So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Bản Dịch Mới(NVB)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Phổ Thông(BPT)

Bản Diễn Ý(BDY)

Bản Dịch Mới (NVB)

1Các con trai của Giu-đa là: Phê-rết, Hết-rôn, Cạt-mi, Hu-rơ và Sô-banh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Con trai của Giu-đa là Phê-rết, Hết-rôn, Cạt-mi, Hu-rơ và Sô-banh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Các con của Giu-đa là: Phê-rết, Hết-rôn, Cạt-mi, Hu-rơ và Sô-banh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Các con của Giu-đa là Pê-rê, Hê-xơ-rôn, Cạt-mi, Hu-rơ, và Sô-banh.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Các con cháu khác của Giu-đa là Phê-rê, Hết-rôn, Cạt-mi, Hu-rơ, và Sô-banh.

Bản Diễn Ý (BDY)

1Con trai của Giu-đa là: Phê-rết, Hết-rôn, Cát-mi, Hu-rơ, và Sô-banh.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Rê-a-gia, con trai của Sô-banh, sinh Gia-hát; Gia-hát sinh A-hu-mai và La-hát. Những người này là dòng họ Xô-ra-tít.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Rê-a-gia, con trai Sô-banh sanh Gia-hát; Gia-hát sanh A-hu-mai và La-hát. Ấy là các họ hàng của dân Xô-ra-tít.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Rê-a-gia, con trai Sô-banh, sinh Gia-hát; Gia-hát sinh A-hu-mai và La-hát. Đó là các gia tộc của dân Xô-ra-tít.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Rê-a-gia con của Sô-banh sinh Gia-hát. Gia-hát sinh A-hu-mai và La-hát. Ðó là những gia tộc của thị tộc Xô-ra-thi.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Rê-ai-gia là con Sô-banh. Rê-ai-gia sinh Gia-hát, Gia-hát sinh A-hu-mai và La-hát. Đó là họ hàng của dân Xô-ra-thít.

Bản Diễn Ý (BDY)

2Rê-a-gia con trai của Sô-banh sinh Gia-hát. Gia-hát sinh A-hu-mai và La-hát. Họ được gọi là người Xô-ra-thít.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Đây là con cháu của A-bi Ê-tam: Gít-rê-ên, Dít-ma và Di-ba; em gái họ tên là Ha-sê-lê-bô-ni.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Đây là con cháu của A-bi-Ê-tam: Gít-rê-ên, Dít-ma và Di-ba; em gái họ Ha-sê-lê-bô-ni.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Đây là những người sáng lập Ê-tam: Gít-rê-ên, Dít-ma và Dít-bát; em gái của họ là Ha-sê-lê-pô-ni.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Ðây là các con của Ê-tam: Giê-rê-ên, Ích-ma, I-bách, và Ha-xê-lên-pô-ni em gái của họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

3-4Hu-rơ là con trưởng nam của Ca-lép và vợ là Ép-ra-tha. Hu-rơ là người sáng lập thị trấn Bết-lê-hem. Ba con trai ông là Ê-tam, Phê-nu-ên, và Ê-xe.Các con trai của Ê-tam là Ghít-rê-ên, Ích-ma, và Ích-bát. Họ có một em gái tên Ha-xê-lên-bô-ni. Phê-nu-ên sinh Ghê-đo, còn Ê-xe sinh Hu-sa.

Bản Diễn Ý (BDY)

3,4Ê-tam sinh: Gít-ra-ên, Dít-ma, Di-ba, Ha-sê-lê-bô-ni (con gái), Phê-nu-ên (tổ phụ của Ghê-đô), Ê-xe (tổ phụ của Hu-sa), con trai của Hu-rơ (trưởng nam của Ép-ra-ta, là cha của Bê-liêm).

Bản Dịch Mới (NVB)

4Phê-nu-ên là tổ phụ của Ghê-đô và Ê-xe, tổ phụ của Hu-sa. Những người này là con cháu của Hu-rơ, con trưởng nam của Ép-ra-ta, tổ phụ của Bết-lê-hem.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Lại có Phê-nu-ên, là tổ phụ của Ghê-đô, và Ê-xe, tổ phụ của Hu-sa. Ấy là con cháu của Hu-rơ, con trưởng nam của Ép-ra-ta, tổ phụ của Bết-lê-hem.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Lại có Phê-nu-ên, người sáng lập Ghê-đô, và Ê-xe, người sáng lập Hu-sa. Đó là con cháu của Hu-rơ, con trưởng nam của Ê-phơ-rát, người sáng lập Bết-lê-hem.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Pê-nu-ên là cha của Ghê-đô; Ê-xe là cha của Hu-sa.Ðó là các con của Hu-rơ con đầu lòng của Ép-ra-tha, cha của Bết-lê-hem.

Bản Phổ Thông (BPT)

3-4Hu-rơ là con trưởng nam của Ca-lép và vợ là Ép-ra-tha. Hu-rơ là người sáng lập thị trấn Bết-lê-hem. Ba con trai ông là Ê-tam, Phê-nu-ên, và Ê-xe.Các con trai của Ê-tam là Ghít-rê-ên, Ích-ma, và Ích-bát. Họ có một em gái tên Ha-xê-lên-bô-ni. Phê-nu-ên sinh Ghê-đo, còn Ê-xe sinh Hu-sa.

Bản Diễn Ý (BDY)

3,4Ê-tam sinh: Gít-ra-ên, Dít-ma, Di-ba, Ha-sê-lê-bô-ni (con gái), Phê-nu-ên (tổ phụ của Ghê-đô), Ê-xe (tổ phụ của Hu-sa), con trai của Hu-rơ (trưởng nam của Ép-ra-ta, là cha của Bê-liêm).

Bản Dịch Mới (NVB)

5A-sua, tổ phụ của Thê-cô-a, có hai vợ là Hê-lê-a và Na-a-ra.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5A-su-rơ, tổ phụ của Thê-cô-a, lấy hai vợ là Hê-lê-a và Na-a-ra.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5A-su-rơ, người sáng lập Thê-cô-a, lấy hai vợ là Hê-lê-a và Na-a-ra.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Ách-sua cha của Tê-cô-a có hai vợ: Hê-la và Na-a-ra.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Thê-cô-a sinh A-sua. A-sua có hai vợ tên Hê-la và Na-a-ra.

