So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Parnai Yiang Sursĩ(BRU)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

1Yacốp bữn con samiang muoi chít la bar náq, ramứh neq: Ruben, Si-mê-ôn, Lê-vi, Yuda, I-sacar, Sa-bulôn,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Con trai của Y-sơ-ra-ên là Ru-bên, Si-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa, Y-sa-ca, Sa-bu-lôn,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Đây là các con trai của Y-sơ-ra-ên: Ru-bên, Si-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa, Y-sa-ca, Sa-bu-lôn,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Ðây là tên các con của I-sơ-ra-ên: Ru-bên, Si-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa, I-sa-ca, Xê-bu-lun,

Bản Dịch Mới (NVB)

1Đây là các con trai của Y-sơ-ra-ên: Ru-bên, Si-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa, Y-sa-ca, Sa-bu-luân,

Bản Phổ Thông (BPT)

1Các con trai của Ít-ra-en là Ru-bên, Xi-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa, Y-xa-ca, Xê-bu-lôn,

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

2Dan, Yô-sep, Ben-yamin, Nep-tali, Cát, cớp Asêr.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Đan, Giô-sép, Bên-gia-min, Nép-ta-li, Gát, và A-se.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Đan, Giô-sép, Bên-gia-min, Nép-ta-li, Gát, và A-se.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Ðan, Giô-sép, Bên-gia-min, Náp-ta-li, Gát, và A-se.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Đan, Giô-sép, Bên-gia-min, Nép-ta-li, Gát và A-se.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Đan, Giô-xép, Bên-gia-min, Nép-ta-li, Gát, và A-xe.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

3Yuda bữn con samiang sỡng náq. Ma pái náq án bữn cớp niang Bat-sua tễ tỗp Cana-an. Pái náq con samiang ki ramứh E-rơ, Ô-nan, cớp Sê-lah. E-rơ la con samiang clúng, ma cỗ án táq ranáq sâuq, ngkíq yuaq Yiang Sursĩ cachĩt chíq án.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Con trai của Giu-đa là Ê-rơ, Ô-nan, và Sê-la. Ba người nầy Giu-đa sanh ra bởi con gái Su-a, người Ca-na-an. Ê-rơ, con cả của Giu-đa, làm sự dữ trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Ngài giết nó đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Các con của Giu-đa là Ê-rơ, Ô-nan, và Sê-la. Cả ba người nầy đều do Bát Su-a, người Ca-na-an, sinh cho Giu-đa. Ê-rơ, con trưởng nam của Giu-đa, làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, nên Ngài khiến cho Ê-rơ chết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Các con của Giu-đa là Ê-rơ, Ô-nan, và Sê-la. Ðó là ba người con do bà Bát Su-a, một phụ nữ người Ca-na-an, sinh cho ông. Lúc ấy Ê-rơ con đầu lòng của Giu-đa là một người độc ác trước mặt CHÚA, nên Ngài đã bắt ông phải chết sớm.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Các con trai của Giu-đa là: Ê-rơ, Ô-nan và Shê-la. Ba người này do con gái Su-a, người Ca-na-an sinh. Ê-rơ là con trưởng nam của Giu-đa nhưng người là kẻ ác trước mặt CHÚA nên Ngài cất mạng sống người đi.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Các con trai Giu-đa là Ê-rơ, Ô-nan, và Sê-la. Mẹ của họ là một người đàn bà Ca-na-an, con của Bát-sua. Ê-rơ, con trưởng nam của Giu-đa làm điều ác cho nên bị CHÚA giết đi.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

4Ma con samiang bar náq ễn, án bữn cớp niang Tamar la cumân án bữm. Ramứh con ki la Pharêt cớp Sê-rah.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Ta-ma, là dâu của Giu-đa, sanh cho người Phê-rết và Xê-rách. Tổng cộng các con của Giu-đa được năm người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Ta-ma, là dâu của Giu-đa, sinh cho ông: Phê-rết và Xê-rách. Như vậy, Giu-đa có tất cả năm người con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Bà Ta-ma, con dâu của ông, cũng sinh cho ông hai người con, đó là Pê-rê và Xê-ra. Giu-đa có tất cả năm người con.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Ta-ma, con dâu của Giu-đa, sinh cho người Phê-rết và Xê-rách. Các con trai của Giu-đa tất cả là năm người.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Ta-ma, dâu của Giu-đa sinh Phê-rê và Xê-ra. Giu-đa là cha hai người nầy cho nên Giu-đa có tất cả năm con trai.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

5Pharêt bữn bar lám con samiang, ramứh Hê-trôn cớp Hamul.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Con trai của Phê-rết là Hết-rôn và Ha-mun.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Các con của Phê-rết là Hết-rôn và Ha-mun.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Các con của Pê-rê là Hê-xơ-rôn và Ha-mun.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Các con trai của Phê-rết là: Hết-rôn và Ha-mun.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Các con trai của Phê-rê là Hết-rôn và Ha-mun.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

6Sê-rah a‑ễm samiang Pharêt bữn con samiang sỡng náq, ramứh neq: Sim-ri, E-than, Hê-man, Cal-côl, cớp Darda.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Con trai của Xê-rách là Xim-ri, Ê-than Hê-man, Canh-côn, và Đa-ra, cộng là năm người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Các con của Xê-rách là Xim-ri, Ê-than, Hê-man, Canh-côn, và Đa-ra; tất cả là năm người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Các con của Xê-ra là Xim-ri, Ê-than, Hê-man, Canh-côn, và Ða-ra – năm người cả thảy.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Các con trai của Xê-rách là: Xim-ri, Ê-than, Hê-man, Canh-đôn và Đa-ra; tất cả là năm người.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Xê-ra có năm con trai: Xim-ri, Ê-than, Hê-man, Canh-côn, và Đạc-đa.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

7Bữn manoaq tễ tŏ́ng toiq Sê-rah, ramứh Acar con samiang Car-mi, án dững atoâq ŏ́c túh coat yỗn tỗp I-sarel, cỗ tian án cutooq crơng án cheng bữn, ma crơng ki la crơng khoiq chiau sang yỗn Yiang Sursĩ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Con trai của Cạt-mi là A-ca, tức kẻ làm rối loạn trong Y-sơ-ra-ên, phạm đến vật nghiêm cấm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Con của Cạt-mi là A-ca, là kẻ gây tai họa cho Y-sơ-ra-ên, vì đã lấy vật nghiêm cấm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Con của Cạt-mi là A-ca, kẻ gây họa cho I-sơ-ra-ên, kẻ đã vi phạm luật biệt riêng vật thánh.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Con trai của Cạt-mi là: A-ca người đem tai họa cho Y-sơ-ra-ên vì đã vi phạm điều cấm kỵ.

