So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Vajtswv Txojlus(HWB)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Vajtswv Txojlus (HWB)

1Lehaunpau-as mus rau hauv Sekhees, qhov chaw uas cov Yixalayees nyob sab qaumteb tuaj txoos ua ke tsa nws ua vajntxwv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Rô-bô-am đến Si-chem; vì cả Y-sơ-ra-ên đã hiệp lại tại Si-chem đặng tôn người làm vua.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Rô-bô-am đến Si-chem vì toàn dân Y-sơ-ra-ên đã đến đó để tôn ông lên làm vua.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Rê-hô-bô-am đến Si-chem, vì cả I-sơ-ra-ên đã đến Si-chem để lập ông làm vua.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Rô-bô-am đến Si-chem, vì cả Y-sơ-ra-ên đã đến Si-chem để lập ông lên làm vua.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Rô-bô-am đi đến Sê-chem để toàn dân Ít-ra-en cử ông lên làm vua.

Vajtswv Txojlus (HWB)

2Thaum Nenpas tus tub Yelaunpau-as uas khiav Vajntxwv Xalumoos mus nkaum rau nram tebchaws Iziv lawm, hnov xov txog zaj no, nws thiaj li rov nram tebchaws Iziv los.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Khi Giê-rô-bô-am, con trai của Nê-bát, hay điều đó, thì còn ở Ê-díp-tô, là nơi người trốn để thoát khỏi vua Sa-lô-môn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Giê-rô-bô-am, con của Nê-bát, nghe tin đó khi còn ở Ai Cập, nơi ông chạy trốn vua Sa-lô-môn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Khi Giê-rô-bô-am con của Nê-bát nghe điều đó –vì khi ấy ông còn ở Ai-cập, nơi ông đã trốn khỏi Sa-lô-môn– ông từ Ai-cập trở về.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Khi Giê-rô-bô-am con của Nê-bát nghe điều đó, vì khi ấy ông còn ở Ai-cập, là nơi ông đã trốn khỏi Sa-lô-môn, thì ông từ Ai-cập trở về.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Khi Giê-rô-bô-am nghe tin Rô-bô-am được cử lên làm vua thì ông vẫn còn ở Ai-cập, nơi ông trốn thoát khỏi Sô-lô-môn. Sau khi nghe tin Sô-lô-môn chết thì ông trở về Xê-rê-đa, thành của mình trong vùng đồi núi Ép-ra-im.

Vajtswv Txojlus (HWB)

3Tagnrho cov xeem uas nyob sab qaumteb tso neeg mus hu Yelaunpau-as tuaj, ces lawv sawvdaws txawm ua ke mus cuag Lehaunpau-as thiab hais rau nws hais tias,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Người ta sai tìm người tại đó. Giê-rô-bô-am cùng cả hội chúng Y-sơ-ra-ên đều đến tâu với Rô-bô-am rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Người ta sai mời Giê-rô-bô-am về. Rồi toàn thể hội chúng Y-sơ-ra-ên đến tâu với Rô-bô-am rằng:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Người ta phái người đến mời ông đến. Vậy Giê-rô-bô-am và toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên đến nói với Rê-hô-bô-am,

Bản Dịch Mới (NVB)

3Người ta phái người đến mời ông đến. Vậy Giê-rô-bô-am và toàn thể hội chúng Y-sơ-ra-ên đến nói với Rô-bô-am:

Bản Phổ Thông (BPT)

3Toàn dân Ít-ra-en đến nói với Rô-bô-am rằng,

Vajtswv Txojlus (HWB)

4“Koj txiv Xalumoos ua nruj ua tsiv thiab muab tej haujlwm hnyav heev rau peb ua. Yog koj txo kom peb tau ua haujlwm sib thiab pub peb muaj kev kaj siab, peb yuav txaus siab ua koj pejxeem mus li.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Thân phụ vua đã làm cho ách chúng tôi nặng quá; nhưng bây giờ vua hãy giảm nhẹ sự phục dịch khó nhọc và cái ách nặng mà thân phụ vua đã gán cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phục dịch vua.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4“Thân phụ của bệ hạ đã đặt lên chúng tôi một cái ách nặng quá. Bây giờ, xin bệ hạ giảm nhẹ khổ dịch và ách nặng nề mà thân phụ của bệ hạ đã đặt lên chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phục vụ bệ hạ.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4“Cha ngài đã đặt trên chúng tôi một ách nặng nề. Vậy bây giờ xin ngài làm nhẹ bớt gánh lao dịch nặng nhọc của cha ngài và ách nặng nề cha ngài đã đặt trên chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phục vụ ngài.”

Bản Dịch Mới (NVB)

4“Phụ vương của vua đã đặt trên chúng tôi một ách nặng nề. Vậy bây giờ xin vua hãy làm nhẹ bớt lao dịch nặng nhọc của phụ vương vua và ách nặng nề mà phụ vương vua đã đặt trên chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phục vụ vua.”

Bản Phổ Thông (BPT)

4“Cha vua bắt chúng tôi làm việc quá cực nhọc. Bây giờ xin hãy dễ dãi với chúng tôi, đừng như cha vua bắt chúng tôi làm cực thì chúng tôi sẽ phục vụ vua.”

Vajtswv Txojlus (HWB)

5Lehaunpau-as teb hais tias, “Peb hnub saum no nej rov tuaj cuag kuv, kuv mam li teb nej.” Yog li ntawd, lawv txawm rov qab mus tsev lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Người đáp với chúng rằng: Hãy lui về, trong ba ngày sẽ trở lại cùng ta. Dân sự bèn lui về.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Vua trả lời với họ: “Hãy lui về, ba ngày nữa trở lại đây gặp trẫm.” Dân chúng liền ra về.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Rê-hô-bô-am đáp với họ, “Hãy về đi, ba ngày sau hãy trở lại gặp ta.” Vậy dân ra về.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Rô-bô-am đáp với họ: “Hãy về đi, ba ngày sau hãy trở lại gặp ta.” Vậy dân chúng ra về.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Rô-bô-am đáp, “Các ngươi hãy về đi, sau ba ngày rồi trở lại gặp ta.” Vậy họ đi về.