Bản Diễn Ý (BDY)

5A-su-rơ, cha của Thê-cô-a, cưới hai vợ là Hê-la và Na-a-ra.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Na-a-ra sinh A-hu-xam, Hê-phê, Thê-mê-ni và A-hách-tha-ri. Đây là các con trai của Na-a-ra.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Na-a-ra sanh A-hu-xam, Hê-phe, Thê-mê-ni, và A-hách-tha-ri.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Na-a-ra sinh A-hu-xam, Hê-phe, Thê-mê-ni, và A-hách-tha-ri. Đó là các con của Na-a-ra.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Na-a-ra sinh cho ông A-hu-xam, Hê-phe, Tê-mê-ni, và Ha-a-hách-ta-ri. Ðó là các con của bà Na-a-ra.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Các con trai của A-sua và Na-a-ra là A-hu-xam, Hê-phe, Tê-me-ni, và Ha-a-hát-ta-ri. Đó là dòng dõi của Na-a-ra.

Bản Diễn Ý (BDY)

6Na-a-ra sinh A-hu-xam, Hê-phe, Thê-mê-ni, và A-hách-tha-ri.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Các con trai của Hê-lê-a là: Xê-rết, Xô-ba và Ết-nan.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Ấy là các con trai của Na-a-ra. Con trai của Hê-lê-a là Xê-rết, Xô-ha, và Ết-nan.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Các con của Hê-lê-a là: Xê-rết, Dít-sê-ha, và Ết-nan.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Các con của bà Hê-la là Xê-rết, Ít-ha, và Ết-nan.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Các con trai của Hê-la là Xê-rết, Xô-ha, Ết-nan,

Bản Diễn Ý (BDY)

7Hê-la sinh Xê-rết, Xô-ha, và Ết-nan.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Ha-cốt sinh A-núp, Hát-xô-bê-ba và dòng họ A-ha-bên, con của Ha-rum.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Ha-cốt sanh A-núp, Hát-xô-bê-ba, và dòng A-ha-hên, con Ha-rum.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Cốt sinh A-núp, Hát-xô-bê-ba, và gia-tộc A-ha-hên, con Ha-rum.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Cô-xơ sinh A-núp, Xô-bê-ba, và các gia tộc của A-hạc-hên con của Ha-rum.

Bản Phổ Thông (BPT)

8và Cốt. Cốt sinh A-núp, Ha-xô-bê-ba, và gia tộc A-ha-hên. A-ha-hên là con trai Ha-rum.

Bản Diễn Ý (BDY)

8Cốt sinh A-núp, Hát-xô-bê-ba, và họ A-ha-hên, con trai Ha-rum.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Gia-bê được tôn trọng hơn các anh em người. Mẹ đặt tên là Gia-bê vì nói rằng “ta đã sinh nó trong sự đau đớn.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Gia-bê được tôn trọng hơn anh em mình; mẹ người đặt tên là Gia-bê, vì nói rằng: Ta sanh nó trong sự đau đớn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Gia-bê được tôn trọng hơn anh em mình; mẹ ông đặt tên là Gia-bê, vì nói rằng: “Ta sinh nó trong sự đau đớn.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Gia-bê được tôn trọng hơn các anh em ông. Mẹ ông đặt tên cho ông là Gia-bê; bà nói, “Vì tôi đã sinh nó ra trong đau đớn.”

Bản Phổ Thông (BPT)

9Có một người tên Gia-be được tôn trọng hơn các anh em khác. Mẹ ông đặt tên ông là Gia-be vì bà bảo, “Tôi bị đau đớn quá mức khi sinh ra nó.”

Bản Diễn Ý (BDY)

9Gia-bê xuất sắc hơn các anh em mình. Mẹ người đặt tên Gia-bê vì nói rằng: Ta sinh nó với nhiều đau đớn.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Gia-bê cầu khẩn Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên rằng: “Xin Chúa ban phước cho tôi, xin Ngài mở rộng bờ cõi tôi, nguyện tay Ngài ở cùng tôi và bảo vệ tôi khỏi tai họa đau khổ.” Đức Chúa Trời ban cho người điều người cầu xin.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Gia-bê khấn nguyện với Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên rằng: Chớ chi Chúa ban phước cho tôi, mở bờ cõi tôi rộng lớn; nguyện tay Chúa phù giúp tôi, giữ tôi được khỏi sự dữ, hầu cho tôi chẳng buồn rầu! Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Gia-bê khấn nguyện với Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên rằng: “Ôi, xin Chúa ban phước dồi dào cho con, mở rộng bờ cõi con. Nguyện tay Chúa phù hộ con, giữ con khỏi mọi điều ác, để con thoát cơn khốn khổ!” Đức Chúa Trời ban cho đúng như điều ông cầu xin.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Gia-bê kêu cầu Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên rằng, “Ôi, xin Chúa ban phước cho con và mở rộng bờ cõi con, xin tay Ngài ở với con để phù hộ con, và xin Ngài giữ con khỏi những gì xấu xa gian ác, để con khỏi phải đau buồn.” Ðức Chúa Trời ban cho ông những gì ông cầu xin.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Gia-be cầu nguyện cùng Thượng Đế của Ít-ra-en, “Xin ban phước cho tôi, ban cho tôi thêm đất. Xin ở cùng tôi, đừng để ai hại tôi; như thế tôi mới không bị đau đớn nữa.” Thượng Đế nghe lời Gia-be cầu xin.

Bản Diễn Ý (BDY)

10Gia-bê cầu nguyện với Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên: "Xin Chúa ban phúc lành cho con, mở rộng biên cương, phù hộ con trong mọi công việc con làm, và giữ gìn con khỏi mọi điều ác, đừng để điều ác gây buồn thảm cho con!" Chúa nhậm lời cầu nguyện của Gia-bê.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Kê-lúp, anh của Su-ha, sinh Mê-hia, tổ phụ của Ê-tôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Kê-lúp, anh em của Su-ha, sanh Mê-hia, tổ phụ của Ê-tôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Kê-lúp, anh em của Su-ha, sinh Mê-hia, tổ phụ của Ê-tôn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Kê-lúp anh của Su-ha sinh Mê-hi-rơ; Mê-hi-rơ là cha của Ếch-tôn.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Kê-lúp, anh Su-la, sinh Mê-hia. Mê-hia sinh Ếch-tôn.

