So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Bản Diễn Ý(BDY)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Sa-mu-ên thơ ấu phục sự Đức Giê-hô-va tại trước mặt Hê-li. Trong lúc đó, lời của Đức Giê-hô-va lấy làm hiếm hoi, và những sự hiện thấy chẳng năng có.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Bấy giờ, cậu bé Sa-mu-ên phụng sự Đức Giê-hô-va dưới sự hướng dẫn của Hê-li. Vào thời ấy, lời của Đức Giê-hô-va thật hiếm, và khải tượng ít khi xảy ra.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Bấy giờ cậu bé Sa-mu-ên phục vụ CHÚA dưới sự chỉ dạy của Ê-li. Thuở ấy lời của CHÚA rất hiếm hoi và khải tượng cũng không thấy xảy ra.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Trong khi ấy, cậu bé Sa-mu-ên tiếp tục phục vụ CHÚA dưới sự hướng dẫn của ông Hê-li. Thời bấy giờ, lời CHÚA phán trực tiếp với loài người rất hiếm; Ngài cũng chẳng ban khải tượng.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Cậu Sa-mu-ên phục vụ CHÚA dưới quyền Hê-li. Vào thời đó CHÚA rất ít nói chuyện với dân chúng; cũng có rất ít dị tượng.

Bản Diễn Ý (BDY)

1Cậu Sa-mu-ên trong tuổi thơ ấu hầu việc Chúa dưới sự hướng dẫn của Hê-li. Lúc ấy Chúa ít khi phán trực tiếp hay dùng khải tượng để dạy bảo loài người.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Vả, bấy giờ Hê-li khởi làng mắt, chẳng thấy rõ. Có ngày kia, người đương nằm tại chỗ mình quen nằm,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Một ngày kia, Hê-li đang nằm ngủ ở chỗ mình vẫn thường nằm, mắt ông bắt đầu mờ, không còn thấy được nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Lúc ấy mắt của Ê-li đã lòa và ông không còn thấy nữa, nên ông chỉ nằm trong phòng của ông.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Một đêm kia, ông Hê-li đang nằm ngủ trong chỗ ông thường nằm. Mắt ông bắt đầu mờ, không thấy rõ.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Mắt Hê-li lòa đến nỗi không còn thấy đường. Một đêm nọ ông đang nằm trên giường.

Bản Diễn Ý (BDY)

2Nhưng một đêm nọ, khi Hê-li đang nằm trên giường - mắt ông làn, không thấy rõ -

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3đèn của Đức Chúa Trời chưa tắt, Sa-mu-ên nằm ngủ trong đền thờ của Đức Giê-hô-va, là nơi có cái hòm thánh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Đèn của Đức Chúa Trời chưa tắt, và Sa-mu-ên đang nằm ngủ trong đền thờ Đức Giê-hô-va, là nơi có Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Ðèn của Ðức Chúa Trời vẫn chưa tắt, và Sa-mu-ên đang nằm ngủ trong đền thờ của CHÚA, nơi để Rương Giao Ước của Ðức Chúa Trời.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Sa-mu-ên cũng nằm ngủ trong đền thờ CHÚA, nơi để rương giao ước của Đức Chúa Trời. Lúc ấy, đèn của Đức Chúa Trời chưa tắt.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Sa-mu-ên cũng nằm trên giường trong nhà của CHÚA, nơi có Rương Giao Ước. Đèn của Thượng Đế vẫn còn cháy.

Bản Diễn Ý (BDY)

3ngọn đèn của Thượng Đế đang cháy, và Sa-mu-ên đang ngủ trong Đền tạm, là nơi đặt Rương giao ước của Thượng Đế,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Bấy giờ, Đức Giê-hô-va gọi Sa-mu-ên; người thưa rằng: Có tôi đây!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Lúc ấy, Đức Giê-hô-va gọi Sa-mu-ên và cậu thưa: “Có con đây!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Bấy giờ CHÚA gọi, “Sa-mu-ên!”Cậu đáp, “Dạ, con đây.”

Bản Dịch Mới (NVB)

4CHÚA gọi Sa-mu-ên. Cậu bé đáp: “Dạ, con đây!”

Bản Phổ Thông (BPT)

4CHÚA gọi Sa-mu-ên, cậu trả lời, “Dạ có con đây!”

Bản Diễn Ý (BDY)

4Có tiếng của Chúa gọi: "Sa-mu-ên! Sa-mu-ên!" Cậu thưa: "Dạ, con đây!"