Bản Phổ Thông (BPT)

7A-ca là con trai của Cát-mi. A-ca là người gây rối cho Ít-ra-en vì ông đã lấy những vật mà CHÚA dặn phải tiêu diệt.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

8E-than bữn muoi lám con samiang, ramứh A-saria.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Con trai của Ê-than là A-xa-ria.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Con của Ê-than là A-xa-ria.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Con của Ê-than là A-xa-ri-a.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Con trai của Ê-than là: A-xa-ria.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Con trai Ê-than là A-xa-ria.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

9Hê-trôn bữn con pái náq samiang, ramứh Yê-ramil, Ram, cớp Calep.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Con trai Hết-rôn sanh ra là Giê-rác-mê-ên, Ram, và Kê-lu-bai.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Các con sinh cho Hết-rôn là: Giê-rác-mê-ên, Ram, và Kê-lu-bai.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Các con đã sinh cho Hê-xơ-rôn là Giê-ra-mê-ên, Ram, và Kê-lu-bai.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Các con trai của Hết-rôn là: Giê-rác-mê-ên, Ram và Kê-lu-bai.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Các con trai của Hết-rôn là Giê-ra-mê-ên, Ram, và Ca-lép.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

10Ram la mpoaq Ami-nadap; Ami-nadap la mpoaq Nasôn. Ma Nasôn cỡt sốt tỗp Yuda.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Ram sanh ra A-mi-na-đáp, A-mi-na-đáp sanh Na-ha-sôn, làm quan trưởng của người Giu-đa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Ram sinh A-mi-na-đáp, A-mi-na-đáp sinh Na-ha-sôn, là một thủ lĩnh của người Giu-đa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Ram sinh Am-mi-na-đáp; Am-mi-na-đáp sinh Nát-sôn, một thủ lãnh của chi tộc Giu-đa.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Ram sinh A-mi-na-đáp, A-mi-na-đáp sinh Na-ha-sôn, một thủ lãnh của dân Giu-đa.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Ram là cha của Am-mi-na-đáp. Am-mi-na-đáp sinh Na-sôn. Na-sôn là lãnh tụ của dân Giu-đa.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

11Nasôn la mpoaq Sal-môn; Sal-môn la mpoaq Bô-at;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Na-ha-sôn sanh Sanh-ma,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Na-ha-sôn sinh Sanh-ma, Sanh-ma sinh Bô-ô,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Nát-sôn sinh Sanh-ma; Sanh-ma sinh Bô-a.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Na-ha-sôn sinh Sanh-ma, Sanh-ma sinh Bô-ô,

Bản Phổ Thông (BPT)

11Na-sôn sinh Sanh-môn, Sanh-môn sinh Bô-ô.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

12Bô-at la mpoaq Ô-bêt; Ô-bêt la mpoaq Yê-sai.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Sanh-ma sanh Bô-ô, Bô-ô sanh Ô-bết, Ô-bết sanh Y-sai.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Bô-ô sinh Ô-bết, Ô-bết sinh Gie-sê.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Bô-a sinh Ô-bết; Ô-bết sinh Giê-se.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Bô-ô sinh Ô-bết, Ô-bết sinh Y-sai.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Bô-ô sinh Ô-bết, Ô-bết sinh Gie-xê.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

13Con samiang Yê-sai, ramứh neq: E-liap la con samiang clúng, Abi-nadap la con samiang bar, Si-mia la con samiang pái,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Y-sai sanh con đầu lòng là Ê-li-áp, con thứ nhì là A-bi-na-đáp, thứ ba là Si-mê-a,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Gie-sê sinh con đầu lòng là Ê-li-áp, con thứ nhì là A-bi-na-đáp, con thứ ba là Si-mê-a,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Giê-se sinh Ê-li-áp con đầu lòng của ông, A-bi-na-đáp con thứ nhì, Si-mê-a con thứ ba,

Bản Dịch Mới (NVB)

13Y-sai sinh con trưởng nam là Ê-li-áp, con thứ hai là A-bi-na-đáp, con thứ ba là Si-mê-a,

Bản Phổ Thông (BPT)

13Con trưởng nam của Gie-xê là Ê-li-áp. Con thứ hai là A-bi-na-đáp, con thứ ba là Si-mê-ra,

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

14Nê-thanel la con samiang pỗn, Ratai la con samiang sỡng,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14thứ tư là Na-tha-na-ên, thứ năm là Ra-đai,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14con thứ tư là Na-tha-na-ên, con thứ năm là Ra-đai,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Nê-tha-nên con thứ tư, Ra-đai con thứ năm,

Bản Dịch Mới (NVB)

14con thứ tư là Na-tha-na-ên, con thứ năm là Ra-đai,

Bản Phổ Thông (BPT)

14con thứ tư là Nê-tha-nên, con thứ năm là Rát-đai,

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

15Ô-sem la con samiang tapoât, cớp Davĩt la con samiang tapul.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15thứ sáu là Ô-xem, thứ bảy là Đa-vít.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15con thứ sáu là Ô-xem, con thứ bảy là Đa-vít.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Ô-xem con thứ sáu, Ða-vít con thứ bảy.

Bản Dịch Mới (NVB)

15con thứ sáu là Ô-xem, con thứ bảy là Đa-vít.

Bản Phổ Thông (BPT)

15con thứ sáu là Ô-xem, và con thứ bảy là Đa-vít.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

16Yê-sai noâng bữn con mansễm bar náq, ramứh Sê-ruya cớp Abi-kêl.Niang Sê-ruya bữn pái náq con samiang, ramứh Abi-sai, Yô-ap, cớp A-sahel.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Còn Xê-ru-gia và A-bi-ga-in là chị em của những người ấy. Xê-ru-gia có ba con là A-bi-sai, Giô-áp, và A-xa-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Còn Xê-ru-gia và A-bi-ga-in là chị em của những người ấy. Xê-ru-gia có ba người con là A-bi-sai, Giô-áp, và A-sa-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Các chị em của họ là Xê-ru-gia và A-bi-ga-in. Ba con trai của bà Xê-ru-gia là A-bi-sai, Giô-áp, và A-sa-ên.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Các chị em của họ là Xê-ru-gia và A-bi-ga-in. Ba con trai của Xê-ru-gia là A-bi-sai, Giô-áp và A-xa-ên.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Chị em của họ là Xê-ru-gia và A-bi-ga-in. Các con trai của Xê-ru-gia là A-bi-sai, Giô-áp, và A-sa-ên.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

17Ma niang Abi-kêl racoâiq cớp Yê-thê tễ tỗp It-ma-el; alới bữn muoi noaq con samiang, ramứh A-masa.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17A-bi-ga-in sanh A-ma-sa; cha của A-ma-sa là Giê-the người Ích-ma-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17A-bi-ga-in sinh A-ma-sa; cha của A-ma-sa là Giê-the, người Ích-ma-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Bà A-bi-ga-in sinh A-ma-sa; cha của A-ma-sa là Giê-the, một người Ích-ma-ên.

