So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Parnai Yiang Sursĩ(BRU)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

1Tŏ́ng toiq Arôn cayoah cỡt bar chít la pỗn tỗp dŏq táq ranáq. Arôn bữn pỗn náq con samiang, ramứh Nadap, Abi-hu, E-lia-sơ, cớp I-thamar.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Nầy là ban thứ của con cháu A-rôn: Con trai của A-rôn là Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa, và Y-tha-ma.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Con cháu của A-rôn được phân chia thành nhiều ban. Các con trai của A-rôn là Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa, và Y-tha-ma.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Ðây là các đơn vị của họ, được phân chia theo nhiệm vụ đã trao cho các con của A-rôn. Các con của A-rôn là Na-đáp và A-bi-hu, Ê-lê-a-xa và I-tha-ma.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Các phân ban trong con cháu A-rôn: Các con trai của A-rôn là Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Sau đây là nhóm các con trai A-rôn: Các con trai A-rôn là Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-xa, và Y-tha-ma.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

2Ma Nadap cớp Abi-hu cuchĩt nhũang mpoaq alới, cớp alới tỡ bữn bữn con. Yuaq ngkíq, E-lia-sơ cớp I-thamar ễn cỡt cũai tễng rit sang.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Na-đáp và A-bi-hu chết trước cha của chúng và không có con; nên Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma làm chức thầy tế lễ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Na-đáp và A-bi-hu chết trước cha mình và không có con nên Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma giữ chức tế lễ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Nhưng Na-đáp và A-bi-hu đã qua đời trước cha của họ, và vì họ không có con nối dõi, nên Ê-lê-a-xa và I-tha-ma đảm trách chức vụ tư tế.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Nhưng Na-đáp và A-bi-hu chết trước cha chúng và không có con; Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma trở nên thầy tế lễ.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Nhưng Na-đáp và A-bi-hu đã chết trước cha mình, họ không có con trai. Cho nên Ê-lê-a-xa và Y-tha-ma làm chức tế lễ.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

3Puo Davĩt tampễq tŏ́ng toiq Arôn cỡt bar tỗp puai ranáq alới táq. Sadôc la tễ tŏ́ng toiq E-lia-sơ, cớp Ahi-maléc la tễ tŏ́ng toiq I-thamar; alới chuai Davĩt tâng ranáq nâi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Đa-vít khiến Xa-đốc, con cháu Ê-lê-a-sa, và A-hi-mê-léc, con cháu Y-tha-ma, phân ban thứ cho chúng tùy theo chức việc chúng làm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Đa-vít cùng với Xa-đốc, con cháu Ê-lê-a-sa, và A-hi-mê-léc, con cháu Y-tha-ma, phân chia con cháu A-rôn thành nhiều ban theo nhiệm vụ của họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Ða-vít với sự giúp đỡ của Xa-đốc con cháu của Ê-lê-a-xa và A-hi-mê-léc con cháu của I-tha-ma đã phân chia họ theo phẩm trật của họ để họ phục vụ.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Vua Đa-vít cùng với Xa-đốc, thuộc dòng dõi Ê-lê-a-sa, và A-hi-mê-léc thuộc dòng dõi Y-tha-ma, phân chia các thầy tế lễ thành các ban phục vụ.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Với sự trợ lực của Xa-đốc, một trong các con cháu Ê-lê-a-xa, và A-hi-mê-léc, một con cháu Y-tha-ma, Đa-vít phân gia tộc họ thành hai nhóm khác nhau. Mỗi nhóm có nhiệm vụ riêng.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

