So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Nau Brah Ndu Ngơi(BBSV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

1Tơlah nar Y-David lôch jêh, păng khĭt dăch jêh, păng ntĭnh ma Y-Salômôn kon buklâu păng, lah:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Khi ngày của Đa-vít hầu trọn, người truyền lịnh cho Sa-lô-môn, con trai mình, mà rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Khi gần đến ngày qua đời, Đa-vít truyền dạy Sa-lô-môn, con trai mình rằng:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Khi ngày Ða-vít qua đời đến gần, Ða-vít dặn dò Sa-lô-môn con trai ông rằng,

Bản Dịch Mới (NVB)

1Khi ngày Đa-vít qua đời đến gần, Đa-vít khuyên dặn Sa-lô-môn, con trai của mình rằng:

Bản Phổ Thông (BPT)

1Lúc Đa-vít gần qua đời thì ông trối với Sô-lô-môn con trai mình.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

2"Gâp lĕ dăch dâk hăn trong lĕ rngôch bu nuyh. Ăn may jêng katang jêh ri mpơl may nơm jêng du huê bunuyh kôranh!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Ta hầu đi con đường chung của cả thế gian, khá mạnh dạn và nên người trượng phu!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2“Cha sắp đi con đường mà mọi người trên thế gian phải đi. Vậy, con hãy mạnh mẽ và chứng tỏ mình là một bậc trượng phu!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2“Cha sắp đi vào con đường mọi người trên đất phải đi qua. Vậy con hãy mạnh mẽ, hãy chứng tỏ con là một bậc trượng phu,

Bản Dịch Mới (NVB)

2“Cha sắp đi vào con đường mọi người trên đất phải đi qua. Vậy con hãy mạnh mẽ, hãy chứng tỏ con là một bậc trượng phu,

Bản Phổ Thông (BPT)

2Đa-vít bảo, “Giờ qua đời của cha đã gần kề. Hãy lãnh đạo cho tốt và mạnh mẽ.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

3Djôt prăp hom nau Yêhôva Brah Ndu may ntăm, chuat tâm trong păng, jêh ri djôt prăp nau vay dôih păng, nau păng ntrŭnh, nau păng phat dôih, jêh ri nau păng mbơh, tĭng nâm chih jêh tâm nau vay Y-Môis, gay ăn may dơi chăt hao tâm lĕ nau may ƀư jêh ri ta ntŭk may hăn;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Hãy giữ điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời muốn con giữ, để đi trong đường lối Ngài, gìn giữ những luật pháp, điều răn, mạng lịnh, và sự dạy dỗ của Ngài, y như đã chép trong luật pháp của Môi-se, hầu cho con làm điều chi hay là đi nơi nào cũng đều được thành công,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Hãy giữ điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời muốn con giữ, tức là bước đi trong đường lối Ngài, gìn giữ những luật lệ, điều răn, mệnh lệnh, và sự dạy dỗ của Ngài như đã chép trong luật pháp của Môi-se, để con được thành công trong mọi việc con làm và mọi nơi con đi đến.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3và hãy để ý kỹ những gì CHÚA, Ðức Chúa Trời của con, đòi hỏi nơi con. Con hãy đi trong đường lối của Ngài, vâng giữ các mạng lịnh, điều răn, luật pháp, và quy tắc của Ngài như đã chép trong Luật Pháp Mô-sê, để con được thành công trong mọi việc con làm và trong mọi nơi con đến,

Bản Dịch Mới (NVB)

3và hãy để ý kỹ những gì CHÚA là Đức Chúa Trời của con đòi hỏi nơi con. Con hãy đi trong đường lối Ngài, vâng giữ những mạng lịnh, điều răn, luật pháp và quy tắc của Ngài như đã chép trong kinh luật Môi-se, để con được thịnh vượng trong mọi việc con làm và nơi nào con đi đến,

Bản Phổ Thông (BPT)

3Hãy vâng lời CHÚA là Thượng Đế con. Hãy vâng theo các điều đòi hỏi, mệnh lệnh, luật lệ, và qui tắc của Ngài đã ghi trong các lời giáo huấn của Mô-se. Nếu con làm những như thế thì bất cứ việc gì con làm hay con đi đâu thì con cũng sẽ thành công.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

4gay ma Yêhôva dơi ăn n'hêl nanê̆ nau păng ngơi jêh di ma gâp, lah: "Tơlah phung kon buklâu may njrăng ma trong khân păng gay hăn panăp gâp tâm nau răp jăp ma lĕ nuih n'hâm, lĕ huêng khân păng, pôri may mâu mra pưt ôh du huê buklâu thoi ntŭk may ta sưng hađăch phung Israel."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4và Đức Giê-hô-va sẽ làm ứng nghiệm lời Ngài đã phán về ta, rằng: Nhược bằng các con trai ngươi cẩn thận về đường lối mình, hết lòng, hết ý theo lẽ thật mà đi ở trước mặt ta, thì ngươi sẽ chẳng hề thiếu người ngồi trên ngôi Y-sơ-ra-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Như thế, Đức Giê-hô-va sẽ làm ứng nghiệm lời Ngài đã phán về cha rằng: ‘Nếu con cháu của con cẩn thận về đường lối mình, hết lòng, hết linh hồn bước đi một cách trung thành trước mặt Ta thì con sẽ không hề thiếu người ngồi trên ngai Y-sơ-ra-ên.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4hầu CHÚA sẽ giữ lời Ngài đã hứa với cha rằng, ‘Nếu con cháu ngươi biết cẩn trọng sống trước mặt Ta, nếu chúng hết lòng và hết linh hồn bước đi cách trung thành trước mặt Ta, ngươi sẽ không lo có một người kế vị ngồi trên ngai của I-sơ-ra-ên.’

Bản Dịch Mới (NVB)

4hầu cho Chúa sẽ giữ lời hứa của Ngài đã hứa với cha rằng: ‘Nếu hậu tự của ngươi biết cẩn trọng sống trước mặt Ta; nếu chúng hết lòng và hết tâm hồn mà bước đi cách trung thành trước mặt Ta, thì ngươi sẽ không lo có một người kế vị ngồi trên ngôi của Y-sơ-ra-ên.’