Bản Diễn Ý (BDY)

11Kê-lép, em Su-ha, sinh Mê-hia. Mê-hia sinh Ê-tôn.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Ê-tôn sinh Ra-pha, Pha-sê-a và Tê-hi-na, tổ phụ của I-na-hách. Đây là những người thuộc dòng họ Rê-ca.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Ê-tôn sanh nhà Ra-pha, Pha-sê-a, và Tê-hi-na, tổ tiên của dân thành Na-hách. Ấy là những người Rê-ca.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Ê-tôn sinh Bết Ra-pha, Pha-sê-a, và Tê-hi-na, tổ tiên của dân thành Na-hách. Đó là những người sống trong thành Rê-ca.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Ếch-tôn sinh Bết Ra-pha, Pa-sê-a, và Tê-hin-na; Tê-hin-na là cha của I-na-hách. Ðó là những người của Rê-cáp.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Ếch-tôn sinh Bết-Ra-pha, Ba-sê-a, và Tê-hin-na. Tê-hin-na là tổ phụ của thị trấn Na-hách. Các người đó gốc Rê-ca.

Bản Diễn Ý (BDY)

12Ê-tôn sinh Bết-ra-pha, Pha-sê-a, và Tê-hi-na. Tê-hi-na sinh I-na-hách.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Các con trai của Kê-na là: Ốt-ni-ên và Sê-ra-gia. Con trai của Ốt-ni-ên là: Ha-thát.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Con trai của Kê-na là Ốt-ni-ên và Sê-ra-gia. Con trai của Ốt-ni-ên là Ha-thát.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Các con của Kê-na là Ốt-ni-ên và Sê-ra-gia. Con trai của Ốt-ni-ên là Ha-thát.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Các con của Kê-na là Ốt-ni-ên, Sê-ra-gia.Các con của Ốt-ni-ên là Ha-thát và Mê-ô-nô-thai.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Các con trai của Kê-na là Ốt-ni-ên và Sê-rai-gia. Các con trai của Ốt-ni-ên là Ha-tha và Mê-ô-nô-thai.

Bản Diễn Ý (BDY)

13Con trai của Kê-na là Ốt-ni-ên và Sê-ra-gia. Con trai của Ốt-ni-ên là Ha-thát và Mê-ô-nô-thai.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Mê-ô-nô-thai sinh Óp-ra; Sê-ra-gia sinh Giô-áp, tổ phụ của Ghe Ha-ra-shim, gọi như thế vì những người này là thợ thủ công.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Mê-ô-nô-thai sanh Óp-ra; Sê-ra-gia sanh Giô-áp, tổ phụ của các người ở trũng thợ mộc, vì họ đều là thợ mộc.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Mê-ô-nô-thai sinh Óp-ra; Sê-ra-gia sinh Giô-áp là người sáng lập Ghê Kha-ra-sim vì dân ở đây đều là thợ thủ công.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Mê-ô-nô-thai sinh Ốp-ra;Sê-ra-gia sinh Giô-áp, ông tổ của Thung Lũng Thợ Thủ Công, vì họ là những thợ thủ công.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Mê-ô-nô-thai sinh Óp-ra. Sê-rai-gia sinh Giô-áp.Giô-áp là tổ tiên của các dân sống trong Thung lũng Thợ Khéo, sở dĩ mang tên nầy vì những người sống ở đó đều là các thợ khéo.

Bản Diễn Ý (BDY)

14Mê-ô-nô-thai sinh Óp-ra. Sê-ra-gia sinh Giô-áp, tổ phụ của dân cư Trũng Thợ thủ công.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Các con trai của Ca-lép, con của Giê-phu-nê, là: Y-ru, Ê-la và Na-am; con trai của Ê-la là: Kê-na.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Các con trai của Ca-lép, cháu của Giê-phu-nê, là Y-ru, Ê-la, và Na-am, cùng những con trai của Ê-la và Kê-na.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Các con của Ca-lép, cháu của Giê-phu-nê, là: Y-ru, Ê-la, và Na-am, cùng những con trai của Ê-la và Kê-na.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Các con của Ca-lép con trai Giê-phu-nê là I-ru, Ê-la, và Na-am.Con của Ê-la là Kê-na.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Ca-lép là con trai của Giê-phu-nê. Các con trai của Ca-lép là Y-ru, Ê-la, và Na-am. Con trai Ê-la là Kê-nát.

Bản Diễn Ý (BDY)

15Con trai của Khanh-lý, cháu Giê-phu-nê là: Y-ru, Ê-la, và Na-am. Con trai của Ê-la là Kê-na.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Các con trai của Giê-ha-lê-le là: Xíp, Xi-pha, Thi-ria và A-sa-rên.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Con trai của Giê-ha-lê-le là Xíp, Xi-pha, Thi-ria, và A-sa-rên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Các con của Giê-ha-lê-le là Xíp, Xi-pha, Thi-ria, và A-sa-rên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Các con của Giê-ha-lê-lên là Xíp, Xi-pha, Ti-ri-a, và A-sa-rên.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Các con trai của Giê-ha-lê-lên là Xíp, Xíp-ha, Ti-ra, và A-xa-rên.

Bản Diễn Ý (BDY)

16Con trai của Giê-ha-lê-le là: Xíp, Xi-pha, Thi-ria, và A-sê-rên.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Các con trai của Ê-xơ-ra là: Giê-the, Mê-rết, Ê-phe và Gia-luân. Vợ của Mê-rết sinh Mi-ri-am, Sa-mai và Dít-bác, tổ phụ của Ếch-tê-mô-a.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Con trai của E-xơ-ra là Giê-the, Mê-rết, Ê-phe, và Gia-lôn. Vợ của Mê-rết sanh Mi-ri-am, Sa-mai, và Dít-bác, tổ phụ của Ếch-tê-mô-a.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Các con của E-xơ-ra là Giê-the, Mê-rết, Ê-phe, và Gia-lôn. Vợ của Mê-rết sinh Mi-ri-am, Sa-mai, và Dít-bác, người sáng lập Ếch-tê-mô-a.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Các con của Ê-xơ-ra là Giê-the, Mê-rết, Ê-phe, và Gia-lôn.Ðây là các con của Bi-thi-a con gái của Pha-ra-ôn mà Mê-rết đã cưới làm vợ. Bà mang thai và sinh cho ông Mi-ri-am, Sam-mai, và Ích-ba cha của Ếch-tê-mô-a.

Bản Phổ Thông (BPT)

17-18Các con trai của Ê-ra là Giê-the, Mê-rết, Ê-phe, và Gia-lôn. Mê-rết lấy Bi-thia, con gái của vua Ai-cập. Các con của Mê-rết và Bi-thia là Mi-ri-am, Sam-mai, và Ích-ba. Ích-ba sinh Ết-tê-moa. Mê-rết cũng có một người vợ gốc Giu-đa. Bà sinh ra Giê-rết, Hê-be, và Giê-cu-thiên. Giê-rết sinh Ghê-đo. Hê-be sinh Xô-cô. Còn Giê-cu-thiên sinh Xa-noa.

