So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Bản Diễn Ý(BDY)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Con cháu của A-rôn được phân chia thành nhiều ban. Các con trai của A-rôn là Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa, và Y-tha-ma.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Nầy là ban thứ của con cháu A-rôn: Con trai của A-rôn là Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa, và Y-tha-ma.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Ðây là các đơn vị của họ, được phân chia theo nhiệm vụ đã trao cho các con của A-rôn. Các con của A-rôn là Na-đáp và A-bi-hu, Ê-lê-a-xa và I-tha-ma.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Các phân ban trong con cháu A-rôn: Các con trai của A-rôn là Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Sau đây là nhóm các con trai A-rôn: Các con trai A-rôn là Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-xa, và Y-tha-ma.

Bản Diễn Ý (BDY)

1Con cháu A-rôn được phân chia ra ban, toán như sau: A-rôn vốn có bốn con trai: Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Na-đáp và A-bi-hu chết trước cha mình và không có con nên Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma giữ chức tế lễ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Na-đáp và A-bi-hu chết trước cha của chúng và không có con; nên Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma làm chức thầy tế lễ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Nhưng Na-đáp và A-bi-hu đã qua đời trước cha của họ, và vì họ không có con nối dõi, nên Ê-lê-a-xa và I-tha-ma đảm trách chức vụ tư tế.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Nhưng Na-đáp và A-bi-hu chết trước cha chúng và không có con; Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma trở nên thầy tế lễ.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Nhưng Na-đáp và A-bi-hu đã chết trước cha mình, họ không có con trai. Cho nên Ê-lê-a-xa và Y-tha-ma làm chức tế lễ.

Bản Diễn Ý (BDY)

2Nhưng Na-đáp và A-bi-hu chết trước cha mình, và không có con, nên Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma giữ chức tế lễ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Đa-vít cùng với Xa-đốc, con cháu Ê-lê-a-sa, và A-hi-mê-léc, con cháu Y-tha-ma, phân chia con cháu A-rôn thành nhiều ban theo nhiệm vụ của họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Đa-vít khiến Xa-đốc, con cháu Ê-lê-a-sa, và A-hi-mê-léc, con cháu Y-tha-ma, phân ban thứ cho chúng tùy theo chức việc chúng làm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Ða-vít với sự giúp đỡ của Xa-đốc con cháu của Ê-lê-a-xa và A-hi-mê-léc con cháu của I-tha-ma đã phân chia họ theo phẩm trật của họ để họ phục vụ.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Vua Đa-vít cùng với Xa-đốc, thuộc dòng dõi Ê-lê-a-sa, và A-hi-mê-léc thuộc dòng dõi Y-tha-ma, phân chia các thầy tế lễ thành các ban phục vụ.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Với sự trợ lực của Xa-đốc, một trong các con cháu Ê-lê-a-xa, và A-hi-mê-léc, một con cháu Y-tha-ma, Đa-vít phân gia tộc họ thành hai nhóm khác nhau. Mỗi nhóm có nhiệm vụ riêng.

Bản Diễn Ý (BDY)

3Xa-đốc, dòng dõi Ê-lê-a-sa và A-hi-mê-léc, dòng dõi Y-tha-ma giúp Đa-vít phân chia con cháu A-rôn làm nhiều toán phục dịch.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Vì trong con cháu Ê-lê-a-sa có nhiều trưởng gia tộc hơn con cháu Y-tha-ma nên họ phân chia như sau: Con cháu Ê-lê-a-sa có mười sáu trưởng gia tộc, và con cháu Y-tha-ma có tám trưởng gia tộc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Trong con cháu Ê-lê-a-sa có nhiều trưởng tộc hơn trong con cháu Y-tha-ma; họ phân ban thứ như vầy: về con cháu Ê-lê-a-sa có mười sáu trưởng tộc; còn về con cháu Y-tha-ma, theo tông tộc họ có tám trưởng tộc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Sau khi thống kê, họ thấy có nhiều người làm thủ lãnh trong vòng con cháu của Ê-lê-a-xa hơn là trong vòng con cháu của I-tha-ma. Trong con cháu của Ê-lê-a-xa có mười sáu người là thủ lãnh các gia tộc của họ; còn trong con cháu của I-tha-ma chỉ có tám người là thủ lãnh các gia tộc của họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Giữa vòng con cháu Ê-lê-a-sa có nhiều trưởng tộc hơn là con cháu Y-tha-ma nên người ta phân chia như sau: Mười sáu trưởng tộc thuộc dòng dõi Ê-lê-a-sa và tám trưởng tộc thuộc dòng dõi Y-tha-ma.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Trong gia đình Ê-lê-a-xa có nhiều lãnh tụ hơn gia đình Y-tha-ma. Có mười sáu lãnh tụ từ gia đình Ê-lê-a-xa, và tám lãnh tụ từ gia đình Y-tha-ma.