Bản Phổ Thông (BPT)

4Và nếu con vâng lời CHÚA, Ngài sẽ giữ lời hứa Ngài lập cùng ta. Ngài hứa: Nếu dòng dõi ngươi sống theo như ta dặn và hoàn toàn tin cậy ta, thì trong gia đình ngươi lúc nào cũng có người làm vua trên Ít-ra-en.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

5May hŏ gĭt đŏng ma nau Y-Jôap, kon buklâu Y-Sêruia ƀư jêh ma gâp, nau păng hŏ ƀư đah bar hê kôranh phung Israel, Y-Apner kon buklâu Y-Ner, jêh ri Y-Amasa, kon buklâu Y-Jêther. Păng hŏ nkhĭt bar hê nây, ƀư pling mham khân ôbăl dôl đăp mpăn nâm bu dôl geh nau tâm lơh. Păng hŏ ƀư pling mham bu nôk tâm lơh krêp ta rse bŭt păng vân, jêh ri ta ntâu jot păng ta jâng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Con biết sự Giô-áp, con trai Xê-ru-gia, đã làm cho cha, sự nó đã làm cho hai quan tướng của Y-sơ-ra-ên, là Áp-ne, con trai của Nê-rơ, và A-ma-sa, con trai của Giê-the, là hai người nó đã giết, làm đổ huyết ra trong lúc hòa bình như trong cơn chiến trận, và khiến cho huyết đổ ra trong chiến trận dính vào đai nó thắt lưng, cùng vào giày nó mang nơi chân.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Con cũng biết những việc Giô-áp, con trai của Xê-ru-gia, đã làm cho cha, việc hắn đã làm cho hai tướng chỉ huy quân đội Y-sơ-ra-ên là Áp-ne con của Nê-rơ, và A-ma-sa con của Giê-the. Hắn đã giết hai vị tướng ấy, làm đổ máu trong thời bình như trong thời chiến, và khiến máu ấy dính nơi đai thắt lưng của hắn và giày hắn mang nơi chân.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Ngoài ra, con cũng đã biết những việc Giô-áp con của bà Xê-ru-gia đã làm cho cha, thế nào ông ấy đã đối với hai vị chỉ huy quân đội của I-sơ-ra-ên, tức Áp-ne con của Nê-rơ và A-ma-sa con của Giê-the. Ông ấy đã giết hai người đó, làm đổ máu họ trong thời bình như thể ngoài trận mạc. Ông ấy đã làm vấy máu chiến trường trên đai lưng của ông ấy và trên giày ông ấy mang nơi chân.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Ngoài ra, con cũng biết những việc Giô-áp con trai Giê-ru-a đã làm cho cha, thế nào hắn đã đối với hai vị chỉ huy quân đội Y-sơ-ra-ên, tức là Áp-ne con trai Nê-rơ và A-ma-sa, con trai Giê-the. Hắn đã giết hai người ấy, làm đổ máu họ ra trong thời bình như thể ngoài trận mạc. Hắn đã làm vấy máu chiến trường nơi đai lưng của hắn và trên giày của hắn mang nơi chân.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Ngoài ra, con đừng quên điều Giô-áp, con Xê-ru-gia làm cho cha. Nó giết hai vị chỉ huy của quân đội Ít-ra-en: Áp-ne, con Nê-rơ, và A-ma-sa, con Gie-thê. Nó hành động như thể nó và những người ấy đang chiến đấu với nhau nhưng thật ra là đang hòa bình. Nó là tên khát máu, vấy máu đầy mình.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

6Pôri may ƀư tĭng nâm nau gĭt mĭn may tâm nau kan aơ, jêh ri lơi ta ăn bôk mbra (ndra) păng đăp mpăn hăn jŭr tâm Ƀon Phung Khĭt.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Con hãy cứ sự khôn ngoan con mà cư xử, chớ để đầu bạc nó xuống âm phủ cách bình yên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Vì vậy, hãy theo sự khôn ngoan của con mà đối xử, nhưng đừng để đầu bạc của hắn xuống âm phủ một cách bình an.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Con hãy dùng sự khôn ngoan của con mà xử sự trong việc nầy, và đừng để đầu bạc của ông ấy bình an đi xuống âm phủ.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Con hãy dựa vào sự khôn ngoan của con mà xử sự trong việc nầy, và đừng để đầu bạc của hắn bình an đi xuống âm phủ.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Hãy trừng phạt nó theo cách mà con cho là khôn ngoan nhất, đừng để nó chết già bình yên.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

7Ăn may gŭ ngao hom ma nau ueh đah phung kon buklâu Y-Barsilai, bunuyh Galaat; ăn hom khân păng sông nsum du sưng n'hanh may. Yorlah khân păng hŏ ƀư nau ueh ma gâp, dôl nôk gâp nchuăt du bơh Y-Apsalôm, nâu may.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Con hãy ở với các con trai Bát-xi-lai, người Ga-la-át, cách nhân từ cho họ ăn đồng bàn cùng con; vì chính chúng nó đã đãi cha như vậy, mà đến đón rước cha, lúc cha chạy trốn trước mặt Áp-sa-lôm, anh con.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Còn đối với các con của Bát-xi-lai, người Ga-la-át, con hãy cư xử nhân từ với họ. Hãy cho họ ăn đồng bàn với con, vì họ đã đứng bên cha lúc cha chạy trốn khỏi Áp-sa-lôm, anh con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Con hãy đối xử tốt với các con của Bác-xi-lai người Ghi-lê-át. Hãy mời họ ăn đồng bàn với con, vì họ đã đứng bên cha khi cha chạy trốn khỏi Áp-sa-lôm anh con.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Con hãy đối xử tử tế với các con trai Bát-xi-lai, người Ga-la-át; hãy để họ ăn đồng bàn với con. Vì họ đã đứng bên cha, khi cha chạy trốn khỏi Áp-sa-lôm, anh con.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Hãy tỏ lòng trung kiên đối với con cháu Bát-xi-lai ở Ghi-lê-át, cho chúng nó ăn chung bàn với con. Họ đã tiếp đón ta khi ta chạy trốn khỏi Áp-xa-lôm, anh con.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