4Tŏ́ng toiq E-lia-sơ tampễq cỡt muoi chít tapoât tỗp, ma tŏ́ng toiq I-thamar tampễq cỡt tacual tỗp. Táq nneq la cỗ tŏ́ng toiq E-lia-sơ bữn samiang cỡt plỡ tâng dống sũ sa‑ữi hỡn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Trong con cháu Ê-lê-a-sa có nhiều trưởng tộc hơn trong con cháu Y-tha-ma; họ phân ban thứ như vầy: về con cháu Ê-lê-a-sa có mười sáu trưởng tộc; còn về con cháu Y-tha-ma, theo tông tộc họ có tám trưởng tộc.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Vì trong con cháu Ê-lê-a-sa có nhiều trưởng gia tộc hơn con cháu Y-tha-ma nên họ phân chia như sau: Con cháu Ê-lê-a-sa có mười sáu trưởng gia tộc, và con cháu Y-tha-ma có tám trưởng gia tộc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Sau khi thống kê, họ thấy có nhiều người làm thủ lãnh trong vòng con cháu của Ê-lê-a-xa hơn là trong vòng con cháu của I-tha-ma. Trong con cháu của Ê-lê-a-xa có mười sáu người là thủ lãnh các gia tộc của họ; còn trong con cháu của I-tha-ma chỉ có tám người là thủ lãnh các gia tộc của họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Giữa vòng con cháu Ê-lê-a-sa có nhiều trưởng tộc hơn là con cháu Y-tha-ma nên người ta phân chia như sau: Mười sáu trưởng tộc thuộc dòng dõi Ê-lê-a-sa và tám trưởng tộc thuộc dòng dõi Y-tha-ma.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Trong gia đình Ê-lê-a-xa có nhiều lãnh tụ hơn gia đình Y-tha-ma. Có mười sáu lãnh tụ từ gia đình Ê-lê-a-xa, và tám lãnh tụ từ gia đình Y-tha-ma.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

5Ma bar tŏ́ng toiq nâi bữn máh cũai táq ranáq tâng Dống Sang Toâr cớp bữn máh cũai ễn cỡt cũai tễng rit sang; ngkíq noau tampễq ranáq na crơng séng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Người ta bắt thăm phân chúng từng ban thứ, hoặc người nầy người kia; vì các trưởng của nơi thánh, và các trưởng của Đức Chúa Trời đều thuộc trong con cháu Ê-lê-a-sa và trong con cháu Y-tha-ma.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Họ phân chia bằng cách bắt thăm từng ban, hết ban nầy đến ban kia; vì các viên chức của nơi thánh và các viên chức của Đức Chúa Trời đều thuộc trong số con cháu Ê-lê-a-sa và con cháu Y-tha-ma.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Vì thế để được công bằng, họ bốc thăm chia thời khóa biểu phục vụ cho các thủ lãnh của hai thị tộc, vì họ đều là những viên chức cao cấp trong khu vực thánh và những viên chức của Ðức Chúa Trời trong vòng con cháu của Ê-lê-a-xa và con cháu của I-tha-ma.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Những người này được phân chia theo ban bằng cách rút thăm vì họ đều là những viên chức thánh điện, viên chức của Đức Chúa Trời, thuộc con cháu Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Các người trong gia đình Ê-lê-a-xa và Y-tha-ma được chọn lựa theo lối bốc thăm. Một số người trong mỗi gia đình được chọn lựa để lo cho Nơi Thánh, một số được chọn để làm thầy tế lễ.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