Bản Diễn Ý (BDY)

4Vì dòng Ê-lê-a-sa có nhiều trưởng toán hơn dòng Y-tha-ma nên họ phân chia dòng Ê-lê-a-sa làm mười sáu toán, và dòng Y-tha-ma tám toán.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Họ phân chia bằng cách bắt thăm từng ban, hết ban nầy đến ban kia; vì các viên chức của nơi thánh và các viên chức của Đức Chúa Trời đều thuộc trong số con cháu Ê-lê-a-sa và con cháu Y-tha-ma.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Người ta bắt thăm phân chúng từng ban thứ, hoặc người nầy người kia; vì các trưởng của nơi thánh, và các trưởng của Đức Chúa Trời đều thuộc trong con cháu Ê-lê-a-sa và trong con cháu Y-tha-ma.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Vì thế để được công bằng, họ bốc thăm chia thời khóa biểu phục vụ cho các thủ lãnh của hai thị tộc, vì họ đều là những viên chức cao cấp trong khu vực thánh và những viên chức của Ðức Chúa Trời trong vòng con cháu của Ê-lê-a-xa và con cháu của I-tha-ma.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Những người này được phân chia theo ban bằng cách rút thăm vì họ đều là những viên chức thánh điện, viên chức của Đức Chúa Trời, thuộc con cháu Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Các người trong gia đình Ê-lê-a-xa và Y-tha-ma được chọn lựa theo lối bốc thăm. Một số người trong mỗi gia đình được chọn lựa để lo cho Nơi Thánh, một số được chọn để làm thầy tế lễ.

Bản Diễn Ý (BDY)

5Họ bắt thăm phân công cho các toán hết toán này đến toán khác, vì các viên chức danh tiếng, các viên chức phục dịch Đền thờ đều thuộc trong con cháu Ê-lê-a-sa và con cháu Y-tha-ma.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Thư ký Sê-ma-gia, con của Na-tha-na-ên, thuộc bộ tộc Lê-vi, ghi tên của họ vào sổ trước mặt vua và các nhà lãnh đạo, trước mặt thầy tế lễ Xa-đốc, A-hi-mê-léc con của A-bia-tha, và trước mặt các trưởng gia tộc của những thầy tế lễ và người Lê-vi. Họ bắt thăm cứ mỗi gia tộc thuộc con cháu Ê-lê-a-sa thì đến một gia tộc thuộc con cháu Y-tha-ma.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Sê-ma-gia, con trai của Na-tha-na-ên, người ký lục, thuộc trong chi phái Lê-vi, biên tên chúng vào sổ tại trước mặt vua và trước mặt các quan trưởng, trước mặt thầy tế lễ Xa-đốc, A-hi-mê-léc, con trai của A-bia-tha, và trước mặt các trưởng tộc của những thầy tế lễ và người Lê-vi; trong con cháu Ê-lê-a-sa bắt thăm lấy một họ hàng, rồi trong con cháu Y-tha-ma cũng bắt thăm lấy một họ hàng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Thư Ký Sê-ma-gia con của Nê-tha-nên, một người Lê-vi, ghi tên họ trước mặt vua, các nhà lãnh đạo, Tư Tế Xa-đốc, A-hi-mê-léc con của A-bi-a-tha, các tộc trưởng của các thị tộc tư tế, và các tộc trưởng của người Lê-vi, cứ một thăm cho thị tộc Ê-lê-a-xa thì một thăm cho thị tộc I-tha-ma.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Sê-ma-gia là thư ký, con của Na-tha-na-ên, thuộc chi tộc Lê-vi, ghi chép tên của họ trước mặt vua, các quan, thầy tế lễ Xa-đốc, A-hi-mê-léc, con trai A-bia-tha, và các trưởng tộc của thầy tế lễ và người Lê-vi: Cứ mỗi gia tộc thuộc Ê-lê-a-sa thì một gia tộc thuộc Y-tha-ma lại được rút thăm.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Sê-mai-gia, con trai Nê-tha-nên, từ chi tộc Lê-vi làm ký lục. Ông ghi chép tên tuổi của các con cháu đó trước mặt vua Đa-vít, các sĩ quan, thầy tế lễ Xa-đốc, A-hi-mê-léc, con trai A-bia-tha, các chủ gia đình của thầy tế lễ và người Lê-vi. Công tác được bắt thăm phân chia cho các gia đình của Ê-lê-a-xa và Y-tha-ma. Những người sau đây và nhóm của họ được lựa chọn.

