So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Ging-Sou(IUMINR)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Ging-Sou (IUMINR)

1Haaix dauh sienx Yesu zoux Giduc, wuov dauh zoux Tin-Hungh nyei naamh nyouz. Haaix dauh hnamv die ziouc liemh wuov dauh nyei dorn hnamv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Ai tin Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, thì sanh bởi Đức Chúa Trời; và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sanh ra, thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Ai tin Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ thì sinh bởi Đức Chúa Trời; ai yêu thương Đấng sinh thành thì cũng yêu thương người được Đấng ấy sinh ra.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Ai tin rằng Ðức Chúa Jesus là Ðấng Christ thì được sinh ra bởi Ðức Chúa Trời. Ai yêu Ðấng sinh ra Con cũng yêu Con do Ngài sinh ra.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Ai tin rằng Đức Giê-su là Chúa Cứu Thế thì sanh bởi Đức Chúa Trời, và người nào yêu kính Cha thì cũng yêu thương Con nữa.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Ai tin nhận Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế, thì người ấy là con Thượng Đế, và người nào yêu Cha cũng yêu con cái của Cha.

Ging-Sou (IUMINR)

2Mbuo hnangv naaiv nor hiuv duqv mbuo hnamv Tin-Hungh nyei naamh nyouz, se weic zuqc mbuo hnamv Tin-Hungh yaac ei jienv ninh nyei lingc zoux.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Chúng ta biết mình yêu con cái Đức Chúa Trời, khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời và giữ vẹn các điều răn Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Bởi điều nầy, chúng ta biết mình yêu thương con cái Đức Chúa Trời: Đó là chúng ta yêu Đức Chúa Trời và làm theo các điều răn của Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Bởi điều nầy chúng ta biết rằng chúng ta yêu con cái Ðức Chúa Trời: khi chúng ta yêu kính Ðức Chúa Trời và thi hành các điều răn Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Đây là cách chúng ta biết được chúng ta yêu thương con dân Đức Chúa Trời: đó là chúng ta yêu kính Đức Chúa Trời và thi hành điều răn của Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Chúng ta biết mình yêu con cái Thượng Đế khi chúng ta yêu Thượng Đế và vâng theo mệnh lệnh Ngài.

Ging-Sou (IUMINR)

3Mbuo hnamv Tin-Hungh se hnangv naaiv. Mbuo ei jienv ninh nyei lingc zoux. Ninh nyei lingc yaac maiv aqc duqv gan,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Vì nầy là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Yêu Đức Chúa Trời tức là chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài; điều răn của Ngài không phải là nặng nề.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Vì yêu kính Ðức Chúa Trời là vâng giữ các điều răn Ngài; và các điều răn Ngài không nặng nề.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Đây là cách yêu thương Đức Chúa Trời: Vâng theo điều răn của Ngài và những điều răn ấy không nặng nề,

Bản Phổ Thông (BPT)

3Yêu Chúa tức là vâng giữ mệnh lệnh Ngài. Mệnh lệnh Ngài không phải quá khó khăn

Ging-Sou (IUMINR)

4weic zuqc Tin-Hungh nyei naamh nyouz dauh dauh hingh jiex baamh gen mi'aqv. Bun mbuo duqv hingh jiex baamh gen, se mbuo nyei sienx fim.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Vì ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì chiến thắng thế gian; điều làm cho chúng ta chiến thắng thế gian chính là đức tin của chúng ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Vì ai được sinh ra bởi Ðức Chúa Trời đều chiến thắng thế gian, và đây là sự đắc thắng đã chiến thắng thế gian: đức tin của chúng ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

4vì người nào sinh ra từ Đức Chúa Trời chiến thắng được thế gian. Đây là sự chiến thắng đã chiến thắng thế gian, chính là đức tin của chúng ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

4vì người nào là con Thượng Đế đều chiến thắng thế gian. Nguyên nhân giúp chúng ta chiến thắng thế gian là niềm tin trong Ngài.

Ging-Sou (IUMINR)

5Haaix dauh haih hingh jiex baamh gen? Se dongh sienx Yesu zoux Tin-Hungh nyei Dorn wuov dauh hnangv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Ai là người thắng hơn thế gian, há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời hay sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Ai là người chiến thắng thế gian, nếu không phải là người tin Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Ai là người chiến thắng thế gian, nếu không là người tin rằng Ðức Chúa Jesus là Con Ðức Chúa Trời?