6Bo tŏ́ng toiq E-lia-sơ cớp I-thamar tampễq ranáq na crơng séng, bữn Sê-maya con samiang Nê-thanel tễ tỗp Lê-vi cỡt cũai chĩc ramứh dũ náq cũai tâng pơ choâng moat puo, máh ayững atĩ puo, Sadôc la cũai tễng rit sang, cớp Ahi-maléc con samiang Abia-tha; cớp bữn dếh cũai plỡ tễ dống sũ cũai tễng rit sang cớp cũai tễ dống sũ tỗp Lê-vi ỡt pỡ ki tê.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Sê-ma-gia, con trai của Na-tha-na-ên, người ký lục, thuộc trong chi phái Lê-vi, biên tên chúng vào sổ tại trước mặt vua và trước mặt các quan trưởng, trước mặt thầy tế lễ Xa-đốc, A-hi-mê-léc, con trai của A-bia-tha, và trước mặt các trưởng tộc của những thầy tế lễ và người Lê-vi; trong con cháu Ê-lê-a-sa bắt thăm lấy một họ hàng, rồi trong con cháu Y-tha-ma cũng bắt thăm lấy một họ hàng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Thư ký Sê-ma-gia, con của Na-tha-na-ên, thuộc bộ tộc Lê-vi, ghi tên của họ vào sổ trước mặt vua và các nhà lãnh đạo, trước mặt thầy tế lễ Xa-đốc, A-hi-mê-léc con của A-bia-tha, và trước mặt các trưởng gia tộc của những thầy tế lễ và người Lê-vi. Họ bắt thăm cứ mỗi gia tộc thuộc con cháu Ê-lê-a-sa thì đến một gia tộc thuộc con cháu Y-tha-ma.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Thư Ký Sê-ma-gia con của Nê-tha-nên, một người Lê-vi, ghi tên họ trước mặt vua, các nhà lãnh đạo, Tư Tế Xa-đốc, A-hi-mê-léc con của A-bi-a-tha, các tộc trưởng của các thị tộc tư tế, và các tộc trưởng của người Lê-vi, cứ một thăm cho thị tộc Ê-lê-a-xa thì một thăm cho thị tộc I-tha-ma.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Sê-ma-gia là thư ký, con của Na-tha-na-ên, thuộc chi tộc Lê-vi, ghi chép tên của họ trước mặt vua, các quan, thầy tế lễ Xa-đốc, A-hi-mê-léc, con trai A-bia-tha, và các trưởng tộc của thầy tế lễ và người Lê-vi: Cứ mỗi gia tộc thuộc Ê-lê-a-sa thì một gia tộc thuộc Y-tha-ma lại được rút thăm.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Sê-mai-gia, con trai Nê-tha-nên, từ chi tộc Lê-vi làm ký lục. Ông ghi chép tên tuổi của các con cháu đó trước mặt vua Đa-vít, các sĩ quan, thầy tế lễ Xa-đốc, A-hi-mê-léc, con trai A-bia-tha, các chủ gia đình của thầy tế lễ và người Lê-vi. Công tác được bắt thăm phân chia cho các gia đình của Ê-lê-a-xa và Y-tha-ma. Những người sau đây và nhóm của họ được lựa chọn.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

7Nheq tữh la bar chít la pỗn dống sũ bữn roap mpỗl, la neq:muoi la Yê-hôi-arip, bar la Yê-daya,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Cái thăm thứ nhứt trúng nhằm Giê-hô-gia-ríp; cái thăm thứ nhì nhằm Giê-đa-ê-gia;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Thăm thứ nhất trúng nhằm Giê-hô-gia-ríp, thăm thứ nhì trúng Giê-đa-ê-gia,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Khi ấy thăm thứ nhất trúng Giê-hô-gia-ríp,thăm thứ nhì trúng Giê-đa-gia,

Bản Dịch Mới (NVB)

7Thăm thứ nhất trúng Giê-hô-gia-ríp; thăm thứ nhì vào Giê-đa-ê-gia;

Bản Phổ Thông (BPT)

7Người thứ nhất được chọn là Giê-hô-gia-ríp. Người thứ nhì là Giê-đai-gia.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

8pái la Harim, pỗn la Sê-o-rim,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8cái thăm thứ ba nhằm Ha-rim; cái thăm thứ tư nhằm Sê-ô-rim;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8thăm thứ ba trúng Ha-rim, thăm thứ tư trúng Sê-ô-rim,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8thăm thứ ba trúng Ha-rim,thăm thứ tư trúng Sê-ô-rim,

Bản Dịch Mới (NVB)

8thăm thứ ba trúng Ha-rim, thứ tư vào Sê-ô-rim,

Bản Phổ Thông (BPT)

8Người thứ ba là Ha-rim. Người thứ tư là Sê-ô-rim.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

