So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Vajtswv Txojlus(HMOWSV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

1Ahaj txawm piav txhua yam uas Eliya ua thiab qhov uas nws xuas ntaj tua cov txiv neeb huvsi rau Yexenpee paub.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1A-háp thuật lại cho Giê-sa-bên mọi điều Ê-li đã làm, và người đã dùng gươm giết hết thảy tiên tri Ba-anh làm sao.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1A-háp thuật cho Giê-sa-bên mọi việc Ê-li đã làm, kể cả việc ông dùng gươm giết tất cả tiên tri Ba-anh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1A-háp kể cho Giê-xê-bên mọi sự Ê-li-gia đã làm, thể nào ông đã dùng gươm giết tất cả các tiên tri.

Bản Dịch Mới (NVB)

1A-háp kể cho Giê-sa-bên mọi sự Ê-li đã làm, thể nào ông đã dùng gươm giết tất cả các tiên tri.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Vua A-háp thuật cho Giê-xa-bên nghe mọi điều Ê-li đã làm và việc ông giết các nhà tiên tri bằng gươm.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

2Ces Yexenpee txawm tso ib tug xa xov mus hais rau Eliya tias, “Yog tagkis lub sijhawm no kuv tsis ua rau koj txojsia zoo ib yam li cov uas tu siav ntawd, kuj cia tej dab rau txim rau kuv thiab rau hnyav dua.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Giê-sa-bên sai một sứ giả đến Ê-li mà nói rằng: Nếu ngày mai trong giờ nầy, ta không xử mạng sống ngươi như mạng sống của một người trong chúng nó, nguyện các thần đãi ta cách nặng nề.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Giê-sa-bên sai một sứ giả đến gặp Ê-li và nói: “Nếu vào giờ nầy ngày mai, ta không xử mạng sống ngươi như mạng sống của một trong những tiên tri mà ngươi đã giết, nguyện các thần phạt ta cách nặng nề.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Giê-xê-bên bèn sai một sứ giả đến nói với Ê-li-gia, “Nguyện các thần phạt ta cách nặng nề, nếu giờ nầy ngày mai ta không làm cho mạng ngươi giống như mạng của một người trong các tiên tri ngươi đã giết.”

Bản Dịch Mới (NVB)

2Giê-sa-bên bèn sai một sứ giả đến nói với Ê-li rằng: “Nguyện các thần phạt ta cách nặng nề, nếu giờ nầy ngày mai, ta không khiến mạng ngươi giống như mạng một người trong các tiên tri ngươi đã giết.”

Bản Phổ Thông (BPT)

2Giê-xa-bên liền sai một sứ giả đến nhắn với Ê-li, “Nếu ngày mai vào giờ nầy mà ta không giết ngươi như ngươi đã giết các nhà tiên tri thì nguyện các thần phạt ta nặng nề.”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

3Ces Eliya ntshai heev, thiab sawv tsees khiav kom dim txojsia. Nws mus txog rau lub moos Npe‑awsenpa hauv Yuda tebchaws thiab tseg nws tus qhev nyob qhov ntawd.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Vì vậy, Ê-li sợ hãi, đứng dậy chạy đi đặng cứu mạng sống mình. Đến tại Bê-e-Sê-ba, thuộc về Giu-đa, người để tôi tớ mình lại đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Ê-li sợ hãi và đứng dậy chạy trốn để cứu mạng sống mình. Đến Bê-e Sê-ba thuộc Giu-đa, ông để đầy tớ mình ở lại đó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Bấy giờ Ê-li-gia sợ hãi. Ông đứng dậy và chạy trốn để cứu mạng mình. Ông đến Bê-e Sê-ba ở Giu-đa. Ông để đầy tớ ông ở lại đó.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Bấy giờ Ê-li sợ hãi. Ông đứng dậy, chạy trốn để cứu mạng. Ông đến Bê-e Sê-ba thuộc nước Giu-đa. Ông để đầy tớ ông lại đó.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Nghe vậy Ê-li hoảng sợ liền chạy cứu mạng, mang theo tên đầy tớ. Khi đến Bê-e-sê-ba thuộc Giu-đa thì Ê-li để tên đầy tớ lại đó.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