Bản Diễn Ý (BDY)

6Sê-ma-gia, con trai Na-tha-nên, người Lê-vi làm thư ký ghi chép trước mặt vua và các vị lãnh đạo; thầy tế lễ Xa-đốc, A-hi-mê-léc con trai A-bia-tha, các trưởng toán tế lễ và người Lê-vi. Họ bắt thăm cứ hai toán cho dòng Ê-lê-a-sa, thì một toán cho dòng Y-tha-ma.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Thăm thứ nhất trúng nhằm Giê-hô-gia-ríp, thăm thứ nhì trúng Giê-đa-ê-gia,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Cái thăm thứ nhứt trúng nhằm Giê-hô-gia-ríp; cái thăm thứ nhì nhằm Giê-đa-ê-gia;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Khi ấy thăm thứ nhất trúng Giê-hô-gia-ríp,thăm thứ nhì trúng Giê-đa-gia,

Bản Dịch Mới (NVB)

7Thăm thứ nhất trúng Giê-hô-gia-ríp; thăm thứ nhì vào Giê-đa-ê-gia;

Bản Phổ Thông (BPT)

7Người thứ nhất được chọn là Giê-hô-gia-ríp. Người thứ nhì là Giê-đai-gia.

Bản Diễn Ý (BDY)

7Thăm thứ nhất về Giê-hô-gia-ríp.Thăm thứ hai về Giê-đa-gia.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8thăm thứ ba trúng Ha-rim, thăm thứ tư trúng Sê-ô-rim,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8cái thăm thứ ba nhằm Ha-rim; cái thăm thứ tư nhằm Sê-ô-rim;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8thăm thứ ba trúng Ha-rim,thăm thứ tư trúng Sê-ô-rim,

Bản Dịch Mới (NVB)

8thăm thứ ba trúng Ha-rim, thứ tư vào Sê-ô-rim,

Bản Phổ Thông (BPT)

8Người thứ ba là Ha-rim. Người thứ tư là Sê-ô-rim.

Bản Diễn Ý (BDY)

8Thăm thứ ba về Ha-rim.Thăm thứ tư về Sê-ô-rim.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9thăm thứ năm trúng Manh-kia, thăm thứ sáu trúng Mia-min,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9cái thăm thứ năm nhằm Manh-kia; cái thăm thứ sáu nhằm Mia-min;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9thăm thứ năm trúng Manh-ki-gia,thăm thứ sáu trúng Mi-gia-min,

Bản Dịch Mới (NVB)

9thứ năm trúng Manh-kia, thứ sáu vào Mia-min,

Bản Phổ Thông (BPT)

9Người thứ năm là Manh-ki-gia. Người thứ sáu là Mi-gia-min.