9sỡng la Mal-kia, tapoât la Mi-yamin,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9cái thăm thứ năm nhằm Manh-kia; cái thăm thứ sáu nhằm Mia-min;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9thăm thứ năm trúng Manh-kia, thăm thứ sáu trúng Mia-min,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9thăm thứ năm trúng Manh-ki-gia,thăm thứ sáu trúng Mi-gia-min,

Bản Dịch Mới (NVB)

9thứ năm trúng Manh-kia, thứ sáu vào Mia-min,

Bản Phổ Thông (BPT)

9Người thứ năm là Manh-ki-gia. Người thứ sáu là Mi-gia-min.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

10tapul la Hacôt, tacual la Abia,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10cái thăm thứ bảy nhằm Cốt; cái thăm thứ tám nhằm A-bi-gia;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10thăm thứ bảy trúng Ha-cốt, thăm thứ tám trúng A-bi-gia,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10thăm thứ bảy trúng Hắc-cô,thăm thứ tám trúng A-bi-gia,

Bản Dịch Mới (NVB)

10thứ bảy trúng Cốt, thứ tám vào A-bi-gia,

Bản Phổ Thông (BPT)

10Người thứ bảy là Hác-cốt. Người thứ tám là A-bi-gia.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

11takêh la Yê-sua, muoi chít la Sê-cania,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11cái thăm thứ chín nhằm Giê-sua; cái thăm thứ mười nhằm Sê-ca-nia;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11thăm thứ chín trúng Giê-sua, thăm thứ mười trúng Sê-ca-nia,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11thăm thứ chín trúng Giê-sua,thăm thứ mười trúng Sê-ca-ni-a,

Bản Dịch Mới (NVB)

11thứ chín trúng Giê-sua, thứ mười vào Sê-ca-nia,

Bản Phổ Thông (BPT)

11Người thứ chín là Giê-sua. Người thứ mười là Sê-ca-nia.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

12muoi chít la muoi la E-lia-sip, muoi chít la bar la Yakim,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12cái thăm thứ mười một nhằm Ê-li-a-síp; cái thăm thứ mười hai nhằm Gia-kim;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12thăm thứ mười một trúng Ê-li-a-síp, thăm thứ mười hai trúng Gia-kim,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12thăm thứ mười một trúng Ê-li-a-síp,thăm thứ mười hai trúng Gia-kim,

Bản Dịch Mới (NVB)

12thứ mười một trúng Ê-li-a-síp, thứ mười hai vào Gia-kim,

Bản Phổ Thông (BPT)

12Người thứ mười một là Ê-li-a-síp. Người thứ mười hai là Gia-kim.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

13muoi chít la pái la Hupa, muoi chít la pỗn la Yê-sip Ap,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13cái thăm thứ mười ba nhằm Húp-ba; cái thăm thứ mười bốn nhằm Giê-sê-báp;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13thăm thứ mười ba trúng Húp-pa, thăm thứ mười bốn trúng Giê-sê-báp,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13thăm thứ mười ba trúng Húp-pa,thăm thứ mười bốn trúng Giê-sê-bê-a,

Bản Dịch Mới (NVB)

13thứ mười ba trúng Húp-ba, thứ mười bốn vào Giê-sê-báp,

Bản Phổ Thông (BPT)

13Người thứ mười ba là Húp-ba. Người thứ mười bốn là Giê-sê-bê-áp.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

14muoi chít la sỡng la Bil-cah, muoi chít tapoât la I-mêr,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14cái thăm thứ mười lăm nhằm Binh-ga; cái thăm thứ mười sáu nhằm Y-mê;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14thăm thứ mười lăm trúng Binh-ga, thăm thứ mười sáu trúng Y-mê,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14thăm thứ mười lăm trúng Bin-ga,thăm thứ mười sáu trúng Im-me,

Bản Dịch Mới (NVB)

14thứ mười lăm trúng Binh-ga, thứ mười sáu vào Y-mê,

Bản Phổ Thông (BPT)

