So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Parnai Yiang Sursĩ(BRU)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

1Cứq la ayững atĩ Yê-su Crĩt. Ranáq ntrớu cứq yoc ễ táq, têq cứq táq. Lứq samoât moat cứq khoiq hữm Yê-su, Ncháu hái. Cỗ cứq táq ranáq Yiang Sursĩ, ngkíq yuaq anhia cỡt cũai sa‑âm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Tôi chẳng được tự do sao? Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi há chẳng từng thấy Đức Chúa Jêsus là Chúa chúng ta sao? Anh em há chẳng phải là công việc tôi trong Chúa sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Tôi không được tự do sao? Tôi không phải là sứ đồ sao? Tôi đã chẳng từng thấy Đức Chúa Jêsus, Chúa chúng ta sao? Anh em không phải là thành quả của tôi trong Chúa sao?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Tôi không có tự do sao? Tôi không phải là một sứ đồ sao? Không phải tôi đã thấy Ðức Chúa Jesus, Chúa chúng ta sao? Anh chị em không phải là thành quả của tôi trong Chúa sao?

Bản Dịch Mới (NVB)

1Tôi không được tự do sao? Tôi không phải là sứ đồ sao? Không phải tôi đã thấy Chúa Giê-su sao? Không phải anh chị em chính là công trình của tôi trong Chúa sao?

Bản Phổ Thông (BPT)

1Tôi là người tự do. Tôi làm sứ đồ. Tôi đã thấy Giê-xu, Chúa chúng ta. Các anh chị em là kết quả của công tác tôi trong Chúa Giê-xu.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

2Bữn cũai tỡ bữn noap cứq cỡt ayững atĩ Yê-su Crĩt, ma lứq cứq táq ranáq ki yỗn anhia. Anhia khoiq bữn muoi mứt cớp Yê-su Crĩt cỗ tễ cứq atỡng anhia. Ngkíq anhia la samoât tếc cứq lứq cỡt ayững atĩ Yê-su Crĩt.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Nếu tôi không phải là sứ đồ cho kẻ khác, ít nữa cũng là sứ đồ cho anh em; vì chính anh em là ấn tín của chức sứ đồ tôi trong Chúa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Nếu tôi không phải là sứ đồ đối với người khác thì ít nữa cũng là sứ đồ đối với anh em; vì anh em là dấu ấn về chức vụ sứ đồ của tôi trong Chúa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Nếu tôi không phải là sứ đồ của người khác, ít nữa tôi cũng là sứ đồ của anh chị em, vì anh chị em là ấn chứng về chức vụ sứ đồ của tôi trong Chúa.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Nếu đối với những người khác tôi không phải là sứ đồ, thì ít ra tôi là sứ đồ đối với anh chị em; vì anh chị em chính là dấu ấn cho chức sứ đồ của tôi trong Chúa.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Nếu kẻ khác không chấp nhận tôi làm sứ đồ, anh chị em chắc vẫn chấp nhận tôi vì chính anh chị em là bằng cớ của chức sứ đồ tôi trong Chúa.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

3Alới ca tếq cứq, cứq têq blớh loah alới neq:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Ấy là lẽ binh vực của tôi đối với kẻ kiện cáo mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Đây chính là lời biện bạch của tôi đề kháng lại những kẻ phê phán tôi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Ðây là lời biện hộ của tôi đối với những người đang hạch sách tôi.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Đối với những người phê bình tôi, đây là lời biện hộ của tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Đây là câu trả lời của tôi cho những người thắc mắc về chức sứ đồ của tôi:

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

4Pĩeiq tỡ, khân cứq sễq alới ca tamứng parnai cứq chứm siem cứq?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Chúng tôi há không có phép ăn uống sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Có phải chúng tôi không có quyền ăn, uống sao?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Chúng tôi không có quyền ăn và uống sao?

Bản Dịch Mới (NVB)

4Chúng tôi không có quyền ăn, uống sao?

Bản Phổ Thông (BPT)

4Chúng tôi không có quyền ăn uống sao?