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Đoạn, người chạy đến gần Hê-li, mà rằng: Có tôi đây, vì ông có kêu tôi. Hê-li đáp: Ta không kêu, hãy ngủ lại đi. Rồi người đi ngủ lại.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Rồi cậu chạy đến Hê-li, và thưa: “Có con đây, vì ông đã gọi con.” Ông nói: “Ta không gọi, hãy ngủ lại đi!” Vậy, cậu đi ngủ lại.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Rồi cậu chạy đến Ê-li và thưa, “Dạ, con đây. Cụ gọi con.”Nhưng ông nói, “Ta không gọi con. Con về ngủ lại đi.” Vậy cậu đi ngủ lại.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Cậu chạy đến bên ông Hê-li: “Thưa ông, ông gọi con.” Ông Hê-li bảo: “Ta không có gọi con. Đi ngủ trở lại đi.” Cậu bé trở về ngủ.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Rồi cậu chạy đến Hê-li thưa, “Dạ con đây vì ông kêu con.”Nhưng Hê-li đáp, “Ta không có kêu con. Đi ngủ lại đi.”Vậy Sa-mu-ên đi ngủ lại.

Bản Diễn Ý (BDY)

5rồi chạy đến cạnh Hê-li: "Ông vừa gọi con?" Hê-li đáp: "Không, đi ngủ đi!" Vậy cậu lại đi nằm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Đức Giê-hô-va lại gọi nữa rằng: Hỡi Sa-mu-ên! Sa-mu-ên chỗi dậy, đi đến cùng Hê-li, mà rằng: Có tôi đây, vì ông đã kêu tôi. Người đáp: Hỡi con, ta không kêu, hãy đi ngủ lại đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Đức Giê-hô-va lại gọi lần nữa: “Hỡi Sa-mu-ên!” Sa-mu-ên trỗi dậy, đi đến với Hê-li, và thưa: “Có con đây, vì ông đã gọi con.” Ông nói: “Con ơi, ta không gọi, hãy ngủ lại đi!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6CHÚA lại gọi nữa, “Sa-mu-ên!” Sa-mu-ên đứng dậy, đến với Ê-li và thưa, “Dạ, con đây. Cụ gọi con.”Nhưng ông nói, “Ta không gọi con, con à, đi ngủ lại đi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

6Chúa lại gọi nữa: “Sa-mu-ên!” Sa-mu-ên thức dậy đến bên ông Hê-li: “Thưa ông, ông gọi con.” Ông Hê-li bảo: “Ta không có gọi con đâu. Con đi ngủ đi.”

Bản Phổ Thông (BPT)

6CHÚA gọi lần nữa, “Sa-mu-ên!” Sa-mu-ên lại chạy đến Hê-li thưa, “Dạ con đây, vì ông kêu con.”Một lần nữa Hê-li lại bảo, “Ta không có kêu con. Đi ngủ lại đi.”

Bản Diễn Ý (BDY)

6Chúa lại gọi: "Sa-mu-ên! Sa-mu-ên!" Sa-mu-ên vùng dậy, chạy đến Hê-li: "Dạ, con đây, ông gọi con có chuyện gì?" Ông đáp: "Ta có gọi con đâu, con đi ngủ đi!"

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Vả, Sa-mu-ên chưa biết Đức Giê-hô-va; lời Đức Giê-hô-va chưa được bày tỏ ra cho người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Lúc bấy giờ, Sa-mu-ên chưa biết Đức Giê-hô-va, và lời Đức Giê-hô-va chưa được bày tỏ cho cậu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Khi ấy Sa-mu-ên chưa biết CHÚA, và lời CHÚA chưa được tỏ ra cho cậu.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Lúc ấy, Sa-mu-ên chưa nhận ra tiếng CHÚA vì CHÚA chưa phán trực tiếp với cậu.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Sa-mu-ên chưa biết CHÚA vì Ngài chưa nói chuyện trực tiếp với cậu.

Bản Diễn Ý (BDY)

7Cho đến lúc ấy Sa-mu-ên chưa nhận biết tiếng của Chúa.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Đức Giê-hô-va lại gọi Sa-mu-ên lần thứ ba; người chỗi dậy, đi đến gần Hê-li, mà rằng: Có tôi đây, vì ông đã kêu tôi. Bấy giờ, Hê-li hiểu rằng Đức Giê-hô-va gọi đứa trẻ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Đức Giê-hô-va tiếp tục gọi Sa-mu-ên lần thứ ba. Cậu trỗi dậy, đến với Hê-li, và thưa: “Có con đây, vì ông đã gọi con.” Khi ấy, Hê-li hiểu rằng Đức Giê-hô-va gọi đứa trẻ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8CHÚA lại gọi Sa-nu-ên nữa – đó là lần thứ ba. Cậu đứng dậy, đến với Ê-li và thưa, “Dạ, con đây. Cụ gọi con.”Bấy giờ Ê-li nhận biết CHÚA đã gọi cậu bé.