14Người thứ mười lăm là Binh-ga. Người thứ mười sáu là Im-mê.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

15muoi chít tapul la Hê-sir, muoi chít tacual la Hap-pasêt,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15cái thăm thứ mười bảy nhằm Hê-xia; cái thăm thứ mười tám nhằm Phi-xết;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15thăm thứ mười bảy trúng Hê-xia, thăm thứ mười tám trúng Phi-xết,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15thăm thứ mười bảy trúng Hê-xia,thăm thứ mười tám trúng Ha-pi-xê,

Bản Dịch Mới (NVB)

15thứ mười bảy trúng Hê-xia, thứ mười tám vào Phi-xết,

Bản Phổ Thông (BPT)

15Người thứ mười bảy là Hê-xia. Người thứ mười tám là Háp-bi-xê.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

16muoi chít takêh la Pê-tahia, bar chít la Yê-hêt-kêl,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16cái thăm thứ mười chín nhằm Phê-ta-hia, cái thăm thứ hai mươi nhằm Ê-xê-chi-ên;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16thăm thứ mười chín trúng Phê-ta-hia, thăm thứ hai mươi trúng Ê-xê-chi-ên,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16thăm thứ mười chín trúng Pê-tha-hi-a,thăm thứ hai mươi trúng Giê-hê-kên,

Bản Dịch Mới (NVB)

16thứ mười chín trúng Phê-ta-hia, thứ hai mươi vào Ê-xê-chi-ên,

Bản Phổ Thông (BPT)

16Người thứ mười chín là Bê-tha-nia. Người thứ hai mươi là Giê-hê-kên.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

17bar chít la muoi la Yakin, bar chít la bar la Camul,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17cái thăm thứ hai mươi mốt nhằm Gia-kin; cái thăm thứ hai mươi hai nhằm Ga-mun;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17thăm thứ hai mươi mốt trúng Gia-kin, thăm thứ hai mươi hai trúng Ga-mun,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17thăm thứ hai mươi mốt trúng Gia-kin,thăm thứ hai mươi hai trúng Gia-mun,

Bản Dịch Mới (NVB)

17thứ hai mươi mốt trúng Gia-kin, thứ hai mươi hai vào Ga-mun,

Bản Phổ Thông (BPT)

17Người thứ hai mươi mốt là Gia-kin. Người thứ hai mươi hai là Ga-mun.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

18bar chít la pái la De-laya, cớp bar chít la pỗn la Masĩa.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18cái thăm thứ hai mươi ba nhằm Đê-la-gia; cái thăm thứ hai mươi bốn nhằm Ma-a-xia.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18thăm thứ hai mươi ba trúng Đê-la-gia, thăm thứ hai mươi bốn trúng Ma-a-xia.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18thăm thứ hai mươi ba trúng Ðê-la-gia,thăm thứ hai mươi bốn trúng Ma-a-xi-a.

Bản Dịch Mới (NVB)

18thứ hai mươi ba trúng Đê-la-gia, thứ hai mươi bốn vào Ma-a-xia.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Người thứ hai mươi ba là Đê-lai-gia. Người thứ hai mươi bốn là Ma-a-xia.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

19Máh cũai nâi khoiq roap mpỗl táq ranáq tâng Dống Sang Toâr samoât Arôn la achúc achiac alới khoiq anoat, dŏq táq puai samoât Yiang Sursĩ la Ncháu tỗp I-sarel khoiq patâp chơ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Ấy đó là ban thứ của chúng trong chức việc mình, đặng vào trong đền của Đức Giê-hô-va, tùy theo lịnh của A-rôn, tổ phụ chúng, đã truyền cho, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã phán dặn người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Trên đây là các phân ban của họ để vào phục vụ trong đền thờ Đức Giê-hô-va theo quy định của A-rôn, tổ phụ họ, đã thiết lập, đúng như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã truyền.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Ðó là thứ tự của họ để được vào phục vụ trong nhà CHÚA theo như quy luật do A-rôn tổ phụ của họ đã định cho họ, mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, đã truyền cho ông.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Đây là các ban phục vụ trong đền thờ CHÚA theo những luật lệ mà tổ phụ họ là A-rôn thiết lập như CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã truyền.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Đó là những nhóm được chọn lựa để phục vụ trong đền thờ CHÚA. Họ vâng theo các qui tắc do A-rôn ban cho theo như CHÚA, là Thượng Đế của Ít-ra-en truyền dặn.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