4Tiamsis nws tib leeg khiav mus ib hnub ke hauv tebchaws moj sab qhua thiab mus zaum hauv ib tsob nyuag qab ntoo ntxhov thiab thov Yawmsaub cia nws tuag, hais tias, “Txaus kuv lawm lauj! Au Yawmsaub, nimno thov koj rho kuv txojsia mus, rau qhov kuv zoo tsis dua li kuv tej poj koob yawm txwv.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Còn người vào đồng vắng, đường đi ước một ngày, đến ngồi dưới cây giếng giêng, xin chết mà rằng: Ôi Đức Giê-hô-va! đã đủ rồi. Hãy cất lấy mạng sống tôi, vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Còn ông thì đi một ngày đường nữa vào trong hoang mạc. Ông đến ngồi dưới một cây giếng giêng và cầu xin được chết: “Ôi Đức Giê-hô-va! Đã đủ rồi. Xin cất mạng sống con đi, vì con không hơn gì các tổ phụ con.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Còn ông, ông đi thêm một ngày nữa, vào sâu trong đồng hoang. Ông đến ngồi dưới bóng một cây kim tước và cầu xin được chết rằng, “Lạy CHÚA, con được như thế nầy là cũng đủ lắm rồi. Bây giờ xin Ngài cất lấy mạng sống của con, vì con không hơn gì các tổ tiên của con.”

Bản Dịch Mới (NVB)

4Còn ông, ông đi thêm bốn ngày, vào sâu trong đồng hoang. Ông đến ngồi dưới bóng một cây kim tước, và cầu xin được chết rằng: “Lạy CHÚA, con thấy đã đủ rồi. Bây giờ xin Ngài hãy cất lấy mạng sống con đi. Vì con không hơn gì các tổ phụ con.”

Bản Phổ Thông (BPT)

4Rồi ông đi bộ suốt một ngày vào sa mạc. Ông ngồi dưới gốc một bụi cây và cầu xin được chết. Ông xin, “Thôi đủ rồi Chúa ôi. Xin cho tôi chết. Tôi có hơn gì tổ tiên tôi đâu.”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

5Ces nws txawm pw tsaug zog rau hauv tsob qab ntoo ntawd, ces txawm muaj ib tug tubtxib saum ntuj los kov nws thiab hais rau nws tias, “Cia li sawv tsees los noj mov.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Đoạn, người nằm ngủ dưới cây giếng giêng. Có một thiên sứ đụng đến người và nói rằng: Hãy chỗi dậy và ăn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Rồi ông nằm ngủ dưới cây giếng giêng. Có một thiên sứ chạm vào ông và bảo: “Hãy dậy mà ăn.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Cầu nguyện xong, ông nằm dưới bóng cây kim tước đó và ngủ thiếp đi. Thình lình, một vị thiên sứ chạm vào người ông và bảo, “Hãy thức dậy và ăn.”

Bản Dịch Mới (NVB)

5Xong ông nằm dưới bóng cây kim tước đó và ngủ thiếp đi. Thình lình, một thiên sứ chạm vào người ông và bảo: “Hãy thức dậy và ăn.”

Bản Phổ Thông (BPT)

5Rồi ông nằm dưới gốc cây và ngủ. Bỗng nhiên một thiên sứ đến đụng vào người ông. Thiên sứ bảo, “Hãy thức dậy ăn.”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

6Eliya tsa muag ntsia ua ciav pom muaj ib lub ncuav ci saum tej pob zeb uas kub lug thiab muaj ib lub nyuag hub dej txawb ncaj ntawm nws taubhau. Nws txawm noj thiab haus ces rov qab pw.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Người nhìn thấy nơi đầu mình một cái bánh nhỏ nướng trên than, và một bình nước. Người ăn uống, rồi lại nằm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Ông nhìn thấy phía trên đầu mình một cái bánh nhỏ nướng trên than, và một bình nước. Ăn uống xong, ông lại nằm xuống.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Ông nhìn quanh và thấy kề nơi đầu ông nằm có một cái bánh nướng trên than lửa và một bình nước. Ông ăn bánh và uống nước, rồi nằm xuống và ngủ tiếp.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Ông nhìn quanh và thấy kề nơi đầu ông nằm có một cái bánh nướng trên than đá và một bình nước. Ông ăn bánh và uống nước, rồi nằm xuống ngủ tiếp.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Ê-li thấy gần đầu mình có một ổ bánh nướng trên than và một bình nước cho nên ông ăn uống rồi nằm ngủ lại.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