Bản Dịch Mới (NVB)

8CHÚA lại gọi lần thứ ba: “Sa-mu-ên.” Cậu thức dậy đến bên ông Hê-li: “Thưa ông, ông gọi con.” Bây giờ ông Hê-li mới hiểu là CHÚA gọi cậu bé.

Bản Phổ Thông (BPT)

8CHÚA gọi Sa-mu-ên lần thứ ba. Sa-mu-ên ngồi dậy chạy đến Hê-li thưa, “Dạ con đây vì ông kêu con.”Hê-li liền biết rằng CHÚA gọi cậu bé.

Bản Diễn Ý (BDY)

8Chúa lại gọi lần thứ ba. Sa-mu-ên lại chạy đến Hê-li thưa: "Dạ, ông gọi con có việc gì? "Bây giờ, Hê-li mới hiểu chính Chúa gọi Sa-mu-ên,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Người nói cùng Sa-mu-ên rằng: Hãy đi ngủ đi, và nếu có ai gọi con, con hãy nói: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đương nghe! Vậy, Sa-mu-ên đi nằm tại chỗ mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Vì vậy, Hê-li nói với Sa-mu-ên: “Hãy về ngủ đi, và nếu có ai gọi con thì con hãy nói: ‘Lạy Đức Giê-hô-va, xin phán dạy, vì đầy tớ Ngài đang nghe!’” Sa-mu-ên về nằm ngủ lại chỗ mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Vì thế Ê-li nói với Sa-mu-ên, “Con về chỗ, nằm xuống ngủ, nếu có ai gọi con, con hãy đáp, ‘Lạy CHÚA, xin phán dạy, tôi tớ Ngài đang nghe.’” Vậy Sa-mu-ên đi và trở lại nằm ngủ nơi chỗ của cậu.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Ông Hê-li bảo Sa-mu-ên: “Con hãy về ngủ đi. Nếu có tiếng gọi con nữa, hãy thưa: ‘Lạy CHÚA, xin phán dạy. Tôi tớ Ngài đang nghe.’ ” Sa-mu-ên trở về chỗ mình nằm ngủ.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Nên ông dặn, “Con đi ngủ lại đi. Nếu Ngài gọi nữa thì thưa, ‘Lạy CHÚA xin hãy phán vì tôi tớ Ngài đang nghe.’”Vậy Sa-mu-ên đi nằm ngủ lại.

Bản Diễn Ý (BDY)

9nên bảo cậu: "Con đi nằm lại đi. Nếu Chúa gọi lần nữa, con thưa: 'Lạy Chúa, xin Ngài dạy, kẻ tôi tớ Chúa đang lắng nghe." Sa-mu-ên vâng lời, trở lại nằm tại chỗ mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Đức Giê-hô-va đến đứng tại đó, gọi như các lần trước: Hỡi Sa-mu-ên! Hỡi Sa-mu-ên! Sa-mu-ên thưa: Xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đương nghe!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Đức Giê-hô-va đến đứng tại đó, gọi như các lần trước: “Hỡi Sa-mu-ên! Sa-mu-ên!” Sa-mu-ên thưa: “Xin Chúa phán, vì đầy tớ Ngài đang nghe!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Bấy giờ CHÚA đến, đứng đó, và gọi như trước, “Sa-mu-ên! Sa-mu-ên!”Sa-mu-ên đáp, “Xin phán dạy, tôi tớ Ngài đang nghe.”

Bản Dịch Mới (NVB)

10CHÚA đến đứng cạnh bên và gọi như các lần trước: “Sa-mu-ên! Sa-mu-ên!” Sa-mu-ên thưa: “Lạy Chúa, xin phán dạy. Tôi tớ Ngài đang nghe.”

Bản Phổ Thông (BPT)

10CHÚA đến đứng đó gọi như lần trước, “Sa-mu-ên, Sa-mu-ên!”Sa-mu-ên thưa, “Lạy CHÚA, xin hãy phán vì tôi tớ Ngài đang nghe.”