20Cớp bữn cũai canŏ́h tễ tŏ́ng toiq tỗp Lê-vi cỡt plỡ tâng dống sũ alới bữm, la neq: Tễ con châu Am-ram la Subêl; tễ con châu Subêl la Yê-dia,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Nầy là con cháu của Lê-vi còn lại: về con cháu Am-ram có Su-ba-ên; về con cháu Su-ba-ên có Giê-đia.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Các con cháu còn lại của Lê-vi gồm có: Trong con cháu Am-ram có Su-ba-ên; trong con cháu Su-ba-ên có Giê-đia;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Các con cháu còn lại của Lê-vi gồm:Trong các con của Am-ram có Su-ba-ên; trong các con của Su-ba-ên có Giê-đê-gia.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Những con cháu còn lại của Lê-vi: Trong con cháu Am-ram có Su-ba-ên, trong con cháu Su-ba-ên có Giê-đia.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Sau đây là tên của những người còn lại thuộc dòng họ Lê-vi:Su-ba-bên là con cháu Am-ram, và Giê-đê-gia là con cháu Su-ba-ên.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

21tễ con châu Rê-habia la It-sia,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Về con cháu Rê-ha-bia có Di-si-gia làm trưởng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21trong con cháu Rê-ha-bia có Di-si-gia đứng đầu;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Về Rê-ha-bi-a: trong các con của Rê-ha-bi-a có I-si-a làm thủ lãnh.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Còn về con cháu Rê-ha-bia, Di-si-gia là trưởng.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Ích-sai-gia là con trưởng nam của Rê-ha-bia.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

22tễ con châu I-sar la Sê-lô-môt; tễ con châu Sê-lô-môt la Yahat.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Trong con cháu Dít-sê-ha có Sê-lô-mít; về con cháu Sê-lô-mốt có Gia-hát.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22trong con cháu Dít-sê-ha có Sê-lô-mít; trong con cháu Sê-lô-mốt có Gia-hát;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Trong các con của Ít-ha có Sê-lô-mốt; trong các con của Sê-lô-mốt có Gia-hát.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Trong con cháu Dít-sê-ha có Sê-lô-mốt; trong con cháu Sê-lô-hốt có Gia-hát.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Từ họ hàng Y-xa có Sê-lô-mốt. Gia-hát là một trong những con cháu Sê-lô-mốt.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

23Tễ con châu Hep-rôn noap puai loah cumo alới cỡt, la neq: Yê-riah, A-maria, Ya-hasiel, cớp Yê-camiam.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Về con cháu Hếp-rôn có Giê-ri-gia, con trưởng; A-ma-ria thứ nhì, Gia-ha-xi-ên thứ ba, và Gia-ca-mê-am thứ tư.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23trong con cháu Hếp-rôn có Giê-ri-gia đứng đầu, thứ nhì là A-ma-ria, thứ ba là Gia-ha-xi-ên, và thứ tư là Gia-ca-mê-am;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Trong các con của Hếp-rôn có Giê-ri-a làm thủ lãnh, A-ma-ri-a thứ nhì, Gia-ha-xi-ên thứ ba, Giê-ca-mê-am thứ tư.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Trong con cháu Hếp-rôn có Giê-ri-gia, con trưởng, A-ma-ria thứ nhì, Gia-ha-xi-ên thứ ba, và Gia-ca-mê-am thứ tư.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Con trưởng nam của Hếp-rôn là Giê-ri-a, con thứ hai là A-ma-ria, con thứ ba là Gia-ha-xi-ên, và con thứ tư là Giê-ca-mê-am.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

