So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016(JBSV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

1Anai yơh jing tơlơi pơhiăp lăp đaŏ: Tơdah hlơi pô amoaih khăp biă mă kiăng kơ jing pô pơjao wai lăng Sang Ơi Adai, sĭt ñu anŭn amoaih kiăng kơ bruă jao yom biă mă yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Ví bằng có kẻ mong được làm giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành; lời đó là phải lắm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Đây là lời đáng tin cậy: Nếu có người mong được làm giám mục, người đó đã ước ao một điều cao đẹp.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Ðây là lời đáng tin cậy: nếu ai khao khát làm giám mục, người ấy ước muốn một điều cao quý.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Đây là lời đáng tin cậy: Nếu ai mong muốn làm giám mục, người đó ước ao một việc tốt đẹp.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Điều ta nói đây là thật. Ai mong làm trưởng lão, đó là điều ao ước tốt.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

2Pô pơjao wai lăng anŭn khŏm hơdip hơdơ̆ng arăng ƀu dưi ƀuăh, rơkơi kơ kơnơ̆ng sa čô bơnai đôč, pơpĕ đuaĭ hĭ mơ̆ng gơnam mơñum măt, pơkhư̆ pô, pơpŭ pơyom, rơhao rơhmač, dưi pơtô pơhrăm,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Vậy, giám mục cần phải không chỗ trách được, chỉ một chồng một vợ, tiết chế, sáng suốt, khả kính, hiếu khách, có tài dạy dỗ,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Vậy người giám mục cần phải không chỗ trách được, chồng của một vợ, tiết độ, sáng suốt, khả kính, hiếu khách, có ơn giảng dạy,

Bản Dịch Mới (NVB)

2Vậy, giám mục phải là người không có gì đáng trách, một chồng một vợ, tiết độ, tự chủ, nhã nhặn, hiếu khách, có tài dạy dỗ,

Bản Phổ Thông (BPT)

2Trưởng lão không được làm gì để người khác chỉ trích mình, chỉ có một vợ. Phải tiết độ, khôn ngoan, được người khác kính nể, hiếu khách và có khả năng dạy dỗ.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

3khŏm anăm măt tơpai, ƀu ƀrưh mơhiăh ôh samơ̆ tơdu rơun, ƀu pơhiăp brŏk laih anŭn kŏn jing pô khăp kơ prăk lơi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại hòa nhã; lại đừng ham tiền bạc;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3không nghiện rượu, không thô bạo nhưng hòa nhã, không gây gổ, và không tham tiền.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3không ghiền rượu, không hung dữ, nhưng độ lượng, không gây gổ, không tham tiền,

Bản Dịch Mới (NVB)

3không nghiện rượu hoặc hung bạo, nhưng là người hiền hòa, không hay gây gỗ, không tham tiền,

Bản Phổ Thông (BPT)

3Không được nghiện rượu hoặc gây gỗ, nhưng phải dịu dàng và hòa nhã, không tham tiền.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

4Ñu khŏm thâo git gai sang anŏ ñu pô hiam klă laih anŭn ngă brơi kơ ƀing ană bă ñu tui gưt kơ ñu hăng tơlơi pơpŭ pơyom djơ̆ lăp yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Người ấy phải khéo quản trị gia đình mình, dạy dỗ con cái luôn biết thuận phục và lễ phép;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4khéo quản trị gia đình mình, có các con cái biết vâng phục với tất cả lòng tôn kính.

Bản Dịch Mới (NVB)

4khéo quản trị gia đình mình, dạy dỗ con cái biết vâng phục với tất cả lòng tôn kính.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Người ấy phải khéo hướng dẫn gia đình mình, con cái phải nết na, lễ độ.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

5Tơdah hlơi pô ƀu thâo hiư̆m kiăng kơ git gai sang anŏ ñu pô, sĭt ñu ƀu dưi răk rong Sang Ơi Adai kơ Ơi Adai ôh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được Hội thánh của Đức Chúa Trời?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5vì người nào không biết quản trị gia đình mình thì làm sao chăm sóc Hội Thánh của Đức Chúa Trời được?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5(Vì nếu người nào không biết quản trị gia đình mình, làm sao người ấy có thể chăm sóc hội thánh của Ðức Chúa Trời?)