Vajtswv Txojlus (HWB)

6Vajntxwv Lehaunpau-as mus nrog cov laus uas ibtxwm yog nws txiv Xalumoos cov tuavxam sablaj. Nws nug lawv hais tias, “Nej yuav pab tswvyim rau kuv rov mus teb cov pejxeem li cas?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Vua Rô-bô-am bàn với các trưởng lão đã hầu hạ Sa-lô-môn, cha mình, trong lúc người còn sống, mà rằng: Các ngươi bàn luận cho ta phải đáp với dân sự nầy làm sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Vua Rô-bô-am bàn với các trưởng lão đã từng hầu cận Sa-lô-môn, cha mình, lúc người còn sống. Vua hỏi: “Các ngươi góp ý để trẫm phải trả lời với dân nầy thế nào đây?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Bấy giờ Vua Rê-hô-bô-am họp các đại thần cao niên, những vị đã phục vụ dưới triều đình của Sa-lô-môn cha ông khi ông ấy còn sống. Ông hỏi họ, “Các ngươi khuyên ta phải trả lời với dân nầy thế nào?”

Bản Dịch Mới (NVB)

6Bấy giờ vua Rô-bô-am họp các đại thần cao niên, là những người đã phục vụ dưới triều của Sa-lô-môn, cha vua, khi tiên vương còn sống. Vua hỏi: “Các ngươi bảo ta phải trả lời với dân nầy thế nào đây?”

Bản Phổ Thông (BPT)

6Vua Rô-bô-am tham khảo ý kiến các bô lão là những người đã cố vấn cho vua Sô-lô-môn trong khi vua còn sống, “Các ông nghĩ tôi nên trả lời những người nầy ra sao?”

Vajtswv Txojlus (HWB)

7Lawv teb hais tias, “Yog koj xav kom cov pejxeem poog koj, mas koj yuav tau teb kom raws li lawv siab nyiam, lawv thiaj yuav ua koj cov pejxeem thiab muab siab npuab koj mus li.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Chúng thưa lại rằng: Nếu ngày nay vua làm như người đầy tớ của dân sự nầy, phục sự họ, đáp lời, trò chuyện tử tế cùng họ, thì họ sẽ làm tôi tớ vua mãi mãi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Họ tâu với vua: “Nếu ngày nay bệ hạ làm đầy tớ của dân nầy, phục vụ họ, và dùng lời lẽ ôn tồn mà nói với họ thì họ sẽ làm tôi cho bệ hạ mãi mãi.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Họ tâu với ông, “Nếu ngày nay hoàng thượng quyết định làm đầy tớ cho dân nầy và phục vụ họ, dùng lời tử tế nhã nhặn mà đối đáp với họ, họ sẽ làm tôi của hoàng thượng mãi mãi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

7Họ tâu với vua: “Nếu ngày nay vua quyết định làm đầy tớ cho dân nầy và phục vụ họ, dùng lời tử tế nhã nhặn đối đáp với họ, thì họ sẽ làm tôi của vua mãi mãi.”

Bản Phổ Thông (BPT)

7Họ khuyên, “Nếu vua trở nên như tôi tớ họ hôm nay thì họ sẽ hết lòng phục vụ vua. Nếu vua trả lời ôn hòa với họ thì họ sẽ phục vụ vua mãi mãi.”

Vajtswv Txojlus (HWB)

8Tiamsis Lehaunpau-as tsis yuav tej lus uas cov laus ntawd qhia, nws txawm mus nrog cov tuavxam hluas uas nrog nws ib phaum sablaj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Nhưng Rô-bô-am không theo mưu của các trưởng lão đã bàn cho mình; bàn nghị cùng các kẻ trai trẻ đồng lớn lên với mình, và hầu hạ mình,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Nhưng Rô-bô-am không đếm xỉa gì đến ý kiến của các trưởng lão đã bàn với mình, lại đi hỏi ý kiến những người trẻ cùng lứa tuổi với vua và đang hầu cận vua.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Nhưng ông chẳng coi những lời khuyên của các vị đại thần cao niên ra gì.Sau đó ông bàn luận với những người trẻ tuổi, những người lớn lên đồng thời với ông và đang phục vụ ông.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Nhưng vua chẳng coi những lời khuyên của các đại thần cao niên ra gì. Vua bàn luận với những người trẻ, là những người lớn lên đồng thời với mình, và đang phục vụ vua.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Nhưng Rô-bô-am gạt bỏ lời khuyên ấy của họ. Vua lại đi hỏi ý kiến của những người trẻ cùng lớn lên với mình và làm cố vấn cho mình.

Vajtswv Txojlus (HWB)

9Nws nug lawv hais tias, “Nej pab kuv tuav tswvyim saib yuav teb li cas rau cov pejxeem uas tuaj thov kuv hais tias, ‘Thov koj muab tej haujlwm hnyav uas koj txiv muab rau peb ua txo kom sib mentsis?’ ”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9mà rằng: Dân sự nầy đã tâu với ta rằng: Hãy giảm nhẹ cái ách mà thân phụ vua đã gán cho chúng tôi; vậy, các ngươi bàn luận cho ta phải đáp với chúng nó làm sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Vua hỏi họ: “Dân nầy đã tâu với trẫm rằng: ‘Hãy giảm nhẹ cái ách mà thân phụ của bệ hạ đã đặt lên chúng tôi.’ Vậy, các ngươi góp ý cho trẫm phải trả lời với họ thế nào?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Ông hỏi họ, “Các ngươi khuyên chúng ta phải trả lời thế nào với dân nầy, những kẻ đã nói với ta rằng, ‘Xin làm nhẹ bớt cái ách cha ngài đã đặt trên chúng tôi’?”

Bản Dịch Mới (NVB)

9Vua hỏi họ: “Các ngươi bảo chúng ta phải trả lời thế nào với dân nầy, là những người đã nói với ta rằng: ‘Xin hãy làm cho nhẹ bớt cái ách mà phụ vương của vua đã đặt trên chúng tôi?’ ”

Bản Phổ Thông (BPT)

9Rô-bô-am hỏi họ, “Mấy anh nghĩ sao? Ta phải trả lời với những người yêu cầu ta, ‘Xin đừng như cha vua bắt chúng tôi làm việc cực nhọc’ như thế nào?”