7Yawmsaub tus tubtxib saum ntuj kuj rov los dua zaum ob kov nws thiab hais tias, “Cia li sawv tsees los noj mov, koj thiaj li muaj zog taug txojkev uas koj mus.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến lần thứ nhì, đụng người và nói rằng: Hãy chỗi dậy và ăn, vì đường xa quá cho ngươi. Vậy, người chỗi dậy, ăn và uống,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến lần thứ nhì, chạm vào ông và nói: “Hãy dậy mà ăn thêm đi, vì đường còn xa lắm cho con.” Ông thức dậy và ăn uống,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Thiên sứ của CHÚA đến lần thứ nhì, chạm vào người ông, và nói, “Hãy thức dậy và ăn, vì đường còn xa lắm cho ngươi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

7Thiên sứ của CHÚA đến lần thứ nhì, chạm vào người ông và nói: “Hãy thức dậy và ăn, vì đường còn xa lắm cho ngươi.”

Bản Phổ Thông (BPT)

7Sau đó thiên sứ CHÚA đến đụng ông lần nữa và bảo, “Hãy dậy và ăn vì nếu không đường đi rất xa, ngươi khó mà chịu nổi.”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

8Nws txawm sawv tsees los noj thiab haus tag mas cov mov ntawd pub nws muaj zog mus tau plaub caug hnub plaub caug hmo li txog Vajtswv lub roob Haule.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8rồi nhờ sức của lương thực ấy, người đi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm cho đến Hô-rếp, là núi của Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8rồi nhờ lương thực ấy, ông có sức để đi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm đến Hô-rếp, là núi của Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Ông thức dậy ăn và uống; nhờ sức lực của thực phẩm đó, ông đi bộ bốn mươi ngày và bốn mươi đêm đến Hô-rếp, núi của Ðức Chúa Trời.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Ông thức dậy ăn và uống, rồi nhờ sức lực của thực phẩm đó, ông đi bộ bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, đến Hô-rếp, là núi của Đức Chúa Trời.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Vậy Ê-li ngồi dậy ăn và uống. Thức ăn giúp sức ông đi bộ bốn mươi ngày đêm cho đến núi Hô-rếp tức núi của Thượng Đế.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

9Nws mus txog ib lub qhov tsua ces txawm mus so ib hmos rau hauv.Mas Yawmsaub hais lus tuaj rau nws, thiab hais rau nws tias, “Eliya, koj ua dabtsi ntawm no?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Đến nơi, người đi vào trong hang đá, ngủ đêm ở đó. Và kìa, có lời của Đức Giê-hô-va phán với người rằng: Hỡi Ê-li, ngươi ở đây làm chi?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Đến nơi, ông vào trong hang đá và ngủ đêm ở đó. Có lời của Đức Giê-hô-va phán với ông: “Hỡi Ê-li, con đang làm gì ở đây?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9aÐến nơi, ông vào một cái động để trú ẩn và qua đêm tại đó.
9b Bấy giờ có lời của CHÚA đến với Ê-li-gia rằng, “Hỡi Ê-li-gia, ngươi làm gì ở đây?”

Bản Dịch Mới (NVB)

9Đến nơi, ông vào trú ẩn trong một cái hang, và qua đêm tại đó.
Bấy giờ có lời của CHÚA đến với Ê-li rằng: “Hỡi Ê-li, ngươi làm gì ở đây?”

Bản Phổ Thông (BPT)

9Đến đó Ê-li vào trong một hang đá để ngủ đêm.CHÚA hỏi Ê-li, “Ê-li, tại sao ngươi ở đây?”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