8May tâm ban đŏng geh Y-Simei, kon bu klâu Y-Gêra, phung Benjamin, ƀon Bahurim. Păng hŏ thăm gâp ma nau rak rtăp tâm nar gâp hăn rlet ma ƀon Mahanaim, ƀiălah tơlah păng trŭnh văch tâm mâp đah gâp ta dak krong Yurdan, gâp geh ma amoh Yêhôva ŭch ton sơm ma păng pô aơ: "Gâp mâu mra nkhĭt ôh may ma đao!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Nầy còn kẻ ở với con, là Si-mê-i, con trai Ghê-ra, người Bên-gia-min, ở Ba-hu-rim, là kẻ lấy những lời độc ác mà nguyền rủa cha trong ngày cha đi đến Ma-ha-na-im; nhưng nó xuống đón cha tại Giô-đanh, thì cha đã nhân danh Đức Giê-hô-va mà thề với nó rằng: Ta sẽ chẳng giết ngươi bằng gươm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Ngoài ra, còn có Si-mê-i, con của Ghê-ra người Bên-gia-min ở Ba-hu-rim, là kẻ đã lấy những lời độc ác mà nguyền rủa cha trong ngày cha đi đến Ma-ha-na-im. Nhưng vì hắn xuống đón cha tại Giô-đanh nên cha đã nhân danh Đức Giê-hô-va mà thề với hắn rằng: ‘Trẫm sẽ không giết ngươi bằng gươm.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Con cũng có Si-mê-i con của Ghê-ra người Bên-gia-min ở Ba-hu-rim. Hắn đã lấy những lời độc địa nguyền rủa cha trong ngày cha chạy trốn đến Ma-ha-na-im, nhưng khi hắn xuống đón cha ở bờ Sông Giô-đanh, cha có nhân danh CHÚA mà thề với hắn rằng, ‘Ta sẽ không giết ngươi bằng gươm.’

Bản Dịch Mới (NVB)

8Con cũng có Si-mê-i, con trai Ghê-ra, người Bên-gia-min, ở Ba-hu-rim. Hắn đã lấy những lời độc hại rủa sả cha trong ngày cha đi đến Ma-ha-na-im, nhưng khi hắn xuống đón cha ở bờ sông Giô-đanh, cha có nhân danh Chúa mà thề với hắn rằng: ‘Ta sẽ không giết ngươi bằng gươm.’

Bản Phổ Thông (BPT)

8Và hãy nhớ rằng Si-mê-i, con Ghê-ra, người Bên-gia-min, từ Ba-hu-rim đang ở đây với con. Nó chửi rủa ta trong ngày ta chạy đến Ma-ha-na-im. Nhưng khi nó đến đón ta ở sông Giô-đanh, ta đã hứa với nó trước mặt CHÚA rằng, ‘Si-mê-i, ta sẽ không giết ngươi.’

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

9Ƀiălah may lơi ta uănh ôh păng mâu geh nau tih, yorlah may jêng du huê gĭt mĭn jêh ri blau mâm jêng nau mra ƀư ma păng. May ƀư hom ma păng jêh ri ăn păng leo bôk mbra krêp mham trŭnh tâm Ƀon Phung Khĭt."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Bây giờ, con chớ để nó khỏi phạt, vì con là khôn ngoan, biết thế nào phải xử nó: Con khá làm cho đầu bạc nó dính máu mà xuống âm phủ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Tuy nhiên, con đừng để hắn khỏi bị trừng phạt, vì con là người khôn ngoan và biết phải đối xử với hắn thể nào. Con hãy làm cho đầu bạc của hắn vấy máu mà xuống âm phủ.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Nhưng con chớ coi hắn là vô tội, vì con khôn ngoan và biết phải đối xử với hắn thể nào. Con hãy làm cho hắn phải mang đầu bạc dính máu xuống âm phủ.”

Bản Dịch Mới (NVB)

9Nhưng con chớ coi hắn là vô tội, vì con khôn ngoan và biết phải đối xử với hắn thể nào. Con hãy làm cho hắn phải mang đầu bạc dính máu mà xuống âm phủ.”

Bản Phổ Thông (BPT)

9Nhưng con chớ nên để nó thoát khỏi trừng phạt. Con là người khôn ngoan, biết đối xử với nó ra sao, nhưng con phải xử tử nó.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

10Jêh nây Y-David khĭt hăn gŭ ndrel ma phung chô che păng, jêh ri bu tâp păng tâm ƀon Y-David.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Đa-vít an giấc với các tổ phụ mình, và được chôn trong thành Đa-vít.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Đa-vít an giấc cùng các tổ phụ mình và được an táng trong thành Đa-vít.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Sau đó Ða-vít an giấc cùng các tổ tiên ông và được chôn trong Thành Ða-vít.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Rồi Đa-vít an giấc cùng các tổ phụ mình, và được chôn trong thành Đa-vít.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Rồi Đa-vít qua đời và được chôn chung với tổ tiên mình trong thành Đa-vít.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

11Rnôk Y-David chiă uăch phung Israel geh puăn jê̆t năm; păng chiă uănh ta ƀon Hêbron pơh năm jêh ri pe jê̆t ma pe năm ta ƀon Yêrusalem.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Những ngày Đa-vít trị vì trên Y-sơ-ra-ên là bốn mươi năm: Người trị vì bảy năm tại Hếp-rôn, và ba mươi ba năm tại Giê-ru-sa-lem.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Thời gian Đa-vít trị vì trên Y-sơ-ra-ên là bốn mươi năm: bảy năm tại Hếp-rôn và ba mươi ba năm tại Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Những ngày Ða-vít trị vì trên I-sơ-ra-ên là bốn mươi năm. Ông trị vì bảy năm tại Hếp-rôn và ba mươi ba năm tại Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Những ngày Đa-vít trị vì trên Y-sơ-ra-ên là bốn mươi năm. Vua trị vì bảy năm tại Hếp-rôn và ba mươi ba năm tại Giê-ru-sa-lem.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Ông cai trị trên Giê-ru-sa-lem bốn mươi năm: bảy năm ở Hếp-rôn, và ba mươi ba năm ở Giê-ru-sa-lem.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