Vajtswv Txojlus (HWB)

10Lawv teb hais tias, “Koj teb rau cov pejxeem li no hais tias, ‘Kuv tus ntiv tes rwgqab tseem loj dua kuv txiv lub duav!’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Các gã trai trẻ đồng lớn lên với người đáp rằng: Dân sự nầy đã tâu với vua rằng: Thân phụ vua khiến ách chúng tôi nặng; vua hãy làm cho nó ra nhẹ; vua phải đáp lại cùng chúng như vầy: Ngón tay út ta còn lớn hơn lưng của cha ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Những người trẻ cùng lứa tuổi với vua tâu: “Dân nầy đã xin với bệ hạ rằng: ‘Thân phụ của bệ hạ đã đặt lên chúng tôi một ách nặng nề, mong bệ hạ giảm nhẹ ách cho chúng tôi.’ Vậy, xin bệ hạ trả lời với họ như thế nầy: ‘Ngón tay út của ta còn mập hơn vòng bụng của cha ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Những người trẻ lớn lên đồng thời với ông tâu, “Xin hoàng thượng hãy nói như thế nầy với dân nầy, tức những kẻ đã nói với hoàng thượng, ‘Cha ngài đã bắt chúng tôi mang một ách nặng nề, bây giờ xin ngài làm cho ách chúng tôi nhẹ bớt,’ xin hoàng thượng hãy bảo họ, ‘Ngón tay út của ta còn lớn hơn cái lưng của cha ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Những người trẻ lớn lên đồng thời với vua tâu: “Xin vua hãy nói với dân nầy, là những người đã nói với vua: ‘Phụ vương của vua đã bắt chúng tôi mang một ách nặng nề, bây giờ xin vua hãy làm cho ách chúng tôi được nhẹ bớt,’ thì vua hãy nói với họ rằng, ‘Ngón tay út của ta còn lớn hơn cái lưng của cha ta.’

Bản Phổ Thông (BPT)

10Những người trẻ đã lớn lên với vua khuyên, “Đối với những kẻ nói với bệ hạ, ‘Cha vua bắt chúng tôi làm việc cực nhọc. Xin hãy nới tay cho chúng tôi dễ thở đôi chút’ thì hãy trả lời với họ như sau, ‘Ngón tay út ta còn lớn hơn thắt lưng của cha ta.

Vajtswv Txojlus (HWB)

11Hais rau lawv hais tias, ‘Kuv txiv muab tej haujlwm hnyav heev rau nej ua; kuv tseem yuav muab tej haujlwm uas hnyav tshaj ntawd rau nej ua thiab. Kuv txiv muab hlua tsaj nplawm nej xwb; tiamsis kuv yuav muab hlua tawv nplawm nej.’ ”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Vậy, cha ta đã gán một cái ách nặng cho các ngươi, ta sẽ làm cái ách các ngươi thêm nặng hơn nữa; cha ta sửa phạt các ngươi bằng roi da, ta sẽ sửa phạt các ngươi bằng roi bọ cạp.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Cha ta đã đặt một cái ách nặng nề cho các ngươi, ta sẽ làm cho ách các ngươi nặng nề hơn nữa. Cha ta đã trừng phạt các ngươi bằng roi da, ta sẽ trừng phạt các ngươi bằng roi bọ cạp’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Này, nếu cha ta đã đặt trên các ngươi một ách nặng nề, ta sẽ chất thêm cho ách các ngươi càng nặng hơn. Cha ta đã trừng phạt các ngươi bằng roi, nhưng ta sẽ trừng phạt các ngươi bằng bọ cạp.’”

Bản Dịch Mới (NVB)

11Nầy, nếu cha ta đã đặt một ách nặng nề trên các ngươi, thì ta sẽ chất thêm ách các ngươi nặng hơn nữa. Cha ta trừng phạt các ngươi bằng roi, nhưng ta sẽ trừng phạt các ngươi bằng bọ cạp.”

Bản Phổ Thông (BPT)

11Cha ta bắt các ngươi làm việc cực nhọc, ta còn bắt các ngươi làm việc cực hơn nữa. Cha ta đánh các ngươi bằng roi thường, nhưng ta sẽ đánh các ngươi bằng roi móc sắt.’”

Vajtswv Txojlus (HWB)

12Peb hnub tom qab Yelaunpau-as thiab cov pejxeem rov tuaj cuag Vajntxwv Lehaunpau-as raws li nws hais rau lawv lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Ngày thứ ba, Giê-rô-bô-am và cả dân sự đều đi đến Rô-bô-am, y như vua đã biểu rằng: Hãy trở lại cùng ta trong ba ngày.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Ba ngày sau, Giê-rô-bô-am cùng tất cả dân chúng đến gặp vua Rô-bô-am như vua đã hẹn rằng: “Ba ngày nữa hãy trở lại gặp trẫm.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Đến ngày thứ ba Giê-rô-bô-am và toàn dân trở lại gặp Rê-hô-bô-am như lời ông đã nói, “Ba ngày sau hãy trở lại gặp ta.”

Bản Dịch Mới (NVB)

12Vậy ngày thứ ba Giê-rô-bô-am và toàn dân đến gặp Rô-bô-am, như lời vua đã nói: “Ba ngày sau hãy đến gặp ta.”

Bản Phổ Thông (BPT)

12Vì Rô-bô-am bảo họ, “Ba ngày nữa trở lại đây.” Cho nên sau ba ngày Giê-rô-bô-am và toàn dân trở lại gặp Rô-bô-am.

Vajtswv Txojlus (HWB)

13Vajntxwv tsis yuav tej lus uas cov laus qhia, nws thiaj hais lus hnyav rau cov pejxeem,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Vua đáp lời với dân sự cách xẳng xớm, không kể các lời bàn luận của các trưởng lão,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Vua nói với dân chúng một cách gay gắt. Không đếm xỉa gì đến lời bàn của các trưởng lão,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Vua đáp lời dân một cách xẳng xớm, và chẳng màng gì đến những lời khuyên của các vị đại thần cao niên.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Vua đáp lời dân chúng cách xẳng xớm. Vua chẳng màng gì đến những lời khuyên của các đại thần cao niên.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Vua Rô-bô-am ăn nói cộc cằn với họ vì vua đã gạt bỏ lời khuyên của các bô lão.