Bản Dịch Mới (NVB)

17A-bi-ga-in sinh A-ma-sa; cha của A-ma-sa là Giê-the, người Ích-ma-ên.

Bản Phổ Thông (BPT)

17A-bi-ga-in là mẹ của A-ma-sa, cha ông là Gie-thê, người Ích-ma-ên.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

18Calep con samiang Hê-trôn racoâiq cớp niang A-suba, chơ án bữn muoi lám con mansễm, ramứh Yê-ri-ôt. Ma A-suba noâng bữn pái náq con samiang, ramứh Yê-sơ, Sô-bap, cớp Ar-dôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Ca-lép, con của Hết-rôn, lấy vợ, là A-xu-ba, với Giê-ri-ốt, rồi sanh con là Giê-se, Sô-báp, và Ạt-đôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Ca-lép, con của Hết-rôn, lấy vợ là A-xu-ba và Giê-ri-ốt; sinh các con là Giê-se, Sô-báp, và Ạt-đôn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Ca-lép con của Hê-xơ-rôn có các con trai do hai vợ ông, bà A-xu-ba và bà Giê-ri-ốt, sinh cho ông. Ðây là các con trai của ông: Giê-se, Sô-báp, và Ạc-đôn.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Ca-lép, con trai của Hết-rôn, lấy vợ là A-xu-ba và Giê-ri-ốt; các con trai của bà là Giê-se, Sô-báp và Ạt-đôn.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Ca-lép, con trai Hết-rôn sinh con qua vợ mình là A-xu-ba. A-xu-ba là con gái của Giê-ri-ốt. Các con trai của Ca-lép và A-xu-ba là Gie-sê, Sô-báp, và Ác-đôn.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

19Toâq vớt A-suba cuchĩt, Calep racoâiq cớp niang Ep-rat ễn; alới bữn muoi lám con samiang, ramứh Hơr.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19A-xu-ba qua đời, thì Ca-lép lấy Ê-phơ-rát; nàng sanh Hu-rơ cho người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Khi A-xu-ba qua đời, Ca-lép lấy Ê-phơ-rát; bà nầy sinh cho ông một người con tên Hu-rơ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Khi A-xu-ba qua đời, Ca-lép cưới bà Ép-rát; bà ấy sinh cho ông Hu-rơ.

Bản Dịch Mới (NVB)

19A-xu-ba qua đời; Ca-lép lấy Ê-phơ-rát và người sinh Hu-rơ.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Khi A-xu-ba qua đời, Ca-lép lấy Ép-rát. Hai người sinh ra một con trai đặt tên Hu-rơ,

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

20Hơr la mpoaq Uri; cớp Uri la mpoaq Be-salen.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Hu-rơ sanh U-ri, U-ri sanh ra Bết-sa-lê-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Hu-rơ sinh U-ri, U-ri sinh Bết-sa-lê-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Hu-rơ sinh U-ri; U-ri sinh Bê-xa-lên.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Hu-rơ sinh U-ri, U-ri sinh Bết-sa-lê-ên.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Hu-rơ sinh U-ri, U-ri sinh Bê-xa-lên.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

21Toâq Hê-trôn bữn tapoât chít cumo, án racoâiq cớp con cumũr Makir, amuaq Ki-liat; alới bữn muoi lám con samiang, ramứh Sê-cúp.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Sau khi ấy, Hết-rôn đã được sáu mươi tuổi, bèn cưới con gái của Ma-ki, là cha của Ga-la-át, mà làm vợ; người nằm cùng nàng, nàng sanh được Sê-gúp.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Sau đó, khi Hết-rôn đã được sáu mươi tuổi thì cưới con gái của Ma-ki là cha của Ga-la-át; ông ăn ở với nàng và sinh được Sê-gúp.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Sau khi Hê-xơ-rôn được sáu mươi tuổi, ông cưới con gái của Ma-khia cha của Ghi-lê-át. Ông đến với bà, và bà sinh cho ông Sê-gúp.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Sau đó, khi người đã sáu mươi tuổi, Hết-rôn ăn ở với con gái của Ma-ki, là cha của Ga-la-át; Hết-rôn lấy nàng làm vợ và nàng sinh Sê-gúp.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Về sau khi Hết-rôn đã được sáu mươi tuổi thì lấy con gái Ma-kia, tức là cha của Ghi-lê-át. Hết-rôn ăn nằm với con gái Ma-kia và sinh ra một con trai tên Sê-gúp.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

22Sê-cúp bữn muoi lám con samiang, ramứh Yai. Yai cỡt sốt tâng bar chít la pái vil tâng cruang Ki-liat.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Sê-gúp sanh Giai-rơ, người nầy được hai mươi ba thành trong xứ Ga-la-át.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Sê-gúp sinh Giai-rơ, là người có hai mươi ba thành trong xứ Ga-la-át.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Sê-gúp sinh Giai-rơ, người có hai mươi ba thị trấn ở vùng Ghi-lê-át.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Sê-gúp sinh Giai-rơ, người có hai mươi ba thành trong xứ Ga-la-át.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Sê-gúp sinh Giai-rơ. Giai-rơ kiểm soát hai mươi ba thành phố trong miền Ghi-lê-át.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

23Ma ntun ễn, tỗp Kê-sur cớp tỗp Aram cheng bữn tapoât chít vil, dếh vil Yai cớp vil Kê-nat, cớp máh vil ỡt mpễr ki. Máh cũai ỡt tâng ntốq ki la tễ tŏ́ng toiq Makir, mpoaq Ki-liat.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Dân Ghê-su-rơ và dân Sy-ri chiếm lấy những thành Giai-rơ và Kê-nát, luôn với các hương thôn của địa hạt nó, cộng là sáu mươi thành. Những người ấy đều là con cháu Ma-ki, cha Ga-la-át.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Dân Ghê-su-rơ và dân Sy-ri chiếm các thành Giai-rơ và Kê-nát, cùng với các vùng phụ cận gồm sáu mươi thành. Tất cả những người ấy đều là con cháu Ma-ki, cha của Ga-la-át.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Nhưng Ghê-sua và A-ram đã chiếm lấy của họ các thị trấn vốn thuộc quyền sở hữu của Giai-rơ, kể cả thành Kê-nát cùng với các làng trực thuộc thành ấy, sáu mươi làng cả thảy. Tất cả những người ấy là con cháu của Ma-khia cha của Ghi-lê-át.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Dân Ghê-su-rơ và Sy-ri chiếm lấy thành Giai-rơ và Kê-nát cùng với các vùng phụ cận gồm sáu mươi thành. Tất cả những người này là con cháu Ma-ki, cha của Ga-la-át.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Nhưng Ghê-sua và A-ram chiếm được thành Giai-rơ, Kê-nát cùng các thị trấn quanh đó, tất cả là sáu mươi thị trấn. Tất cả những người đó là con cháu Ma-kia, cha Ghi-lê-át.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