12Pônây Y-Salômôn gŭ ta sưng hađăch mbơ̆ păng, jêh ri ƀon bri hađăch păng nâp ngăn. Y-Salômôn Ƀư Nâp Ƀon Bri Hađăch Păng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Đoạn, Sa-lô-môn ngồi trên ngai Đa-vít, cha mình, và nước người được lập rất vững bền.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Sa-lô-môn ngự trên ngai của cha mình là Đa-vít, và vương quốc của Sa-lô-môn thật vững chắc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Vậy Sa-lô-môn ngồi trên ngai Ða-vít cha ông, và vương quốc của Sa-lô-môn được thiết lập vững vàng.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Vậy Sa-lô-môn ngồi trên ngai Đa-vít, cha mình, và vương quốc của Sa-lô-môn được thiếp lập vững vàng.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Sô-lô-môn lên ngôi vua kế vị Đa-vít, cha mình và củng cố quyền hành mình trong nước.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

13Y-Adônija, kon buklâu H'Hagit hăn ma H'Batsêba, mê̆ Y-Salômôn. Jêh ri Y-Batsêba ôp păng: "May văch tât ma nau đăp mpăn lĕ?" Păng plơ̆ lah: "Ma nau đăp mpăn đŏng."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13A-đô-ni-gia, con trai Ha-ghít, đến cùng Bát-Sê-ba, mẹ của Sa-lô-môn. Bà nói: Ngươi đến có ý bình an chớ? Người thưa rằng: Phải, có ý bình an.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Bấy giờ A-đô-ni-gia, con trai của bà Ha-ghít, đến gặp bà Bát Sê-ba, mẹ của vua Sa-lô-môn. Bà hỏi: “Ngươi đến có ý bình an chăng?” Ông đáp: “Vâng, bình an.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13A-đô-ni-gia con của Hắc-ghít đến gặp Bát-sê-ba mẹ của Sa-lô-môn. Bà hỏi, “Cậu đến đây có ý bình an chăng?”A-đô-ni-gia đáp, “Thưa, bình an.”

Bản Dịch Mới (NVB)

13A-đô-ni-gia, con trai Ha-ghít đến gặp Bát-sê-ba, mẹ của Sa-lô-môn. Bà hỏi: “Ngươi đến có ý bình an chăng?” A-đô-ni-gia đáp: “Vâng, bình an.”

Bản Phổ Thông (BPT)

13Lúc đó A-đô-ni-gia, con Ha-ghít tìm đến Bát-sê-ba, mẹ Sô-lô-môn. Bát-sê-ba hỏi, “Ngươi đến trong thiện chí phải không?”A-đô-ni-gia đáp, “Phải. Đây là cuộc viếng thăm thiện chí,”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

14Jêh nây ngơi tay: "Gâp geh du nau ŭch lah ma ay." Păng lah: "Ngơi hom"

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Người lại rằng: Tôi có một lời nói cùng bà. Bà đáp: Hãy nói.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Rồi ông nói tiếp: “Tôi có việc muốn thưa với bà.” Bà đáp: “Hãy nói đi.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Rồi ông nói tiếp, “Tôi có một lời xin thưa với bà.” Bà đáp, “Hãy nói đi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

14Rồi nói tiếp: “Xin cho tôi có một lời thưa cùng bà.” Bà đáp: “Hãy nói đi.”

Bản Phổ Thông (BPT)

14“Tôi có một điều muốn nói cùng bà.”Bà đáp, “Nói đi.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

15Y-Adônija ngơi: "Ay hŏ gĭt đŏng ma ƀon bri hađăch aơ jêng ndơ gâp, jêh ri lĕ rngôch phung Israel gŭ kâp gâp dadê chiă uănh, ƀiălah ƀon bri hađăch hŏ rlơ̆ jêng nkhơng ndơ oh gâp, nây jêng tă bơh Yêhôva dơm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Người tiếp: Bà biết rằng nước vốn thuộc về tôi, và cả Y-sơ-ra-ên đều mong thấy tôi trị vì; nhưng ngôi nước đã trở nên của em tôi, vì do nơi Đức Giê-hô-va mà thuộc về người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Ông nói: “Hẳn bà biết rằng vương quyền vốn thuộc về tôi, và toàn thể Y-sơ-ra-ên đều mong thấy tôi trị vì. Nhưng vương quyền ấy đã thuộc về em tôi, vì đó là ý muốn của Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15A-đô-ni-gia nói, “Chắc bà cũng biết là vương quốc nầy đáng lý thuộc về tôi, và cả I-sơ-ra-ên đều mong đợi tôi trị vì, nhưng bây giờ vương quốc đã thuộc về của em tôi, ấy là do CHÚA đã định cho em tôi.

Bản Dịch Mới (NVB)

15A-đô-ni-gia nói: “Chắc bà cũng biết là vương quốc nầy đáng lý thuộc về tôi, và cả Y-sơ-ra-ên đều mong đợi tôi trị vì, nhưng vương quốc đã quay trở thành của em tôi, ấy là do nơi Chúa mà thôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

15A-đô-ni-gia nói “Bà nhớ trước đây nước thuộc về tôi. Tất cả dân Ít-ra-en nhìn nhận tôi làm vua họ nhưng tình thế thay đổi. Bây giờ em tôi lên ngôi vua vì CHÚA chọn lựa nó.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

16Ƀiălah aƀaơ gâp geh du nau ŭch dăn ma ay; gay ma ay lơi ta dun. "Păng lah: "Ngơi hom."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Vậy bây giờ, tôi có một sự xin với bà, chớ từ chối. Bà đáp: Hãy nói.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Vậy bây giờ, tôi có một lời thỉnh cầu, mong bà không từ chối.” Bà đáp: “Hãy nói đi.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Nhưng bây giờ tôi có một điều muốn xin bà, mong bà đừng từ chối.” Bà đáp, “Hãy nói đi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

16Nhưng bây giờ tôi có một điều muốn xin bà, mong bà đừng từ chối.” Bà đáp: “Hãy nói đi.”