Vajtswv Txojlus (HWB)

14raws li cov tuavxam hluas qhia. Nws hais rau cov pejxeem hais tias, “Kuv txiv muab tej haujlwm hnyav heev rau nej ua; kuv tseem yuav muab tej haujlwm uas hnyav tshaj ntawd rau nej ua thiab. Kuv txiv muab hlua tsaj nplawm nej xwb; tiamsis kuv yuav muab hlua tawv nplawm nej!”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14và theo mưu các kẻ trai trẻ mà đáp lại cùng chúng rằng: Cha ta đã khiến cho ách các ngươi nặng nề; ta sẽ làm ách các ngươi càng nặng nề hơn nữa. Cha ta có sửa phạt các ngươi bằng roi da, ta sẽ sửa phạt các ngươi bằng roi bọ cạp.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14vua trả lời họ theo ý kiến của những người trẻ rằng: “Cha trẫm đã đặt lên các ngươi một ách nặng nề, trẫm sẽ làm cho ách các ngươi càng nặng nề hơn nữa. Cha trẫm đã trừng phạt các ngươi bằng roi da, trẫm sẽ trừng phạt các ngươi bằng roi bọ cạp.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Ông đáp với họ theo lời khuyên của những người trẻ tuổi, “Cha ta đã đặt trên các ngươi một ách nặng nề, ta sẽ chất thêm cho ách các ngươi càng nặng hơn. Cha ta đã trừng phạt các ngươi bằng roi, nhưng ta sẽ trừng phạt các ngươi bằng bọ cạp.”

Bản Dịch Mới (NVB)

14Vua đáp với họ theo lời khuyên của những người trẻ: “Cha ta đã đặt một ách nặng nề trên các ngươi, ta sẽ chất thêm cho ách các ngươi nặng hơn nữa. Cha ta trừng phạt các ngươi bằng roi, nhưng ta sẽ trừng phạt các ngươi bằng bọ cạp.”

Bản Phổ Thông (BPT)

14Vua nghe theo lời khuyên của bọn trẻ và trả lời với dân chúng, “Cha ta bắt các ngươi làm việc cực nhọc, ta còn bắt các ngươi làm cực hơn nữa. Cha ta quất các ngươi bằng roi thường còn ta sẽ quất các ngươi bằng roi móc sắt.”

Vajtswv Txojlus (HWB)

15Qhov uas vajntxwv tsis mloog cov pejxeem lus ntawd twb yog ua kom tiav raws li tej lus uas tus TSWV kom tus cev Vajtswv lus Ahiyas uas nyob hauv lub nroog Silaus mus hais rau Nenpas tus tub Yehaunpau-as ntag.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Như vậy, vua không khứng nghe lời dân sự, vì điều đó bởi Đức Giê-hô-va dẫn đến, đặng làm cho ứng nghiệm lời Ngài cậy A-hi-gia ở Si-lô mà phán cho Giê-rô-bô-am, con trai của Nê-bát.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Như vậy, vua đã không nghe lời thỉnh cầu của dân chúng, vì các biến cố đó do Đức Giê-hô-va cho phép xảy ra để làm ứng nghiệm lời Ngài đã phán về Giê-rô-bô-am, con của Nê-bát, qua A-hi-gia, người Si-lô.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Vậy vua chẳng nghe theo lời yêu cầu của dân, bởi đó là việc CHÚA cho xảy ra, để làm ứng nghiệm lời Ngài, mà CHÚA đã cậy A-hi-gia người Si-lô-ni nói trước với Giê-rô-bô-am con của Nê-bát.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Vậy vua chẳng nghe theo lời của dân, bởi vì đó là việc Chúa khiến xảy ra, để làm ứng nghiệm lời của Ngài, mà Chúa đã cậy A-hi-gia, người ở Si-lô, nói với Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Vậy vua không thèm nghe lời yêu cầu của dân chúng. CHÚA khiến việc nầy xảy ra để giữ lời hứa Ngài cùng Giê-rô-bô-am, con Nê-bát qua A-hi-gia, tiên tri ở Si-lô.

Vajtswv Txojlus (HWB)

16Thaum cov pejxeem pom hais tias vajntxwv tsis mloog lawv tej lus lawm, lawv thiaj qw hais tias, “Muaj qabhau dabtsi mus nrog Daviv thiab nws tsev nyuag neeg ntawd ua ke! Lawv twb tsis tau ua ib yam dabtsi pab peb li los sav? Cov Yixalayees, cia li rov qab mus tsev los mas! Cia Lehaunpau-as rov kav nws xwb thiaj zoo!”Yog li ntawd, cov Yixalayees thiaj ntxeev siab

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Khi cả Y-sơ-ra-ên thấy vua không khứng nghe lời họ, bèn đáp cùng người rằng: Chúng ta có phần gì cùng Đa-vít? Chúng ta chẳng có cơ nghiệp chi với con trai Y-sai. Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy trở về trại mình đi. Ớ Đa-vít! Từ rày ngươi khá coi chừng nhà của ngươi. Như vậy Y-sơ-ra-ên đều rút về các trại của họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Khi thấy vua không chịu nghe lời thỉnh cầu của họ thì toàn dân Y-sơ-ra-ên nói với vua:“Chúng ta có phần gì cùng Đa-vít?Chúng ta chẳng có sản nghiệp gì với con của Gie-sê.Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy trở về trại mình đi.Hỡi Đa-vít! Từ nay hãy coi chừng nhà của ngươi.”Rồi dân Y-sơ-ra-ên rút về các trại của họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Khi toàn dân I-sơ-ra-ên thấy vua không nghe theo họ, họ nói với vua, “Chúng ta có được chia phần gì với Ða-vít chăng? Chúng ta chẳng hưởng được gì với con cháu của Giê-se cả. Hỡi I-sơ-ra-ên, ai nấy hãy trở về trại mình. Hỡi Ða-vít, từ nay khá coi chừng nhà ông.”Thế là dân I-sơ-ra-ên trở về trại của họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Khi toàn dân Y-sơ-ra-ên thấy vua không nghe theo họ, thì dân chúng nói với vua: “Chúng ta nào có phần gì với Đa-vít? Chúng ta nào có hưởng được gì với con cháu của Y-sai. Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trở về trại mình. Hỡi Đa-vít, từ nay khá giữ lấy nhà của ngươi.” Vậy dân Y-sơ-ra-ên trở về trại của họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Khi toàn dân Ít-ra-en thấy vua mới lên ngôi không thèm đếm xỉa đến mình liền bảo vua,“Chúng ta không có phần gì với Đa-vít!Chúng ta chẳng có dính dáng gì với con trai Gie-xê cả!Hỡi dân Ít-ra-en, ai về nhà nấy đi!Hãy để cho thân nhân Đa-vít cai trị dân của người!”Thế là dân Ít-ra-en đi về nhà.