10Eliya hais tias, “Kuv kub siab lug rau Vajtswv Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, vim cov Yixayee muab koj tej lus cog tseg tso tseg, thiab rhuav tej thaj uas xyeem rau koj pov tseg thiab xuas ntaj tua koj cov xibhwb cev lus. Tsuas tshuav kuv tib leeg xwb los lawv tseem nrhiav txov kuv txojsia thiab.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Người thưa rằng: Tôi đã rất nóng nảy sốt sắng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân; vì dân Y-sơ-ra-ên đã bội giao ước Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên tri Ngài; chỉ một mình tôi còn lại, và họ cũng kiếm thế cất mạng sống tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Ông thưa rằng: “Con rất nhiệt thành với Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân. Vì dân Y-sơ-ra-ên đã loại bỏ giao ước Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết các nhà tiên tri của Ngài; chỉ một mình con còn lại, và họ cũng đang truy tìm để lấy mạng sống con.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Ông đáp, “Con rất nhiệt thành về CHÚA, Ðức Chúa Trời các đạo quân. Số là dân I-sơ-ra-ên đã lìa bỏ giao ước Ngài, phá đổ các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết các tiên tri Ngài; chỉ một mình con còn sót lại, thế mà bây giờ họ đang lùng bắt để lấy mạng con.”

Bản Dịch Mới (NVB)

10Ông đáp: “Con rất nhiệt thành về CHÚA, là Đức Chúa Trời Vạn Quân; vì dân Y-sơ-ra-ên đã lìa bỏ giao ước Ngài, phá đổ các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết hại các tiên tri Ngài. Chỉ còn một mình con còn sót lại, mà bây giờ họ đang lùng bắt để lấy mạng con.”

Bản Phổ Thông (BPT)

10Ông thưa, “Lạy CHÚA là Thượng Đế Toàn Năng, tôi hết lòng phục vụ Ngài nhưng dân Ít-ra-en đã phá giao ước Ngài, tiêu hủy bàn thờ Ngài và dùng gươm giết các nhà tiên tri của Ngài. Tôi là nhà tiên tri duy nhất còn sống sót, mà bây giờ họ cũng tìm cách giết tôi luôn.”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

11Mas Yawmsaub hais tias, “Cia li tawm mus sawv saum lub roob tab meeg Yawmsaub xubntiag, vim Yawmsaub yuav hla los mus.” Mas cua ntsawj hlob hlob thiab muaj zog heev ua rau tej roob tawg pleb zom zaws thiab tej pob zeb dhia dawb vog rau ntawm Yawmsaub xubntiag, tiamsis Yawmsaub tsis nyob hauv tej cua ntawd. Dhau tej cua ntawd lawm, av txawm qeeg ua zog koog, tiamsis Yawmsaub kuj tsis nyob hauv cov av qeeg ua zog koog ntawd.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Đức Chúa Trời phán với người rằng: Hãy đi ra, đứng tại trên núi trước mặt Đức Giê-hô-va. Nầy Đức Giê-hô-va đi ngang qua, có một ngọn gió mạnh thổi dữ tợn trước mặt Ngài, xé núi ra, và làm tan nát các hòn đá; nhưng không có Đức Giê-hô-va trong trận gió. Sau trận gió có cơn động đất; nhưng không có Đức Giê-hô-va trong cơn động đất.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Đức Chúa Trời phán với ông: “Hãy đi ra, đứng trên núi trước mặt Đức Giê-hô-va.” Kìa, Đức Giê-hô-va đang đi ngang qua; có một ngọn gió thổi rất mạnh, xé núi ra và làm vỡ các tảng đá trước mặt Đức Giê-hô-va, nhưng không có Đức Giê-hô-va trong ngọn gió ấy. Sau ngọn gió, có trận động đất, nhưng không có Đức Giê-hô-va trong trận động đất ấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Ngài phán, “Hãy đi ra và đứng trên núi trước mặt CHÚA; nầy, CHÚA sắp đi ngang qua đây.” Bấy giờ có một trận gió rất mạnh thổi qua, mạnh hầu như xẻ núi, đến nỗi làm đá vỡ ra từng mảnh trước mặt CHÚA, nhưng CHÚA không có trong trận gió. Sau trận gió là một cơn động đất, nhưng CHÚA cũng không có trong cơn động đất.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Ngài phán: “Hãy đi ra và đứng trên núi trước mặt CHÚA, vì Chúa sắp đi ngang qua.” Bấy giờ có một trận gió rất mạnh thổi qua, gió mạnh đến nỗi xẻ núi ra và làm vỡ đá ra từng mảnh trước mặt CHÚA, nhưng Chúa không có trong trận gió. Sau trận gió là một cơn động đất, nhưng Chúa cũng không có trong cơn động đất.