Bản Phổ Thông (BPT)

16Nay tôi có một điều muốn xin bà; xin bà đừng từ chối.”Bát-sê-ba hỏi, “Ngươi muốn điều gì?”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

17Y-Adônija ngơi: "Gâp dăn ma ay sâm ngơi an ma Hađăch-Salômôn-păng mâu mra dun ôh ma ay-ăn ma gâp H'Abisak bu ur Sunamit jêng ur gâp."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Người nói: Xin bà hãy nói với vua Sa-lô-môn (vì người chẳng chối gì với bà), và cầu người cho tôi lấy A-bi-sác, người Su-nem, làm vợ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Ông liền nói: “Xin bà nói với vua Sa-lô-môn — vì vua chẳng từ chối điều gì với bà — xin vua ban cho tôi A-bi-sác, người Su-nem, làm vợ.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17A-đô-ni-gia nói, “Xin bà hãy nói giùm với Vua Sa-lô-môn, vì vua chẳng từ chối bà điều gì, xin ban cho tôi A-bi-sắc người Su-nem để làm vợ tôi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

17A-đô-ni-gia nói, “Xin bà hãy nói với vua Sa-lô-môn, vì vua chẳng từ chối với bà điều gì, xin vua ban cho tôi A-bi-sắc, người Su-nem, làm vợ.”

Bản Phổ Thông (BPT)

17A-đô-ni-gia tiếp “Tôi biết vua Sô-lô-môn sẽ làm bất cứ điều gì bà yêu cầu. Vậy xin bà xin nhà vua cho phép tôi cưới A-bi-sác người Su-nam làm vợ.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

18H'Batsêba lah: "Ueh jêh, gâp mra ngơi ma hađăch nau may ŭch"

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Bát-Sê-ba đáp: Được, ta sẽ nói với vua giùm cho ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Bát Sê-ba đáp: “Được, ta sẽ nói với vua cho ngươi.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Bát-sê-ba đáp, “Ðược, ta sẽ nói với vua cho ngươi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

18Bát-sê-ba đáp: “Được, ta sẽ nói với vua cho ngươi.”

Bản Phổ Thông (BPT)

18Bà đáp, “Được. Ta sẽ nói với vua giùm cho ngươi.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

19H'Batsêba hăn mâp Hađăch-Salômôn gay sâm dăn ma hađăch ăn yor nau Y-Adônija. Hađăch dâk gay tâm mâp đah ôbăl, jêh ri kŭnh mbah panăp ôbăl; pônây, păng gŭ ta sưng hađăch păng, jêh ta nây păng ăn bu leo rnơl gŭ ma mê̆ hađăch, jêh ri ôbăl gŭ mpeh pa ma păng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Bát-Sê-ba đi đến vua Sa-lô-môn, để nói với người giùm cho A-đô-ni-gia. Vua đứng dậy đi đón bà, cúi xuống lạy bà; đoạn, người ngồi trên ngai mình, và sai đặt một ngai khác cho mẹ mình; bà bèn ngồi bên tay hữu vua.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Vậy Bát Sê-ba đến gặp vua Sa-lô-môn để nói với vua giúp cho A-đô-ni-gia. Vua đứng dậy đón và cúi chào bà, rồi ngồi trên ngai mình. Vua truyền đặt một ngai nữa cho thái hậu để bà ngồi bên phải vua.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Bát-sê-ba đến gặp Vua Sa-lô-môn để xin vua giùm cho A-đô-ni-gia. Vua đứng dậy đón bà và cúi đầu chào bà. Ðoạn vua ngồi xuống trên ngai mình, rồi truyền đem đặt một ngai nữa cho thái hậu, và bà ngồi bên phải vua.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Bát-sê-ba đến gặp vua Sa-lô-môn để xin vua giùm cho A-đô-ni-gia. Vua đứng dậy đón bà và cúi đầu trước mặt bà; đoạn vua ngồi xuống trên ngai, rồi truyền đem một ngai nữa cho thái hậu, và bà ngồi bên phải vua.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Vậy Bát-sê-ba vào nói chuyện với Sô-lô-môn giùm cho A-đô-ni-gia. Khi Sô-lô-môn thấy bà liền đứng lên khỏi ngai, cúi chào rồi ngồi xuống. Ông bảo đầy tớ mang một cái ngai khác cho bà ngồi. Rồi bà ngồi kế bên phải vua.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

20Nôk nây ôbăl lah: "Gâp geh du nau jê̆ ŭch dăn ma may; gay ma may lơi dĭng dun ôh" Hađăch plơ̆ lah: "Hơi mê̆, dăn hom gâp mâu mra dun ôh."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Bà nói với vua rằng: Mẹ có một việc nhỏ xin con, con chớ từ chối. Vua đáp: Mẹ ôi! Xin hãy nói; vì tôi sẽ chẳng từ chối với mẹ đâu.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Bà nói: “Mẹ có một việc nhỏ xin con, mong con đừng từ chối.” Vua đáp: “Thưa mẹ, xin mẹ cứ nói, vì con sẽ không từ chối mẹ đâu.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Bấy giờ bà nói, “Mẹ có một việc nhỏ xin con, mong con đừng từ chối.”Vua đáp, “Thưa mẹ, xin mẹ nói, con sẽ không từ chối đâu.”

Bản Dịch Mới (NVB)

20Bấy giờ bà nói: “Mẹ có một việc nhỏ xin con, mong con đừng từ chối.” Vua đáp: “Thưa mẹ, xin mẹ hãy nói, con sẽ không từ chối đâu.”

