anh em được hưởng từ khi thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Tôi cảm tạ Ngài vì trong Chúa Cứu Thế anh chị em được giàu có về mọi phương diện, về lời nói cũng như về sự hiểu biết.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5vì chưng anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5vì trong Ngài, anh em được phong phú về mọi phương diện, cả lời nói lẫn tri thức —

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Vì nhờ ở trong Ngài anh chị em đã trở nên giàu có đủ mọi mặt, cả lời nói lẫn tri thức,

Bản Dịch Mới (NVB)

5Vì nhờ ở trong Ngài mọi lời nói lẫn sự hiểu biết của anh chị em đều được phong phú.

Bản Diễn Ý (BDY)

5Chúa đã ban ân tứ dồi dào cho anh em từ lời nói đến sự hiểu biết chân lý,

Bản Phổ Thông (BPT)

6Vì lời chứng về Chúa Cứu Thế đã vững chắc trong lòng anh chị em

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6như lời chứng về Đấng Christ đã được vững bền ở giữa anh em.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6như lời làm chứng về Đấng Christ cũng đã được xác lập trong anh em —

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6ngay cả lời chứng về Ðấng Christ cũng đã được vững lập giữa anh chị em,

Bản Dịch Mới (NVB)

6Ngay cả lời chứng về Chúa Cứu Thế đã được thiết lập vững vàng trong anh chị em,

Bản Diễn Ý (BDY)

6đến nỗi kinh nghiệm bản thân của anh em đã xác nhận những lời tôi giảng về Chúa Cứu Thế là chân thật.

Bản Phổ Thông (BPT)

7cho nên anh chị em đã nhận được mọi phúc lành từ Thượng Đế trong khi chờ đợi Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta trở lại.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7để anh em không thiếu bất cứ ân tứ thuộc linh nào, trong lúc chờ đợi sự hiện ra của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7khiến anh chị em không thiếu bất cứ ân tứ thuộc linh nào, trong khi chờ đợi sự hiện đến của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta,

Bản Dịch Mới (NVB)

7đến nỗi anh chị em không thiếu một ân tứ nào trong khi trông đợi Chúa Cứu Thế Giê-su chúng ta hiện ra.

Bản Diễn Ý (BDY)

7Anh em được hưởng đầy đủ ân tứ của Chúa để làm theo ý Ngài trong khi chờ đợi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Ngài sẽ giúp anh chị em vững mạnh cho đến cuối cùng, để đến ngày Chúa trở lại anh chị em sẽ được thánh sạch hoàn toàn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng, để khỏi bị quở trách trong ngày của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Đức Chúa Trời sẽ giữ anh em bền vững cho đến cuối cùng, để không bị khiển trách trong ngày của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Ðấng sẽ làm cho anh chị em được vững mạnh đến cuối cùng, để anh chị em được toàn vẹn trong ngày của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Chính Ngài sẽ gìn giữ anh chị em vững vàng cho đến cuối cùng, khỏi bị khiển trách trong ngày của Chúa Cứu Thế Giê-su chúng ta.

Bản Diễn Ý (BDY)

8Chúa sẽ giữ vững anh em đến cuối cùng, làm cho anh em thành người trọn vẹn không bị khiển trách trong ngày Ngài trở lại.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Thượng Đế, Đấng thành tín đã kêu gọi anh chị em dự phần với Con Ngài là Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Đức Chúa Trời là Đấng thành tín; Ngài đã gọi anh em vào sự tương giao với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Ðức Chúa Trời là Ðấng thành tín; Ngài đã gọi anh chị em vào sự hiệp thông với Con Ngài, là Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Đức Chúa Trời là Đấng thành tín. Ngài đã kêu gọi anh chị em tham dự trong sự thông công với Con Ngài, Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta.