Vajtswv Txojlus (HWB)

17cia Lehaunpau-as ua vajntxwv kav cov neeg uas nyob hauv lub xeev Yudas xwb.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Nhưng về dân Y-sơ-ra-ên ở tại các thành Giu-đa, thì Rô-bô-am cai trị họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Còn những người Y-sơ-ra-ên đang cư ngụ trong các thành Giu-đa thì Rô-bô-am cai trị họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Nhưng Rê-hô-bô-am vẫn trị vì trên những người I-sơ-ra-ên đang cư ngụ trong các thành ở Giu-đa.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Nhưng Rô-bô-am trị vì trên những người Y-sơ-ra-ên đang cư ngụ trong các thành ở Giu-đa.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Nhưng Rô-bô-am vẫn cai trị trên dân Ít-ra-en sống trong các thị trấn xứ Giu-đa.

Vajtswv Txojlus (HWB)

18Ces Vajntxwv Lehaunpau-as thiaj tso Adaunilas, tus uas saib cov tubzog mus cuag cov Yixalayees, tiamsis lawv muab pobzeb ntaus nws tuag lawm. Thaum muaj tej no lawm, Lehaunpau-as thiaj khiav ceev nrooj mus nce nws lub tsheb nees thiab rov qab mus rau nram lub nroog Yeluxalees lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Bấy giờ, Rô-bô-am sai A-đô-ram là người coi sóc việc cống thuế đến cùng chúng; nhưng cả Y-sơ-ra-ên ném đá người chết. Vua Rô-bô-am lật đật lên xe, trốn về Giê-ru-sa-lem.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Khi vua Rô-bô-am sai A-đô-ni-ram, người phụ trách lực lượng lao dịch, đến với dân chúng thì toàn thể Y-sơ-ra-ên ném đá ông chết. Vua Rô-bô-am vội vàng lên xe chạy trốn về Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Khi Vua Rê-hô-bô-am sai A-đô-ram, quan trông coi việc cưỡng bách lao động, đến với dân, thì dân I-sơ-ra-ên ném đá ông ấy chết. Vua Rê-hô-bô-am liền vội vàng lên xe chạy trốn về Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Khi vua Rô-bô-am sai A-đô-ram, quan chỉ huy việc cưỡng bách lao động, đến với dân chúng, thì dân Y-sơ-ra-ên ném đá ông chết. Vua Rô-bô-am liền vội vàng lên xe chạy trốn về Giê-ru-sa-lem.

Bản Phổ Thông (BPT)

18A-đô-ram coi sóc đám lao công cưỡng bách. Khi Rô-bô-am sai ông đến cùng dân Ít-ra-en thì dân chúng ném đá ông chết. Vua Rô-bô-am liền lên quân xa chạy thoát về Giê-ru-sa-lem.

Vajtswv Txojlus (HWB)

19Txij hnub ntawd los, cov Yixalayees uas nyob sab qaumteb thiaj ntxeev siab rau Daviv cov xeebntxwv los li lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Ấy vậy, Y-sơ-ra-ên phản nghịch nhà Đa-vít cho đến ngày nay.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Từ đó, người Y-sơ-ra-ên chống lại nhà Đa-vít cho đến ngày nay.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Vậy dân I-sơ-ra-ên đã nổi loạn chống lại nhà Ða-vít cho đến ngày nay.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Vậy Y-sơ-ra-ên đã làm loạn nghịch lại nhà Đa-vít cho đến ngày nay.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Từ đó trở đi, Ít-ra-en chống nghịch cùng nhà Đa-vít.

Vajtswv Txojlus (HWB)

20Thaum cov Yixalayees hnov hais tias, Yelaunpau-as rov nram tebchaws Iziv los lawm, lawv thiaj caw nws tuaj nrog lawv sablaj, thiab lawv muab nws tsa ua cov Yixalayees tus vajntxwv. Tsuas yog tshuav cov Yudas tib xeem thiaj tseem muab siab npuab Daviv cov xeebntxwv xwb.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Khi dân Y-sơ-ra-ên hay rằng Giê-rô-bô-am đã trở về, bèn sai sứ mời người đến hội mình, và lập người làm vua trên cả Y-sơ-ra-ên. Chỉ có chi phái Giu-đa cứ theo nhà Đa-vít mà thôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Khi nghe tin Giê-rô-bô-am đã trở về thì dân Y-sơ-ra-ên họp đại hội, và cho người mời ông đến để tôn ông làm vua trên toàn thể Y-sơ-ra-ên. Không ai theo nhà Đa-vít cả, ngoại trừ bộ tộc Giu-đa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Khi cả dân I-sơ-ra-ên nghe rằng Giê-rô-bô-am đã trở về, họ sai người mời ông đến với hội chúng, và họ lập ông làm vua trên I-sơ-ra-ên. Không còn ai đi theo nhà Ða-vít, ngoại trừ chi tộc Giu-đa.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Khi cả dân Y-sơ-ra-ên nghe rằng Giê-rô-bô-am đã trở về, thì họ cho người mời ông đến với hội chúng và lập ông làm vua trên Y-sơ-ra-ên. Không một ai đi theo nhà Đa-vít, ngoại trừ chi tộc Giu-đa mà thôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Khi dân Ít-ra-en nghe tin Giê-rô-bô-am đã trở về thì họ mời ông đến dự một buổi họp và cử ông làm vua trên Ít-ra-en. Chỉ có một mình chi tộc Giu-đa là còn theo nhà Đa-vít mà thôi.

Vajtswv Txojlus (HWB)

21Thaum Lehaunpau-as los txog rau hauv lub nroog Yeluxalees, nws thiaj txhij tau ib puas yim caum txhiab leej tubrog uas siab tawv heev hauv xeem Yudas thiab xeem Npeenyamees. Nws yuam kom lawv mus tua cov Yixalayees sab qaumteb thiab txeeb kom tau lub tebchaws rov los rau nws kav.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Rô-bô-am đến Giê-ru-sa-lem nhóm hết thảy nhà Giu-đa và chi phái Bên-gia-min, số là một trăm tám mươi ngàn người lính chiến kén chọn, toan tranh chiến cùng nhà Y-sơ-ra-ên đặng bắt nước phục lại Rô-bô-am, con trai Sa-lô-môn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Về đến Giê-ru-sa-lem, Rô-bô-am triệu tập toàn thể nhà Giu-đa và bộ tộc Bên-gia-min được một trăm tám mươi nghìn quân tinh nhuệ, định giao chiến với nhà Y-sơ-ra-ên để khôi phục vương quyền cho Rô-bô-am, con của Sa-lô-môn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Khi Rê-hô-bô-am về đến Giê-ru-sa-lem, ông liền triệu tập toàn thể nhà Giu-đa và chi tộc Bên-gia-min, được một trăm tám mươi ngàn tinh binh, để tiến đánh nhà I-sơ-ra-ên, hầu tái lập vương quốc dưới quyền Rê-hô-bô-am con của Sa-lô-môn.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Khi Rô-bô-am đến Giê-ru-sa-lem, vua liền triệu tập toàn thể nhà Giu-đa và chi tộc Bên-gia-min, được một trăm tám mươi ngàn tinh binh, để đánh lại nhà Y-sơ-ra-ên, nhằm tái lập vương quốc dưới quyền Rô-bô-am là con của Sa-lô-môn.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Khi Rô-bô-am đến Giê-ru-sa-lem liền tập họp một trăm tám mươi ngàn lính thiện chiến từ các chi tộc Giu-đa và Bên-gia-min. Ông muốn đánh dân Ít-ra-en để lấy nước về lại cho mình.