Bản Phổ Thông (BPT)

20Bát-sê-ba nói, “Mẹ có một điều nhỏ muốn xin con, xin con đừng từ chối.”Vua đáp, “Mẹ cứ nói. Con không từ chối đâu.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

21Ôbăl lah: "Ăn H'Abisak bu ur Sanamit jêng ur ma Y-Adônija, nâu may."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Bà tiếp: Hãy ban A-bi-sác, người Su-nem, làm vợ A-đô-ni-gia, là anh con.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Bà tiếp: “Hãy ban A-bi-sác, người Su-nem, làm vợ A-đô-ni-gia, là anh con.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Bà nói, “Hãy ban A-bi-sắc người Su-nem làm vợ A-đô-ni-gia anh con.”

Bản Dịch Mới (NVB)

21Bà nói: “Hãy ban A-bi-sắc, người Su-nem, làm vợ A-đô-ni-gia, anh con.”

Bản Phổ Thông (BPT)

21Bà liền nói, “Con hãy cho A-bi-sác, người Su-nam làm vợ A-đô-ni-gia, anh con.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

22Ƀiă lah Hađăch Salômôn plơ̆ lah ma mê̆ păng: "Mâm ay dăn ăn H'Abisak bu ur Sunamit jêng ur ma Y-Adônija? Mâm dĭng ay mâu dăn ƀon bri hađăch aơ ăn ma păng; yorlah păng jêng nâu gâp. Mâm dĭng ay mâu dăn ăn păng kôranh ƀư brah Y-Abiathar jêh ri Y-Jôap, kon buklâu Y-Sêruia mpeh ma păng."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Nhưng vua Sa-lô-môn thưa cùng mẹ mình rằng: Cớ sao mẹ xin A-bi-sác, người Su-nem, cho A-đô-ni-gia? Cũng hãy xin nước cho người luôn, vì người là anh cả tôi; hãy xin cho người, cho thầy tế lễ A-bia-tha, và cho Giô-áp, con trai Xê-ru-gia.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Nhưng vua Sa-lô-môn thưa với mẹ: “Sao mẹ lại xin A-bi-sác, người Su-nem, cho A-đô-ni-gia? Hãy xin vương quyền cho anh ấy luôn đi, vì anh ấy là anh của con mà! Cũng hãy xin luôn cho thầy tế lễ A-bia-tha và cho Giô-áp, con trai của Xê-ru-gia nữa!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Nhưng Vua Sa-lô-môn đáp với thái hậu, “Tại sao mẹ xin A-bi-sắc người Su-nem cho A-đô-ni-gia? Sao mẹ không xin cho anh ấy luôn cả vương quốc nầy đi? Vì anh ấy là anh của con kia mà. Sao mẹ không xin cho anh ấy cả Tư Tế A-bi-a-tha và Giô-áp con của bà Xê-ru-gia luôn một thể đi?”

Bản Dịch Mới (NVB)

22Nhưng vua Sa-lô-môn đáp với thái hậu rằng: “Tại sao mẹ lại xin A-bi-sắc, người Su-nem, cho A-đô-ni-gia? Sao mẹ không xin cả vương quốc nầy cho anh ấy luôn. Vì anh ấy là anh của con mà. Sao mẹ không xin cho anh ấy thầy tế lễ A-bia-tha và Giô-áp, con trai Giê-ru-a luôn một thể đi.”

Bản Phổ Thông (BPT)

22Vua Sô-lô-môn trả lời, “Tại sao mẹ xin A-bi-sác cho anh ấy? Sao mẹ không xin cho anh ấy làm vua luôn vì là anh con? A-bia-tha thầy tế lễ và Giô-áp, con Xê-ru-gia chắc sẽ ủng hộ chuyện đó lắm!”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

23Nôk nây, Hađăch Salômôn ton sơm ma amoh Yêhôva, lah: "Ăn Yêhôva ƀư ma gâp tĭng nâm păng ŭch tơlah Y-Adônija mâu nkhĭt lơi ôh păng yor ma nau dăn aơ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Vua Sa-lô-môn bèn chỉ Đức Giê-hô-va mà thề rằng: A-đô-ni-gia có nói lời đó nghịch với mạng sống mình; bằng chẳng, nguyện Đức Chúa Trời xử tôi cách nặng nề!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Rồi vua Sa-lô-môn nhân danh Đức Giê-hô-va mà thề rằng: “Nguyện Đức Chúa Trời xử tôi một cách nặng nề nếu A-đô-ni-gia không mất mạng vì lời yêu cầu nầy!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Bấy giờ Vua Sa-lô-môn nhân danh CHÚA mà thề, “Nguyện Ðức Chúa Trời phạt ta cách nặng nề nếu A-đô-ni-gia không bị thiệt mạng vì lời yêu cầu nầy.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Bấy giờ vua Sa-lô-môn nhân danh Chúa mà thề rằng: “Nguyện Chúa đối xử với tôi, nguyện Ngài phạt tôi cách nặng nề, nếu A-đô-ni-gia không bị thiệt mạng vì lời yêu cầu nầy.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Vua Sô-lô-môn liền thề trong danh CHÚA rằng, “Nguyện Thượng Đế phạt con nặng nề nếu hắn không chết vì chuyện nầy!