Bản Phổ Thông (BPT)

11CHÚA bảo Ê-li, “Hãy đi ra đứng trước mặt ta trên núi. Ta sẽ đi ngang qua ngươi.” Rồi sẽ có cơn gió thổi qua, mạnh đến nỗi núi nứt ra và các tảng đá lớn vỡ vụn trước mặt CHÚA. Nhưng CHÚA không có trong luồng gió. Sau trận gió sẽ có cơn động đất, nhưng không có CHÚA trong cơn động đất.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

12Dhau av qeeg ua zog koog lawm, kuj muaj hluavtaws, tiamsis Yawmsaub tsis nyob hauv cov hluavtaws ntawd. Dhau cov hluavtaws ntawd lawm muaj ib lub suab hais yau yau tuaj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Sau cơn động đất có đám lửa; nhưng không có Đức Giê-hô-va trong đám lửa. Sau đám lửa, có một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Sau trận động đất, có đám lửa, nhưng cũng không có Đức Giê-hô-va trong đám lửa ấy. Sau đám lửa, có một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Sau cơn động đất là một luồng lửa hừng, nhưng CHÚA cũng không có trong luồng lửa hừng. Sau luồng lửa hừng, có một tiếng nói êm dịu nhỏ nhẹ.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Sau cơn động đất là một luồng lửa hực, nhưng Chúa cũng không có trong luồng lửa hực đó. Sau luồng lửa hực có một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Sau cơn động đất sẽ có đám lửa, nhưng không có CHÚA trong đám lửa. Sau đám lửa có một tiếng thì thầm nho nhỏ.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

13Thaum Eliya hnov lawd, nws txawm muab nws lub tsho ntev kauv nws lub ntsej muag tawm mus sawv ntawm roob tsuas, ces txawm muaj ib lub suab hais tuaj rau nws tias, “Eliya, koj ua dabtsi ntawm no?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Khi Ê-li vừa nghe tiếng đó, thì lấy áo tơi bao phủ mặt mình, đi ra đứng tại nơi miệng hang; nầy có một tiếng phán với người rằng: Hỡi Ê-li, ngươi làm chi đây?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Vừa nghe tiếng ấy, Ê-li lấy áo choàng phủ kín mặt mình, ra đứng nơi miệng hang. Bấy giờ, có tiếng hỏi ông: “Hỡi Ê-li, con đang làm gì ở đây?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Khi Ê-li-gia nghe tiếng đó, ông vội lấy áo choàng che mặt, chạy ra, và đứng nơi cửa động. Bấy giờ có một tiếng nói với ông, “Hỡi Ê-li-gia, ngươi làm gì ở đây?”

Bản Dịch Mới (NVB)

13Khi Ê-li nghe tiếng đó, ông vội lấy áo choàng che mặt, chạy ra và đứng nơi miệng hang. Bấy giờ có một tiếng nói với ông: “Hỡi Ê-li, ngươi làm gì ở đây?”

Bản Phổ Thông (BPT)

13Khi Ê-li nghe tiếng đó liền lấy áo che mặt và đi ra ngoài đứng nơi miệng hang. Rồi có tiếng hỏi, “Ê-li, tại sao ngươi ở đây?”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

14Nws teb tias, “Kuv kub siab lug rau Vajtswv Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, vim cov Yixayee muab koj tej lus cog tseg tso tseg, thiab rhuav tej thaj uas xyeem rau koj pov tseg thiab xuas ntaj tua koj cov xibhwb cev lus. Tsuas tshuav kuv tib leeg xwb los lawv tseem nrhiav txov kuv txojsia thiab.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Người thưa rằng: Tôi rất nóng nảy sốt sắng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì dân Y-sơ-ra-ên đã bội giao ước của Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên tri Ngài; chỉ một mình tôi còn lại, và họ cũng tìm cách cất mạng sống tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Ông thưa: “Con rất nhiệt thành với Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân. Vì dân Y-sơ-ra-ên đã loại bỏ giao ước Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết các nhà tiên tri của Ngài; chỉ một mình con còn lại, và họ cũng đang truy tìm để lấy mạng sống con.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Ông đáp, “Thưa, con rất nhiệt thành về CHÚA, Ðức Chúa Trời các đạo quân. Số là dân I-sơ-ra-ên đã lìa bỏ giao ước Ngài, phá đổ các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết các tiên tri của Ngài; chỉ một mình con còn sót lại, thế mà bây giờ họ đang lùng bắt để lấy mạng con.”