Bản Dịch Mới (NVB)

5Ai đã chiến thắng thế gian? Chỉ những ai tin Đức Giê-su là Con của Đức Chúa Trời.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Thế thì ai chiến thắng thế gian? Đó là những người tin nhận Chúa Giê-xu là Con Thượng Đế.

Ging-Sou (IUMINR)

6Yesu Giduc daaih ninh maaih wuom caux nziaamv zoux jangx-hoc. Maiv daan maaih wuom hnangv, maaih wuom yaac maaih nziaamv. Singx Lingh ganh zoux zorng-zengx gorngv naaiv se zien aqv, weic zuqc Singx Lingh ganh yaac dongh zien leiz.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Ấy chính Đức Chúa Jêsus Christ đã lấy nước và huyết mà đến, chẳng những lấy nước mà thôi, bèn là lấy nước và huyết;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã đến bởi nước và huyết, không phải chỉ bởi nước mà thôi, nhưng bởi nước và huyết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Chính Ngài, Ðức Chúa Jesus Christ, đã đến bằng nước và huyết, không phải chỉ bằng nước, nhưng bằng nước và huyết. Chính Ðức Thánh Linh là Ðấng làm chứng, vì Ðức Thánh Linh là chân lý.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Đây là Đấng đến bởi nước và huyết, Chúa Cứu Thế Giê-su, Ngài không đến chỉ bởi nước mà thôi, nhưng nước và huyết.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng đến bằng nước và huyết. Không phải Ngài đến bằng nước mà thôi nhưng bằng nước và huyết. Thánh Linh làm chứng cho điều ấy vì Thánh Linh là sự thật.

Ging-Sou (IUMINR)

7Hnangv naaic maaih buo nyungc zoux zorng-zengx.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng, vì Đức Thánh Linh tức là lẽ thật.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Chính Thánh Linh làm chứng, vì Thánh Linh là chân lý.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Có ba bằng chứng:

Bản Dịch Mới (NVB)

7Và Đức Thánh Linh làm chứng, vì Đức Thánh Linh là chân lý.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Cho nên có ba điều làm chứng:

Ging-Sou (IUMINR)

8Maaih Singx Lingh, maaih wuom, maaih nziaamv. Naaiv buo nyungc zoux zorng-zengx doix nzengc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Vì có ba làm chứng: Đức Thánh Linh, nước và huyết; ba ấy hiệp một.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Có ba bằng chứng: Thánh Linh, nước và huyết; cả ba đều hiệp nhất.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Ðức Thánh Linh, nước, và huyết; cả ba đều làm chứng về một việc.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Có ba nhân chứng: Đức Thánh linh, nước và huyết; và cả ba đều đồng ý.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Thánh Linh, nước và huyết; cả ba hoàn toàn đồng ý với nhau.

Ging-Sou (IUMINR)

9Baamh mienh zoux zorng-zengx, mbuo yaac sienx nyei. Mv baac Tin-Hungh tengx ninh ganh nyei Dorn zoux zorng-zengx, ninh zoux zorng-zengx yaac gauh hlo.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Ví bằng chúng ta nhận chứng của loài người, thì chứng của Đức Chúa Trời trọng hơn; vả, chứng của Đức Chúa Trời, ấy là chứng mà Ngài làm về Con Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Nếu chúng ta nhận lời chứng của loài người, thì lời chứng của Đức Chúa Trời còn cao trọng hơn; vì đây là lời của Đức Chúa Trời làm chứng về Con Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Nếu chúng ta chấp nhận lời chứng của người phàm, thì lời chứng của Ðức Chúa Trời cao trọng hơn, vì đó là lời chứng của Ðức Chúa Trời, và Ngài làm chứng về Con Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Nếu chúng ta chấp nhận lời chứng của người thì lời chứng của Đức Chúa Trời còn quan trọng hơn; vì đây là lời chứng của Đức Chúa Trời làm chứng cho Con Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Nếu chúng ta nhận lời chứng của người thì lời chứng của Thượng Đế còn quan trọng hơn. Lời chứng ấy như sau: Thượng Đế đã làm chứng về chính Con Ngài.