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

24Yor nây aƀaơ ri, gâp tâm amoh Yêhôva gŭ rêh, Nơm hŏ njêng jêh gâp dơi nâp, hŏ dơm gâp ta sưng Hađăch David, mbơ̆ gâp, jêh ri njêng jêh du mlâm ngih ma gâp, tĭng nâm păng hŏ ton, bu mra nkhĭt Y-Adônija nar aơ."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Bây giờ, tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống, là Đấng đã làm cho tôi vững vàng, và khiến tôi ngồi trên ngai của Đa-vít, cha tôi, cùng lập một nhà cho tôi y như lời Ngài đã hứa, mà thề rằng: A-đô-ni-gia sẽ bị xử tử chính ngày hôm nay.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Bây giờ, tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống, Đấng đã làm cho tôi vững vàng, khiến tôi ngồi trên ngai của Đa-vít, cha tôi, và lập cho tôi một triều đại đúng như lời Ngài đã hứa, mà thề rằng: A-đô-ni-gia phải bị xử tử ngay hôm nay.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Vậy bây giờ, ta nhân danh CHÚA hằng sống, Ðấng đã làm cho ta được vững vàng, đã đặt ta trên ngai của Ða-vít cha ta, và xây dựng một nhà cho ta như Ngài đã hứa, mà nói rằng A-đô-ni-gia phải bị xử tử hôm nay.”

Bản Dịch Mới (NVB)

24Vậy bây giờ, tôi nhân danh Chúa hằng sống, là Đấng đã làm cho tôi được vững vàng, đã đặt tôi trên ngai của Đa-vít, cha tôi, và xây dựng một nhà cho tôi, mà nói rằng, A-đô-ni-gia phải bị xử tử hôm nay.”

Bản Phổ Thông (BPT)

24Nhân danh CHÚA là Đấng đã ban cho con ngôi Đa-vít, cha con, và Đấng đã giữ lời hứa Ngài ban nước cho con và dòng dõi con, nội ngày nay A-đô-ni-gia sẽ chết!”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

25Hađăch Salômôn ntrŭnh nau lah ma Y-Bênaya, kon bu klâu Y-Jêhôida. Ăn Y-Bênaya hăn nkhĭt Y-Adônija jêh ri păng khĭt.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Vua Sa-lô-môn bèn truyền lịnh cho Bê-na-gia, con trai Giê-hô-gia-đa, xông đánh A-đô-ni-gia, thì người chết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Vua Sa-lô-môn truyền lệnh cho Bê-na-gia, con trai của Giê-hô-gia-đa. Anh ta xông vào đánh và giết chết A-đô-ni-gia.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Vua Sa-lô-môn truyền lịnh cho Bê-na-gia con của Giê-hô-gia-đa. Bê-na-gia đến giết A-đô-ni-gia và A-đô-ni-gia chết.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Vua Sa-lô-môn truyền lịnh cho Bê-na-gia, con trai Giê-hô-gia-đa. Bê-na-gia đến giết A-đô-ni-gia và A-đô-ni-gia chết.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Rồi vua Sô-lô-môn truyền lệnh cho Bê-na-gia, con Giê-hô-gia-đa. Người liền đi giết A-đô-ni-gia.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

26Hađăch lah ma kôranh ƀư brah Y-Abiathar: "Hăn sĭt hom ma ƀon Anathôt, chăm ntŭk ndrâm may nơm, yorlah may lĕ di ma nau khĭt. Ƀiălah nar aơ gâp mâu nkhĭt ôh may, yorlah may tung hip kôranh Brah Yêhôva ta năp mbơ̆ gâp, jêh ri may lĕ tă mâp geh ndrel lĕ rngôch nau rêh ni mbơ̆ gâp hŏ dơn."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Đoạn, vua nói với thầy tế lễ A-bia-tha rằng: Hãy lui về A-na-tốt, trong đất ngươi, vì ngươi đáng chết. Song ngày nay ta không giết ngươi, vì ngươi có khiêng hòm giao ước của Chúa Giê-hô-va, trước mặt Đa-vít, là cha ta, và bởi vì ngươi đã bị hoạn nạn trong các sự hoạn nạn của cha ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Sau đó, vua truyền cho thầy tế lễ A-bia-tha: “Hãy lui về cánh đồng của ngươi ở A-na-tốt, vì ngươi đáng chết. Nhưng ngày nay trẫm không giết ngươi, vì ngươi có khiêng Hòm Giao Ước của Chúa là Đức Giê-hô-va, trước mặt Đa-vít, cha trẫm, và vì ngươi đã chia sẻ mọi nỗi gian lao với cha trẫm.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Vua truyền cho Tư Tế A-bi-a-tha, “Hãy trở về A-na-thốt, nơi sản nghiệp của ngươi, vì ngươi đáng chết. Nhưng hôm nay ta không giết ngươi, vì ngươi đã khiêng Rương của CHÚA Hằng Hữu trước mặt Ða-vít cha ta, và vì ngươi đã chia sẻ những khổ cực cha ta đã gánh chịu.”

Bản Dịch Mới (NVB)

26Vua truyền cho thầy tế lễ A-bia-tha: “Hãy về A-na-tốt, nơi sản nghiệp ngươi, vì ngươi đáng chết. Nhưng hôm nay ta không giết ngươi, vì ngươi có khiêng rương của Chúa Hằng Hữu trước mặt Đa-vít, cha ta, và vì ngươi có chia sẻ những khổ cực mà cha ta đã gánh chịu.”

Bản Phổ Thông (BPT)

26Vua Sô-lô-môn bảo thầy tế lễ A-bia-tha, “Ta đáng lẽ cũng giết ngươi luôn nhưng ta cho phép ngươi trở về ruộng nương của mình ở A-na-thốt. Ta chưa giết ngươi lúc nầy vì ngươi đã giúp mang Rương của CHÚA là Thượng Đế trong khi đi với Đa-vít cha ta. Và ta biết ngươi đã chia sẻ sướng khổ với cha ta.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