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

5Pĩeiq lứq la cứq bữn lacuoi pỡq táq ranáq Yiang Sursĩ parnơi cớp cứq. Cớp tỗp sa‑âm cóq siem hếq machớng tỗp sa‑âm khoiq siem Phi-er, máh a‑ễm Ncháu hái, cớp cũai ayững atĩ Yê-su Crĩt canŏ́h tê, lứq tỡ?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Há không có phép dắt một người chị em làm vợ đi khắp nơi với chúng tôi như các sứ đồ khác cùng các anh em Chúa và Sê-pha đã làm, hay sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Có phải chúng tôi không có quyền đem theo người vợ tin Chúa trong các chuyến đi, như các sứ đồ khác, cũng như các em của Chúa và Sê-pha sao?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Chúng tôi không có quyền dẫn vợ, là một người nữ đã tin Chúa, đi theo để hầu việc Ngài, như các sứ đồ khác, hoặc như các em trai Chúa, và Sê-pha đã làm sao?

Bản Dịch Mới (NVB)

5Chúng tôi không có quyền đem theo một chị em làm vợ như các sứ đồ khác hoặc như các em của Chúa và như Sê-pha sao?

Bản Phổ Thông (BPT)

5Chúng tôi không có quyền mang theo một nữ tín hữu làm vợ mình giống các sứ đồ khác, như anh em Chúa hay như Phia-rơ đã làm sao?

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

6Yuaq nŏ́q anhia chanchớm ống Ba-naba cớp cứq sâng cóq siem tỗ hếq bữm?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Hay là chỉ một tôi với Ba-na-ba không có phép được khỏi làm việc?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Hay chỉ có tôi và Ba-na-ba là không có quyền được miễn làm việc kiếm sống sao?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Hay chỉ có tôi và Ba-na-ba là không có quyền khỏi làm việc đời để sinh sống?

Bản Dịch Mới (NVB)

6Hay là chỉ có tôi và Ba-na-ba mới phải tự túc làm việc để sống?

Bản Phổ Thông (BPT)

6Hay chỉ một mình Ba-na-ba và tôi phải làm việc để sinh sống?

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

7Lứq tỡ nai bữn tahan aléq ma tỡ bữn roap práq cóng. Cớp tỡ nai bữn cũai táq nưong, ma tỡ bữn cha palâi tễ nưong ki. Cớp tỡ nai bữn cũai mantán charán cữu, ma tỡ bữn cha sâiq cữu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Vậy thì có ai ăn lương nhà mà đi đánh giặc? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái? Hay là có ai chăn bầy vật mà không dùng sữa nó để nuôi mình?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Có ai ăn lương nhà mà đi đánh giặc chăng? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái? Hay có ai chăn bầy súc vật mà không dùng sữa của chúng chăng?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Có ai đi lính mà ăn lương nhà bao giờ chăng? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái của nó chăng? Hay có ai chăn bầy mà không dùng sữa của bầy súc vật mình chăn nuôi chăng?

Bản Dịch Mới (NVB)

7Có ai ăn cơm nhà mà đi đánh giặc không công? Có ai trồng nho mà không ăn quả? Hay có ai chăn nuôi súc vật mà không lấy sữa nó?

Bản Phổ Thông (BPT)

7Không có binh sĩ nào phục vụ trong quân ngũ mà lại tự trả lương cho mình. Chẳng ai trồng vườn nho mà không ăn trái. Không ai nuôi gia súc mà chẳng uống sữa của bầy gia súc.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

8Cứq pai ngkíq, cứq sacâm puai ngê cũai dốq pai. Ma tâng phễp rit Môi-se, án khoiq atỡng machớng ki tê.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Tôi nói vậy, nào phải chỉ theo thói người ta quen nói đâu? Luật pháp há chẳng nói như vậy sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Tôi nói vậy, có phải là theo cách người đời không? Luật pháp cũng chẳng nói như thế sao?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Tôi nói vậy chẳng phải vì theo quan điểm của người đời đâu; Luật Pháp không nói như thế sao?

Bản Dịch Mới (NVB)

8Phải chăng tôi nói vậy là theo thói người phàm? Kinh Luật không dạy như vậy sao?