Bản Diễn Ý (BDY)

17Con trai của Ê-xơ-ra là: Giê-the, Mê-rết, Ê-phe và Gia-long. Mê-rết cưới Bi-thi-a, một công chúa Ai-cập, và sinh: Mỵ-lâm, Sâm-mai, và Ích-ba (cha của Ết-tê-moa).

Bản Dịch Mới (NVB)

18Còn vợ khác, là người Giu-đa, sinh Giê-rệt, tổ phụ của Ghê-đô, Hê-be, tổ phụ của Sô-cô và Giê-cu-ti-ên, tổ phụ của Xa-nô-a. Những người này là các con của Bi-thia, con gái Pha-ra-ôn mà Mê-rết cưới làm vợ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Vợ người là dân Giu-đa, sanh Giê-rệt, tổ phụ của Ghê-đô, Hê-be, tổ phụ của Sô-cô, và Giê-cu-ti-ên, tổ phụ của Xa-nô-a. Ấy là con cháu của Bi-thia, con gái của Pha-ra-ôn, mà Mê-rết cưới lấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Vợ khác của ông là người Giu-đa sinh Giê-rệt, người sáng lập Ghê-đô, Hê-be, người sáng lập Sô-cô, và Giê-cu-ti-ên, người sáng lập Xa-nô-a. Đó là con cháu của Bi-thia, con gái của Pha-ra-ôn, mà Mê-rết đã cưới.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Còn người vợ Do-thái của ông sinh cho ông Giê-rết cha của Ghê-đô, Hê-be cha của Sô-cô, và Giê-cư-thi-ên cha của Xa-nô-a.

Bản Phổ Thông (BPT)

17-18Các con trai của Ê-ra là Giê-the, Mê-rết, Ê-phe, và Gia-lôn. Mê-rết lấy Bi-thia, con gái của vua Ai-cập. Các con của Mê-rết và Bi-thia là Mi-ri-am, Sam-mai, và Ích-ba. Ích-ba sinh Ết-tê-moa. Mê-rết cũng có một người vợ gốc Giu-đa. Bà sinh ra Giê-rết, Hê-be, và Giê-cu-thiên. Giê-rết sinh Ghê-đo. Hê-be sinh Xô-cô. Còn Giê-cu-thiên sinh Xa-noa.

Bản Diễn Ý (BDY)

18Ết-tê-moa cưới vợ người Do-thái, sinh: Giê-rết, Hê-be, và Giê-ku-tiên. Họ là tổ phụ dân Ghê-đô, dân Sô-côi, và dân Xa-noa.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Các con trai của vợ của Hô-đia, em gái Na-ham là: cha của Kê-hi-la, người Hạc-mít và Ếch-tê-mô-a, người Ma-ca-thít.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Con trai của vợ Hô-đia, chị em Na-ham, là cha của Kê-hi-la, người Gạc-mít, và Ếch-tê-mô-a, người Ma-ca-thít.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Các con của vợ Hô-đia, em gái Na-ham, là người sáng lập Kê-hi-la của người Gạc-mít, và Ếch-tê-mô-a của người Ma-ca-thít.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Các con của vợ Hô-đi-a, tức em gái của Na-ham, là tổ tiên của Kê-i-la sinh ra dòng họ Gạc-mi, và Ếch-tê-mô-a sinh ra dòng họ Ma-a-ca-thi.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Vợ của Hô-đia là em gái Na-ham. Các con trai của vợ Hô-đia là Ết-tê-moa, và cha của Kê-i-la. Kê-i-la xuất thân từ dân Gạt-mít, còn Ết-tê-moa xuất thân từ dân Ma-a-ca-thít.

Bản Diễn Ý (BDY)

19Hô-đia cưới em gái của Na-hum, sinh: Kê-hi-la, người Gạc-mít, và Ết-tê-moa, người Ma-ca-thít.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Các con trai của Si-môn là: Am-môn, Ri-na, Bên Ha-nan và Ti-lôn. Các con trai của Di-si là: Xô-hết và Bên Xô-hết.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Con trai của Si-môn là Am-nôn, Ri-na, Bên-Ha-nan, và Ti-lôn. Con trai của Di-si là Xô-hết và Bên-Xô-hết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Các con của Si-môn là Am-nôn, Ri-na, Bên Ha-nan, và Ti-lôn. Các con của Di-si là Xô-hết và Bên Xô-hết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Các con của Si-môn là Am-môn, Rin-na, Bên Ha-nan, và Ti-lôn. Các con của I-si là Xô-hết và Bên Xô-hết.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Các con trai của Si-môn là Am-nôn, Rin-na, Bên-Ha-nan, và Ti-lôn. Các con trai của Ích-si là Xô-hết và Bên-Xô-hết.

Bản Diễn Ý (BDY)

20Con trai của Si-môn là: Am-nôn, Rin-na, Bên-ha-nan và Thi-long. Con trai của Y-si là: Giô-hết và Bên-giô-hết.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Các con trai của Sê-la, con trai Giu-đa, là: Ê-rơ, tổ phụ của Lê-ca, La-ê-đa, tổ phụ của Ma-rê-sa và dòng họ của những người dệt vải ở Bết Ách-bê-a,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Con cháu Sê-la, con trai Giu-đa, là Ê-rơ, tổ phụ của Lê-ca, La-ê-đa, tổ phụ của Ma-rê-sa, và các họ hàng về dòng dõi Ách-bê-a, là kẻ dệt vải gai mịn;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Dòng dõi của Sê-la, một trong các con trai Giu-đa, là: Ê-rơ, người sáng lập Lê-ca; La-ê-đa, người sáng lập Ma-rê-sa; và các gia tộc của nhà Ách-bê-a, là những thợ dệt vải gai;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Các con của Sê-la con của Giu-đa là Ê-rơ cha của Lê-ca, Lê-a-đa cha của Ma-rê-sa, và các gia tộc của nghiệp đoàn thợ sản xuất vải gai mịn ở Bết Ách-bê-a,

Bản Phổ Thông (BPT)

21-22Sê-la là con Giu-đa. Các con trai Sê-la là Ê-rơ, La-a-đa, Giô-kim, những người từ Cô-xê-ba, Giô-ách, và Xa-ráp. Ê-rơ sinh Lê-ca. Lê-a-đa sinh Ma-rê-sa và họ hàng của những thợ dệt vải ở Bết-Ách-bia. Giô-ách và Xa-ráp cai trị Mô-áp và Gia-su-bi Lê-hem. Những bút tích của gia đình nầy rất xưa.