Vajtswv Txojlus (HWB)

22Tiamsis Vajtswv hais rau Semayas uas yog tus cev Vajtswv lus

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Nhưng Đức Chúa Trời phán cùng Sê-ma-gia, người của Đức Chúa Trời, rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Nhưng có lời Đức Chúa Trời đến với Sê-ma-gia, người của Đức Chúa Trời:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Nhưng có lời của Ðức Chúa Trời đến với Sê-ma-gia, người của Ðức Chúa Trời, rằng,

Bản Dịch Mới (NVB)

22Nhưng có lời của Đức Chúa Trời đến với Sê-ma-gia, người của Đức Chúa Trời, rằng:

Bản Phổ Thông (BPT)

22Nhưng Thượng Đế phán cùng Sê-ma-gia, người của Thượng Đế rằng,

Vajtswv Txojlus (HWB)

23kom coj tej lus no mus hais rau Lehaunpau-as thiab tagnrho cov neeg uas yog xeem Yudas thiab xeem Npeenyamees hais tias:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Hãy nói cùng Rô-bô-am, con trai Sa-lô-môn, vua Giu-đa, cùng hết thảy nhà Giu-đa, Bên-gia-min, và phần dân sự còn lại, mà rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23“Hãy nói với Rô-bô-am, con của Sa-lô-môn, vua Giu-đa, cùng toàn thể nhà Giu-đa, Bên-gia-min và dân chúng còn lại rằng:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23“Hãy nói với Rê-hô-bô-am con của Sa-lô-môn vua Giu-đa, với toàn thể nhà Giu-đa và Bên-gia-min, và với toàn dân còn lại rằng:

Bản Dịch Mới (NVB)

23“Rô-bô-am, con của Sa-lô-môn, vua Giu-đa nói cùng toàn thể nhà Giu-đa, Bên-gia-min và toàn thể dân chúng:

Bản Phổ Thông (BPT)

23“Hãy đi bảo Rô-bô-am, con trai Sô-lô-môn, vua Giu-đa, cùng cả dân Giu-đa và Bên-gia-min và toàn dân rằng,

Vajtswv Txojlus (HWB)

24“Nej tsis txhob mus tua nej cov kwvtij uas yog cov Yixalayees hlo li. Nej sawvdaws cia li rov qab mus tsev. Yeej yog kuv pom zoo thiaj muaj tej xwm no tshwmsim tuaj.” Lawv mloog tus TSWV tej lus thiab lawv nyias txawm rov mus nyias tsev lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Đức Giê-hô-va phán như vầy: Các ngươi chớ đi lên đánh anh em mình, là dân Y-sơ-ra-ên. Mỗi người hãy trở về nhà mình, vì sự nầy bởi ta mà xảy đến. Chúng vâng theo lời Đức Giê-hô-va mà trở về theo mạng lịnh của Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Đây là điều Đức Giê-hô-va phán: ‘Các ngươi chớ đi lên đánh anh em mình, là dân Y-sơ-ra-ên. Mỗi người hãy trở về nhà mình, vì điều nầy do Ta cho phép xảy đến.’” Vậy, họ vâng theo mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va mà trở về.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24CHÚA phán thế nầy: Các ngươi không được đi lên đánh anh em các ngươi, người I-sơ-ra-ên. Ai nấy hãy trở về nhà mình, vì việc nầy do Ta mà đến.” Vậy họ nghe theo lời CHÚA và trở về nhà, theo như lời CHÚA đã dạy bảo.

Bản Dịch Mới (NVB)

24‘Chúa phán như vầy: Các ngươi không được đi lên đánh anh em của các ngươi là dân Y-sơ-ra-ên. Mọi người hãy về nhà mình, vì việc nầy do Ta mà đến.’ ” Vậy họ nghe theo lời của Chúa và trở về lại nhà mình, theo như lời của Chúa đã dạy bảo.

Bản Phổ Thông (BPT)

24‘CHÚA bảo các ngươi không nên đi đánh người Ít-ra-en là anh em mình. Mỗi người các ngươi hãy đi về nhà vì chuyện nầy do ta mà xảy ra.’” Vậy họ vâng mệnh lệnh CHÚA và đi về nhà theo như CHÚA truyền.

Vajtswv Txojlus (HWB)

25Cov Yixalayees tus Vajntxwv Yelaunpau-as mus txhim ntsayeej thaiv lub nroog Sekhees uas nyob pem laj roob Efalayees, thiab nws nyob ped tau ib ntu. Ces nws muab lub nroog ntawd tso tseg thiab mus kho tau lub nroog Penuyees.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Giê-rô-bô-am bèn xây cất Si-chem trên núi Ép-ra-im, và ở tại đó. Đoạn từ đó người đi ra xây cất Phê-nu-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Giê-rô-bô-am xây thành Si-chem trong vùng đồi núi Ép-ra-im và ở tại đó. Rồi vua rời thành nầy đi xây thành Phê-nu-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Khi ấy Giê-rô-bô-am xây cất Thành Si-chem trong miền Cao Nguyên Ép-ra-im và ở tại đó. Rồi từ đó ông đi ra xây cất Thành Pê-nu-ên.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Khi ấy Giê-rô-bô-am xây cất thành Si-chem, trong miền đồi núi Ép-ra-im, và ở tại đó. Rồi từ đó vua đi ra xây cất thành Phê-nu-ên.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Giê-rô-bô-am biến Sê-chem trong vùng núi Ép-ra-im thành một thành kiên cố, và sống ở đó. Ông cũng đi đến tăng cường thành Phê-nu-ên.