Bản Dịch Mới (NVB)

14Ông đáp: “Con rất nhiệt thành về CHÚA, là Đức Chúa Trời Vạn Quân; vì dân Y-sơ-ra-ên đã lìa bỏ giao ước Ngài, phá đổ các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết hại các tiên tri Ngài. Chỉ còn một mình con còn sót lại, mà bây giờ họ đang lùng bắt để lấy mạng con.”

Bản Phổ Thông (BPT)

14Ông đáp, “Lạy CHÚA Toàn Năng, tôi hết lòng phục vụ Ngài. Nhưng dân Ít-ra-en đã phá giao ước với Ngài, tiêu hủy bàn thờ Ngài và dùng gươm giết các nhà tiên tri của Ngài. Tôi là nhà tiên tri duy nhất còn lại mà họ cũng đang tìm cách giết tôi luôn.”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

15Mas Yawmsaub hais rau nws tias, “Cia li rov qab taug koj txojkev mus rau hauv tebchaws moj sab qhua ntawm Damaxaka. Thaum koj mus txog lawd, koj cia li hliv roj tsa Haxa‑ee ua vajntxwv kav Alas tebchaws.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Nhưng Đức Giê-hô-va đáp với người rằng: Hãy bắt con đường đồng vắng đi đến Đa-mách. Khi đến rồi, ngươi sẽ xức dầu cho Ha-xa-ên làm vua Sy-ri;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Nhưng Đức Giê-hô-va phán với ông: “Hãy theo con đường hoang mạc đi đến Đa-mách. Khi đến nơi, con sẽ xức dầu cho Ha-xa-ên làm vua A-ram;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15CHÚA phán với ông, “Hãy đi, hãy trở lại con đường ngươi đã đi, đến Ðồng Hoang Ða-mách. Khi đến nơi, ngươi hãy xức dầu cho Ha-xa-ên làm vua A-ram.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Chúa bèn phán với ông: “Hãy đi, hãy trở lại con đường ngươi đã đi, mà đến vùng đồng hoang Đa-mách. Khi đến nơi, ngươi hãy xức dầu cho Ha-xa-ên làm vua A-ram.

Bản Phổ Thông (BPT)

15CHÚA phán cùng ông, “Hãy đi trở lại con đường dẫn đến sa mạc quanh thành Đa-mách. Đi vào thành và đổ dầu trên Ha-xa-ên cử người làm vua trên A-ram.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

16Thiab koj yuav hliv roj tsa Yehu uas yog Nisi tus tub ua vajntxwv kav Yixayee tebchaws. Thiab tsa Elisa uas yog Safa tus tub uas yog neeg hauv lub moos Anpee Mehaula ua xibhwb cev Vajtswv lus nyob koj chaw.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16ngươi cũng sẽ xức dầu cho Giê-hu, con trai của Nim-si, làm vua Y-sơ-ra-ên; và ngươi sẽ xức dầu cho Ê-li-sê, con trai Sa-phát, ở A-bên-Mê-hô-la, làm tiên tri thế cho ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16con cũng sẽ xức dầu cho Giê-hu, con trai của Nim-si, làm vua Y-sơ-ra-ên; và con sẽ xức dầu cho Ê-li-sê, con trai Sa-phát, ở A-bên Mê-hô-la, làm nhà tiên tri thế cho con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Ngươi hãy xức dầu cho Giê-hu con của Nim-si làm vua I-sơ-ra-ên, và ngươi cũng hãy xức dầu cho Ê-li-sa con của Sa-phát ở A-bên Mê-hô-la làm tiên tri thế cho ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Ngươi cũng hãy xức dầu cho Giê-hu, con trai Nim-si, làm vua Y-sơ-ra-ên; và ngươi cũng hãy xức dầu cho Ê-li-sê, con trai Sa-phát, ở A-bên Mê-hô-la, làm tiên tri thế cho ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Rồi đổ dầu trên Giê-hu, con trai Nim-si cử người làm vua trên Ít-ra-en. Sau đó hãy đổ đầu trên Ê-li-sê, con trai Sa-phát thuộc vùng A-bên Mê-hô-la-lên làm nhà tiên tri kế nghiệp ngươi.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