24Toâq vớt Hê-trôn cuchĩt, Calep con samiang án racoâiq cớp cán cumai, ramứh Ep-rat la lacuoi mpoaq án bữm. Chơ alới bữn muoi lám con samiang, ramứh A-thur; ma A-thur cỡt cũai táng tamái vil Tacua.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Sau khi Hết-rôn qua đời tại Ca-lép Ép-ra-tha rồi, thì vợ người là A-bi-gia, sanh cho người A-su-rơ, là cha của Thê-cô-a.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Sau khi Hết-rôn qua đời tại Ca-lép Ép-ra-ta, vợ của Hết-rôn là A-bi-gia sinh cho ông một người con là A-su-rơ, cha của Thê-cô-a.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Sau khi Hê-xơ-rôn qua đời tại Ca-lép Ép-ra-tha, bà A-bi-gia vợ của Hê-xơ-rôn sinh cho ông một con trai tên là Ách-hơ. Ông ấy là cha của Tê-cô-a.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Sau khi Hết-rôn chết tại Ca-lép Ép-ra-tha, vợ người là A-bi-gia sinh cho người A-sua, cha của Thê-cô-a.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Sau khi Hết-rôn qua đời ở Ca-lép Ép-ra-tha thì A-bi-gia, vợ ông, sinh ra A-sua. A-sua sinh Tê-cô-a.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

25Yê-ramil con samiang clúng Hê-trôn bữn sỡng náq con samiang, ramứh neq: Ram la con clúng, tapun Ram bữn Buna, Ô-ren, Ô-sem, cớp Ahi-cha.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Giê-rác-mê-ên, con trưởng nam của Hết-rôn, sanh Ram, là con đầu lòng, kế đến Bu-na, Ô-ren, Ô-xem, và A-hi-gia.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Giê-rác-mê-ên, con trưởng nam của Hết-rôn, sinh Ram là con đầu lòng, kế đến là Bu-na, Ô-ren, Ô-xem, và A-hi-gia.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Các con của Giê-ra-mê-ên con đầu lòng của Hê-xơ-rôn là Ram con đầu lòng, và các con thứ là Bu-na, Ô-rên, Ô-xêm, và A-hi-gia.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Các con trai của Giê-rác-mê-ên, con trưởng nam của Hết-rôn, là: Ram, Bu-na, Ô-ren, Ô-xem và A-hi-gia.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Con trưởng nam của Hết-rôn là Giê-ra-mê-ên. Các con trai của Giê-ra-mê-ên là Ram, Bu-na, Ô-rên, Ô-xem, và A-hi-gia. Ram là con trưởng nam của Giê-ra-mê-ên.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

26-27Ram bữn pái náq con samiang, ramứh Mat, Yamin, cớp E-cơ. Ma Yê-ramil bữn muoi lám lacuoi cỗiq ễn, ramứh A-tara. Alới bữn muoi lám con samiang, ramứh Ô-nam.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Giê-rác-mê-ên lại lấy vợ khác, tên là A-ta-ra, mẹ của Ô-nam.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Giê-rác-mê-ên lại lấy vợ khác, tên là A-ta-ra, mẹ của Ô-nam.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Giê-ra-mê-ên có một vợ khác tên là A-ta-ra; bà là mẹ của Ô-nam.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Giê-rác-mê-ên lấy một người vợ nữa tên là A-ta-ra, mẹ của Ô-nam.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Giê-ra-mê-ên lấy một người vợ nữa tên A-ta-ra. Nàng sinh ra Ô-nam.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

26-27Ram bữn pái náq con samiang, ramứh Mat, Yamin, cớp E-cơ. Ma Yê-ramil bữn muoi lám lacuoi cỗiq ễn, ramứh A-tara. Alới bữn muoi lám con samiang, ramứh Ô-nam.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Con trai của Ram, con trưởng nam của Giê-rác-mê-ên, là Ma-ách, Gia-min, và Ê-ke.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Các con của Ram, con trưởng nam của Giê-rác-mê-ên, là Ma-ách, Gia-min, và Ê-ke.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Các con của Ram con đầu lòng của Giê-ra-mê-ên là Ma-a-xơ, Gia-min, và Ê-ke.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Các con trai của Ram, con trưởng nam của Giê-rác-mê-ên, là: Ma-ách, Gia-min và Ê-ke.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Ram, con trưởng nam của Giê-ra-mê-ên có con trai. Tên chúng nó là Ma-át, Gia-min, và Ê-ke.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

28Ô-nam bữn bar náq con samiang, ramứh Samai cớp Yada. Samai bữn bar náq con samiang, ramứh Nadap cớp Abi-sur.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Con trai của Ô-nam là Sa-mai và Gia-đa. Con trai của Sa-mai, là Na-đáp và A-bi-su.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Các con của Ô-nam là Sa-mai và Gia-đa. Các con của Sa-mai, là Na-đáp và A-bi-su.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Các con của Ô-nam là Sam-mai và Gia-đa. Các con của Sam-mai là Na-đáp và A-bi-sua.

Bản Dịch Mới (NVB)

28Các con trai của Ô-nam là: Sha-mai và Gia-đa. Các con trai của Sha-mai là: Na-đáp và A-bi-su.

Bản Phổ Thông (BPT)

28Các con trai của Ô-nam là Sam-mai và Gia-đa. Các con trai của Sam-mai là Na-đáp và A-bi-sua.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

29Lacuoi Abi-sur la Abi-hêl; alới bữn bar náq con samiang, ramứh Aban cớp Mô-lit.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Tên vợ của A-bi-su là A-bi-hai; nàng sanh cho người Ạc-ban và Mô-lít.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Vợ của A-bi-su tên là A-bi-hai, nàng sinh cho ông ấy hai con trai là Ạc-ban và Mô-lít.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29Vợ của A-bi-sua tên là A-bi-ha-in; bà sinh cho ông A-ban và Mô-lít.