Bản Dịch Mới (NVB)

5Vì người nào không biết quản trị nhà riêng mình, làm sao chăm sóc Hội Thánh của Đức Chúa Trời được?

Bản Phổ Thông (BPT)

5Nếu ai không hướng dẫn nổi gia đình mình thì làm sao chăm sóc được hội thánh của Thượng Đế?

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

6Pô khua wai lăng khŏm ƀu djơ̆ jing pô phrâo đaŏ ôh, yuakơ huĭdah ñu jing hĭ pơgao pơang laih anŭn Ơi Adai či klă̱ kơđi kơ ñu anŭn kar hăng Ñu klă̱ kơđi kơ yang sat tơdang yang sat anŭn jing hĭ laih pơgao pơang.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Người mới tin đạo không được làm giám mục, e người tự kiêu mà sa vào án phạt của ma quỉ chăng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Tân tín hữu không được làm giám mục, vì có thể do kiêu căng mà rơi vào án phạt dành cho ma quỷ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Giám mục không thể là một người mới tin, kẻo người ấy tự phụ mà rơi vào án phạt dành cho Ác Quỷ.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Người mới theo đạo không được làm giám mục, vì có thể kiêu ngạo mà bị kết án như ma quỷ.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Tín hữu mới tin không được làm trưởng lão vì có thể đâm ra tự phụ và bị kết tội như ma quỉ chăng.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

7Ñu ăt khŏm jing pô hơdip hơdơ̆ng pơhơmutu hiam kơ ƀing aka đaŏ, kiăng kơ ƀing gơñu ƀu či pơhiăp tơlơi sat ƀai kơ tơlơi ñu laih anŭn yang sat ƀu či dưi ngă kơ ñu ngă soh lơi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Người giám mục lại phải được người ngoại làm chứng tốt cho, kẻo bị sỉ nhục và mắc bẫy ma quỉ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Người giám mục còn phải được người ngoại đạo làm chứng tốt, để khỏi rơi vào sự sỉ nhục và cạm bẫy của ma quỷ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Ngoài ra người ấy phải có danh tiếng tốt đối với những người ngoài, để khỏi bị rơi vào sỉ nhục và cạm bẫy của Ác Quỷ.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Giám mục phải được người ngoại đạo làm chứng tốt, để khỏi bị sỉ nhục và sa vào cạm bẫy của ma quỷ.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Trưởng lão cũng phải được những người ngoài hội thánh kính nể để khỏi bị chỉ trích hoặc rơi vào mưu chước của ma quỉ.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

8Ăt kar kaĭ mơ̆n, ƀing tha sang yang jing ƀing lăp kơ arăng pơpŭ pơyom, jing ƀing hơmâo kơnuih tơpă sĭt yơh. Ƀing gơñu khŏm anăm khăp mơñum tơpai ôh laih anŭn kŏn jing ƀing hưp kluh kơ prăk lơi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Các chấp sự cũng phải cho nghiêm trang, không được nói hai lời, không được ghiền rượu, không được tham lợi phi nghĩa,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Các chấp sự cũng phải nghiêm trang, không nói hai lời, không nghiện rượu, không tham lợi phi nghĩa,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Tương tự, các chấp sự cũng phải là những người đáng kính, không nói hai lời, không ghiền rượu, không tham lợi phi nghĩa,

Bản Dịch Mới (NVB)

8Cũng thế, chấp sự phải là người khả kính, không nói hai lời, không nghiện rượu, không tham lợi phi nghĩa,

Bản Phổ Thông (BPT)

8Cũng vậy, các trợ tá trong hội thánh phải được người khác kính nể, đừng ăn nói bừa bãi. Không được nghiện rượu hoặc thủ lợi bằng cách lường gạt người khác.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

9Ƀing gơñu đaŏ kơnang kơ boh hiăp Ơi Adai hơmâo pơrơđah laih kơ ƀing ta laih anŭn ngă mơta tơlơi ƀing gơñu thâo jing djơ̆ yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9nhưng phải lấy lương tâm thanh sạch giữ lẽ mầu nhiệm của đức tin.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9nhưng phải giữ sự mầu nhiệm của đức tin với một lương tâm trong sáng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9nắm giữ huyền nhiệm của đức tin với một lương tâm thanh sạch.