Vajtswv Txojlus (HWB)

26-27Nws xav hais tias, “Yog kuv cov pejxeem pheej mus tua tsiaj fij rau tus TSWV nyob nram lub Tuamtsev hauv lub nroog Yeluxalees, nyob tsam lawv yuav cia li muab siab npuab cov Yudas tus vajntxwv Lehaunpau-as, ces lawv yuav muab kuv tua povtseg.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Bấy giờ, Giê-rô-bô-am nói thầm rằng: Hoặc nước sẽ trở về nhà Đa-vít chăng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Bấy giờ, Giê-rô-bô-am tự nhủ: “Không khéo vương quốc có thể lại trở về với nhà Đa-vít.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Sau đó Giê-rô-bô-am tự nhủ, “Cứ như thế nầy thì có ngày vương quốc sẽ trở về lại nhà Ða-vít mất!

Bản Dịch Mới (NVB)

26Đoạn Giê-rô-bô-am tự nhủ: “Như thế nầy thì vương quốc sẽ trở về lại với nhà Đa-vít thôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Giê-rô-bô-am nghĩ thầm, “Nước rất có thể sẽ trở về tay nhà Đa-vít.

Vajtswv Txojlus (HWB)

26-27Nws xav hais tias, “Yog kuv cov pejxeem pheej mus tua tsiaj fij rau tus TSWV nyob nram lub Tuamtsev hauv lub nroog Yeluxalees, nyob tsam lawv yuav cia li muab siab npuab cov Yudas tus vajntxwv Lehaunpau-as, ces lawv yuav muab kuv tua povtseg.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Nếu dân sự nầy đi lên Giê-ru-sa-lem đặng tế lễ tại trong đền của Đức Giê-hô-va, thì lòng họ chắc sẽ trở về chúa của họ, là Rô-bô-am, vua Giu-đa; người ta sẽ giết ta đi và trở về với Rô-bô-am, vua Giu-đa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Nếu dân nầy cứ đi lên Giê-ru-sa-lem để dâng sinh tế trong đền thờ Đức Giê-hô-va thì lòng họ chắc sẽ quay về với chủ mình là Rô-bô-am, vua Giu-đa. Họ sẽ giết ta và quay về với Rô-bô-am, vua Giu-đa.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Vì nếu dân nầy cứ tiếp tục đi lên Giê-ru-sa-lem để dâng tế lễ trong Ðền Thờ CHÚA tại Giê-ru-sa-lem, thì sớm muộn gì lòng dân cũng sẽ quay về với vua của họ là Rê-hô-bô-am của Giu-đa. Chắc chắn họ sẽ giết ta và quay về với Vua Rê-hô-bô-am của Giu-đa.”

Bản Dịch Mới (NVB)

27Vì nếu dân nầy cứ tiếp tục lên Giê-ru-sa-lem để dâng tế lễ trong Đền Thờ của Chúa tại Giê-ru-sa-lem, thì lòng dân sẽ quay về với vua của họ là Rô-bô-am của Giu-đa. Họ sẽ giết ta và quay về với vua Rô-bô-am của Giu-đa.”

Bản Phổ Thông (BPT)

27Nếu dân chúng tiếp tục đi đến Giê-ru-sa-lem để dâng sinh tế thì họ rất có thể muốn Rô-bô-am cai trị mình. Họ sẽ giết ta rồi theo Rô-bô-am, vua Giu-đa.”

Vajtswv Txojlus (HWB)

28Tom qab uas nws xav tau li ntawd lawm, nws txawm muab kub nchuav tau ob tug mlom nyuj thiab hais rau cov pejxeem hais tias, “Nej pheej mus pehawm Vajtswv nram lub nroog Yeluxalees tau ntev los lawm. Cov Yixalayees, nej ntsia saib ob tug mlom no yog nej ob tug vajtswv uas coj nej khiav nram tebchaws Iziv los ntag!”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Vậy, vua bàn định, rồi truyền làm hai con bò con bằng vàng, và nói với dân sự rằng: Các ngươi đi lên Giê-ru-sa-lem thật khó thay! Hỡi Y-sơ-ra-ên! Nầy là các thần ngươi, đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Sau khi bàn bạc, vua truyền làm hai con bò con bằng vàng, và nói với dân chúng: “Các ngươi đi lên Giê-ru-sa-lem thật khó khăn! Hỡi Y-sơ-ra-ên! Đây là các thần đã đem các ngươi ra khỏi Ai Cập.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Vì thế vua bàn luận với các mưu sĩ và cho đúc hai con bò con bằng vàng. Ông nói với dân, “Các ngươi đi lên Giê-ru-sa-lem làm chi cho xa xôi phiền phức. Hỡi I-sơ-ra-ên, đây là thần của các ngươi, đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai-cập.”

Bản Dịch Mới (NVB)

28Vậy vua bàn luận và cho làm hai con bò con bằng vàng. Vua nói với dân chúng: “Các ngươi đi lên Giê-ru-sa-lem chi cho xa xôi. Hỡi Y-sơ-ra-ên, đây là các thần của các ngươi, là các thần đã đưa các ngươi ra khỏi xứ Ai-cập.”

Bản Phổ Thông (BPT)

28Vua Giê-rô-bô-am tham khảo ý kiến rồi cho làm hai tượng bò con bằng vàng. Ông bảo dân chúng, “Các ngươi đi lên Giê-ru-sa-lem để thờ phụng là quá xa. Hỡi Ít-ra-en, đây là các thần đã mang các ngươi ra khỏi Ai-cập.”

Vajtswv Txojlus (HWB)

29Nws coj ob tug mlom nyuj ntawd ib tug mus teeb rau hauv lub nroog Npethees ib tug mus teeb rau hauv lub nroog Das.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Người đặt con nầy tại Bê-tên, và con kia tại Đan.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Vua đặt một tượng bò con ở Bê-tên, còn tượng kia đặt ở Đan.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29Ông đặt một con ở Bê-tên và con kia ở Ðan.

Bản Dịch Mới (NVB)

29Vua đặt một con ở Bê-tên và con kia ở Đan.

Bản Phổ Thông (BPT)

29Giê-rô-bô-am đặt một con bò vàng ở thành Bê-tên, và con kia ở thành Đan.

Vajtswv Txojlus (HWB)

30Yog li ntawd, cov pejxeem thiaj ua txhaum tas, lawv mus pe ob tug mlom ntawd hauv lub nroog Npethees thiab hauv lub nroog Das.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Việc đó thành nên tội lỗi, vì dân chúng đi đến Đan đặng thờ lạy bò con ấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Điều nầy đã gây cho dân chúng phạm tội, vì họ đi đến tận Đan để thờ lạy tượng bò con ấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30Ðiều ấy đã trở thành một tội trọng, vì dân chúng đã đến tận Ðan để thờ lạy trước mặt con bò con ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

30Điều nầy đã trở thành một tội lỗi. Vì dân chúng đi đến tận Đan để thờ phượng trước con bò con ấy.