Bản Dịch Mới (NVB)

29Vợ của A-bi-su tên là A-bi-hai, nàng sinh Ạc-ban và Mô-lít.

Bản Phổ Thông (BPT)

29Vợ của A-bi-sua tên A-bi-hai. Các con trai họ tên A-ban và Mô-lít.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

30Nadap bữn bar náq con samiang, ramứh Sê-lêt cớp Apêm. Sê-lêt cuchĩt ma án ŏ́q con.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Con trai của Na-đáp là Sê-le và Áp-ba-im. Nhưng Sê-le qua đời, không có con.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Các con của Na-đáp là Sê-le và Áp-pa-im. Nhưng Sê-le qua đời, không có con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30Các con của Na-đáp là Sê-lết và Áp-pa-im; Sê-lết qua đời không con nối dõi.

Bản Dịch Mới (NVB)

30Các con trai của Na-đáp là: Sê-lê và Áp-ba-im. Sê-lê qua đời không có con.

Bản Phổ Thông (BPT)

30Các con trai của Na-đáp là Sê-lết và Áp-ba-im. Sê-lết qua đời không con.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

31Apêm la mpoaq I-si; I-si la mpoaq Sê-san; cớp Sê-san la mpoaq Alai.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Con trai của Áp-ba-im là Di-si. Con trai của Di-si là Sê-san. Con trai của Sê-san là Ạc-lai.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Con của Áp-pa-im là Di-si. Con của Di-si là Sê-san. Con của Sê-san là Ạc-lai.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31Con của Áp-pa-im là I-si. Con của I-si là Sê-san. Con của Sê-san là A-lai.

Bản Dịch Mới (NVB)

31Con trai của Áp-ba-im là: Di-si. Con trai của Di-si là Sê-san và con trai của Sê-san là Ạc-lai.

Bản Phổ Thông (BPT)

31Các con trai của Áp-ba-im là Y-si, Y-si sinh Sê-san. Sê-san sinh A-lai.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

32Yada ai Samai, án bữn bar náq con samiang, ramứh Yê-thê cớp Yô-nathan. Yê-thê cuchĩt ma án ŏ́q con samiang.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

32Con trai của Gia-đa, em Sa-mai, là Giê-the và Giô-na-than; Giê-the qua đời, không có con.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

32Các con của Gia-đa, em Sa-mai, là Giê-the và Giô-na-than; Giê-the qua đời, không có con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32Các con của Gia-đa em trai của Sam-mai là Giê-the và Giô-na-than; Giê-the qua đời không con nối dõi.

Bản Dịch Mới (NVB)

32Các con trai của Gia-đa, em Sa-mai là: Giê-the và Giô-na-than. Giê-the qua đời không con.

Bản Phổ Thông (BPT)

32Gia-đa là anh của Sam-mai. Các con trai của Gia-đa là Giê-the và Giô-na-than. Giê-the qua đời không con.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

33Yô-nathan bữn bar náq con samiang, ramứh Palet cớp Sasa. Nheq tữh alới la tŏ́ng toiq Yê-ramil.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

33Con trai của Giô-na-than là Phê-lết và Xa-xa. Ấy là con cháu Giê-rác-mê-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

33Các con của Giô-na-than là Phê-lết và Xa-xa. Đó là con cháu của Giê-rác-mê-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

33Các con của Giô-na-tham là Pê-lết và Xa-xa. Ðó là các con cháu của Giê-ra-mê-ên.

Bản Dịch Mới (NVB)

33Các con trai của Giô-na-than là: Phê-lết và Xa-xa. Đó là con cháu của Giê-rác-mê-ên.

Bản Phổ Thông (BPT)

33Các con trai của Giô-na-than là Phê-lết và Xa-xa. Đó là dòng dõi của Giê-ra-mê-ên.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

34Sê-san ŏ́q con samiang; án bữn ống con mansễm sâng, cớp án bữn muoi noaq samiang cũai sũl tễ tỗp Ê-yip-tô, ramứh Yar-ha.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

34Vả, Sê-san không con trai, song có con gái; cũng có một đứa tôi tớ Ê-díp-tô, tên là Gia-ra.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

34Sê-san không có con trai, chỉ có con gái; ông cũng có một người đầy tớ Ai Cập, tên là Gia-ra.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

34Lúc ấy Sê-san không có con trai mà chỉ có con gái, nhưng ông có một đầy tớ người Ai-cập tên là Gia-ha.

Bản Dịch Mới (NVB)

34Sê-san không có con trai, chỉ có con gái; người cũng có một người tôi tớ Ai Cập tên Gia-ra.

Bản Phổ Thông (BPT)

34Sê-san không có con trai, chỉ có con gái. Ông có một tên nô lệ người Ai-cập tên Gia-ha.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

35Sê-san chiau con cumũr án yỗn racoâiq cớp sũl samiang ki. Chơ alới bữn muoi lám con samiang, ramứh Atai.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

35Sê-san gả con gái mình cho nó; nàng sanh Ạt-tai cho người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

35Sê-san gả con gái mình cho người đầy tớ ấy, và nàng sinh Ạt-tai.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

35Sê-san gả con gái của ông cho Gia-ha đầy tớ của ông; nàng sinh cho ông một cháu trai tên là Át-tai.

Bản Dịch Mới (NVB)

35Sê-san gả con gái mình cho Gia-ra, tôi tớ mình và nàng sinh Ạt-tai.

Bản Phổ Thông (BPT)

35Sê-san gả con gái mình cho người nô lệ đó. Nàng sinh là một con trai tên Át-tai.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

36Atai la mpoaq Nathan; Nathan la mpoaq Sabat;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

36Ạt-tai sanh Na-than, Na-than sanh Xa-bát,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

36Ạt-tai sinh Na-than, Na-than sinh Xa-bát,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

36Át-tai sinh Na-than. Na-than sinh Xa-bát.

Bản Dịch Mới (NVB)

36Ạt-tai sinh Na-than, Na-than sinh Xa-bát,

Bản Phổ Thông (BPT)

36Át-tai sinh Na-than. Na-than sinh Xa-bát.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

37Sabat la mpoaq E-phal; E-phal la mpoaq Ô-bêt;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

37Xa-bát sanh Ép-la, Ép-la sanh Ô-bết,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

37Xa-bát sinh Ép-la, Ép-la sinh Ô-bết,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

37Xa-bát sinh Ê-phơ-lanh, Ê-phơ-lanh sinh Ô-bết.