Bản Phổ Thông (BPT)

8Không phải tôi nói theo kiểu con người đâu; luật pháp của Thượng Đế cũng nói như thế nữa.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

9Án pai neq:“Bo ntroŏq tĩn racong saro yỗn chuai anhia,anhia chỗi cusũm bỗq án.Cóq anhia yỗn án cha tê,yuaq án táq ranáq yỗn anhia.”Bo Yiang Sursĩ atỡng ngkíq, án tỡ bữn atỡng tễ ống ntroŏq sâng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Vì chưng có chép trong luật pháp Môi-se rằng: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Há phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Vì luật Môi-se có chép:“Chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa.” Có phải Đức Chúa Trời lo cho bò không?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Vì trong Luật Pháp của Mô-sê có viết,“Ngươi chớ khớp miệng con bò trong khi nó đạp lúa.” Phải chăng Ðức Chúa Trời lo cho bò?

Bản Dịch Mới (NVB)

9Vì Kinh Luật Môi-se chép: “Chớ khớp miệng bò khi nó đang đạp lúa!” Có phải Đức Chúa Trời lo cho bò không?

Bản Phổ Thông (BPT)

9Vì như luật Mô-se có viết: “Đừng khớp miệng con bò đang đạp lúa, không cho nó ăn.” Khi Thượng Đế phán như thế có phải Ngài chỉ lo cho bò thôi sao? Không phải.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

10Ma lứq samoât Yiang Sursĩ atỡng santoiq ki yỗn hái hỡ. Khân bữn bar náq pruam táq sarái, manoaq choat cớp manoaq ễn sot, lứq alới bar náq pruam bữn cóng tễ ranáq alới táq.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Quả thật Ngài nói câu đó về chúng ta phải không? Phải, ấy là về chúng ta mà có chép rằng ai cày ruộng phải trông cậy mà cày, ai đạp lúa phải trông cậy mình sẽ có phần mà đạp lúa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Hay vì chúng ta mà Ngài nói điều đó? Đúng là vì chúng ta mà có lời đó; vì người cày phải cày với hi vọng, người đập lúa phải đập lúa với hi vọng được chia phần.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Chẳng phải Ngài nói như thế vì chúng ta sao? Quả thật lời ấy đã chép vì chúng ta, vì ai cày, hãy cày với hy vọng, và ai đập lúa, hãy đập lúa với hy vọng được chia phần.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Hay Ngài hoàn toàn phán về chúng ta? Về chúng ta có lời chép rằng: “Người cày ruộng cày trong hy vọng và kẻ đạp lúa hy vọng được chia phần lúa.”

Bản Phổ Thông (BPT)

10Ngài lo cho chúng ta nữa. Thánh Kinh viết về chúng ta như sau, “Người cày ruộng và người đạp lúa phải trông mong thu được mùa màng để đền bù công khó mình.”

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

11Hếq khoiq atỡng anhia tễ parnai Yiang Sursĩ, ki cỡt samoât hếq chóh cuplốq tâng mứt anhia. Ngkíq, khân hếq sễq anhia chuai hếq yỗn bữn crơng sana cha, anhia chanchớm hếq táq tỡ pĩeiq tỡ?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Nếu chúng tôi đã gieo của thiêng liêng cho anh em, mà muốn thâu lại của vật chất của anh em, thì nào có phải một việc quá lẽ đâu?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Nếu chúng tôi đã gieo những điều thiêng liêng giữa anh em, thì việc gặt được vật chất từ anh em là việc quá đáng sao?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Nếu chúng tôi đã gieo của thuộc linh cho anh chị em mà gặt của thuộc thể nơi anh chị em, thì đó có phải là việc quá đáng chăng?

Bản Dịch Mới (NVB)

11Nếu chúng tôi đã gieo điều thiêng liêng cho anh chị em thì việc gặt hái vật chất từ anh chị em là quá đáng sao?

Bản Phổ Thông (BPT)

11Nếu chúng tôi đã gieo giống thiêng liêng giữa vòng anh chị em thì có gì quá đáng khi chúng tôi mong gặt hái ít nhiều về phần đời nầy từ anh chị em?