Ging-Sou (IUMINR)

10Haaix dauh sienx Tin-Hungh nyei Dorn, wuov dauh maaih Tin-Hungh yiem ninh nyei hnyouv zoux zorng-zengx. Haaix dauh maiv sienx Tin-Hungh, ninh zoux bun Tin-Hungh gorngv nyei waac maiv zien, laaix ninh maiv sienx Tin-Hungh tengx ninh nyei Dorn zoux zorng-zengx nyei waac.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Ai tin đến Con Đức Chúa Trời, thì có chứng ấy trong mình; còn ai không tin Đức Chúa Trời, thì cho Ngài là nói dối, vì chẳng tin đến chứng Đức Chúa Trời đã làm về Con Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Ai tin Con Đức Chúa Trời thì có lời chứng ấy trong chính mình. Còn ai không tin Đức Chúa Trời thì cho Ngài là người nói dối, vì không tin lời mà Đức Chúa Trời đã làm chứng về Con Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Ai tin Con Ðức Chúa Trời thì có bằng chứng đó trong lòng; ai không tin Ðức Chúa Trời thì mặc nhiên cho Ngài là kẻ nói dối, vì đã không tin lời chứng của Ðức Chúa Trời đã làm chứng về Con Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Ai tin Con Đức Chúa Trời thì có lời chứng này trong lòng. Ai không tin Đức Chúa Trời thì khiến Ngài thành kẻ nói dối, vì không tin lời chứng của Đức Chúa Trời về Con Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Ai tin nơi Con Thượng Đế cũng có lời chứng ấy trong mình. Ai không tin Thượng Đế thì cho Ngài là kẻ nói dối vì gạt bỏ lời chứng của Thượng Đế về Con Ngài.

Ging-Sou (IUMINR)

11Tin-Hungh zoux zorng-zengx se dongh naaiv. Tin-Hungh bun mbuo duqv yietc liuz nyei maengc. Naaiv nyungc maengc se yiem ninh nyei Dorn daaih.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Đây là lời chứng: Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống nầy ở trong Con Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Ðây là lời chứng: Ðức Chúa Trời ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong Con Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Và đây là lời chứng đó: Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự sống vĩnh phúc và sự sống này ở trong Con Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Đây là lời chứng ấy: Thượng Đế đã cho chúng ta sự sống đời đời, sự sống ấy ở trong Con Ngài.

Ging-Sou (IUMINR)

12Haaix dauh maaih Tin-Hungh nyei Dorn, wuov dauh ziouc maaih ziangh maengc. Haaix dauh maiv maaih Tin-Hungh nyei Dorn, wuov dauh maiv maaih ziangh maengc aqv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Ai có Ðức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Ðức Chúa Trời thì không có sự sống.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Ai có Đức Chúa Con có sự sống; ai không có Con của Đức Chúa Trời thì không có sự sống.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Ai có Con thì có sự sống, còn ai không có Con Thượng Đế sẽ không có sự sống.

Ging-Sou (IUMINR)

13Yie fiev naaiv deix jauv-louc bun meih mbuo sienx Tin-Hungh nyei Dorn nyei mienh, weic bun meih mbuo hiuv duqv meih mbuo maaih yietc liuz nyei maengc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Tôi viết điều nầy cho anh em, là những người đã tin đến danh Con Đức Chúa Trời, để anh em biết mình có sự sống đời đời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Tôi viết những điều nầy cho anh chị em, những người tin vào danh Con Ðức Chúa Trời, để anh chị em biết rằng anh chị em có sự sống đời đời.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Tôi viết những điều này cho anh chị em là những người tin danh Con của Đức Chúa Trời để anh chị em biết anh chị em có sự sống vĩnh phúc.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Ta viết thư nầy cho các con là những người tin nơi Con Thượng Đế để các con biết mình đã nhận được sự sống đời đời.

Ging-Sou (IUMINR)

14Mbuo haih bungx laangc nyei yiem Tin-Hungh nyei nza'hmien weic zuqc mbuo hiuv duqv mbuo ei jienv ninh nyei eix tov haaix nyungc, ninh ziouc muangx mbuo.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Đây là sự vững tâm mà chúng ta có được trước mặt Ngài: Ấy là nếu chúng ta cầu xin điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài nghe chúng ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Ðây là sự vững tâm chúng ta có trước thánh nhan Ngài: nếu chúng ta theo ý muốn Ngài cầu xin điều chi, Ngài nghe chúng ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Đây là sự bảo đảm chúng ta có để đến gần Đức Chúa Trời: Ấy là nếu chúng ta xin bất cứ điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài sẽ nghe chúng ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Chúng ta có được sự bạo dạn khi đến với Thượng Đế: Điều gì chúng ta cầu xin theo ý Ngài thì Ngài nghe chúng ta.