Bản Dịch Mới (NVB)

37Xa-bát sinh Êp-la, Ép-la sinh Ô-bết,

Bản Phổ Thông (BPT)

37Xa-bát sinh Ép-lanh. Ép-lanh sinh Ô-bết.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

38Ô-bêt la mpoaq Yê-hu; Yê-hu la mpoaq A-saria;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

38Ô-bết sanh Giê-hu, Giê-hu sanh A-xa-ria,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

38Ô-bết sinh Giê-hu, Giê-hu sinh A-xa-ria,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

38Ô-bết sinh Giê-hu. Giê-hu sinh A-xa-ri-a.

Bản Dịch Mới (NVB)

38Ô-bết sinh Giê-hu, Giê-hu sinh A-xa-ria,

Bản Phổ Thông (BPT)

38Ô-bết sinh Giê-hu. Giê-hu sinh A-xa-ria.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

39A-saria la mpoaq Hê-lêt; Hê-lêt la mpoaq E-lia-sah;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

39A-xa-ria sanh Hê-lết, Hê-lết sanh Ê-la-xa,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

39A-xa-ria sinh Hê-lết, Hê-lết sinh Ê-la-xa,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

39A-xa-ri-a sinh Hê-lê. Hê-lê sinh Ê-lê-a-sa.

Bản Dịch Mới (NVB)

39A-xa-ria sinh Hê-lết, Hê-lết sinh Ê-la-xa,

Bản Phổ Thông (BPT)

39A-xa-ria sinh Hê-le. Hê-le sinh Ê-lê-a-sa.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

40E-lia-sah la mpoaq Sit-mai; Sit-mai la mpoaq Salum;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

40Ê-la-xa sanh Sít-mai, Sít-mai sanh Sa-lum,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

40Ê-la-xa sinh Sít-mai, Sít-mai sinh Sa-lum,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

40Ê-lê-a-sa sinh Sít-mai. Sít-mai sinh Sanh-lum.

Bản Dịch Mới (NVB)

40Ê-la-xa sinh Sít-mai, Sít-mai sinh Sa-lum,

Bản Phổ Thông (BPT)

40Ê-lê-a-sa sinh Xít-mai. Xít-mai sinh Sa-lum.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

41Salum la mpoaq Yê-camia; cớp Yê-camia la mpoaq E-li-sama.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

41Sa-lum sanh Giê-ca-mia, Giê-ca-mia sanh Ê-li-sa-ma.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

41Sa-lum sinh Giê-ca-mia, Giê-ca-mia sinh Ê-li-sa-ma.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

41Sanh-lum sinh Giê-ca-mi-a. Giê-ca-mi-a sinh Ê-li-sa-ma.

Bản Dịch Mới (NVB)

41Sa-lum sinh Giê-ca-mia, Giê-ca-mia sinh Ê-li-sa-ma.

Bản Phổ Thông (BPT)

41Sa-lum sinh Giê-ca-mia, và Giê-ca-mia sinh Ê-li-sa-ma.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

42Calep la a‑ễm Yê-ramil; cớp án bữn con samiang clúng, ramứh Mê-sa. Mê-sa la mpoaq Síp; Síp la mpoaq Marê-sa; cớp Marê-sa la mpoaq Hep-rôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

42Con trai Ca-lép, là em của Giê-rác-mê-ên, là con cả của Mê-sa, tức tổ phụ của Xíp, và những con trai của Ma-rê-sa, là tổ phụ của Hếp-rôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

42Các con của Ca-lép, em của Giê-rác-mê-ên, là Mê-sa, con trưởng nam, tổ phụ của Xíp, và Ma-rê-sa, tổ phụ của Hếp-rôn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

42Con đầu lòng của Ca-lép em của Giê-ra-mê-ên là Mê-sa cha của Xi-phơ. Con thứ của Ca-lép là Ma-rê-sa cha của Hếp-rôn.

Bản Dịch Mới (NVB)

42Các con trai của Ca-lép, em Giê-rác-mê-ên, là: Mê-sa, con trưởng nam, người là tổ phụ của Xíp và các con trai của Ma-rê-sa, là tổ phụ của Hếp-rôn.

Bản Phổ Thông (BPT)

42Ca-lép là em Giê-ra-mê-ên. Con trưởng nam của Ca-lép là Mê-sa. Mê-sa sinh Xíp, và Ma-rê-sa con ông, sinh Hếp-rôn.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

43Hep-rôn bữn pỗn náq con samiang, ramứh Cô-ra, Tapuah, Rê-kem, cớp Sê-ma.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

43Con trai của Hếp-rôn là Cô-ra, Táp-bua, Rê-kem, và Sê-ma.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

43Các con của Hếp-rôn là Cô-ra, Táp-bua, Rê-kem, và Sê-ma.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

43Các con của Hếp-rôn là Cô-ra, Táp-pu-a, Rê-kem, và Sê-ma.

Bản Dịch Mới (NVB)

43Các con trai của Hếp-rôn là: Cô-ra, Táp-bua, Rê-kem và Sê-ma.

Bản Phổ Thông (BPT)

43Các con trai của Hếp-rôn là Co-ra, Táp-bu-a, Rê-kem, và Sê-ma.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

44Sê-ma la mpoaq Raham; Raham la mpoaq Yôr-kiam. Ma Rê-kem ai Sê-ma la mpoaq Samai.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

44Sê-ma sanh Ra-cham, là tổ phụ của Giô-kê-am; còn Rê-kem sanh Sa-mai.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

44Sê-ma sinh Ra-cham, tổ phụ của Giô-kê-am; còn Rê-kem sinh Sa-mai.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

44Sê-ma sinh Ra-ham, Ra-ham là cha của Giốc-kê-am; Rê-kem sinh Sam-mai.

Bản Dịch Mới (NVB)

44Rê-ma sinh Ra-cham, tổ phụ của Giô-kê-am; Rê-kem sinh Sa-mai.

Bản Phổ Thông (BPT)

44Sê-ma sinh Ra-ham. Ra-ham sinh Giọt-kê-am. Rê-cam sinh Sam-mai.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

45Samai la mpoaq Ma-ôn, cớp Ma-ôn la mpoaq Bet Sur.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

45Con trai của Sa-mai là Ma-ôn; và Ma-ôn là tổ phụ của Bết-sua.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

45Con của Sa-mai là Ma-ôn; Ma-ôn là tổ phụ của Bết-sua.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

45Con của Sam-mai là Ma-ôn; Ma-ôn là cha của Bết Xua.

Bản Dịch Mới (NVB)

45Con trai của Sa-mai là Ma-ôn và Ma-ôn là tổ phụ của Bết-sua.