Bản Diễn Ý (BDY)

9Chắc chắn Thượng Đế sẽ thực hiện điều đó, vì Ngài là Đấng thành tín. Ngài đã mời gọi anh em đến kết bạn với Con Ngài là Đấng Cứu Thế, Chúa chúng ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Thưa anh chị em, nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, tôi xin anh chị em hãy đồng tâm, không nên chia bè phái. Anh chị em hãy hoàn toàn hiệp nhất từ tư tưởng cho đến mục tiêu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Thưa anh em, nhân danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, tôi khuyên tất cả anh em hãy đồng một tiếng nói, để trong anh em không có sự chia rẽ, mà hiệp nhất với nhau trong tâm trí và mục tiêu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Thưa anh chị em, nhân danh Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, tôi nài khuyên anh chị em hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng để có sự chia rẽ giữa anh chị em, nhưng hãy hiệp một, đồng lòng hiệp ý với nhau.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Thưa anh chị em, nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su chúng ta, tôi khuyên anh chị em tất cả hãy nhất trí và đừng chia rẽ, hãy đồng một lòng, hợp một ý với nhau.

Bản Diễn Ý (BDY)

10Thưa anh em, nhân Danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, tôi khuyên anh em hãy đồng tâm nhất trí. Đừng chia rẽ, nhưng phải hợp nhất, cùng một tâm trí, một ý hướng.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Thưa anh chị em, gia đình Cơ-lô đã thuật cho tôi nghe rằng có những cãi vã giữa anh chị em.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Vì, hỡi anh em, bởi người nhà Cơ-lô-ê, tôi có được tin rằng trong anh em có sự tranh cạnh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Thưa anh em, người nhà Cơ-lô-ê có tin cho tôi biết rằng trong anh em đang có sự bất hòa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Vì thưa anh chị em của tôi, những người trong gia đình của Cơ-lô-ê đã báo cho tôi hay rằng giữa anh chị em đang có sự tranh cãi với nhau.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Anh chị em thân mến của tôi, người nhà Cơ-lô-ê cho tôi hay rằng giữa anh chị em có sự xung khắc.

Bản Diễn Ý (BDY)

11,12Tôi vừa nghe người nhà Cơ-lưu cho biết anh em tranh chấp nhau, mỗi người một ý. Người này nói: “Tôi theo Phao-lô,” người kia nói: “Tôi theo A-bô-lô,” người khác nói: “Tôi theo Phê rơ.” Có người lại bảo: “Tôi theo Chúa Cứu Thế!”

Bản Phổ Thông (BPT)

12Tôi muốn nói: Người thì tuyên bố, “Tôi theo Phao-lô”; kẻ thì nói, “Tôi theo A-bô-lô”; người thì bảo, “Tôi theo Phia-rơ”; kẻ khác lại nói, “Tôi theo Chúa Cứu Thế.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Tôi có ý nói rằng trong anh em mỗi người nói như vầy: Ta là môn đồ của Phao-lô; --- ta là của A-bô-lô; --- ta là của Sê-pha, --- ta là của Đấng Christ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Điều tôi muốn nói là mỗi người trong anh em đều nói: “Tôi thuộc về Phao-lô;” hoặc: “Tôi thuộc về A-pô-lô;” hoặc: “Tôi thuộc về Sê-pha;” hoặc: “Tôi thuộc về Đấng Christ.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Ðiều tôi muốn nói là thế nầy: Người nào trong anh chị em cũng nói, “Tôi là người của Phao-lô,” hoặc “Tôi là người của A-pô-lô,” hoặc “Tôi là người của Sê-pha,” hoặc “Tôi là người của Ðấng Christ.”

Bản Dịch Mới (NVB)

12Tôi nói như vậy, vì trong anh chị em có người nói rằng: Tôi theo Phao-lô, người khác: Tôi theo A-bô-lô, người khác: Tôi theo Phê-rơ, tôi theo Chúa Cứu Thế.

Bản Diễn Ý (BDY)

11,12Tôi vừa nghe người nhà Cơ-lưu cho biết anh em tranh chấp nhau, mỗi người một ý. Người này nói: “Tôi theo Phao-lô,” người kia nói: “Tôi theo A-bô-lô,” người khác nói: “Tôi theo Phê rơ.” Có người lại bảo: “Tôi theo Chúa Cứu Thế!”