Bản Dịch Mới (NVB)

9giữ vững huyền nhiệm của đức tin với lương tâm trong sạch.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Họ phải dùng lương tâm trong sạch đi theo sự nhiệm mầu của đức tin mà Thượng Đế đã tỏ ra cho chúng ta.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

10Blung hlâo ih khŏm lông lăng ƀing gơñu, laih anŭn tơdah ƀu hơmâo tơlơi hơget ôh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gơñu, sĭt brơi kơ ƀing gơñu mă bruă tha sang yang yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Những người đó cũng phải chịu thử thách trước đã, nếu không chỗ trách được thì mới được làm chức chấp sự.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Họ cũng phải được thử thách trước, nếu không có gì đáng trách thì mới được làm chấp sự.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Họ cũng phải được thử thách trước, nếu không có gì đáng trách, họ mới được làm chấp sự.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Họ phải được thử nghiệm trước, nếu không có gì đáng trách, mới được làm chấp sự.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Phải trắc nghiệm họ trước. Nếu không có khuyết điểm thì mới được làm trợ tá.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

11Ăt kar kaĭ mơ̆n, ƀing bơnai tha sang yang khŏm jing ƀing lăp kơ arăng pơpŭ pơyom kơ ƀing gơñu, ƀu pơhiăp rơkŭt klon arăng ôh, samơ̆ pơpĕ đuaĭ hĭ mơ̆ng gơnam mơñum măt laih anŭn hơdip kiăng kơ ƀing arăng đaŏ kơnang kơ ƀing gơñu amăng djŏp mơta tơlơi yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Vợ các chấp sự cũng phải nghiêm trang, chớ nói xấu, phải có tiết độ và trung tín trong mọi việc.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Phụ nữ cũng vậy, phải nghiêm trang, không nói xấu, nhưng tiết chế và trung tín trong mọi việc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Các nữ chấp sự cũng vậy, phải là người đáng kính, không nói xấu, nhưng tiết độ, và trung tín trong mọi sự.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Vợ chấp sự cũng vậy, phải đứng đắn, không nói xấu, nhưng tiết độ và trung tín trong mọi việc.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Cũng vậy, đàn bà cũng phải được người khác kính nể. Không được nói xấu. Phải tiết độ và đáng tin trong mọi phương diện.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

12Pô tha sang yang khŏm jing rơkơi kơ kơnơ̆ng sa čô bơnai đôč laih anŭn khŏm git gai ƀing ană bă ñu wơ̆t hăng sang anŏ ñu hiam klă mơ̆n.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Các chấp sự chỉ nên làm chồng của một vợ mà thôi, phải khéo cai trị con cái và nhà riêng mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Các chấp sự phải là người chỉ một chồng một vợ, phải khéo quản trị con cái và gia đình mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Mỗi nam chấp sự chỉ được làm chồng của một vợ, khéo quản trị con cái và gia đình riêng mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Các chấp sự phải là người chỉ có một chồng một vợ, khéo quản trị con cái và gia đình mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Các trợ tá chỉ được có một vợ, khéo hướng dẫn con cái và gia đình mình.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

13Ƀing arăng či pơpŭ pơyom kơ ƀing hlơi pô hơmâo ngă laih bruă hiam klă, laih anŭn ƀing gơñu či dưi pơhiăp kơjăp hơđơ̆ng kơ hơget tơlơi ƀing gơñu đaŏ kơnang pơmĭn ƀlơ̆ng kơ tơlơi Krist Yêsu yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Vì ai khéo làm chức vụ mình thì được bực cao trọng và lòng rất dạn dĩ trong đức tin đến Đức Chúa Jêsus Christ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Vì những người thi hành tốt chức chấp sự sẽ đạt được vị trí cao trọng và mạnh dạn trong đức tin nơi Đấng Christ Jêsus.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Vì ai thi hành chức vụ chấp sự cách tốt đẹp sẽ được kính trọng và được mạnh dạn nhiều trong đức tin nơi Ðức Chúa Jesus Christ.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Những chấp sự phục vụ tốt được kính trọng, và nhờ lòng tin vào Chúa Cứu Thế Giê-su nên càng thêm vững vàng khi đến gần Đức Chúa Trời và mạnh mẽ rao truyền Phúc Âm.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Người làm trợ tá giỏi tạo một địa vị đáng kính cho chính mình, bạo dạn trong đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