24Tễ con châu Usiel la Mi-ca; tễ con châu Mi-ca la Samir.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Về con cháu U-xi-ên có Mi-ca; về con cháu Mi-ca có Sa-mia.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24trong con cháu U-xi-ên có Mi-ca; trong con cháu Mi-ca có Sa-mia.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Trong các con của U-xi-ên có Mi-ca; trong các con của Mi-ca có Sa-mia.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Trong con cháu U-xi-ên có Mi-ca; trong con cháu Mi-ca có Sa-mia.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Con trai của U-xi-ên là Mi-ca. Con trai của Mi-ca là Sa-mia.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

25Tễ con châu It-sia, a‑ễm samiang Mi-ca, la Sa-chari.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Anh em của Mi-ca là Dít-hi-gia; về con cháu Dít-hi-gia có Xa-cha-ri.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Anh em của Mi-ca là Di-si-gia; trong con cháu Di-si-gia có Xa-cha-ri.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Trong dòng họ của Mi-ca có I-si-a; trong các con của I-si-a có Xa-cha-ri-a.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Anh em của Mi-ca là Dít-hi-gia; trong con cháu Dít-hi-gia có Xa-cha-ri.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Em của Mi-ca là Ích-si-a.Con trai của Ích-si-a là Xa-cha-ri.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

26Tễ con châu Mê-rari la Mali, Muchi, cớp Yasia; tễ con châu Yasia la Be-nô.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Con trai Mê-ra-ri là Mác-li và Mu-si; con trai Gia-a-xi-gia là Bê-nô;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Các con của Mê-ra-ri là Mác-li, Mu-si và Gia-a-xi-gia.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Trong các con của Mê-ra-ri có Ma-li và Mu-si. Trong các con của Gia-a-xi-a có Bê-nô.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Trong con cháu Mê-ra-ri có Mác-li và Mu-si; trong con cháu của Gia-a-xi-gia có Bê-nô.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Các con cháu của Mê-ra-ri là Ma-la và Mu-si. Con trai Mê-ra-ri là Gia-a-xia.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

27Tễ con châu Mê-rari sâu Yasia la: Be-nô, Sô-ham, Sacur, cớp Ip-ri.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27con cháu của Mê-ra-ri là Bê-nô, Sô-ham, Xác-cua, và Y-bê-ri, đều là con trai của Gia-a-xi-gia.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Gia-a-xi-gia, con của Mê-ra-ri, có ba người con là Sô-ham, Xác-cua, và Y-bê-ri.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Trong các con của Mê-ra-ri có Gia-a-xi-a, Bê-nô, Sô-ham, Xác-cua, và Íp-ri.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Các con trai của Mê-ra-ri là Bê-nô, Sô-ham, Xác-cua và Y-bê-ri.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Gia-a-xia, con của Mê-ra-ri có các con trai tên Sô-lam, Xa-cua và Íp-ri.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

28-29Tễ con châu Mali la E-lia-sơ cớp Ki-sơ.E-lia-sơ ŏ́q con samiang, ma tễ con châu Ki-sơ la Yê-ramil.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Con trai của Mác-li là Ê-lê-a-sa, là người không có con trai.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Con của Mác-li là Ê-lê-a-sa, là người không có con trai.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Về dòng dõi của Ma-hi có Ê-lê-a-xa, ông không có con trai kế tự.

Bản Dịch Mới (NVB)

28Về dòng Mác-li có Ê-lê-a-sa, người không có con trai.

Bản Phổ Thông (BPT)

28Con trai Ma-li là Ê-lê-a-xa, nhưng Ê-lê-a-xa không có con trai nào.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

28-29Tễ con châu Mali la E-lia-sơ cớp Ki-sơ.E-lia-sơ ŏ́q con samiang, ma tễ con châu Ki-sơ la Yê-ramil.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Về con cháu Kích có Giê-rác-mê-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Trong con cháu Kích có Giê-rác-mê-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29Về dòng dõi Kích: trong các con của Kích có Giê-ra-mê-ên.