Bản Phổ Thông (BPT)

30Điều nầy trở nên tội lỗi lớn vì dân chúng đi đến Đan và Bê-tên để thờ lạy con bò vàng.

Vajtswv Txojlus (HWB)

31Yelaunpau-as tseem mus ua tej tsev teev mlom rau saum tej ncov roob thiab tsa tej neeg uas tsis yog xeem Levis ua povthawj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Giê-rô-bô-am cũng cất chùa miễu trên các nơi cao, chọn lấy người trong vòng dân chúng lập làm thầy tế lễ, không thuộc về chi phái Lê-vi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Giê-rô-bô-am còn xây cất đền miếu trên các nơi cao, chọn người trong hàng thường dân và lập họ làm thầy tế lễ, chứ không chọn người thuộc dòng dõi Lê-vi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31Ông cũng cho xây các tế đàn trên các nơi cao và bổ nhiệm các tư tế là những người từ mọi thành phần trong dân, chứ không nhất thiết là con cháu của Lê-vi.

Bản Dịch Mới (NVB)

31Vua cũng cho xây các đền miếu trên những nơi cao và bổ nhiệm các thầy tế lễ, là những người từ mọi thành phần trong dân, chứ không phải là các con cháu Lê-vi

Bản Phổ Thông (BPT)

31Giê-rô-bô-am xây các đền thờ tại những nơi thờ lạy. Ông cũng chọn những thầy tế lễ từ trong dân chúng chớ không phải trong chi tộc Lê-vi mà thôi.

Vajtswv Txojlus (HWB)

32Yelaunpau-as teem sijhawm rau lub yim hli hnub kaum tsib, cia ua hnub ua kevcai ua rooj noj rooj haus ib yam li ua nram tebchaws Yudas. Nws muab tsiaj tua hlawv rau saum lub thaj txi tus mlom nyuj uas nws teeb rau hauv lub nroog Npethees, thiab nws tsa ib co povthawj tu lub chaw teev mlom uas nws ua rau hauv lub nroog Npethees ntawd.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

32Người lại định lập trong tuần tháng tám ngày rằm, một lễ giống như lễ người ta thường dự trong xứ Giu-đa, và người dâng các của lễ trên bàn thờ. Người cũng làm như vậy tại Bê-tên, tế lễ cho hai bò con mà người đã làm nên; lại để tại Bê-tên những thầy tế lễ của các nơi cao mà người đã cất.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

32Vua lại lập một kỳ lễ vào ngày rằm tháng tám, giống như lễ được tổ chức tại Giu-đa, và dâng các sinh tế trên bàn thờ. Vua cũng làm như thế tại Bê-tên, dâng sinh tế cho tượng bò con mà vua đã làm. Vua cũng lập tại Bê-tên những thầy tế lễ của đền miếu trên các nơi cao mà vua đã xây cất.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32Giê-rô-bô-am lập ra một ngày lễ, ngày mười lăm tháng Tám, giống như ngày lễ ở Giu-đa, rồi ông đến dâng các con vật hiến tế trên bàn thờ. Ông làm điều ấy tại Bê-tên, dâng con vật hiến tế cho con bò con ông đã làm nên. Ông cũng đặt tại Bê-tên các tư tế để phục vụ tại các tế đàn trên các nơi cao ông đã xây cất.

Bản Dịch Mới (NVB)

32Giê-rô-bô-am lập một ngày lễ, vào ngày mười lăm tháng tám, giống như ngày lễ ở Giu-đa, rồi vua đến dâng các sinh tế trên bàn thờ. Vua làm điều ấy tại Bê-tên, dâng sinh tế cho con bò con mà vua đã làm nên. Vua cũng đặt tại Bê-tên các thầy tế lễ cho các đền miếu trên những nơi cao mà vua đã xây cất.

Bản Phổ Thông (BPT)

32Rồi vua đặt ra một lễ mới vào ngày mười lăm tháng tám, giống như lễ của dân Giu-đa. Trong khi đó vua dâng sinh tế trên bàn thờ cùng với sinh tế dâng cho các bò con vàng ở Bê-tên mà vua đã dựng nên. Vua cũng chọn các thầy tế lễ ở Bê-tên để phục vụ các nơi thờ phụng mà vua đã lập.

Vajtswv Txojlus (HWB)

33Thaum txog lub yim hli hnub kaum tsib, hnub uas nws teem tseg, nws txawm mus pem lub nroog Npethees thiab tua tsiaj txi tus mlom ntawd saum lub thaj ua kevcai raws li nws tau teem tseg rau cov Yixalayees lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

33Ngày rằm tháng tám, tức là tháng người tự chọn lấy, Giê-rô-bô-am đi lên bàn thờ mình đã cất tại Bê-tên. Người lập một lễ cho dân Y-sơ-ra-ên, rồi đi lên bàn thờ đặng xông hương.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

33Vào ngày rằm tháng tám là tháng mà vua đã tự ý chỉ định, Giê-rô-bô-am đi đến bàn thờ đã xây tại Bê-tên. Vua lập một kỳ lễ cho dân Y-sơ-ra-ên, rồi đến trước bàn thờ để dâng hương.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

33Ông đến bàn thờ ông đã xây tại Bê-tên vào ngày mười lăm tháng Tám, là tháng chính ông đã tự ý chỉ định. Ông lập một ngày lễ cho dân I-sơ-ra-ên, rồi lên trước bàn thờ để dâng hương.

Bản Dịch Mới (NVB)

33Vua đi đến bàn thờ mà vua đã xây tại Bê-tên vào ngày mười lăm tháng tám, tức là tháng mà chính vua đã tự ý chỉ định. Vua lập một ngày lễ cho dân Y-sơ-ra-ên, rồi vua lên trước bàn thờ mà dâng hương.

Bản Phổ Thông (BPT)

33Vậy Giê-rô-bô-am tự chọn thời gian tổ chức lễ cho dân Ít-ra-en ngày mười lăm tháng tám. Trong thời gian đó vua dâng sinh tế trên bàn thờ mình đã xây tại Bê-tên. Vua đặt ra lễ cho dân Ít-ra-en và dâng sinh tế trên bàn thờ.