17Mas tus uas dim Haxa‑ee rab ntaj Yehu yuav muab tua. Tus uas dim Yehu rab ntaj Elisa yuav muab tua.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Ai thoát khỏi gươm của Ha-xa-ên sẽ bị Giê-hu giết; ai thoát khỏi gươm của Giê-hu sẽ bị Ê-li-sê giết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Ai thoát khỏi gươm của Ha-xa-ên sẽ bị Giê-hu giết, ai thoát khỏi gươm của Giê-hu sẽ bị Ê-li-sê giết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Ai thoát khỏi gươm của Ha-xa-ên sẽ bị Giê-hu giết; ai thoát khỏi gươm của Giê-hu sẽ bị Ê-li-sa giết.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Ai thoát khỏi gươm của Ha-xa-ên, Giê-hu sẽ giết; ai thoát khỏi gươm của Giê-hu, Ê-li-sê sẽ giết.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Ai thoát khỏi gươm Ha-xa-ên sẽ bị Giê-hu giết, còn ai thoát khỏi gươm Giê-hu sẽ bị Ê-li-sê giết.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

18Tiamsis kuv yuav tseg xya txhiab leej hauv cov Yixayee cia, yog txhua lub hauv caug uas tsis tau pe dab Npa‑as thiab txhua lub qhov ncauj uas tsis tau nwj tus dab mlom ntawd.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Nhưng ta đã để dành lại cho ta trong Y-sơ-ra-ên bảy ngàn người không có quì gối xuống trước mặt Ba-anh, và môi họ chưa hôn nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Nhưng trong Y-sơ-ra-ên, Ta đã để dành cho Ta bảy nghìn người chẳng hề quỳ gối trước thần Ba-anh, và môi họ chưa hôn nó.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Còn Ta, Ta đã để dành cho Ta bảy ngàn người trong I-sơ-ra-ên. Tất cả những người ấy chưa hề quỳ gối trước mặt Ba-anh, và môi họ chưa hề hôn nó.”

Bản Dịch Mới (NVB)

18Còn Ta, Ta đã để dành cho Ta bảy ngàn người trong Y-sơ-ra-ên. Tất cả những người nầy chưa hề quỳ gối trước Ba-anh, và môi họ chưa hề hôn nó.”

Bản Phổ Thông (BPT)

18Ta có bảy ngàn người trong Ít-ra-en chưa hề cúi lạy trước tượng Ba-anh và miệng họ chưa hôn nó.”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

19Eliya txawm tawm qhov ntawd mus. Nws mus ntsib Elisa uas yog Safa tus tub tabtom laij teb, muaj kaum ib nkawg nyuj laij ua nws ntej, nws laij nkawm uas kaum ob. Eliya txawm hla los mus thiab muab nws lub tsho ntev coj mus khwb nkaus rau Elisa.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Từ đó, Ê-li đi, gặp Ê-li-sê, con trai của Sa-phát đương cày có mười hai đôi bò trước mặt mình, chính người cầm đôi thứ mười hai. Ê-li đi ngang qua người, ném áo choàng mình trên người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Từ đó, Ê-li ra đi và thấy Ê-li-sê, con trai của Sa-phát, đang cày ruộng. Có mười hai đôi bò đang kéo cày trước mặt Ê-li-sê, và chính ông cầm đôi thứ mười hai. Ê-li đi ngang qua và ném áo choàng mình trên Ê-li-sê.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Vậy Ê-li-gia rời khỏi nơi đó và tìm được Ê-li-sa con của Sa-phát, lúc đó ông ấy đang cày. Ông ấy có mười hai đôi bò đang cày trước mặt ông và chính ông đang cầm cày đôi bò thứ mười hai. Ê-li-gia đi ngang qua và quăng chiếc áo choàng của ông trên mình ông ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Vậy Ê-li rời khỏi nơi đó và gặp Ê-li-sê, con trai Sa-phát, đang cày. Ông ấy có mười hai đôi bò đang cày trước mặt ông; chính ông đang cày đôi thứ mười hai. Ê-li đi ngang qua và quăng chiếc áo choàng của mình trên ông.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Vậy Ê-li rời nơi đó và gặp Ê-li-sê, con Sa-phát đang cày ruộng bằng một đội bò. Đội bò gồm mười hai đôi bò và chính ông đang cầm cày đôi thứ mười hai. Ê-li tiến đến gặp Ê-li-sê, cởi áo ngoài ra và choàng lên Ê-li-sê.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