Bản Diễn Ý (BDY)

9Thăm thứ năm về Manh-kia.Thăm thứ sáu về Mia-min.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10thăm thứ bảy trúng Ha-cốt, thăm thứ tám trúng A-bi-gia,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10cái thăm thứ bảy nhằm Cốt; cái thăm thứ tám nhằm A-bi-gia;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10thăm thứ bảy trúng Hắc-cô,thăm thứ tám trúng A-bi-gia,

Bản Dịch Mới (NVB)

10thứ bảy trúng Cốt, thứ tám vào A-bi-gia,

Bản Phổ Thông (BPT)

10Người thứ bảy là Hác-cốt. Người thứ tám là A-bi-gia.

Bản Diễn Ý (BDY)

10Thăm thứ bảy về Ha-cốt.Thăm thứ tám về A-hi-gia.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11thăm thứ chín trúng Giê-sua, thăm thứ mười trúng Sê-ca-nia,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11cái thăm thứ chín nhằm Giê-sua; cái thăm thứ mười nhằm Sê-ca-nia;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11thăm thứ chín trúng Giê-sua,thăm thứ mười trúng Sê-ca-ni-a,

Bản Dịch Mới (NVB)

11thứ chín trúng Giê-sua, thứ mười vào Sê-ca-nia,

Bản Phổ Thông (BPT)

11Người thứ chín là Giê-sua. Người thứ mười là Sê-ca-nia.

Bản Diễn Ý (BDY)

11Thăm thứ chín về Giê-sua.Thăm thứ mười về Sê-ca-nia.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12thăm thứ mười một trúng Ê-li-a-síp, thăm thứ mười hai trúng Gia-kim,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12cái thăm thứ mười một nhằm Ê-li-a-síp; cái thăm thứ mười hai nhằm Gia-kim;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12thăm thứ mười một trúng Ê-li-a-síp,thăm thứ mười hai trúng Gia-kim,

Bản Dịch Mới (NVB)

12thứ mười một trúng Ê-li-a-síp, thứ mười hai vào Gia-kim,

Bản Phổ Thông (BPT)

12Người thứ mười một là Ê-li-a-síp. Người thứ mười hai là Gia-kim.

Bản Diễn Ý (BDY)

12Thăm thứ mười một về Ê-li-a-síp.Thăm thứ mười hai về Gia-kim.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13thăm thứ mười ba trúng Húp-pa, thăm thứ mười bốn trúng Giê-sê-báp,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13cái thăm thứ mười ba nhằm Húp-ba; cái thăm thứ mười bốn nhằm Giê-sê-báp;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13thăm thứ mười ba trúng Húp-pa,thăm thứ mười bốn trúng Giê-sê-bê-a,

Bản Dịch Mới (NVB)

13thứ mười ba trúng Húp-ba, thứ mười bốn vào Giê-sê-báp,

Bản Phổ Thông (BPT)

13Người thứ mười ba là Húp-ba. Người thứ mười bốn là Giê-sê-bê-áp.

Bản Diễn Ý (BDY)

13Thăm thứ mười ba về Húp-ba.Thăm thứ mười bốn về Giê-sê-báp.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14thăm thứ mười lăm trúng Binh-ga, thăm thứ mười sáu trúng Y-mê,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14cái thăm thứ mười lăm nhằm Binh-ga; cái thăm thứ mười sáu nhằm Y-mê;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14thăm thứ mười lăm trúng Bin-ga,thăm thứ mười sáu trúng Im-me,

Bản Dịch Mới (NVB)

14thứ mười lăm trúng Binh-ga, thứ mười sáu vào Y-mê,

Bản Phổ Thông (BPT)

14Người thứ mười lăm là Binh-ga. Người thứ mười sáu là Im-mê.