Bản Phổ Thông (BPT)

45Sam-mai sinh Ma-ôn. Ma-ôn sinh Bết-Xu-rơ.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

46Calep bữn lacuoi cỗiq, ramứh E-pha. Cỗ nhơ E-pha, Calep bữn pái náq con samiang, ramứh Haran, Mô-sa, cớp Casêt. Cớp Haran bữn muoi lám con samiang, ramứh Casêt.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

46Ê-pha, là hầu của Ca-lép, sanh Ha-ran, Một-sa, và Ga-xe; Ha-ran sanh Ga-xe.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

46Ê-pha, nàng hầu của Ca-lép, sinh Ha-ran, Một-sa, và Ga-xe. Ha-ran sinh và đặt tên con trai theo tên em mình là Ga-xe.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

46Ê-pha, tì thiếp của Ca-lép, cũng sinh cho ông Ha-ran, Mô-xa, và Ga-xê.

Bản Dịch Mới (NVB)

46Ê-pha là vợ nhỏ của Ca-lép, sinh Ha-ran, Một-sa và Ga-xe; Ha-ran sinh Ga-xe.

Bản Phổ Thông (BPT)

46Ép-pha, vợ lẽ của Ca-lép sinh Ha-ran, Mô-xa, và Ga-xê. Ha-ran sinh Ga-xe.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

47(Cũai samiang ramứh Yadái bữn tapoât náq con samiang, ramứh Rê-kêm, Yô-tham, Kê-san, Pê-lêt, E-pha, cớp Sa‑ap.)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

47Con trai của Gia-đai là Rê-ghem, Giô-than, Ghê-san, Phê-lết, Ê-pha, và Sa-áp.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

47Các con của Gia-đai là Rê-ghem, Giô-than, Ghê-san, Phê-lết, Ê-pha, và Sa-áp.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

47Các con của Gia-đai là Rê-ghem, Giô-tham, Ghê-san, Pê-lét, Ê-pha, và Sa-áp.

Bản Dịch Mới (NVB)

47Các con trai của Gia-đai là: Rê-ghem, Giô-than, Ghê-san, Phê-lết, Ê-pha và Sa-áp.

Bản Phổ Thông (BPT)

47Các con trai của Gia-đai là Rê-gem, Giô-tham, Ghê-san, Phê-lết, Ép-pha, và Sa-a-áp.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

48Calep bữn muoi lám lacuoi cỗiq ễn, ramứh Maca. Mansễm nâi bữn bar náq con samiang, ramứh Sê-bêr cớp Tir-hana.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

48Hầu của Ca-lép, là Ma-a-ca, sanh Sê-be và Ti-ra-na.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

48Một nàng hầu khác của Ca-lép là Ma-a-ca sinh Sê-be và Ti-ra-na.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

48Ma-a-ca tì thiếp của Ca-lép sinh Sê-be và Tia-ha-na.

Bản Dịch Mới (NVB)

48Vợ nhỏ của Ca-lép là Ma-a-ca; nàng sinh Sê-be và Ti-ra-na;

Bản Phổ Thông (BPT)

48Ca-lép cũng có một vợ lẽ nữa tên Ma-a-ca. Ma-a-ca là mẹ của Sê-be, Tiệt-ha-na,

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

49Ma ntun ễn, án bữn bar náq con samiang canŏ́h, muoi la Sa‑ap, án táng tamái vil Mat-manah; cớp bar la Sê-va, án táng vil Mac-banah cớp vil Ki-bia. Cớp Calep noâng bữn muoi lám con mansễm ễn, ramứh Ac-sa.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

49Nàng cũng sanh Sa-áp, là tổ phụ của Mát-ma-na, Sê-va, tổ phụ của Mác-bê-na, và tổ phụ của Ghi-bê-a. Con gái Ca-lép là Ạc-sa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

49Nàng cũng sinh Sa-áp là tổ phụ của Mát-ma-na, và Sê-va là tổ phụ của Mác-bê-na và Ghi-bê-a. Con gái Ca-lép là Ạc-sa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

49Bà cũng sinh Sa-áp cha của Mát-man-na, và Sê-va cha của Mách-bê-na và Ghi-bê-a. Con gái của Ca-lép là Ách-sa.

Bản Dịch Mới (NVB)

49nàng cũng sinh Sa-áp, tổ phụ của Mát-ma-na, Sê-va, tổ phụ của Mác-bê-na và Ghi-bê-a. Con gái của Ca-lép là Ạc-sa.

Bản Phổ Thông (BPT)

49Sa-a-áp, và Sê-va. Sa-a-áp sinh Mách-man-na. Sê-va sinh Mạc-bê-na và Ghi-bê-a. Con gái của Ca-lép là Ạc-xa.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

50Nâi la máh tŏ́ng toiq Calep. Con samiang clúng Calep cớp niang Ep-rat la Hơr. Ma máh con samiang Hơr táng máh vil neq: Sô-bal táng vil Ki-riat Yê-arim;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

50Đây là những con cháu của Ca-lép: Sô-banh, con trai của Hu-rơ, là con trưởng nam của Ép-ra-ta, và tổ phụ của Ki-ri-át-Giê-a-rim;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

50Đây là những con cháu của Ca-lép: Hu-rơ, con trưởng nam của Ê-phơ-rát, sinh các con trai: Sô-banh là người sáng lập Ki-ri-át Giê-a-rim,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

50Ðó là dòng dõi của Ca-lép.Các con của Hu-rơ con đầu lòng của Ép-ra-tha là Sô-banh cha của Ki-ri-át Giê-a-rim,

Bản Dịch Mới (NVB)

50Đây là con cháu của Ca-lép: Các con trai của Hu-rơ, con trưởng nam của Ép-ra-ta: Sô-banh là tổ phụ của Ki-ri-át Giê-a-rim;

Bản Phổ Thông (BPT)

50Sau đây là dòng dõi Ca-lép: Hu-rơ con Ca-lép là con trưởng nam của mẹ ông tên Ép-ra-tha. Các con trai của Hu-rơ là Sô-banh, Sanh-ma, và Ha-rếp. Sô-banh sinh Ki-ri-át Giê-a-rim. Sanh-ma sinh Bết-lê-hem. Ha-rếp sinh Bết-Ga-đe.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

51Sal-ma táng vil Bet-lahem; cớp Harep táng vil Bet Cader.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

51Sanh-ma tổ phụ của Bết-lê-hem; Ha-rép tổ phụ của Bết-ga-đe.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

51Sanh-ma là người sáng lập Bết-lê-hem, Ha-rép là người sáng lập Bết Ga-đe.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

51Sanh-ma cha của Bết-lê-hem, và Ha-rếp cha của Bết Ga-đe.

Bản Dịch Mới (NVB)

51Sanh-ma là tổ phụ của Bết-lê-hem; Ha-rép là tổ phụ của Bết-ga-đe.