Bản Diễn Ý (BDY)

21,22Con trai của Sê-la (con Giu-đa) là: Ê-rơ (cha của Lê-ca), La-a-đa (cha của Ma-rê-sa), Gia đình thợ dệt vải gai ở vùng Bết-Ách-bê-a, Giô-kim, gia đình Cô-xê-ba, Giô-ách, Sa-ráp (người cai trị xứ Mô-áp trước khi trở về Lê-hem). Đó là các tên ghi trong gia phả rất cổ.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Giô-kim, những người Cô-xê-ba, Giô-ách và Sa-ráp, người cai trị vùng Mô-áp và Gia-su-bi Lê-chem. Đây là những điều ghi chép cổ xưa.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22có Giô-kim, và những người Cô-xê-ba, Giô-ách, và Sa-ráp, là người cai trị đất Mô-áp, cùng Gia-su-bi-Lê-chem. Ấy là điều cổ tích.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Giô-kim, dân Cô-xê-ba, Giô-ách, Sa-ráp là người cai trị ở Mô-áp, và Gia-su-bi Lê-hem. Đó là điều ghi chép từ xưa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Giô-kim, những người ở Cô-xê-ba, Giô-ách, Sa-ráp, người đã qua Mô-áp cưới vợ nhưng sau đó đã trở về cư ngụ tại Lê-hem – đó là chuyện xưa.

Bản Phổ Thông (BPT)

21-22Sê-la là con Giu-đa. Các con trai Sê-la là Ê-rơ, La-a-đa, Giô-kim, những người từ Cô-xê-ba, Giô-ách, và Xa-ráp. Ê-rơ sinh Lê-ca. Lê-a-đa sinh Ma-rê-sa và họ hàng của những thợ dệt vải ở Bết-Ách-bia. Giô-ách và Xa-ráp cai trị Mô-áp và Gia-su-bi Lê-hem. Những bút tích của gia đình nầy rất xưa.

Bản Diễn Ý (BDY)

21,22Con trai của Sê-la (con Giu-đa) là: Ê-rơ (cha của Lê-ca), La-a-đa (cha của Ma-rê-sa), Gia đình thợ dệt vải gai ở vùng Bết-Ách-bê-a, Giô-kim, gia đình Cô-xê-ba, Giô-ách, Sa-ráp (người cai trị xứ Mô-áp trước khi trở về Lê-hem). Đó là các tên ghi trong gia phả rất cổ.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Những người này là thợ gốm cư ngụ tại Nê-ta-im và Ghê-đê-ra; họ ở đó và làm việc cho vua.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Những người nầy là thợ gốm, ở tại Nê-ta-im, và Ghê-đê-ra; chúng ở gần vua mà làm công việc người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Những người nầy là thợ gốm ở Nê-ta-im và Ghê-đê-ra; họ ở đó để làm việc cho vua.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Những người ấy là các thợ gốm và là dân cư ở Nê-ta-im và Ghê-đê-ra. Họ sống ở đó với vua để phục vụ vua.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Các con trai của Sê-la làm thợ gốm. Họ sống ở Nê-ta-im và Ghê-đa-ra và làm việc cho vua.

Bản Diễn Ý (BDY)

23Các gia đình sau đây làm thợ gốm, trồng tỉa và làm vườn cho các vua:

Bản Dịch Mới (NVB)

24Các con trai của Si-mê-ôn là: Nê-mu-ên, Gia-min, Gia-ríp, Xê-ra và Sau-lơ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Con trai của Si-mê-ôn là Nê-mu-ên, Gia-min, Gia-ríp, Xê-ra, Sau-lơ;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Các con của Si-mê-ôn là Nê-mu-ên, Gia-min, Gia-ríp, Xê-rách, và Sau-lơ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Các con của Si-mê-ôn là Nê-mu-ên, Gia-min, Gia-ríp, Xê-ra, và Sa-un.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Các con trai của Xi-mê-ôn là Nê-mu-ên, Gia-min, Gia-ríp, Xê-ra, và Sa-un.

Bản Diễn Ý (BDY)

24Con trai của Si-mê-ôn là: Nê-mu-ên, Gia-minh, Gia-ríp, Xê-ra, và Sau-lơ. Sau-lơ sinh Sa-lum;

Bản Dịch Mới (NVB)

25Con trai của Sau-lơ là Sa-lum; con trai của Sa-lum là Míp-sam; con trai của Míp-sam là Mích-ma.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Sa-lum, con trai của Sau-lơ, Míp-sam, con trai của Sa-lum, và Mích-ma, con trai của Míp-sam.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Con của Sau-lơ là Sa-lum, con của Sa-lum là Míp-sam, và con của Míp-sam là Mích-ma,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Các con của Sa-un là Sanh-lum con của ông, Míp-sam con của ông, và Mích-ma con của ông.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Con trai của Sa-un là Sa-lum. Con trai của Sa-lum là Míp-xam. Con trai Míp-xam là Mích-ma.

Bản Diễn Ý (BDY)

25Sa-lum sinh Míp-sam; Míp-sam sinh Mích-ma.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Con trai của Mích-ma là: Ha-mu-ên; con trai của Ha-mu-ên là Xa-cư; con trai của Xa-cư là Si-mê-i.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Con trai của Mích-ma là Ham-mu-ên, con trai của Ham-mu-ên là Xa-cu, con trai của Xa-cu là Si-mê-i.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26con của Mích-ma là Ham-mu-ên, con của Ham-mu-ên là Xa-cu, con của Xa-cu là Si-mê-i.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Các con của Mích-ma là Ha-mu-ên con của ông, Xác-cua con của ông, và Si-mê-i con của ông.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Con trai của Mích-ma là Ham-mu-ên. Con trai của Ham-mu-ên là Xa-cua. Con trai Xa-cua là Si-mê-i.

Bản Diễn Ý (BDY)

26Mích-ma sinh Ham-mu-ên (cha của Xác-cua, ông nội của Si-mê-i).