Ging-Sou (IUMINR)

15Se gorngv mbuo hiuv duqv maiv gunv mbuo tov haaix nyungc Tin-Hungh oix muangx mbuo nor, mbuo ziouc hiuv duqv mbuo tengx ninh tov haaix nyungc mbuo ziouc duqv wuov nyungc aqv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Và nếu chúng ta biết Ngài nghe bất cứ điều gì chúng ta cầu xin thì chúng ta biết là mình đã nhận được điều cầu xin rồi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Nếu chúng ta biết rằng Ngài nghe chúng ta, bất cứ điều gì chúng ta cầu xin, chúng ta biết rằng chúng ta có những gì chúng ta đã cầu xin Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Và nếu chúng ta biết Đức Chúa Trời nghe chúng ta, bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta biết rằng chúng ta có được điều chúng ta đã xin Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Chúng ta biết Ngài nghe chúng ta mỗi khi chúng ta cầu xin thì chúng ta chắc chắn nhận được điều mình cầu xin Ngài.

Ging-Sou (IUMINR)

16Haaix dauh buatc ninh nyei gorx-youz baamz zuiz mv baac zuiz maiv gaengh zic duqv bun mienh zuqc daic nor, oix zuqc tengx ninh tov Tin-Hungh, Tin-Hungh ziouc bun ninh maaih ziangh maengc. Naaiv yie gorngv taux baamz maiv zic duqv daic nyei zuiz. Mv baac bun mienh zic duqv daic nyei zuiz yaac maaih nyei. Yie yaac maiv mbuox meih mbuo weic naaiv nyungc zuiz daux gaux.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Ví có kẻ thấy anh em mình phạm tội, mà tội không đến nỗi chết, thì hãy cầu xin, và Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho, tức là ban cho những kẻ phạm tội mà chưa đến nỗi chết. Cũng có tội đến nỗi chết; ấy chẳng phải vì tội đó mà ta nói nên cầu xin.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Nếu ai thấy anh em mình phạm tội, mà tội ấy không đến nỗi chết, thì hãy cầu xin, và Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho người ấy, tức là cho những người mà tội không đến nỗi chết. Cũng có tội dẫn đến sự chết; tôi không bảo anh em phải cầu xin cho tội nầy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Nếu ai thấy anh chị em mình phạm một tội không đến nỗi chết, người ấy hãy cầu xin, Ngài sẽ ban cho người ấy được sống, tức là ban cho người phạm tội không đến nỗi chết. Có một tội đưa đến cái chết, và tôi không bảo anh chị em cầu xin cho điều đó.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Nếu có ai thấy anh chị em mình phạm một tội không đưa đến sự chết, thì người ấy cầu nguyện và Đức Chúa Trời sẽ ban cho người sự sống. Tôi nói đến những người mà tội không đưa đến sự chết, cũng có tội đưa đến sự chết. Tôi không nói anh chị em phải cầu nguyện về tội đó.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Nếu ai thấy anh chị em mình phạm tội, loại tội chưa đưa đến cái chết, người ấy nên cầu nguyện cho anh em mình để Thượng Đế ban sự sống cho người có tội ấy. Ta muốn nói đến tội chưa dẫn tới cái chết. Có tội dẫn đến cái chết. Ta không bảo chúng ta nên cầu nguyện cho loại tội lỗi ấy.

Ging-Sou (IUMINR)

17Zoux dorngc nyei sic yietc zungv se zuiz aqv. Mv baac maiv zic duqv bun mienh daic nyei zuiz yaac maaih.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Mọi sự không công bình đều là tội; mà cũng có tội không đến nỗi chết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Mọi điều không công chính đều là tội, nhưng cũng có tội không đến nỗi chết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Mọi sự bất chính đều là tội, nhưng cũng có tội không đến nỗi chết.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Mọi sự bất chính đều là tội, nhưng có loại tội không dẫn đến sự chết.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Làm quấy bao giờ cũng là tội lỗi nhưng có loại tội không đưa đến cái chết.