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

12Khân bữn cũai canŏ́h toâq atỡng anhia, ki anhia yám noap lứq alới, cớp anhia yỗn alới bữn crơng sana. Ma pĩeiq lứq la anhia yám noap hếq hỡn tễ cũai ki, yuaq hếq toâp la cũai dâu lứq toâq atỡng anhia. Ma hếq tỡ bữn sễq ntrớu tễ anhia. Hếq chĩuq dũ ramứh túh coat dŏq tỡ bữn catáng parnai o tễ Yê-su Crĩt.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Người khác còn có quyền ấy trên anh em, huống chi là chúng tôi? Dầu vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy; nhưng chúng tôi chịu mọi sự, hầu cho khỏi làm ngăn trở Tin lành của Đấng Christ chút nào.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Nếu những người khác còn có quyền ấy trên anh em, huống chi là chúng tôi? Dù vậy, chúng tôi không dùng quyền nầy; nhưng chúng tôi cam chịu mọi sự, để không gây trở ngại cho Tin Lành của Đấng Christ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Nếu những người khác mà còn có quyền đó trên anh chị em, thì chúng tôi lại chẳng có quyền đó hơn sao? Tuy nhiên chúng tôi đã không sử dụng quyền đó, nhưng chúng tôi chịu đựng tất cả, để khỏi gây trở ngại cho Tin Mừng của Ðấng Christ.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Nếu những người khác còn có quyền ấy đối với anh chị em, chúng tôi không có sao? Nhưng chúng tôi đã không dùng quyền này, chúng tôi chịu đựng tất cả để không làm trở ngại cho Phúc Âm của Chúa Cứu Thế.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Nếu những người khác có quyền làm như thế từ anh chị em thì chúng tôi cũng vậy. Nhưng chúng tôi đã không sử dụng quyền ấy. Chúng tôi cam chịu mọi sự để khỏi làm nguyên nhân cản trở việc rao Tin Mừng của Chúa Cứu Thế.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

13Anhia khoiq dáng chơ, cũai táq ranáq tâng Dống Sang Toâr, lứq alới ĩt crơng sana tễ dống sang. Cớp cũai tễng crơng sang tâng prông sang Dống Sang Toâr, lứq alới ĩt cha muoi pún tễ crơng chiau sang ki.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Anh em há chẳng biết rằng ai hầu việc thánh thì ăn của dâng trong đền thờ, còn ai hầu việc nơi bàn thờ thì có phần nơi bàn thờ sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Anh em không biết rằng, ai lo việc đền thờ thì ăn của dâng trong đền thờ, còn ai lo việc bàn thờ thì có phần nơi bàn thờ sao?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Anh chị em chẳng biết rằng ai phục vụ trong đền thờ thì được hưởng của dâng trong đền thờ, và ai phục vụ nơi bàn thờ thì có phần về của dâng nơi bàn thờ chăng?

Bản Dịch Mới (NVB)

13Anh chị em không biết rằng ai phục vụ trong đền thờ thì nhận phần ăn từ đền thờ, ai giúp việc nơi bàn thờ thì được chia phần sinh tế nơi bàn thờ sao?

Bản Phổ Thông (BPT)

13Chắc hẳn anh chị em biết rằng ai phục vụ trong đền thờ thì lãnh thức ăn trong đền thờ, còn ai phục vụ nơi bàn thờ thì nhận được một phần của lễ dâng trên bàn thờ.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

14Machớng ki tê, Yiang Sursĩ khoiq ớn máh cũai ca tamứng parnai o tễ án, cóq alới siem cũai atỡng alới.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng Tin lành thì được nuôi mình bởi Tin lành.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng Tin Lành thì được nuôi sống bởi Tin Lành.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Cũng vậy, Chúa đã truyền rằng, ai rao giảng Tin Mừng thì phải được nuôi sống bằng Tin Mừng.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Cũng vậy, chính Chúa đã dạy: “Ai truyền giảng Phúc Âm thì được nuôi sống bởi Phúc Âm.”