Bản Diễn Ý (BDY)

14Thăm thứ mười lăm về Binh-ga.Thăm thứ mười sáu về Y-mê.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15thăm thứ mười bảy trúng Hê-xia, thăm thứ mười tám trúng Phi-xết,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15cái thăm thứ mười bảy nhằm Hê-xia; cái thăm thứ mười tám nhằm Phi-xết;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15thăm thứ mười bảy trúng Hê-xia,thăm thứ mười tám trúng Ha-pi-xê,

Bản Dịch Mới (NVB)

15thứ mười bảy trúng Hê-xia, thứ mười tám vào Phi-xết,

Bản Phổ Thông (BPT)

15Người thứ mười bảy là Hê-xia. Người thứ mười tám là Háp-bi-xê.

Bản Diễn Ý (BDY)

15Thăm thứ mười bảy về Hê-xia.Thăm thứ mười tám về Phi-xết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16thăm thứ mười chín trúng Phê-ta-hia, thăm thứ hai mươi trúng Ê-xê-chi-ên,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16cái thăm thứ mười chín nhằm Phê-ta-hia, cái thăm thứ hai mươi nhằm Ê-xê-chi-ên;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16thăm thứ mười chín trúng Pê-tha-hi-a,thăm thứ hai mươi trúng Giê-hê-kên,

Bản Dịch Mới (NVB)

16thứ mười chín trúng Phê-ta-hia, thứ hai mươi vào Ê-xê-chi-ên,

Bản Phổ Thông (BPT)

16Người thứ mười chín là Bê-tha-nia. Người thứ hai mươi là Giê-hê-kên.

Bản Diễn Ý (BDY)

16Thăm thứ mười chín về Phê-ta-hia.Thăm thứ hai mươi về Ê-xê-chi-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17thăm thứ hai mươi mốt trúng Gia-kin, thăm thứ hai mươi hai trúng Ga-mun,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17cái thăm thứ hai mươi mốt nhằm Gia-kin; cái thăm thứ hai mươi hai nhằm Ga-mun;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17thăm thứ hai mươi mốt trúng Gia-kin,thăm thứ hai mươi hai trúng Gia-mun,

Bản Dịch Mới (NVB)

17thứ hai mươi mốt trúng Gia-kin, thứ hai mươi hai vào Ga-mun,

Bản Phổ Thông (BPT)

17Người thứ hai mươi mốt là Gia-kin. Người thứ hai mươi hai là Ga-mun.

Bản Diễn Ý (BDY)

17Thăm thứ hai mươi mốt về Gia-kim.Thăm thứ hai mươi hai về Ga-mun

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18thăm thứ hai mươi ba trúng Đê-la-gia, thăm thứ hai mươi bốn trúng Ma-a-xia.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18cái thăm thứ hai mươi ba nhằm Đê-la-gia; cái thăm thứ hai mươi bốn nhằm Ma-a-xia.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18thăm thứ hai mươi ba trúng Ðê-la-gia,thăm thứ hai mươi bốn trúng Ma-a-xi-a.

Bản Dịch Mới (NVB)

18thứ hai mươi ba trúng Đê-la-gia, thứ hai mươi bốn vào Ma-a-xia.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Người thứ hai mươi ba là Đê-lai-gia. Người thứ hai mươi bốn là Ma-a-xia.

Bản Diễn Ý (BDY)

18Thăm thứ hai mươi ba về Đê-la-gia.Thăm thứ hai mươi bốn về Ma-a-xia.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Trên đây là các phân ban của họ để vào phục vụ trong đền thờ Đức Giê-hô-va theo quy định của A-rôn, tổ phụ họ, đã thiết lập, đúng như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã truyền.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Ấy đó là ban thứ của chúng trong chức việc mình, đặng vào trong đền của Đức Giê-hô-va, tùy theo lịnh của A-rôn, tổ phụ chúng, đã truyền cho, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã phán dặn người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Ðó là thứ tự của họ để được vào phục vụ trong nhà CHÚA theo như quy luật do A-rôn tổ phụ của họ đã định cho họ, mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, đã truyền cho ông.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Đây là các ban phục vụ trong đền thờ CHÚA theo những luật lệ mà tổ phụ họ là A-rôn thiết lập như CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã truyền.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Đó là những nhóm được chọn lựa để phục vụ trong đền thờ CHÚA. Họ vâng theo các qui tắc do A-rôn ban cho theo như CHÚA, là Thượng Đế của Ít-ra-en truyền dặn.