Bản Dịch Mới (NVB)

27Si-mê-i có mười sáu con trai và sáu con gái nhưng các anh em người không có nhiều con cho nên cả họ hàng của họ không đông bằng họ hàng Giu-đa.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Còn Si-mê-i có mười sáu con trai và sáu con gái; song anh em người không đông con; cả họ hàng chúng sánh với số người Giu-đa thì kém.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Si-mê-i có mười sáu con trai và sáu con gái, nhưng anh em của ông không có nhiều con; cả gia tộc của họ không đông bằng người Giu-đa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Si-mê-i có mười sáu con trai và sáu con gái, nhưng các anh em ông không có nhiều con, và chi tộc của họ không có đông con cái như người Giu-đa.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Si-mê-i có mười sáu con trai và sáu con gái, nhưng anh em ông không có con cho nên gia tộc họ không đông bằng gia tộc Giu-đa.

Bản Diễn Ý (BDY)

27Si-mê-i sinh 16 con trai và 6 con gái, nhưng anh em người không ai có gia đình đông đúc, số con cái đều dưới mức trung bình của các gia đình trong đại tộc Giu-đa.

Bản Dịch Mới (NVB)

28Chúng ở tại Biệt-sê-ba, Mô-la-đa, Ha-sa-xua,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Chúng ở tại Bê-e-Sê-ba, tại Mô-la-đa, tại Ha-xa-Sua,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Họ ở tại Bê-e Sê-ba, Mô-la-đa, Ha-xa Su-anh,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Họ cư ngụ ở vùng Bê-e Sê-ba, Mô-la-đa, Ha-xa Su-anh,

Bản Phổ Thông (BPT)

28Các con của Si-mê-i sống ở Bê-e-sê-ba, Mô-la-đa, Ha-xa-Su-anh,

Bản Diễn Ý (BDY)

28Họ cư trú tại Biệt-sê-ba, Mô-la-đa, Ha-xa Su-anh,

Bản Dịch Mới (NVB)

29Bi-la, Ê-xem, Tô-lát,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29tại Bi-la, tại Ê-xem, và tại Tô-lát;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Bi-la, Ê-xem, Tô-lát,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29Bin-ha, Ê-xem, Tô-la,

Bản Phổ Thông (BPT)

29Binh-ha, Ê-xem, Tô-lát,

Bản Diễn Ý (BDY)

29Binh-ha, Ê-xem, Tô-lát,

Bản Dịch Mới (NVB)

30Bê-tu-ên, Họt-ma, Xiếc-lác,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Lại ở tại Bê-tu-ên, Họt-ma, và Xiếc-lác;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Bê-tu-ên, Họt-ma, Xiếc-lác,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30Bê-thu-ên, Học-ma, Xích-lắc,

Bản Phổ Thông (BPT)

30Bê-tu-ên, Họt-ma, Xiếc-lác,

Bản Diễn Ý (BDY)

30Bê-tu-ên, Họt-ma, Xiếc-lác,

Bản Dịch Mới (NVB)

31Bết-ma-ca-bốt, Hát-sa-su-sim, Bết-bi-rê và Sa-a-ra-im. Đó là những thành của họ cho đến đời Đa-vít.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31ở tại Bết-Ma-ca-bốt, Hát-sa-Su-sim, Bết-Bi-rê, và tại Sa-a-ra-im. Ấy là các thành của chúng cho đến đời vua Đa-vít.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Bết Ma-ca-bốt, Hát-sa Su-sim, Bết Bi-rê, và Sa-a-ra-im. Đó là các thành của họ cho đến đời vua Đa-vít.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31Bết Mạc-ca-bốt, Ha-xa Su-sim, Bết Bi-ri, và Sa-a-ra-im. Ðó là những thành của họ cho đến khi Ða-vít làm vua.

Bản Phổ Thông (BPT)

31Bết-Mác-ca-bốt, Ha-xa Xu-xim, Bết-Bi-ri, và Sa-a-ra-im. Họ sống trong các thành đó cho đến khi Đa-vít lên ngôi vua.

Bản Diễn Ý (BDY)

31Bết-ma-ca-bốt, Ha-xa-su-sim, Bết-bi-ri, và Sa-a-rim. Họ kiểm soát các thành phố ấy cho đến đời vua Đa-vít.

Bản Dịch Mới (NVB)

32Năm làng của họ là Ê-tam, A-in, Rim-môn, Tô-ken và A-san;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

32Chúng cũng có năm hương thôn, là Ê-tam, A-in, Rim-môn, Tô-ken, và A-san,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

32Họ cũng có năm thị trấn là: Ê-tam, A-in, Rim-môn, Tô-ken, và A-san,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32Các thị trấn của họ là Ê-tam, A-in, Rim-môn, Tô-ken, và A-san – năm thành cả thảy,

Bản Phổ Thông (BPT)

32Năm làng gần các thành nầy là Ê-tam, A-in, Rim-môn, Tô-ken, và A-san.

Bản Diễn Ý (BDY)

32,33Dòng dõi họ cũng ở trong vùng Ê-tam, A-in, Rim-môn, Tô-ken, và A-san và các làng chung quanh, kéo dài cho đến Ba-anh (tài liệu này được ghi trong gia phả của họ).

Bản Dịch Mới (NVB)

33và tất cả các làng khác chung quanh các thành kia đến tận Ba-anh. Đó là những nơi họ cư ngụ và gia phả của họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

33cùng các thôn ấp bốn phía của các hương thôn nầy cho đến Ba-anh. Ấy là chỗ ở và gia phổ của chúng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

33cùng các vùng phụ cận của năm thị trấn nầy cho đến thành Ba-anh. Đó là chỗ ở và gia phả của họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

33với tất cả các làng mạc trực thuộc các thành ấy chạy dài cho đến Ba-anh. Ðó là những vùng định cư của họ. Họ giữ một sổ danh bộ cho gia phả của họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

33Ngoài ra cũng có các làng khác chạy dài đến Ba-a-lát. Đó là nơi họ ở. Họ cũng chép gia phổ của gia đình mình.

Bản Diễn Ý (BDY)

32,33Dòng dõi họ cũng ở trong vùng Ê-tam, A-in, Rim-môn, Tô-ken, và A-san và các làng chung quanh, kéo dài cho đến Ba-anh (tài liệu này được ghi trong gia phả của họ).