Bản Dịch Mới (NVB)

29Trong con cháu Kích co Giê-rác-mê-ên.

Bản Phổ Thông (BPT)

29Con trai của Kích là Giê-ra-mê-ên.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

30Tễ con châu Muchi la Mali, Ê-dơ, cớp Yê-ri-môt.Nheq máh cũai nâi la tễ tŏ́ng toiq Lê-vi, puai dống sũ alới.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Con trai của Mu-si là Mác-li, Ê-đe và Giê-ri-mốt. Ấy đó là con cháu Lê-vi, tùy theo tông tộc của chúng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Các con của Mu-si là Mác-li, Ê-đe và Giê-ri-mốt. Đó là con cháu Lê-vi, theo dòng tộc của họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30Trong các con của Mu-si có Ma-hi, Ê-đe, và Giê-ri-mốt. Ðó là các con cháu của người Lê-vi, theo gia phả trong gia tộc họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

30Các con trai của Mu-si là Mác-li, Ê-đe và Giê-ri-mốt. Đó là con cháu Lê-vi theo tông tộc của chúng.

Bản Phổ Thông (BPT)

30Các con trai của Mu-si là Ma-li, Ê-đe, và Giê-ri-mốt.Đó là các người Lê-vi được liệt kê theo gia đình.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

31Cũai plỡ tâng dũ dống sũ cớp a‑ễm samiang tâng tỗp ki, nheq náq alới séng machớng sễm ai alới, la tỗp con samiang Arôn. Cũai tễng rit sang táq ngkíq bo alới roap mpỗl dŏq táq ranáq. Ma alới séng choâng moat puo Davĩt, Sadôc, Ahi-maléc, máh cũai plỡ tễ dống sũ cũai tễng rit sang, cớp máh cũai tễ dống sũ tỗp Lê-vi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Chúng cũng như anh em mình, là con cháu A-rôn, bắt thăm tại trước mặt vua Đa-vít, Xa-đốc, và A-hi-mê-léc, cùng trước mặt các trưởng tộc của những thầy tế lễ và người Lê-vi; các trưởng tộc cũng phải bắt thăm như các em út mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Cũng như anh em mình, là con cháu A-rôn, họ được bắt thăm trước mặt vua Đa-vít, Xa-đốc, A-hi-mê-léc, và trước mặt các trưởng gia tộc của những thầy tế lễ và người Lê-vi. Trưởng gia tộc cũng như người em út mình đều được bắt thăm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31Những người ấy cũng làm như bà con của họ là con cháu của A-rôn: trong vòng họ bất kể là thủ lãnh trong gia tộc hay người có vai vế thấp nhất trong gia tộc, ai cũng được bắt thăm để phục vụ, trước sự chứng kiến của Vua Ða-vít, Xa-đốc, A-hi-mê-léc, các thủ lãnh của các gia tộc tư tế, và các thủ lãnh của các gia tộc người Lê-vi.

Bản Dịch Mới (NVB)

31Họ cũng bắt thăm như những anh em của họ thuộc dòng dõi A-rôn đã làm trước mặt vua Đa-vít, Xa-đốc, A-bi-mê-léc cùng trước mặt các trưởng tộc của những thầy tế lễ và người Lê-vi. Những trưởng tộc cũng bắt thăm như những người em của mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

31Họ được chọn theo nhiệm vụ đặc biệt bằng cách bốc thăm trước mặt vua Đa-vít, Xa-đốc, A-hi-mê-léc, các trưởng gia đình của các thầy tế lễ, và người Lê-vi. Họ thi hành các công tác đó y như các thân nhân mình tức các thầy tế lễ, con cháu A-rôn đã làm. Gia đình của con trai cả hay con trai út được đối xử như nhau.