Bản Phổ Thông (BPT)

13Chúa Cứu Thế đã bị chia xé ra thành nhiều nhóm sao? Có phải Phao-lô chết trên cây thập tự thế cho anh chị em không?—Không! Có phải anh chị em nhân danh Phao-lô làm lễ báp-têm không?—Không!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Đấng Christ bị phân rẽ ra sao? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thế cho anh em, hay là anh em đã nhân danh Phao-lô mà chịu phép báp-têm sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Đấng Christ đã bị chia cắt rồi sao? Có phải Phao-lô đã bị đóng đinh vào thập tự giá vì anh em không? Hay có phải anh em nhân danh Phao-lô mà chịu báp-têm không?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Có phải Ðấng Christ đã bị chia cắt sao? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thay cho anh chị em sao? Hay là anh chị em đã nhân danh Phao-lô mà chịu phép báp-têm sao?

Bản Dịch Mới (NVB)

13Chúa Cứu Thế có bị phân rẽ không? Phao-lô đâu có chịu đóng đinh trên thập tự giá cho anh chị em, hay là anh chị em nhân danh Phao-lô mà chịu phép báp-tem sao?

Bản Diễn Ý (BDY)

13Chúa Cứu Thế đã bị chia ra từng mảnh sao? Phao-lô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự vì anh em sao? Hay anh em nhân danh Phao-lô chịu báp-tem sao?

Bản Phổ Thông (BPT)

14Tôi cảm tạ Thượng Đế vì ngoài Ri-bút và Gai-út, tôi không có làm báp-têm cho người nào trong anh chị em cả

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời, vì ngoài Cơ-rít-bu và Gai-út, tôi chưa từng làm phép báp-têm cho ai trong anh em,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì ngoài Cơ-rít-pu và Gai-út ra, tôi chưa từng làm báp-têm cho một ai trong anh em,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Tôi cảm tạ Ðức Chúa Trời vì tôi không làm báp-têm cho ai trong anh chị em, ngoại trừ Cơ-rít-pu và Gai-út,

Bản Dịch Mới (NVB)

14Cảm tạ Đức Chúa Trời, ngoại trừ Cơ-rít-bu và Gai-út, tôi không làm phép báp-tem cho ai cả,

Bản Diễn Ý (BDY)

14Tôi tạ ân Chúa vì trừ Cơ-ri-bu và Gai-út, tôi không làm báp-tem cho ai trong anh em.

Bản Phổ Thông (BPT)

15để chẳng ai trong anh chị em có thể nói rằng mình đã nhận báp-têm nhân danh Phao-lô.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15hầu cho chẳng ai nói rằng anh em đã nhân danh tôi mà chịu phép báp-têm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15để không ai có thể nói rằng anh em đã nhân danh tôi chịu báp-têm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15để không ai có thể nói rằng họ đã nhân danh tôi mà chịu báp-têm.

Bản Dịch Mới (NVB)

15để không ai có thể nói rằng: Tôi đã nhân danh Phao-lô chịu phép báp-tem.

Bản Diễn Ý (BDY)

15Như thế, không ai có thể nói anh em nhân danh tôi mà chịu báp-tem.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Tôi cũng đã làm báp-têm cho gia đình Tê-pha-na, ngoài ra tôi không nhớ đã làm báp-têm cho ai khác.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Tôi cũng đã làm phép báp-têm cho người nhà Sê-pha-na; ngoài nhà đó, tôi chẳng biết mình đã làm phép báp-têm cho ai nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Tôi cũng đã làm báp-têm cho gia đình Sê-pha-na. Ngoài ra, tôi không nhớ mình đã làm báp-têm cho ai khác.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16À, tôi cũng đã làm báp-têm cho những người trong gia đình của Tê-pha-na. Ngoài ra tôi không nhớ tôi đã làm báp-têm cho ai khác.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Thực ra, tôi cũng đã làm phép báp-tem cho người nhà Sê-pha-na, ngoài ra tôi không nhớ có làm phép báp-tem cho ai khác nữa.