Bản Phổ Thông (BPT)

14Cũng thế, Chúa chúng ta đã dạy rằng ai rao Tin Mừng thì sống bằng Tin Mừng.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

15Ma cứq tỡ nai sễq ntrớu tễ anhia. Cớp cứq tỡ bữn chĩc choâiq thỡ nâi dŏq sễq anhia chuai cứq. Khaq cứq cuchĩt, saláng yỗn noau pai cứq sễq anhia chuai cứq.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Phần tôi thì chẳng từng dùng quyền ấy chút nào, và viết thơ nầy chẳng phải để đòi quyền ấy lại; vì tôi đành thà chết còn hơn là chịu ai cất lấy cớ khoe mình nầy đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Nhưng tôi không hề sử dụng quyền ấy, cũng không viết thư nầy để đòi hỏi quyền ấy; vì tôi thà chết còn hơn để cho bất cứ ai tước đoạt mất niềm tự hào nầy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Nhưng tôi không sử dụng quyền nào trong các quyền ấy cả. Tôi không viết những điều nầy để đòi các quyền ấy đâu, vì tôi thà chết còn hơn để ai cất lấy vinh dự ấy khỏi tôi.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Nhưng tôi đã không sử dụng những quyền này. Tôi cũng không viết những lời này để đòi quyền ấy. Tôi thà chết còn hơn là mất đi niềm kiêu hãnh ấy.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Nhưng tôi chưa hề sử dụng những quyền ấy. Tôi viết những lời nầy không phải để mong nhận được gì từ anh chị em đâu. Tôi thà chết còn hơn đánh mất lý do kiêu hãnh nầy.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

16Cứq tỡ têq ỗt ntrớu cỗ tễ cứq atỡng parnai o tễ Yiang Sursĩ, yuaq Yiang Sursĩ toâp ớn cứq atỡng. Khân cứq tỡ bữn atỡng parnai o tễ Yiang Sursĩ, bap lứq toâq pỡ cứq.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Ví bằng tôi rao truyền Tin lành, tôi chẳng có cớ gì khoe mình, vì có lẽ cần buộc tôi; còn không rao truyền Tin lành, thì khốn khó cho tôi thay.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Nếu tôi rao giảng Tin Lành, tôi chẳng có cớ gì để tự hào, vì tôi bị ràng buộc phải làm như vậy; nhưng, nếu tôi không rao giảng Tin Lành thì thật khốn khó cho tôi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Vì nếu tôi rao giảng Tin Mừng, tôi chẳng có lý do gì để hãnh diện, vì nhu cầu bắt buộc tôi phải làm vậy, còn nếu tôi không rao giảng Tin Mừng thì khốn thay cho tôi.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Nếu tôi truyền giảng Phúc Âm, tôi không có gì để khoe khoang vì tôi buộc phải giảng. Nhưng khốn nạn cho tôi nếu tôi không truyền giảng Phúc Âm.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Rao truyền Tin Mừng không phải là dịp để tôi khoe khoang. Đó là nhiệm vụ của tôi—tôi buộc phải làm. Nếu tôi không rao Tin Mừng thì tôi sẽ vô cùng khốn khổ.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

17Khân cứq chống yoc ễ táq ranáq nâi, ki cứq bữn cóng. Ma cứq tỡ bữn chống ễ táq; lứq Yiang Sursĩ toâp ớn cứq. Ngkíq cứq tỡ têq suon pai ntrớu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Nếu tôi vui lòng làm việc đó, thì được thưởng; lại nếu tôi không vui lòng mà làm, thì cái chức vụ cũng vẫn phó thác cho tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Nếu tôi tự nguyện làm việc nầy thì được thưởng; còn nếu không tự nguyện, chức vụ cũng vẫn ủy thác cho tôi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Nếu tôi rao giảng Tin Mừng một cách vui lòng, tôi sẽ được thưởng; còn nếu tôi không vui mà làm, nhiệm vụ đó vẫn được giao phó cho tôi.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Vì nếu tôi tình nguyện làm việc này, tôi sẽ được thưởng. Nếu tôi không muốn làm, trách nhiệm vẫn giao cho tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Nhưng nếu tôi tự chọn việc rao giảng thì tôi nhận được phần thưởng. Còn nếu tôi không tự chọn việc rao giảng thì tôi chỉ làm bổn phận Chúa giao cho.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