Bản Diễn Ý (BDY)

19Mỗi toán lãnh phận sư phục dịch trong Đền thờ như A-rôn, tổ phụ họ đã quy định, theo mạng lệnh Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Các con cháu còn lại của Lê-vi gồm có: Trong con cháu Am-ram có Su-ba-ên; trong con cháu Su-ba-ên có Giê-đia;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Nầy là con cháu của Lê-vi còn lại: về con cháu Am-ram có Su-ba-ên; về con cháu Su-ba-ên có Giê-đia.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Các con cháu còn lại của Lê-vi gồm:Trong các con của Am-ram có Su-ba-ên; trong các con của Su-ba-ên có Giê-đê-gia.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Những con cháu còn lại của Lê-vi: Trong con cháu Am-ram có Su-ba-ên, trong con cháu Su-ba-ên có Giê-đia.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Sau đây là tên của những người còn lại thuộc dòng họ Lê-vi:Su-ba-bên là con cháu Am-ram, và Giê-đê-gia là con cháu Su-ba-ên.

Bản Diễn Ý (BDY)

20Sau đây là các dòng dõi khác của Lê-vi. Con cháu Am-ram có Su-ba-ên, con cháu Su-ba-ên có Giê-đia.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21trong con cháu Rê-ha-bia có Di-si-gia đứng đầu;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Về con cháu Rê-ha-bia có Di-si-gia làm trưởng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Về Rê-ha-bi-a: trong các con của Rê-ha-bi-a có I-si-a làm thủ lãnh.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Còn về con cháu Rê-ha-bia, Di-si-gia là trưởng.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Ích-sai-gia là con trưởng nam của Rê-ha-bia.

Bản Diễn Ý (BDY)

21Con cháu Rê-ha-bia có Di-si-gia làm trưởng toán.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22trong con cháu Dít-sê-ha có Sê-lô-mít; trong con cháu Sê-lô-mốt có Gia-hát;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Trong con cháu Dít-sê-ha có Sê-lô-mít; về con cháu Sê-lô-mốt có Gia-hát.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Trong các con của Ít-ha có Sê-lô-mốt; trong các con của Sê-lô-mốt có Gia-hát.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Trong con cháu Dít-sê-ha có Sê-lô-mốt; trong con cháu Sê-lô-hốt có Gia-hát.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Từ họ hàng Y-xa có Sê-lô-mốt. Gia-hát là một trong những con cháu Sê-lô-mốt.

Bản Diễn Ý (BDY)

22Con cháu Dít-sê-ha có Sê-lô-mốt, con cháu Sê-lô-mốt có Gia-hát.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23trong con cháu Hếp-rôn có Giê-ri-gia đứng đầu, thứ nhì là A-ma-ria, thứ ba là Gia-ha-xi-ên, và thứ tư là Gia-ca-mê-am;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Về con cháu Hếp-rôn có Giê-ri-gia, con trưởng; A-ma-ria thứ nhì, Gia-ha-xi-ên thứ ba, và Gia-ca-mê-am thứ tư.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Trong các con của Hếp-rôn có Giê-ri-a làm thủ lãnh, A-ma-ri-a thứ nhì, Gia-ha-xi-ên thứ ba, Giê-ca-mê-am thứ tư.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Trong con cháu Hếp-rôn có Giê-ri-gia, con trưởng, A-ma-ria thứ nhì, Gia-ha-xi-ên thứ ba, và Gia-ca-mê-am thứ tư.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Con trưởng nam của Hếp-rôn là Giê-ri-a, con thứ hai là A-ma-ria, con thứ ba là Gia-ha-xi-ên, và con thứ tư là Giê-ca-mê-am.