Bản Diễn Ý (BDY)

16Tôi cũng đã làm báp-tem cho gia đình Sê-pha-na, ngoài ra tôi không làm báp-tem cho ai nữa.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Chúa Cứu Thế sai tôi không phải để làm báp-têm nhưng để rao Tin Mừng mà không cần phải dùng những lời lẽ khôn ngoan của loài người để cho thập tự giá của Chúa Cứu Thế khỏi trở thành vô dụng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi, chẳng phải để làm phép báp-têm đâu, nhưng để rao giảng Tin lành, và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Vì Đấng Christ không sai tôi đến để làm báp-têm nhưng để rao giảng Tin Lành, không phải bằng tài hùng biện khôn khéo, kẻo quyền năng thập tự giá của Đấng Christ sẽ trở nên vô hiệu chăng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Vì Ðấng Christ không sai tôi đi làm báp-têm, nhưng để giảng Tin Mừng, và không dùng những lời lẽ khôn khéo để giảng, kẻo quyền năng thể hiện qua sự chết của Ðấng Christ trên thập tự giá trở nên vô hiệu.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Vì Chúa Cứu Thế không sai tôi làm phép báp-tem nhưng đi truyền bá Phúc Âm, không phải bằng lời nói khôn khéo e rằng sự chết của Chúa Cứu Thế trên thập tự giá sẽ trở nên vô ích chăng.

Bản Diễn Ý (BDY)

17Vì Chúa Cứu Thế đã sai tôi đi truyền giảng Phúc Âm, chứ không phải đi làm báp-tem. Khi giảng Phúc âm, tôi không dùng tài diễn thuyết triết học; nếu ỷ lại tri thức tài năng là chưa biết hiệu năng của Đấng hy sinh trên cây thập tự.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Những người bị lầm lạc xem việc dạy dỗ về thập tự giá như chuyện điên rồ, nhưng đối với chúng ta là kẻ đã được cứu, thì đó là năng lực của Thượng Đế.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại; song về phần chúng ta, là kẻ được cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Vì sứ điệp của thập tự giá đối với những người hư mất là điên rồ; nhưng với chúng ta, những người được cứu chuộc, thì đó là quyền năng của Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Vì sứ điệp về thập tự giá bị xem là rồ dại đối với những người hư mất, nhưng đối với chúng ta, những người được cứu, thì đó là quyền phép của Ðức Chúa Trời,

Bản Dịch Mới (NVB)

18Vì đối với những người hư mất, sứ điệp của thập tự giá là ngu dại. Nhưng đối với chúng ta, những người được cứu rỗi, thì đó là quyền năng của Đức Chúa Trời.

Bản Diễn Ý (BDY)

18Đối với người vô tín, Đạo thập tự giá chỉ là khờ dại, nhưng đối với chúng ta là người được cứu rỗi, đó là quyền năng Thượng Đế.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Như Thánh Kinh đã viết:“Ta sẽ khiến kẻ khôn mất thông sáng;Ta sẽ dẹp bỏ sự hiểu biết của người thông thái.” Ê-sai 29:14

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Cũng có lời chép rằng: Ta sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan, Tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Bởi có lời chép:“Ta sẽ triệt hạ sự khôn ngoan của người khôn ngoan,Tiêu trừ sự thông thái của người thông thái.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19như có chép rằng,“Ta sẽ hủy bỏ sự khôn ngoan của người khôn ngoan;Ta sẽ loại trừ sự thông thái của người thông thái.”

Bản Dịch Mới (NVB)

19Vì Kinh Thánh chép: “Ta sẽ hủy diệt sự khôn ngoan của người khôn ngoan. Và phá bỏ sự hiểu biết của người thông thái.”

Bản Diễn Ý (BDY)

19Thánh kinh đã viết: “Ta sẽ tiêu diệt óc khôn ngoan của người khôn ngoan, loại bỏ trí sáng suốt của người sáng suốt.”