18Ngkíq ntrớu la cóng cớp lơi yỗn cứq? Cóng cớp lơi cứq la neq: Cứq sâng bũi pahỡm toâq cứq atỡng parnai o tễ Yiang Sursĩ. Cứq atỡng sâng, ma cứq tỡ bữn ĩt cóng ntrớu tễ cũai. Khân cứq yoc ễ ĩt, lứq têq cứq ĩt riang cũai canŏ́h.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Thế thì phần thưởng của tôi là gì? Ấy là khi giảng Tin lành, thì giảng nhưng không, chẳng dùng quyền tôi có như người giảng Tin lành.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Thế thì phần thưởng của tôi là gì? Ấy là khi rao giảng Tin Lành, tôi rao giảng không công, không đòi hỏi quyền lợi nào của người rao giảng Tin Lành.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Vậy thì phần thưởng của tôi là gì? Ðó là khi tôi rao giảng Tin Mừng, tôi giảng miễn phí, không sử dụng quyền lợi của người rao giảng Tin Mừng.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Thế thì phần thưởng của tôi là gì? Ấy là khi truyền giảng Phúc Âm, tôi giảng không công, chẳng đòi hỏi quyền lợi gì của người giảng Phúc Âm.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Thế thì tôi nhận được phần thưởng gì? Phần thưởng tôi nhận như sau: Khi tôi giảng Tin Mừng thì tôi rao giảng không thù lao. Riêng tôi đã không sử dụng quyền nhận thù lao trong công tác rao Tin Mừng.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

19Cứq tỡ bữn sũl yỗn cũai aléq, ma cứq táq samoât riang sũl yỗn dũ náq cũai. Cứq táq ngkíq ễq yỗn clứng cũai sa‑âm Yê-su Crĩt cỗ nhơ cứq atỡng alới.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Vả, tôi đối với ai vẫn cũng là được tự do, mà tôi đành phục mọi người, hầu cho tôi được nhiều người hơn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Dù rằng với mọi người, tôi là người tự do, nhưng tôi đã tự trở thành nô lệ cho mọi người để có thể chinh phục thêm nhiều người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Dù tôi được tự do đối với mọi người, nhưng tôi tự ý làm nô lệ cho mọi người, để có thể chinh phục được nhiều người.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Vì dù tôi được tự do đối với mọi người, chính tôi tự làm nô lệ cho tất cả để có thể chinh phục nhiều người hơn.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Tôi được tự do, chẳng bị ai ràng buộc. Nhưng tôi tự làm nô lệ cho mọi người để có thể cứu càng nhiều người càng tốt.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

20Bo cứq atỡng máh cũai I-sarel, cứq cỡt samoât cũai I-sarel yỗn alới têq sa‑âm Yê-su Crĩt cỗ cứq atỡng alới. Cứq tỡ bữn puai noâng phễp rit Môi-se, ma bo cứq atỡng cũai puai rit, cứq ỡt machớng alới tê, yỗn têq alới sa‑âm Yê-su Crĩt cỗ cứq atỡng alới.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Với người Giu-đa, tôi ở như một người Giu-đa, hầu được những người Giu-đa; với những người dưới quyền luật pháp, (dầu chính tôi chẳng ở dưới quyền luật pháp), tôi cũng ở như kẻ dưới quyền luật pháp, hầu được những người dưới quyền luật pháp;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Với người Do Thái, tôi trở nên như một người Do Thái để chinh phục được người Do Thái. Với những người ở dưới luật pháp — dù chính tôi không ở dưới luật pháp — tôi trở nên như một người ở dưới luật pháp để có thể chinh phục những người ở dưới luật pháp.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Ðối với người Do-thái, tôi đã trở nên như người Do-thái, để có thể chinh phục những người Do-thái. Ðối với người ở dưới Luật Pháp, tôi đã trở nên như người ở dưới Luật Pháp, dù chính tôi không cần phải ở dưới Luật Pháp, để có thể chinh phục những người ở dưới Luật Pháp.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Đối với người Do Thái, tôi trở nên giống như người Do Thái để chinh phục người Do Thái. Đối với người sống theo Kinh Luật, tôi sống như người theo Kinh Luật, dù tôi không bị Kinh Luật ràng buộc, để chinh phục những người theo Kinh Luật.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Đối với người Do-thái tôi trở nên như người Do-thái để cứu được người Do-thái. Chính tôi không ở dưới luật pháp. Nhưng đối với những người ở dưới luật pháp thì tôi trở nên giống như họ. Tôi làm như thế để cứu những người ở dưới luật pháp.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