14Tơdang kâo čih hră anai kơ ih, laih anŭn kâo čang rơmang kiăng bưp ih tañ yơh,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Ta mong mau mau đến thăm con, nhưng viết thơ nầy,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Ta mong sớm đến thăm con, nhưng vẫn viết những điều nầy,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Ta viết cho con những điều nầy với hy vọng sẽ sớm đến với con.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Ta hy vọng sớm đến thăm con, tuy nhiên, ta viết những điều này cho con

Bản Phổ Thông (BPT)

14Dù rằng ta mong sớm đến gặp con, nhưng ta viết thư nầy cho con

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

15samơ̆ tơdah kâo akaih truh, kiăng kơ ih či thâo yơh hiư̆m ƀing mơnuih khŏm ngă kơ gơñu pô amăng sang anŏ Ơi Adai, jing Sang Ơi Adai kơ Ơi Adai hơdip, jing kar hăng tơmĕh laih anŭn atur kơ boh hiăp sĭt Ñu yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15phòng ta có chậm đến, thì con biết làm thể nào trong nhà Đức Chúa Trời, tức là Hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của lẽ thật vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15để nếu ta có chậm đến thì con cũng biết cách cư xử trong nhà Đức Chúa Trời, tức là Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, rường và cột của chân lý.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Nhưng nếu ta phải đến trễ thì nhờ thư nầy con sẽ biết cách xử sự thế nào trong nhà Ðức Chúa Trời, tức Hội Thánh của Ðức Chúa Trời hằng sống, là cột trụ và nền tảng của chân lý.

Bản Dịch Mới (NVB)

15phòng khi ta chậm đến, thì con biết cách cư xử trong nhà Đức Chúa Trời, là Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, là cột trụ và nền tảng của chân lý.

Bản Phổ Thông (BPT)

15để nếu ta có chậm đến thì con biết cách sống trong gia đình của Chúa. Gia đình đó là hội thánh của Thượng Đế hằng sống, cột trụ và nền tảng của chân lý.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

16Tơlơi anŭn jing sĭt biă mă yơh kơ tơlơi boh hiăp jing tơlơi Ơi Adai ră anai hơmâo pơrơđah laih jing yom prŏng biă mă tui anai:Ơi Adai pơƀuh rai laih amăng drơi jan mơnuih,Yang Bơngăt Hiam pơrơđah laih kơ tơlơi Ñu jing Ană Ơi Adai,ƀing ling jang hiam ƀuh laih Ñu,arăng pơtô pơblang laih kơ tơlơi Ñu amăng lu lŏn čar.Ƀơi lŏn tơnah arăng đaŏ kơnang laih kơ Ñu,laih anŭn Ñu đĭ glaĭ pơ adai adih laih yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm: Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt, Thì đã được Đức Thánh Linh xưng là công bình, Được thiên sứ trông thấy, Được giảng ra cho dân ngoại, Được thiên hạ tin cậy, Được cất lên trong sự vinh hiển.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Phải công nhận rằng sự mầu nhiệm của lòng tin kính thật quá lớn lao:Đấng đã được tỏ bày trong thân xác,Được Thánh Linh tuyên xưng công chính,Được các thiên sứ ngắm nhìn,Được rao giảng giữa muôn dân,Được mọi người tin nhận,Được cất lên trong vinh quang.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Mọi người đều công nhận rằng huyền nhiệm của sự tin kính thật là uyên thâm, đó là ÐấngÐược bày tỏ trong xác thịt,Ðược Ðức Thánh Linh xác chứng,Ðược các thiên sứ chiêm ngưỡng,Ðược rao giảng giữa các dân,Ðược tin thờ khắp thế gian,Ðược cất lên trong vinh hiển.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Không ai có thể phủ nhận mầu nhiệm của Đạo Chúa thật là vĩ đại: Đấng Tạo Hóa đã hiện ra trong thân xác người phàm, Được Thánh Linh tuyên xưng công chính, Được thiên sứ hằng chiêm ngưỡng Được truyền giảng giữa muôn dân, Được cả thế giới tin nhận, Được cất lên trời trong vinh quang.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Thật vậy, điều bí mật về đời đạo lý của chúng ta quả là lớn:Chúa Cứu Thế đã được tỏ ra cho chúng tatrong thân thể loài người,được Thánh Linh chứng minh rằng Ngài đáng tin,được thiên sứ trông thấy,được rao giảng cho những người không phải Do-thái,được thế gian tin nhận,và được cất lên trong vinh hiển.