Bản Phổ Thông (BPT)

20Người khôn đâu? Kẻ có học đâu? Tay ăn nói lưu loát đời nầy đâu? Thượng Đế đã biến sự khôn ngoan đời nầy thành ra ngu dại.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Người khôn ngoan ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận đời nay ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra rồ dại không?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Người khôn ngoan ở đâu? Các thầy thông giáo ở đâu? Những người biện luận của đời nầy ở đâu? Chẳng phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ sao?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Người khôn ngoan ở đâu? Người học thức ở đâu? Nhà hùng biện của đời nầy ở đâu? Chẳng phải Ðức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian trở nên rồ dại sao?

Bản Dịch Mới (NVB)

20Người khôn ngoan đâu rồi? Học giả đâu rồi? Những nhà hùng biện của đời này đâu rồi? Không phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian thành điên dại hay sao?

Bản Diễn Ý (BDY)

20Nhà triết học ở đâu? Nhà văn hào ở đâu? Nhà hùng biện, thuyết khách lừng danh một thời ở đâu? Thượng Đế đã chẳng khiến sự khôn ngoan của thế gian trở thành khờ dại sao?

Bản Phổ Thông (BPT)

21Thế gian không thể biết Thượng Đế qua cái khôn của mình. Vì thế mà Ngài đã dùng những lời giảng có vẻ ngu dại của chúng ta để cứu những người tin.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Vì, tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài đành lòng dùng sự giảng rồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Vì Đức Chúa Trời, bởi sự khôn ngoan của Ngài, đã khiến thế gian không thể dùng khôn ngoan riêng của mình để hiểu biết Ngài, nên Ngài vui lòng dùng sự rao giảng bị xem là điên rồ của chúng ta để cứu những người tin.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Vì thế gian không chịu nhận biết Ðức Chúa Trời bằng sự khôn ngoan của mình, nên trong sự khôn ngoan của Ðức Chúa Trời, Ðức Chúa Trời đã vui lòng dùng sự rao giảng rồ dại của chúng ta để cứu những người tin.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Bởi vì cứ theo sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, thế gian cậy sự khôn ngoan riêng của mình không nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài vui lòng dùng điều bị coi là ngu dại của việc truyền giảng Phúc Âm để cứu rỗi những người tin.

Bản Diễn Ý (BDY)

21Vì thế gian chỉ cậy khôn ngoan riêng của mình, không nhờ khôn ngoan của Thượng Đế để nhận biết Ngài nên Thượng Đế vui lòng dùng lối truyền giảng có vẻ khờ dại của chúng ta để cứu rỗi những người tin nhận.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Trong khi người Do-thái đòi xem phép lạ, người Hi-lạp thì tìm sự khôn ngoan.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Vả, đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Gờ-réc tìm sự khôn ngoan,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Trong lúc người Do Thái đòi hỏi dấu lạ, người Hi Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Trong khi người Do-thái đòi hỏi dấu lạ, người Hy-lạp tìm kiếm sự khôn ngoan,

Bản Dịch Mới (NVB)

22Vì người Do Thái đòi hỏi dấu lạ còn người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan.

Bản Diễn Ý (BDY)

22Trong khi người Do-thái đòi hỏi phép lạ và người Hy-lạp tìm triết lý,

Bản Phổ Thông (BPT)

23Còn chúng ta lại rao giảng Chúa Cứu Thế bị đóng đinh. Đó là điều chướng tai gai mắt đối với người Do-thái và là chuyện điên rồ đối với người không phải Do-thái.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự, là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là rồ dại;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23thì chúng tôi rao giảng Đấng Christ bị đóng đinh vào thập tự giá, điều mà người Do Thái cho là sai lầm, còn dân ngoại cho là điên rồ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23thì chúng ta rao giảng Ðấng Christ chịu đóng đinh trên thập tự giá; đó là điều người Do-thái cho là ô nhục, còn các dân ngoại cho là điên rồ,

Bản Dịch Mới (NVB)

23Nhưng chúng ta truyền giảng Phúc Âm về Chúa Cứu Thế bị đóng đinh trên thập tự giá, là điều người Do Thái cho là nhục hình và người ngoại quốc cho là ngu dại.