20Elisa txawm tso plhuav nkawm nyuj ntawd tseg dhia raws Eliya qab thiab hais tias, “Thov cia kuv mus nwj thiab fim ncaim kuv niam kuv txiv tso kuv li nrog koj mus.” Eliya hais rau nws tias, “Cia li mus. Kuv twb ua dabtsi rau koj lawm?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Ê-li-sê bèn bỏ bò mình, chạy theo Ê-li mà nói rằng: Xin cho phép tôi hôn cha và mẹ tôi đã, đoạn tôi sẽ theo ông. Ê-li đáp: Hãy đi và trở lại; vì ta nào có làm gì cho ngươi đâu.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Ê-li-sê liền bỏ đôi bò lại, chạy theo Ê-li và nói: “Xin cho phép con hôn cha mẹ rồi con sẽ theo ông.” Ê-li đáp: “Hãy đi đi, rồi trở lại, vì ta đã làm gì ngươi đâu.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Ông ấy liền để đôi bò đó, chạy theo Ê-li-gia, và nói, “Xin thầy cho phép con về hôn chào từ giã cha mẹ con, rồi con sẽ theo thầy.”Ê-li-gia đáp, “Hãy đi rồi trở lại. Tôi có làm gì anh đâu.”

Bản Dịch Mới (NVB)

20Ông liền để đôi bò đó, chạy theo Ê-li và nói: “Xin thầy cho phép con về hôn chào từ giã cha và mẹ con, rồi con sẽ theo thầy.” Ê-li đáp: “Hãy đi, rồi trở lại. Thầy có làm gì anh đâu.”

Bản Phổ Thông (BPT)

20Ê-li-sê liền bỏ các đội bò mình và chạy theo Ê-li. Ê-li-sê bảo, “Để tôi về hôn từ biệt cha mẹ tôi đã rồi tôi sẽ theo ông.”Ê-li đáp, “Đi về đi. Tôi có cản anh đâu?”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

21Ces Elisa txawm tso qhov uas nws raws Eliya qab ntawd rov los muab nws nkawm nyuj tua, muab rab quab rauv hau nqaij nyuj pub rau tej neeg noj. Ces nws txawm sawv tsees raws Eliya qab mus thiab tu Eliya.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Ê-li-sê bèn lìa khỏi Ê-li trở về, bắt một đôi bò giết đi, và lấy cày làm củi mà nấu thịt nó, rồi cho các tôi tớ mình ăn. Đoạn, người đứng dậy, đi theo Ê-li, và hầu việc người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Rời Ê-li, Ê-li-sê về nhà bắt một đôi bò giết đi, và lấy cày làm củi nấu thịt đãi mọi người. Rồi Ê-li-sê lên đường, đi theo Ê-li và phục vụ ông.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Ê-li-sa rời khỏi Ê-li-gia, đi về nhà, và bắt đôi bò ông cày làm thịt. Ông chẻ cày làm củi để nấu thịt, đãi mọi người ăn, và mọi người đều ăn. Xong rồi, ông đứng dậy đi theo Ê-li-gia, làm đệ tử phục vụ Ê-li-gia.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Ê-li-sê rời Ê-li trở về, bắt đôi bò đang cày làm thịt; ông chẻ cày làm củi để nấu thịt, rồi đãi mọi người ăn, và mọi người đều ăn. Xong rồi ông đứng dậy đi theo Ê-li, làm môn đồ phục vụ Ê-li.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Vậy Ê-li-sê đi về bắt một cặp bò làm thịt. Ông dùng ách bằng gỗ để làm củi rồi nướng thịt phát cho mọi người. Sau khi ăn xong Ê-li-sê ra đi theo và làm phụ tá cho Ê-li.