21Machớng ki tê, cứq cỡt samoât cũai tỡ cỡn tỗp I-sarel, yỗn alới têq sa‑âm Yiang Sursĩ cỗ nhơ cứq atỡng alới. Cứq ỡt machớng alới, ma cứq tỡ bữn táh ngê Yiang Sursĩ cớp ngê Yê-su Crĩt.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21với những người không luật pháp, (dầu đối với Đức Chúa Trời tôi không phải là không luật pháp, vì tôi ở dưới luật pháp của Đấng Christ), song tôi cũng ở như người không luật pháp, hầu được những người không luật pháp.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Với những người không có luật pháp — dù đối với Đức Chúa Trời, tôi không phải không có luật pháp, vì tôi ở dưới luật pháp của Đấng Christ — tôi trở nên như một người không luật pháp để có thể chinh phục những người không có luật pháp.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Ðối với những người không có Luật Pháp, tôi đã trở nên như người không có Luật Pháp, dù tôi không phải là người không có luật pháp của Ðức Chúa Trời, nhưng tôi ở dưới luật pháp của Ðấng Christ, để tôi có thể chinh phục những người không có Luật Pháp.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Đối với những người không có Kinh Luật, tôi sống như người không Kinh Luật, không phải tôi không có Kinh Luật của Đức Chúa Trời, vì tôi có Kinh Luật của Chúa Cứu Thế, để chinh phục người không Kinh Luật.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Đối với những người không có luật pháp, tôi sống như người không có luật pháp để cứu những người không có luật pháp. Thật ra tôi chưa thoát ly khỏi luật pháp của Thượng Đế—tôi bị luật pháp của Chúa Cứu Thế ràng buộc.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

22Cứq cỡt samoât máh cũai tỡ bữn sa‑âm pacái tê, dŏq alới têq sa‑âm pacái lứq ễn. Ngkíq cứq cỡt samoât yớu ratoi cớp dũ náq cũai, dŏq alới têq sa‑âm Yê-su Crĩt. Dũ ranáq cứq táq, cứq ễq máh cũai sa‑âm Yê-su Crĩt cỗ tễ ranáq ki.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Tôi ở yếu đuối với những người yếu đuối, hầu được những người yếu đuối; tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Với những người yếu đuối, tôi trở nên như một người yếu đuối để có thể chinh phục những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người để có thể cứu được vài người, không cứ cách nào.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Ðối với những người yếu đuối, tôi đã trở nên như người yếu đuối, để có thể chinh phục những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi sự cho mọi người, để bởi mọi cách tôi có thể cứu được một số người.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Đối với người yếu kém tôi trở nên như người yếu kém để chinh phục họ. Tôi trở nên mọi sự cho mọi người để bằng mọi cách cứu rỗi một vài người.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Đối với người yếu đuối tôi trở nên yếu đuối để cứu những người yếu đuối. Tôi đã trở nên như mọi người để có thể cứu một số người bằng mọi cách.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

23Dũ ranáq cứq táq, cứq ễq cũai canŏ́h dáng tễ parnai o Yiang Sursĩ. Ngkíq cứq bữn ŏ́c bốn tễ parnai ki tê.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Mọi điều tôi làm, thì làm vì cớ Tin lành, hầu cho tôi cũng có phần trong đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Tôi làm mọi sự vì Tin Lành để có thể cùng chia sẻ phước hạnh của Tin Lành.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Mọi sự tôi làm là làm vì cớ Tin Mừng, để tôi có thể dự phần trong những phước hạnh của Tin Mừng.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Tôi làm mọi sự vì cớ Phúc Âm để trở nên kẻ dự phần với Phúc Âm.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Tôi làm những điều ấy vì Tin Mừng để hi vọng được có phần ân phúc trong đó.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