Bản Diễn Ý (BDY)

23chúng ta luôn luôn truyền giảng Chúa Cứu Thế chịu đóng đinh trên cây thập tự. Điều này người Do-thái cho là sỉ nhục trong khi các dân tộc khác coi như khờ dại.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Nhưng đối với những người Ngài đã gọi—dù là Do-thái hay Hi-lạp thì Chúa Cứu Thế là quyền năng và sự khôn ngoan của Thượng Đế.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24song le, về những người được gọi, bất luận người Giu-đa hay người Gờ-réc, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Nhưng đối với những người được kêu gọi, cả Do Thái lẫn Hi Lạp, thì Đấng Christ là quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24nhưng đối với những người được kêu gọi, bất luận là người Do-thái hay người Hy-lạp, thì Ðấng Christ là quyền phép của Ðức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Ðức Chúa Trời,

Bản Dịch Mới (NVB)

24Nhưng đối với những người được Chúa kêu gọi, cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp, Chúa Cứu Thế là quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.

Bản Diễn Ý (BDY)

24Nhưng đối với người Do-thái hay Hy-lạp nào tiếp nhận Phúc âm, Chúa Cứu Thế là hiện thân của quyền năng và khôn ngoan của Thượng Đế.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Sự ngu dại của Thượng Đế vượt xa sự khôn ngoan của loài người, còn sự yếu đuối của Thượng Đế cũng mạnh hơn năng lực con người.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Bởi vì sự rồ dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Vì điều xem như điên rồ của Đức Chúa Trời còn khôn ngoan hơn loài người; điều xem như yếu đuối của Đức Chúa Trời còn mạnh hơn loài người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25vì sự rồ dại của Ðức Chúa Trời khôn hơn sự khôn ngoan của loài người, và sự yếu đuối của Ðức Chúa Trời mạnh hơn sự mạnh mẽ của loài người.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Vì điều bị cho là dại dột của Đức Chúa Trời vẫn trổi hơn sự thông sáng của loài người và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời mạnh hơn sức mạnh loài người.

Bản Diễn Ý (BDY)

25Vì những điều có vẻ khờ dại của Chúa còn khôn ngoan hơn loài người, và những điều có vẻ yếu đuối của Chúa còn mạnh mẽ hơn loài người.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Thưa anh chị em, hãy nhớ lại lúc anh chị em mới được Thượng Đế gọi. Trong vòng anh chị em đâu có bao nhiêu người khôn ngoan theo tiêu chuẩn đời nầy? Đâu có bao nhiêu người có địa vị? Đâu có bao nhiêu người xuất thân từ gia đình danh giá?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Thưa anh em, hãy suy nghĩ lúc anh em được kêu gọi, trong anh em không có mấy người khôn ngoan theo tiêu chuẩn đời nầy, không mấy ai có quyền thế, cũng chẳng có mấy người thuộc dòng quý tộc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Xin anh chị em hãy nghĩ lại xem, lúc anh chị em được gọi, trong anh chị em chẳng có nhiều người khôn ngoan theo tiêu chuẩn đời nầy, chẳng có nhiều người quyền thế, và chẳng có nhiều người quý tộc.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Anh chị em hãy xem xét lúc Chúa kêu gọi anh chị em. Giữa vòng anh chị em không có mấy người khôn ngoan theo trần tục, không mấy người có quyền thế, cũng không có nhiều người quý phái.

Bản Diễn Ý (BDY)

26Thưa anh em là người được Chúa kêu gọi, trong anh em không có nhiều người thông thái, chức trọng quyền cao hay danh gia vọng tộc;

Bản Phổ Thông (BPT)

27Nhưng Thượng Đế đã dùng những việc khờ dại đời nầy để làm xấu hổ cái khôn và dùng cái yếu ở thế gian để làm xấu hổ cái mạnh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn; Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những điều dại dột ở thế gian để làm hổ thẹn những người khôn ngoan; Đức Chúa Trời đã chọn những gì yếu đuối ở thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh mẽ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Nhưng Ðức Chúa Trời đã chọn những gì thế gian cho là rồ dại để làm hổ thẹn những kẻ khôn ngoan; Ðức Chúa Trời đã chọn những gì thế gian cho là yếu đuối để làm hổ thẹn những kẻ mạnh mẽ.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những điều dại dột trong thế gian để làm hổ thẹn những người khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những điều yếu đuối trong thế gian để làm hổ thẹn những kẻ mạnh.