Bản Dịch Mới (NVB)

34Mê-sô-báp, Giam-léc, Giô-sa, con trai của A-ma-xia;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

34Lại Mê-sô-báp, Giam-léc, Giô-sa, con trai của A-ma-xia;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

34Mê-sô-báp, Giam-léc, Giô-sa, con của A-ma-xia;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

34Mê-sô-báp, Giam-lếch, Giô-sa con của A-ma-xi-a,

Bản Phổ Thông (BPT)

34-38Những người trong danh sách sau đây là trưởng họ hàng: Mê-sô-báp, Giam-léc, Giô-sa con A-ma-xia, Giô-ên, Giê-hu con Giô-si-bia (Giô-si-bia là con của Sê-rai-gia, cháu A-xi-ên), Ê-li-ô-ê-nai, Gia-a-cô-ba, Giê-sô-hai-gia, A-sai-gia, A-đi-ên, Giê-xi-miên, Bê-nai-gia, và Xi-xa. Xi-xa là con Síp-hi, cháu A-lôn. A-lôn là con Giê-đai-gia, cháu Sim-ri. Sim-ri là con Sê-mai-gia.Các gia đình nầy rất đông con.

Bản Diễn Ý (BDY)

34,39Đây là tên các tộc trưởng của các tộc đã phát triển mạnh và phải đi xa đến tận miền đông thung lũng Ghê-đô để tìm đồng cỏ cho bầy gia súc: Mê-sô-báp, Giam-léc, Giô-sa (con A-ma-xia), Giô-ên và Giê-hu (con Giê-xơ-bia, cháu Sê-ra-gia, chắt A-si-ên). Ê-li-ô-ê-nai, Gia-cô-ba, Giê-sô-hai-gia, A-sa-gia, A-đi-ên, Giê-si-mi-ên, Bê-na-gia, Xi-xa (con Si-phi, cháu A-long, chắt Giê-đa-gia, chít Sim-ri (con Sê-ma-gia).

Bản Dịch Mới (NVB)

35Giô-ên và Giê-hu, con trai của Giô-xơ-bia, cháu Sê-ra-gia, chắt A-si-ên;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

35Giô-ên và Giê-hu, là con trai Giô-xơ-bia, cháu Sê-ra-gia, chắt A-si-ên;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

35Giô-ên và Giê-hu, con của Giô-xơ-bia, cháu Sê-ra-gia, chắt A-si-ên;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

35Giô-ên, Giê-hu con của Giô-si-bi-a, con của Sê-ra-gia, con của A-si-ên,

Bản Dịch Mới (NVB)

36Ê-li-ô-ê-nai, Gia-cô-ba, Giê-sô-ha-giai, A-sa-gia, A-đi-ên, Giê-si-mi-ên, Bê-na-gia,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

36lại có Ê-li-ô-ê-nai, Gia-cô-ba, Giê-sô-hai-gia, A-sa-gia, A-đi-ên, Giê-si-mi-ên, Bê-na-gia,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

36Ê-li-ô-ê-nai, Gia-cô-ba, Giê-sô-hai-gia, A-sa-gia, A-đi-ên, Giê-si-mi-ên, Bê-na-gia,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

36Ê-li-ô-ê-nai, Gia-a-cô-ba, Giê-sô-ha-gia, A-sa-gia, A-đi-ên, Giê-si-mi-ên, Bê-na-gia,

Bản Dịch Mới (NVB)

37Xi-xa, con trai của Si-phi, cháu của A-lôn, chắt của Giê-đa-gia, chít của Sim-ri, con trai của Sê-ma-gia.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

37Xi-xa, con trai của Si-phi, cháu của A-lôn, chắt của Giê-đa-gia, chít của Sim-ri, là con trai của Sê-ma-gia.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

37Xi-xa, con của Si-phi, cháu của A-lôn, chắt của Giê-đa-gia, chít của Sim-ri, là con trai của Sê-ma-gia.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

37Xi-xa con của Si-phi, con của Anh-lôn, con của Giê-đa-gia, con của Sim-ri, con của Sê-ma-gia.

Bản Dịch Mới (NVB)

38Những người có tên trên là những người lãnh đạo trong họ hàng mình; dòng họ của chúng gia tăng rất nhiều.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

38Những người kể từng tên nầy là trưởng tộc trong họ mình, tông tộc chúng thì thêm lên rất nhiều.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

38Những người được kể đích danh ở trên là các trưởng gia tộc. Tông tộc của họ đã gia tăng rất nhiều.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

38Những người danh tánh được nhắc đến ở trên đều là những người lãnh đạo trong gia tộc của họ, và thị tộc của họ đã tăng trưởng rất nhiều.

Bản Dịch Mới (NVB)

39Họ đi qua vùng phụ cận của Ghê-đô đến phía đông của thung lũng tìm đồng cỏ cho bầy súc vật mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

39Chúng sang qua Ghê-đô, đến bên phía đông của trũng, để kiếm đồng cỏ cho đoàn súc vật mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

39Họ sang Ghê-đô, đến bên phía đông của thung lũng, để tìm đồng cỏ cho bầy súc vật của mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

39Họ di chuyển về cửa ngỏ của miền Ghê-đô, tức về miền đông của thung lũng, để tìm đồng cỏ cho các bầy súc vật của họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

39Họ đi ra ngoài thành Ghê-đo về phía đông thung lũng để tìm đồng cỏ cho gia súc mình.

Bản Diễn Ý (BDY)

34,39Đây là tên các tộc trưởng của các tộc đã phát triển mạnh và phải đi xa đến tận miền đông thung lũng Ghê-đô để tìm đồng cỏ cho bầy gia súc: Mê-sô-báp, Giam-léc, Giô-sa (con A-ma-xia), Giô-ên và Giê-hu (con Giê-xơ-bia, cháu Sê-ra-gia, chắt A-si-ên). Ê-li-ô-ê-nai, Gia-cô-ba, Giê-sô-hai-gia, A-sa-gia, A-đi-ên, Giê-si-mi-ên, Bê-na-gia, Xi-xa (con Si-phi, cháu A-long, chắt Giê-đa-gia, chít Sim-ri (con Sê-ma-gia).

Bản Dịch Mới (NVB)

40Họ tìm được đồng cỏ phì nhiêu, tươi tốt và đất thì rộng rãi, yên lặng và bình an; trước kia dòng dõi Cham sinh sống ở đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

40Chúng bèn thấy đồng cỏ tươi tốt; còn đất thì rộng rãi, yên lặng và bình an; khi trước dòng dõi Cham ở đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

40Họ tìm được đồng cỏ xanh tươi, đất đai rộng rãi, yên tịnh và an toàn; trước kia dòng dõi Cham sinh sống ở đó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

40Nơi đó họ đã tìm được đồng cỏ phì nhiêu, xanh tươi, còn xứ thì rộng rãi, tĩnh mịch, và an lành, vì dân cư sống ở đó trước kia là con cháu của Ham.