Bản Diễn Ý (BDY)

23Con cháu Hếp-rôn có Giê-ri-gia, con trưởng, A-ma-ria, thứ hai, Gia-ha-xiên, thứ ba, Gia-ca-mê-am, thứ tư.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24trong con cháu U-xi-ên có Mi-ca; trong con cháu Mi-ca có Sa-mia.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Về con cháu U-xi-ên có Mi-ca; về con cháu Mi-ca có Sa-mia.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Trong các con của U-xi-ên có Mi-ca; trong các con của Mi-ca có Sa-mia.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Trong con cháu U-xi-ên có Mi-ca; trong con cháu Mi-ca có Sa-mia.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Con trai của U-xi-ên là Mi-ca. Con trai của Mi-ca là Sa-mia.

Bản Diễn Ý (BDY)

24Con cháu U-xi-ên có Mi-ca, con cháu Mi¬-ca có Sa-mia.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Anh em của Mi-ca là Di-si-gia; trong con cháu Di-si-gia có Xa-cha-ri.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Anh em của Mi-ca là Dít-hi-gia; về con cháu Dít-hi-gia có Xa-cha-ri.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Trong dòng họ của Mi-ca có I-si-a; trong các con của I-si-a có Xa-cha-ri-a.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Anh em của Mi-ca là Dít-hi-gia; trong con cháu Dít-hi-gia có Xa-cha-ri.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Em của Mi-ca là Ích-si-a.Con trai của Ích-si-a là Xa-cha-ri.

Bản Diễn Ý (BDY)

25Em Mi-ca là Dít-hi-gia. Con cháu Dít-hi-gia có Xa-cha-ri.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Các con của Mê-ra-ri là Mác-li, Mu-si và Gia-a-xi-gia.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Con trai Mê-ra-ri là Mác-li và Mu-si; con trai Gia-a-xi-gia là Bê-nô;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Trong các con của Mê-ra-ri có Ma-li và Mu-si. Trong các con của Gia-a-xi-a có Bê-nô.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Trong con cháu Mê-ra-ri có Mác-li và Mu-si; trong con cháu của Gia-a-xi-gia có Bê-nô.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Các con cháu của Mê-ra-ri là Ma-la và Mu-si. Con trai Mê-ra-ri là Gia-a-xia.

Bản Diễn Ý (BDY)

26Con cháu Mê-ra-ri có Mác-li và Mu-si. Con cháu Gia-a-xi-gia có Bê-nô.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Gia-a-xi-gia, con của Mê-ra-ri, có ba người con là Sô-ham, Xác-cua, và Y-bê-ri.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27con cháu của Mê-ra-ri là Bê-nô, Sô-ham, Xác-cua, và Y-bê-ri, đều là con trai của Gia-a-xi-gia.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Trong các con của Mê-ra-ri có Gia-a-xi-a, Bê-nô, Sô-ham, Xác-cua, và Íp-ri.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Các con trai của Mê-ra-ri là Bê-nô, Sô-ham, Xác-cua và Y-bê-ri.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Gia-a-xia, con của Mê-ra-ri có các con trai tên Sô-lam, Xa-cua và Íp-ri.

Bản Diễn Ý (BDY)

27Con cháu Mê-ra-ri, theo dòng Gia-a-xi-gia, có Bê-nô, Sô-ham, Xác-cua, Y-bê-ri.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Con của Mác-li là Ê-lê-a-sa, là người không có con trai.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Con trai của Mác-li là Ê-lê-a-sa, là người không có con trai.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Về dòng dõi của Ma-hi có Ê-lê-a-xa, ông không có con trai kế tự.

Bản Dịch Mới (NVB)

28Về dòng Mác-li có Ê-lê-a-sa, người không có con trai.

Bản Phổ Thông (BPT)

28Con trai Ma-li là Ê-lê-a-xa, nhưng Ê-lê-a-xa không có con trai nào.