24Khân bữn sa‑ữi náq cũai lúh tampling, bữn manoaq sâng têq bữn roap cóng tễ án lúh chái. Ngkíq cóq anhia táq machớng cũai ki tê. Cóq anhia cutóng puai ngê Yê-su Crĩt yỗn anhia bữn roap cóng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy, anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Anh em không biết rằng trong cuộc chạy đua ở thao trường, tất cả đều chạy nhưng chỉ có một người đoạt giải sao? Vậy, hãy chạy thế nào để anh em có thể đoạt giải.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Anh chị em không biết rằng mọi người chạy đua trong vận động trường đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải sao? Hãy chạy cách nào để có thể đoạt giải.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Anh chị em không biết rằng trên vận động trường, tất cả đều tranh đua, nhưng chỉ có một người thắng giải sao? Vậy, hãy chạy sao cho thắng cuộc.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Anh chị em biết rằng trong một cuộc chạy đua, mọi người cùng chạy nhưng chỉ có một người thắng giải mà thôi. Cho nên hãy cố gắng chạy thế nào để thắng giải!

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

25Nheq tữh cũai ca yoc ễ tampling, cóq alới cutóng rien cớp rabán o tỗ alới bữm. Cỗ nŏ́q alới táq ngkíq? Cỗ alới yoc ễ bữn cóng tễ lúh tampling. Cóng ki pứt chái lứq. Ma hái, cóq hái cutóng rien níc tễ ngê Yê-su Crĩt, yuaq hái yoc ễ bữn cóng ca tỡ nai pứt.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triền thiên không hay hư nát.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Tất cả các vận động viên phải tự kỷ luật trong mọi sự. Họ chịu vậy để được mão miện hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão miện không hay hư nát.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Những lực sĩ tranh tài đều tự mình kiêng cữ đủ điều. Họ làm vậy để được mão chiến thắng hay hư nát, nhưng chúng ta sẽ nhận mão chiến thắng không hề hư nát.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Mỗi lực sĩ đều theo kỷ luật khắt khe về đủ mọi thứ, họ chịu như vậy để đoạt mão hoa chiến thắng sẽ tàn héo, nhưng chúng ta chịu như thế để nhận được mão hoa chiến thắng không phai tàn.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Ai thi đua trong các cuộc tranh tài đều phải hết sức tự chế để nhận được vương miện. Vương miện trần thế ấy sẽ khô héo sau một thời gian ngắn nhưng vương miện của chúng ta không bao giờ khô héo.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

26Ngkíq cứq táq cutóng níc yoc ễ bữn cóng ki, samoât riang cứq lúh tanoang yỗn chái toâq. Cứq la samoât riang cũai tampling rachooc tê; cứq tỡ bữn chooc táq nan sâng. Machớng ki tê, cứq tỡ bữn táq nan táq ranáq Yiang Sursĩ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Vậy thì, tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Cũng vậy, tôi chạy, chẳng phải là chạy không mục đích; tôi đánh, chẳng phải là đánh vào không khí.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Vậy tôi chạy, không phải chạy lông bông; tôi đánh, không phải đánh vào không khí;

Bản Dịch Mới (NVB)

26Về phần tôi, tôi chạy đua không phải là chạy vu vơ, tôi đánh, không phải là đánh gió.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Cho nên, tôi chạy nhưng không phải chạy mông lung. Tôi đánh nhưng không phải đánh gió.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

27Cứq táq coat lứq tỗ cứq bữm, dŏq téh ễp mứt cứq yỗn dáng trĩh. Cŏh lơ toâq moâm cứq atỡng cũai canŏ́h, cứq toâp tỡ dáng bữn roap cóng cỗ cứq táq tỡ pĩeiq.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Nhưng tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi giảng dạy cho người khác, mà chính mình lại bị loại bỏ chăng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27nhưng tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó làm nô lệ cho tôi, kẻo tôi giảng dạy cho người khác mà chính mình lại bị bất hợp lệ chăng.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Nhưng tôi phải áp dụng kỷ luật và khắc phục thân thể tôi, e rằng sau khi giảng dạy người khác, chính tôi lại bị loại chăng.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Tôi không dễ dãi với thân thể tôi, trái lại rất gắt gao với nó, bắt nó làm nô lệ cho tôi để tôi khỏi bị Thượng Đế gạt bỏ sau khi giảng cho kẻ khác.