Bản Phổ Thông (BPT)

51-52Sô-banh sinh Ki-ri-át Giê-a-rim. Dòng dõi của Sô-banh là Ha-rô-e, phân nửa dân Ma-ha-na-thít,

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

52Ma Sô-bal, án ca táng vil Ki-riat Yê-arim, án cỡt achúc achiac máh cũai tâng vil Harep, tadĩ tỗp Mana-hat,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

52Sô-banh, tổ phụ của Ki-ri-át-Giê-a-rim có con trai; người sanh Ha-rô-ê và nửa phần dân Mê-nu-hốt.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

52Sô-banh là người sáng lập Ki-ri-át Giê-a-rim có con cháu là Ha-rô-ê và một nửa dân Mê-nu-hốt.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

52Con cháu của Sô-banh cha của Ki-ri-át Giê-a-rim là Ha-nô-ê, và phân nửa thị tộc Mê-nu-hốt.

Bản Dịch Mới (NVB)

52Con cháu của Sô-banh, tổ phụ của Ki-ri-át Giê-a-rim, là: Ha-rô-ê và nửa phần dân Mê-nu-hốt;

Bản Phổ Thông (BPT)

51-52Sô-banh sinh Ki-ri-át Giê-a-rim. Dòng dõi của Sô-banh là Ha-rô-e, phân nửa dân Ma-ha-na-thít,

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

53cớp máh tŏ́ng toiq canŏ́h hỡ ỡt tâng vil Ki-riat Yê-arim, la tỗp I-thrit, Put, Sumat, cớp Mi-tra-it. Máh cũai ỡt tâng vil Sô-ra cớp vil E-satôl, nheq alới cỡt tŏ́ng toiq án.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

53Các dòng của Ki-ri-át-Giê-a-rim là Dít-rít, Phu-tít, Su-ma-tít, và Mích-ra-ít; cũng bởi những dòng ấy mà có dân Xô-ra-tít và dân Ếch-tao-lít.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

53Các dòng dõi tại Ki-ri-át Giê-a-rim là dân Dít-rít, Phu-tít, Su-ma-tít, và Mích-ra-ít; cũng bởi những dòng dõi ấy mà có các dân Xô-ra-tít và Ếch-tao-lít.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

53Con cháu của Ki-ri-át Giê-a-rim là thị tộc I-thơ-ri, thị tộc Pu-thi, thị tộc Su-ma-thi, và thị tộc Mích-ra-i. Từ các thị tộc ấy ra các dân Xô-ra-thi và dân Ếch-ta-ôn.

Bản Dịch Mới (NVB)

53các dòng của Ki-ri-át Giê-a-rim là Dít-rít, Phu-tít, Su-ma-tít và Mích-ra-ít. Từ các dòng này có dân Xô-ra-tít và Ếch-tao-lít.

Bản Phổ Thông (BPT)

53và họ hàng Ki-ri-át Giê-a-rim: dân Ít-rít, Phu-thít, Su-ma-thít, và Mít-ra ít. Dân Xô-ra-thít và dân Ết-tao-lít xuất thân từ dân Mít-ra-ít.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

54Sal-ma cũai ca táng vil Bet-lahem, án la achúc achiac máh cũai ỡt tâng vil Nê-tô-pha, Atrôt Bet Yô-ap, cớp vil Sô-ra. Alới la tadĩ tỗp tễ tỗp Mana-hat tê.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

54Con cháu của Sanh-ma là Bết-lê-hem, người Nê-tô-pha-tít, người Ạt-rốt-Bết-Giô-áp, nửa phần dân Ma-na-ha-tít, và người Xô-rít

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

54Con cháu của Sanh-ma tại Bết-lê-hem là dân Nê-tô-pha-tít, dân Ạt-rốt Bết Giô-áp, một nửa dân Ma-na-ha-tít, và dân Xô-rít.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

54Con cháu của Sanh-ma là Bết-lê-hem, thị tộc Nê-tô-pha-thi, A-trốt của gia tộc Giô-áp, phân nửa thị tộc Ma-na-ha-thi, và thị tộc Xô-ri.

Bản Dịch Mới (NVB)

54Con cháu của Sanh-ma là: Bết-lê-hem, dân Nê-tô-pha-tít, dân Ạt-rốt Bết Giô-áp, nửa phần dân Ma-na-ha-tít và dân Xô-rít.

Bản Phổ Thông (BPT)

54Dòng dõi của Sanh-ma là Bết-lê-hem, dân Nê-tô-pha-thít, A-trốt Bết Giô-áp, phân nửa dân Ma-ha-na-thít, và dân Xô-rít.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

55Máh sâu cũai khễuq aloŏh ngê chĩc cớp chĩc saráq, alới ỡt tâng vil Yabêt. Alới toâq tễ tŏ́ng toiq Ti-rat, Si-miat, cớp Sucat. Nheq tữh alới la tỗp Kê-nit ca racoâiq cớp tỗp Rê-cap.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

55Lại các họ hàng của những thầy thông giáo ở Gia-bết là họ Ti-ra-tít, họ Si-ma-tít, và họ Su-ca-tít. Ấy là dân Kê-nít, sanh ra bởi Ha-mát, tổ tiên của nhà Rê-cáp.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

55Các gia tộc của những người chép kinh ở Gia-bết là gia tộc Ti-ra-tít, gia tộc Si-ma-tít, và gia tộc Su-ca-tít. Đó là dân Kê-nít, dòng dõi của Ha-mát, tổ tiên của nhà Rê-cáp.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

55Các gia tộc của những người sao chép và dạy giáo luật sống tại Gia-bê là gia tộc Ti-ra-thi, gia tộc Si-mê-a-thi, và gia tộc Su-ca-thi. Họ là con cháu của thị tộc Kê-ni đến từ Ham-mát, tổ tiên của dòng họ Rê-cáp.

Bản Dịch Mới (NVB)

55Dòng họ của các giáo sư kinh luật ở tại Gia-bết là Ti-ra-tít, Si-ma-tít và Su-ca-tít. Đây là dân Kê-nít, dòng dõi của Ha-mát, tổ phụ nhà Rê-cáp.

Bản Phổ Thông (BPT)

55Dòng dõi ông gồm các họ hàng sống ở Gia-be là những người viết và sao lại các văn kiện quan trọng. Họ được gọi là dân Ti-ra-thít, Si-mê-a-thít, và Su-ca-thít và xuất thân từ họ hàng Kê-nít là những họ hàng đến từ Ha-mát. Ông cũng là tổ tiên của những dân sống ở Rê-cáp.