Bản Diễn Ý (BDY)

28Con cháu Mác-li là Ê-lê-a-sa, người này không có con trai.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Trong con cháu Kích có Giê-rác-mê-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Về con cháu Kích có Giê-rác-mê-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29Về dòng dõi Kích: trong các con của Kích có Giê-ra-mê-ên.

Bản Dịch Mới (NVB)

29Trong con cháu Kích co Giê-rác-mê-ên.

Bản Phổ Thông (BPT)

29Con trai của Kích là Giê-ra-mê-ên.

Bản Diễn Ý (BDY)

29Con cháu của Kích có Giê-rác-mê-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Các con của Mu-si là Mác-li, Ê-đe và Giê-ri-mốt. Đó là con cháu Lê-vi, theo dòng tộc của họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Con trai của Mu-si là Mác-li, Ê-đe và Giê-ri-mốt. Ấy đó là con cháu Lê-vi, tùy theo tông tộc của chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30Trong các con của Mu-si có Ma-hi, Ê-đe, và Giê-ri-mốt. Ðó là các con cháu của người Lê-vi, theo gia phả trong gia tộc họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

30Các con trai của Mu-si là Mác-li, Ê-đe và Giê-ri-mốt. Đó là con cháu Lê-vi theo tông tộc của chúng.

Bản Phổ Thông (BPT)

30Các con trai của Mu-si là Ma-li, Ê-đe, và Giê-ri-mốt.Đó là các người Lê-vi được liệt kê theo gia đình.

Bản Diễn Ý (BDY)

30Con cháu Mu-si có Mác-li, Ê-đe, Giê-ri-mốt. Đó là dòng dõi Lê-vi, theo nhiều dòng họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Cũng như anh em mình, là con cháu A-rôn, họ được bắt thăm trước mặt vua Đa-vít, Xa-đốc, A-hi-mê-léc, và trước mặt các trưởng gia tộc của những thầy tế lễ và người Lê-vi. Trưởng gia tộc cũng như người em út mình đều được bắt thăm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Chúng cũng như anh em mình, là con cháu A-rôn, bắt thăm tại trước mặt vua Đa-vít, Xa-đốc, và A-hi-mê-léc, cùng trước mặt các trưởng tộc của những thầy tế lễ và người Lê-vi; các trưởng tộc cũng phải bắt thăm như các em út mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31Những người ấy cũng làm như bà con của họ là con cháu của A-rôn: trong vòng họ bất kể là thủ lãnh trong gia tộc hay người có vai vế thấp nhất trong gia tộc, ai cũng được bắt thăm để phục vụ, trước sự chứng kiến của Vua Ða-vít, Xa-đốc, A-hi-mê-léc, các thủ lãnh của các gia tộc tư tế, và các thủ lãnh của các gia tộc người Lê-vi.

Bản Dịch Mới (NVB)

31Họ cũng bắt thăm như những anh em của họ thuộc dòng dõi A-rôn đã làm trước mặt vua Đa-vít, Xa-đốc, A-bi-mê-léc cùng trước mặt các trưởng tộc của những thầy tế lễ và người Lê-vi. Những trưởng tộc cũng bắt thăm như những người em của mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

31Họ được chọn theo nhiệm vụ đặc biệt bằng cách bốc thăm trước mặt vua Đa-vít, Xa-đốc, A-hi-mê-léc, các trưởng gia đình của các thầy tế lễ, và người Lê-vi. Họ thi hành các công tác đó y như các thân nhân mình tức các thầy tế lễ, con cháu A-rôn đã làm. Gia đình của con trai cả hay con trai út được đối xử như nhau.

Bản Diễn Ý (BDY)

31Cũng như dòng dõi A-rôn các trưởng toán dòng lớn và dòng nhỏ, đều được phân công theo lối bắt thăm trước mặt vua Đa-vít, Xa-đốc, A-hi-mê-léc, các trưởng toán tế lễ và người Lê-vi.