Bản Diễn Ý (BDY)

10Chúa đến gọi như những lần trước: "Sa-mu-ên! Sa-mu-ên!" Sa-mu-ên thưa: "Xin Chúa cứ phán dạy! kẻ tôi tớ Chúa đang lắng nghe!"

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: Nầy ta sẽ làm ra trong Y-sơ-ra-ên một sự, phàm ai nghe đến, lỗ tai phải bắt lùng bùng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Đức Giê-hô-va phán với Sa-mu-ên: “Hãy xem! Ta sắp làm một việc trong Y-sơ-ra-ên mà ai nghe đến, đều phải lùng bùng cả hai tai.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11CHÚA phán với Sa-mu-ên, “Nầy, Ta sắp làm một việc trong I-sơ-ra-ên mà ai nghe, hai lỗ tai ắt sẽ lùng bùng.

Bản Dịch Mới (NVB)

11CHÚA bảo Sa-mu-ên: “Này, Ta sắp làm một việc giữa dân Y-sơ-ra-ên, đến nỗi ai nghe cũng phải ù cả hai tai.

Bản Phổ Thông (BPT)

11CHÚA phán cùng Sa-mu-ên, “Coi chừng, ta sẽ làm trong Ít-ra-en một việc khiến ai nghe cũng sửng sốt.

Bản Diễn Ý (BDY)

11Chúa bảo Sa-mu-ên: "Ta sắp làm một công việc cho Y-sơ-ra-ên, ai nghe đến việc này, tai phải lùng bùng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Bấy giờ, ta sẽ làm ứng nghiệm nơi Hê-li các lời hăm dọa ta đã phán về nhà người: ta sẽ khởi sự và làm cho hoàn thành.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Trong ngày đó, Ta sẽ làm ứng nghiệm tất cả mọi điều Ta đã báo trước cho nhà Hê-li, từ đầu đến cuối.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Trong ngày ấy, Ta sẽ làm ứng nghiệm mọi điều Ta đã nói về nhà Ê-li. Ta sẽ làm xong từ đầu đến cuối,

Bản Dịch Mới (NVB)

12Ngày ấy, Ta sẽ thực hiện mọi điều Ta báo trước cho gia đình Hê-li, từ đầu đến cuối.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Lúc đó ta sẽ làm cho Hê-li và gia đình người hết mọi việc ta đã hứa, từ đầu cho đến cuối.

Bản Diễn Ý (BDY)

12Ta sẽ thực hiện tất cả những điều Ta đã nói với Hê-li về gia đình người ấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Ta có báo trước rằng ta sẽ đoán xét nhà người đời đời, vì người đã biết tánh nết quái gở của các con trai mình, mà không cấm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Ta đã báo trước rằng Ta sẽ trừng phạt nhà Hê-li đến đời đời, vì người đã biết tội lỗi đáng nguyền rủa của các con trai mình mà không ngăn cấm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13bởi Ta đã bảo nó rằng Ta sắp sửa đoán phạt nhà nó vĩnh viễn vì tội lỗi nó đã biết, tức tội các con trai nó khinh bỉ Ta, thế mà nó vẫn không kiềm chế chúng.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Ta đã cảnh cáo Hê-li là Ta sẽ trừng phạt gia đình người đến muôn đời, vì người biết các con trai mình phạm tội khinh dể Đức Chúa Trời mà không ngăn cản chúng.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Ta đã bảo Hê-li rằng ta sẽ trừng phạt nhà người vì người đã biết các con mình gian ác. Chúng nó hành động vô luân mà không ngăn cấm.

Bản Diễn Ý (BDY)

13Vì Ta đã cảnh cáo Hê-li là Ta sẽ trừng phạt gia đình ông vì tội các con ông báng bổ Thượng Đế. Chính Hê-li thừa biết nhưng không cấm đoán.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Bởi cớ đó, ta thề cùng nhà Hê-li rằng tội phạm của nhà ấy sẽ chẳng hề chuộc được, hoặc bởi hi sinh hay là bởi của lễ chay.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Vì thế, Ta thề cùng nhà Hê-li rằng tội của nhà ấy sẽ không bao giờ chuộc được bằng sinh tế hay lễ vật.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Vì thế Ta đã thề với nhà Ê-li rằng tội lỗi của nhà Ê-li sẽ không bao giờ được tẩy sạch dù bằng con vật hiến tế hay bằng của lễ chay.”