Ging-Sou (IUMINR)

18Mbuo hiuv duqv Tin-Hungh nyei naamh nyouz maiv maaih haaix dauh zanc-zanc baamz zuiz, weic zuqc Tin-Hungh nyei Dorn beu jienv ninh. Hiuang orqv wuov dauh yaac maiv haih hoic ninh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Chúng ta biết rằng ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì hẳn chẳng phạm tội; nhưng ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì tự giữ lấy mình, ma quỉ chẳng làm hại người được.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Chúng ta biết rằng ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì không phạm tội, vì Đấng sinh bởi Đức Chúa Trời gìn giữ người ấy, và ma quỷ không đụng đến người ấy được.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Chúng ta biết rằng không ai được sinh ra bởi Ðức Chúa Trời lại cứ phạm tội, nhưng được Ðấng sinh ra bởi Ðức Chúa Trời bảo vệ, và Kẻ Ác không đụng đến người ấy được.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Chúng ta biết rằng ai sanh ra bởi Đức Chúa Trời thì không tiếp tục phạm tội; người sanh ra bởi Đức Chúa Trời giữ mình an toàn và ma quỷ không đụng đến người được.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Chúng ta biết ai làm con cái Thượng Đế không thể cứ mãi phạm tội. Con Thượng Đế giữ người ấy an toàn, Kẻ Ác không thể đụng tới họ được.

Ging-Sou (IUMINR)

19Maiv gunv baamh gen yiem hiuang orqv wuov dauh nyei buoz-ndiev, mbuo hiuv duqv mbuo benx Tin-Hungh nyei naamh nyouz.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỉ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều ở dưới quyền ma quỷ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về Ðức Chúa Trời, còn cả thế gian nằm dưới quyền lực của Kẻ Ác.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Chúng ta biết chúng ta là con dân của Đức Chúa Trời và cả thế gian đều nằm trong sự kiểm soát của ma quỷ.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Chúng ta biết mình thuộc về Thượng Đế mặc dù thế gian quanh chúng ta ở dưới quyền Kẻ Ác.

Ging-Sou (IUMINR)

20Mbuo yaac hiuv duqv Tin-Hungh nyei Dorn njiec daaih bun mbuo haih mengh baeqc, haih hiuv duqv zien wuov dauh Tin-Hungh. Mbuo caux zien wuov dauh juangc maengc ziangh, se caux ninh nyei Dorn, Yesu Giduc. Naaiv se zien wuov dauh Tin-Hungh yaac dongh yietc liuz nyei maengc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Nhưng chúng ta biết Con Đức Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta đặng chúng ta biết Đấng chân thật, và chúng ta ở trong Đấng chân thật, là ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, Con của Ngài. Ấy chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Chúng ta biết Con Đức Chúa Trời đã đến và ban sự hiểu biết cho chúng ta để chúng ta biết Ngài là Đấng chân thật; chúng ta ở trong Đấng chân thật, tức là ở trong Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ. Chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Chúng ta cũng biết rằng Con Ðức Chúa Trời đã đến và đã ban cho chúng ta tri thức, để chúng ta có thể biết Ðấng Chân Thật, và chúng ta ở trong Ngài, là Ðấng Chân Thật, vì chúng ta ở trong Con Ngài, Ðức Chúa Jesus Christ. Chính Ngài là Ðức Chúa Trời Chân Thật và sự sống đời đời.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Chúng ta cũng biết Con của Đức Chúa Trời đã đến và đã ban cho chúng ta sự hiểu biết để chúng ta biết Ngài là chân thật. Và chúng ta ở trong Ngài, Đấng chân thật, tức là ở trong Con Ngài, Chúa Cứu Thế Giê-su. Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và sự sống vĩnh phúc.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Chúng ta cũng biết Con Thượng Đế đến ban cho chúng ta trí hiểu để chúng ta biết Đấng Chân Thật. Chúng ta ở trong Đấng Chân Thật qua Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài là Thượng Đế thật và là nguồn gốc của sự sống đời đời.

Ging-Sou (IUMINR)

21Fu'jueiv aah! Meih mbuo oix zuqc faix fim beu jienv ganh, maiv dungx mingh coiv miuc-fangx aqv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Hỡi các con cái bé mọn, hãy giữ mình về hình tượng!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Các con bé nhỏ ơi, hãy giữ mình khỏi hình tượng!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Hỡi các con thơ, hãy giữ mình khỏi các thần tượng.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Các con thân mến! Hãy giữ mình khỏi hình tượng.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Cho nên, các con yêu dấu của ta ơi, hãy tránh xa các thần.