Bản Phổ Thông (BPT)

40Họ tìm được nhiều đồng cỏ tốt, đất rộng, khoảng khoát và yên tĩnh. Các con cháu của Cham trước kia sống ở đó.

Bản Diễn Ý (BDY)

40,41Họ đã tìm được các đồng cỏ tốt để chăn nuôi; xứ ấy bình an và thanh tĩnh, nhưng đất đai vốn thuộc về dòng dõi của Cham. Đời vua Ê-xê-chia nước Giu-đa, các tộc trưởng này tiến công vào xứ ấy, phá đổ nhà cửa, nông trại, tàn sát dòng dõi Cham, và chiếm cứ cả xứ.

Bản Dịch Mới (NVB)

41Những người có tên ở trên đã đến đây vào thời vua Ê-xê-chia, vua Giu-đa và tấn công những người sống ở đó cùng người Ma-ô-nít trong vùng; họ hoàn toàn hủy diệt chúng và ở thay vào đó cho đến ngày nay. Vì tại đó có đồng cỏ cho bầy súc vật của họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

41Những người đã kể tên trước đây, trong đời Ê-xê-chia; vua nước Giu-đa, kéo đến đánh các trại quân của chúng, và những người Ma-ô-nít ở đó, tuyệt hết họ, chiếm lấy đất, và ở thay vào cho đến ngày nay; bởi vì tại đó có đồng cỏ để nuôi bầy súc vật của họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

41Trong đời Ê-xê-chia, vua nước Giu-đa, những người kể trên đã kéo đến đánh các trại quân của dòng dõi Cham và những người Ma-ô-nít ở đó, tận diệt chúng, chiếm lấy đất, và định cư thay vào đó cho đến ngày nay; vì tại đó có đồng cỏ để nuôi bầy súc vật của họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

41Những người được kể tên ấy đã đến trong xứ đó vào thời Hê-xê-ki-a vua Giu-đa. Họ tấn công vào các lều của dân Mê-u-nim đang sống ở đó, tận diệt dân ấy cho đến ngày nay, và định cư trong xứ của dân ấy, bởi vì ở đó có đồng cỏ cho các bầy súc vật của họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

41Những người trong danh sách trên đây đến định cư ở Ghê-đo trong khi Ê-xê-chia làm vua Giu-đa. Họ đánh dân Ha-mít, phá lều trại của chúng, và đánh dân Mê-u-nít đang sống ở đó, hoàn toàn tiêu diệt dân đó. Cho nên ngày nay không còn dân Mê-u-nít nữa. Rồi họ vào chiếm nơi ấy vì có nhiều đồng cỏ cho bầy chiên.

Bản Diễn Ý (BDY)

40,41Họ đã tìm được các đồng cỏ tốt để chăn nuôi; xứ ấy bình an và thanh tĩnh, nhưng đất đai vốn thuộc về dòng dõi của Cham. Đời vua Ê-xê-chia nước Giu-đa, các tộc trưởng này tiến công vào xứ ấy, phá đổ nhà cửa, nông trại, tàn sát dòng dõi Cham, và chiếm cứ cả xứ.

Bản Dịch Mới (NVB)

42Một số trong vòng họ, năm trăm người Si-mê-ôn đi đến vùng núi Sê-i-rơ, những người lãnh đạo của họ là Phê-la-tia, Nê-a-ria, Rê-pha-gia và U-xi-ên; đó là những con trai của Di-si.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

42Trong dòng Si-mê-ôn có năm trăm người tiến đến núi Sê-i-rơ; các quan cai họ là Phê-la-tia, Nê-a-ria, Rê-pha-gia, và U-xi-ên; ấy là các con trai của Di-si.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

42Về sau, trong dòng dõi Si-mê-ôn có năm trăm người tiến đến núi Sê-i-rơ; các người lãnh đạo họ là Phê-la-tia, Nê-a-ria, Rê-pha-gia, và U-xi-ên; đó là các con trai của Di-si.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

42Một số người trong vòng họ, năm trăm người của chi tộc Si-mê-ôn, đã đến Núi Sê-i-rơ dưới sự chỉ huy của Pê-la-ti-a, Nê-a-ri-a, Rê-pha-gia, và U-xi-ên, tức các con của I-si.

Bản Phổ Thông (BPT)

42Bê-la-tia, Nê-ra-ria, Rê-phai-gia, và U-xi-ên, các con trai của Y-si, hướng dẫn năm trăm người Xi-mê-ôn đánh các dân sống trong vùng núi Ê-đôm.

Bản Diễn Ý (BDY)

42Về sau, 500 người thuộc nhóm các tộc trưởng người Si-mê-ôn này lại tiến lên núi Sê-i-rơ, dưới quyền lãnh đạo của Phê-la-tia, Nê-a-ria, Rê-pha-gia, và U-xi-ên, đều là con trai của Di-si.

Bản Dịch Mới (NVB)

43Họ tiêu diệt những người A-ma-léc còn sống sót và cư ngụ ở đó cho đến ngày nay.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

43Chúng đánh người A-ma-léc còn sót lại, rồi ở đó cho đến ngày nay.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

43Họ tiêu diệt những người A-ma-léc còn sót lại, rồi ở đó cho đến ngày nay.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

43Họ tiêu diệt những người A-ma-léc đã đến trốn tránh ở đó, rồi sống ở đó cho đến ngày nay.

Bản Phổ Thông (BPT)

43Họ giết những người A-ma-léc còn sống sót. Từ đó đến nay người Xi-mê-ôn vẫn sống ở Ê-đôm.

Bản Diễn Ý (BDY)

43Họ tiêu diệt số dân A-ma-léc còn sống sót và định cư tại đó cho đến ngày nay.

Bản Phổ Thông (BPT)

34-38Những người trong danh sách sau đây là trưởng họ hàng: Mê-sô-báp, Giam-léc, Giô-sa con A-ma-xia, Giô-ên, Giê-hu con Giô-si-bia (Giô-si-bia là con của Sê-rai-gia, cháu A-xi-ên), Ê-li-ô-ê-nai, Gia-a-cô-ba, Giê-sô-hai-gia, A-sai-gia, A-đi-ên, Giê-xi-miên, Bê-nai-gia, và Xi-xa. Xi-xa là con Síp-hi, cháu A-lôn. A-lôn là con Giê-đai-gia, cháu Sim-ri. Sim-ri là con Sê-mai-gia.Các gia đình nầy rất đông con.