Bản Dịch Mới (NVB)

14Vì thế, Ta hứa quả quyết là tội của gia đình Hê-li sẽ không bao giờ chuộc được, dù bằng sinh tế hay lễ vật ngũ cốc.”

Bản Phổ Thông (BPT)

14Cho nên ta thề cùng gia đình Hê-li rằng, ‘Tội lỗi người sẽ không bao giờ được tha thứ, dù bằng của lễ hay sinh tế.’”

Bản Diễn Ý (BDY)

14Vì vậy, Ta thề rằng tội của Hê-li và gia đình ông ấy sẽ không bao giờ chuộc được, dù bằng sinh tế hay lễ vật.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Sa-mu-ên nằm ngủ cho đến sáng, đoạn mở các cửa đền của Đức Giê-hô-va. Người sợ không dám thuật sự hiện thấy nầy cho Hê-li.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Sa-mu-ên nằm ngủ cho đến sáng, rồi mở các cửa đền thờ Đức Giê-hô-va. Sa-mu-ên sợ phải thuật lại khải tượng nầy cho Hê-li.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Sa-mu-ên nằm đó cho đến sáng, rồi cậu mở các cửa nhà CHÚA ra. Sa-mu-ên sợ phải thuật lại mặc khải ấy cho Ê-li.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Sa-mu-ên nằm ngủ cho đến sáng. Rồi cậu mở cửa đền thờ CHÚA. Sa-mu-ên sợ, không dám thuật lại khải tượng cho ông Hê-li.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Sa-mu-ên nằm ngủ cho đến sáng rồi mở cửa nhà của CHÚA. Cậu sợ không dám thuật cho Hê-li biết về dị tượng,

Bản Diễn Ý (BDY)

15Sa-mu-ên cứ nằm cho đến sáng mới dậy mở cửa Đền tạm Chúa, vì sợ phải kể cho Hê-li việc Chúa hiện ra.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Nhưng Hê-li gọi Sa-mu-ên mà rằng: Sa-mu-ên, hỡi con! Người thưa: Có tôi đây.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Nhưng Hê-li gọi Sa-mu-ên: “Sa-mu-ên, con ta!” Cậu thưa: “Dạ, con đây.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Nhưng Ê-li gọi Sa-mu-ên đến và nói, “Sa-mu-ên, con ta.”Cậu thưa, “Dạ, con đây.”

Bản Dịch Mới (NVB)

16Nhưng ông Hê-li gọi Sa-mu-ên: “Sa-mu-ên lại đây con!” Cậu bé thưa: “Dạ, con đây.”

Bản Phổ Thông (BPT)

16nhưng Hê-li kêu cậu, “Sa-mu-ên, con ơi!”Sa-mu-ên thưa, “Dạ, con đây.”

Bản Diễn Ý (BDY)

16Nhưng Hê-li gọi: "Sa-mu-ên, con ơi!" Sa-mu-ên thưa: "Dạ, con đây."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Hê-li nói: Đức Giê-hô-va có phán cùng con lời gì? Xin con đừng giấu chi cùng ta hết. Nếu con giấu ta một thứ chi trong mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán cùng con, nguyện Đức Chúa Trời phạt con nặng nề.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Ông nói: “Đức Giê-hô-va đã phán với con điều gì? Con đừng giấu ta chi hết. Nếu con giấu ta bất cứ điều nào trong mọi điều Ngài đã phán với con, nguyện Đức Chúa Trời phạt con nặng nề.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Ê-li hỏi, “Ngài đã phán với con điều gì? Ta xin con đừng giấu ta. Ðức Chúa Trời sẽ phạt con như thế đó và còn hơn thế nữa, nếu con giấu ta bất cứ điều gì trong mọi điều Ngài đã phán với con.”

Bản Dịch Mới (NVB)

17Ông Hê-li hỏi: “Chúa phán dạy con điều gì? Con đừng giấu gì ông hết. Cầu xin Đức Chúa Trời trừng phạt con nặng nề nếu con giấu ông một chi tiết gì trong mọi điều Chúa phán bảo con.”

Bản Phổ Thông (BPT)

17Hê-li hỏi, “CHÚA nói gì với con? Không được giấu ông. Nếu con giấu ông điều gì nguyện CHÚA phạt con nặng nề.”