Bản Diễn Ý (BDY)

27nhưng Thượng Đế đã lựa chọn người bị coi như khờ dại để làm cho người khôn ngoan hổ thẹn. Thượng Đế đã lựa chọn người yếu ớt để làm cho người mạnh mẽ phải bó tay.

Bản Phổ Thông (BPT)

28Ngài dùng những việc thấp hèn mà thế gian xem thường để phá hủy những gì thế gian xem trọng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Đức Chúa Trời đã chọn những gì thấp kém, bị khinh chê ở thế gian, ngay cả những gì không có, để làm cho những gì đã có ra hư không,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Ðức Chúa Trời đã chọn những gì thế gian cho là thấp kém, đáng khinh, và không ra gì, để vô hiệu hóa những gì thế gian cho là có giá trị,

Bản Dịch Mới (NVB)

28Đức Chúa Trời đã chọn những gì hèn hạ, bị khinh khi trong thế gian và những điều không ra gì để hủy bỏ những điều trọng đại.

Bản Diễn Ý (BDY)

28Thượng Đế đã chọn những người bị thế gian khinh bỉ, coi là hèn hạ, không đáng kể, để san bằng mọi giá trị trong thế gian.

Bản Phổ Thông (BPT)

29Thượng Đế làm như thế để không ai có thể khoe khoang trước mặt Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29để không một người nào có thể khoe khoang trước mặt Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29hầu không người nào có thể tự phụ trước mặt Ðức Chúa Trời.

Bản Dịch Mới (NVB)

29Cho nên loài người không ai có thể khoe khoang trước mặt Đức Chúa Trời.

Bản Diễn Ý (BDY)

29Vậy, không một người nào còn dám khoe khoang điều gì trước mặt Chúa.

Bản Phổ Thông (BPT)

30Vì nhờ Ngài, anh chị em được ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng đã trở nên khôn ngoan vì chúng ta trong Thượng Đế. Qua Chúa Cứu Thế anh chị em trở nên công chính trước mặt Thượng Đế, được thánh hóa và được giải thoát khỏi tội lỗi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Vì nhờ Ngài mà anh em được ở trong Đấng Christ Jêsus, Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, công chính, thánh khiết và sự cứu chuộc cho chúng ta;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30Nhờ Ngài anh chị em được ở trong Ðức Chúa Jesus Christ, Ðấng từ Ðức Chúa Trời đến, Ðấng đã làm cho chúng ta trở nên khôn ngoan, được kể là công chính, được thánh hóa, và được cứu chuộc,

Bản Dịch Mới (NVB)

30Nhờ Đức Chúa Trời mà anh chị em ở trong Chúa Cứu Thế Giê-su, là Đấng Đức Chúa Trời đã làm thành sự khôn ngoan, công chính, thánh khiết và cứu chuộc cho chúng ta.

Bản Diễn Ý (BDY)

30Nhờ Thượng Đế, anh em được sống trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, là hiện thân sự khôn ngoan của Thượng Đế, là Nguồn công chính, thánh thiện và cứu chuộc của chúng ta,

Bản Phổ Thông (BPT)

31Như Thánh Kinh viết, “Ai khoe, chỉ nên khoe về Chúa mà thôi.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31hầu cho, như có lời chép rằng: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31cho nên, như lời đã chép:“Ai tự hào, hãy tự hào trong Chúa.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31thật phù hợp với lời đã chép rằng,“Ai muốn tự hào, hãy tự hào trong Chúa.”

Bản Dịch Mới (NVB)

31Như Kinh Thánh đã chép: “Ai tự hào, hãy tự hào trong Chúa.”

Bản Diễn Ý (BDY)

31như lời Thánh kinh đã viết: “Ai khoe khoang, hãy khoe khoang những việc Chúa làm cho mình.”