Bản Diễn Ý (BDY)

17Hê-li nói: "Kể cho ta nghe mọi lời Chúa đã nói, đừng giấu gì cả, nếu con giấu một lời nào, xin Thượng Đế trừng phạt con."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Sa-mu-ên bèn thuật lại hết, chẳng giấu gì với người. Hê-li đáp rằng: Ấy là Đức Giê-hô-va, nguyện Ngài làm điều đẹp ý Ngài!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Vậy, Sa-mu-ên thuật lại tất cả mọi điều, không giấu gì với ông. Hê-li nói: “Ấy là Đức Giê-hô-va, nguyện Ngài làm điều đẹp ý Ngài!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Vậy Sa-mu-ên thuật lại cho ông mọi điều và không giấu ông điều nào cả. Nghe xong ông nói, “Ðó đúng là sứ điệp của CHÚA. Nguyện Ngài làm điều gì Ngài thấy là tốt.”

Bản Dịch Mới (NVB)

18Sa-mu-ên thuật lại cho ông nghe mọi điều, không giấu chi hết. Ông bảo: “Ngài chính là CHÚA. Xin Ngài làm điều gì thấy là tốt.”

Bản Phổ Thông (BPT)

18Vậy Sa-mu-ên thuật lại hết cho Hê-li, không giấu điều gì.Sau đó Hê-li bảo, “Ngài là CHÚA cho nên Ngài làm điều gì Ngài cho là phải.”

Bản Diễn Ý (BDY)

18Vậy, Sa-mu-ên kể lại cho ông nghe tất cả. Ông nói: "Đó là Chúa Hằng Hữu!" Xin Chúa làm điều gì Ngài thấy là tốt.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Sa-mu-ên trở nên khôn lớn, Đức Giê-hô-va ở cùng người: Ngài chẳng để một lời nào của người ra hư.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Sa-mu-ên khôn lớn, Đức Giê-hô-va ở với người: Ngài không để một lời nào của người ra vô ích.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Sa-mu-ên tiếp tục lớn khôn. CHÚA ở với chàng và không để một lời nào của chàng ra vô nghĩa.

Bản Dịch Mới (NVB)

19CHÚA ở cùng Sa-mu-ên đang khi cậu trưởng thành. Ngài thực hiện mọi điều cậu nói theo lệnh CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

19CHÚA ở cùng Sa-mu-ên đang khi cậu lớn lên; Ngài không để lời nào của cậu không thành sự thực.

Bản Diễn Ý (BDY)

19Sa-mu-ên đã trưởng thành, Chúa ở với người và không để cho một lời nào người nói thành ra vô ích.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Từ Đan cho đến Bê-e-Sê-ba, cả Y-sơ-ra-ên đều biết rằng Sa-mu-ên được lập làm tiên tri của Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Toàn thể Y-sơ-ra-ên, từ Đan cho đến Bê-e Sê-ba, đều biết rằng Sa-mu-ên được lập làm nhà tiên tri của Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Toàn dân I-sơ-ra-ên từ Ðan cho đến Bê-e Sê-ba đều biết Sa-mu-ên được lập làm một tiên tri của CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Toàn dân Y-sơ-ra-ên, từ Đan đến Bê-e-sê-ba, đều biết Sa-mu-ên là tiên tri trung thực của CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Tất cả dân Ít-ra-en, từ Đan cho đến Bê-e-sê-ba nhận biết rằng Sa-mu-ên là một nhà tiên tri thật của CHÚA.

Bản Diễn Ý (BDY)

20Toàn dân Y-sơ-ra-ên từ Đan cho đến Bê-e-sê-ba điều biết rằng Sa-mu-ên được chọn làm tiên tri của Chúa Hằng Hữu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Đức Giê-hô-va cứ hiện ra tại Si-lô, vì ấy tại Si-lô mà Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Sa-mu-ên, khiến cho người biết lời của Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Đức Giê-hô-va tiếp tục hiện ra tại Si-lô; vì tại đó, Đức Giê-hô-va mặc khải cho Sa-mu-ên qua lời của Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21CHÚA tiếp tục hiện ra tại Si-lô, vì ngay tại Si-lô, CHÚA đã dùng lời CHÚA để bày tỏ chính Ngài cho Sa-mu-ên.

Bản Dịch Mới (NVB)

21CHÚA tiếp tục hiện ra tại Si-lô: thật chính tại Si-lô, CHÚA tự tỏ mình ra cho Sa-mu-ên với lời của CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Ngài tiếp tục hiện ra tại Si-lô, và Ngài tỏ mình ra với Sa-mu-ên qua lời phán Ngài.

Bản Diễn Ý (BDY)

21Tại Si-lô, Chúa đã hiện ra, và truyền dạy lời Ngài cho Sa-mu-ên.