27Pôri, Y-Salômôn mprơh lơi Y-Abiathar, mâu hôm kan kôranh ƀư brah ta năp măt Yêhôva đŏng ôh, gay ăn di ngăn nau Yêhôva ngơi jêh ma noi deh kôranh ƀư brah Y-Êli ta ƀon Silô.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Như vậy, Sa-lô-môn đuổi A-bia-tha ra đi không cho làm thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va nữa, hầu cho lời của Đức Giê-hô-va đã phán về nhà Hê-li, tại Si-lô, được ứng nghiệm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Như vậy, Sa-lô-môn đuổi A-bia-tha đi, không cho làm thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va nữa, khiến cho lời của Đức Giê-hô-va đã phán về nhà Hê-li tại Si-lô được ứng nghiệm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Vậy, Sa-lô-môn đuổi A-bi-a-tha đi, không cho ông làm tư tế trước mặt CHÚA nữa, để lời CHÚA đã phán tại Si-lô về gia đình của Tư Tế Hê-li được ứng nghiệm.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Vậy, Sa-lô-môn đuổi A-bia-tha đi, không cho làm thầy tế lễ truớc mặt Chúa nữa, hầu cho lời của Chúa đã phán tại Si-lô về gia tộc của thầy tế lễ Hê-li được ứng nghiệm.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Sô-lô-môn liền cách chức tế lễ của CHÚA khỏi A-bia-tha. Điều nầy xảy ra như lời CHÚA đã phán, khi Ngài bảo trước tại Si-lô về thầy tế lễ Hê-li và dòng dõi ông.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

28Tơlah nau tâm nkoch aơ tăng tôr Y-Jôap yorlah Y-Jôap rđâng an ma Y-Adônija, nđâp tơlah păng mâu rđâng an ôh ma Y-Apsalôm-Y-Jôap du rlet ma ngih bok Yêhôva jêh ri kuăn ta nke nơng ƀư brah.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Tin nầy thấu đến Giô-áp. (Vả Giô-áp đã theo phe A-đô-ni-gia, dầu không có theo phe của Áp-sa-lôm.) Người liền trốn đến Đền tạm của Đức Giê-hô-va, và nắm sừng của bàn thờ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Khi nghe tin nầy, Giô-áp liền trốn vào Lều Tạm của Đức Giê-hô-va và nắm các sừng bàn thờ, vì Giô-áp đã theo phe A-đô-ni-gia, dù ông không theo phe của Áp-sa-lôm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Khi tin ấy đến tai Giô-áp –vì Giô-áp đã ủng hộ A-đô-ni-gia, mặc dù ông đã không ủng hộ Áp-sa-lôm– ông liền trốn đến Ðền Tạm của CHÚA và nắm lấy sừng của bàn thờ.

Bản Dịch Mới (NVB)

28Khi tin nầy đến tai Giô-áp, vì Giô-áp đã ủng hộ A-đô-ni-gia, dù ông không ủng hộ Áp-sa-lôm, thì ông liền trốn đến Đền Tạm của Chúa và nắm lấy sừng ở góc bàn thờ.

Bản Phổ Thông (BPT)

28Khi Giô-áp nghe những chuyện xảy ra thì đâm ra lo sợ. Ông đã ủng hộ A-đô-ni-gia, nhưng không ủng hộ Áp-xa-lôm. Cho nên Giô-áp chạy đến Lều của CHÚA và nắm các góc bàn thờ.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

29Bu mbơh ma Hađăch-Salômôn: "Y-Jôap du jêh rlet ma ngih bok Yêhôva, jêh ri, ri păng dôl kuăn nke gŭ êp ta meng nơng." Y-Salômôn lah ma Y-Bênaya, kon buklâu Y-Jêhôida pô aơ: "Hăn hom, nkhĭt lơi păng"

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Người ta đến tâu với vua Sa-lô-môn rằng: Giô-áp đã trốn đến Đền tạm của Đức Giê-hô-va, và kìa người đứng bên cạnh bàn thờ. Sa-lô-môn bèn sai Bê-na-gia, con trai Giê-hô-gia-đa, mà dặn rằng: Hãy đi đánh giết hắn đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Người ta tâu với vua Sa-lô-môn rằng: “Giô-áp đã trốn vào Lều Tạm của Đức Giê-hô-va, và kìa, ông ấy đang đứng bên cạnh bàn thờ.” Sa-lô-môn liền sai Bê-na-gia, con của Giê-hô-gia-đa, và truyền rằng: “Hãy đi, đánh cho hắn chết.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29Người ta tâu với Vua Sa-lô-môn, “Giô-áp đã trốn đến Ðền Tạm của CHÚA, và kìa ông ấy đang nắm lấy sừng bàn thờ.”Sa-lô-môn truyền cho Bê-na-gia con của Giê-hô-gia-đa, “Hãy đi và giết ông ấy.”

Bản Dịch Mới (NVB)

29Người ta tâu với vua Sa-lô-môn rằng: “Giô-áp đã trốn đến Đền Tạm của Chúa, và kìa ông ấy đang nắm lấy sừng ở góc bàn thờ.” Sa-lô-môn truyền cho Bê-na-gia, con trai Giê-hô-gia-đa rằng: “Hãy đi, giết hắn đi.”

Bản Phổ Thông (BPT)

29Có người mách với vua Sô-lô-môn là Giô-áp đã chạy đến Lều của CHÚA và đứng cạnh bàn thờ. Sô-lô-môn liền ra lệnh cho Bê-na-gia đi giết ông ta.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

30Pô nây Y-Bênaya hăn tât Ngih bok Yêhôva jêh ri lah ma păng: "Hađăch ntĭnh, Luh hom." Ƀiălah Y-Jôap lah: "Mâu ôh, gâp mra khĭt ta aơ." Pôri Y-Bênaya plơ̆ mbơh tay ma hađăch, lah: "Pô aơ nau gâp lah ma Y-Jôap, jêh ri pre (păng) nkhơng lah trong ri."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Bê-na-gia đi đến Đền tạm của Đức Giê-hô-va, nói cùng Giô-áp rằng: Vua có nói như vầy: Hãy ra khỏi đó. Giô-áp đáp: Không; ta muốn chết tại đây. Bê-na-gia đi thuật lại cho vua, và tâu rằng: Giô-áp đã nói và đáp lại như vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Bê-na-gia đến Lều Tạm của Đức Giê-hô-va và nói với Giô-áp: “Vua truyền thế nầy: ‘Hãy đi ra!’” Nhưng Giô-áp trả lời: “Không, tôi sẽ chết tại đây.” Bê-na-gia về tâu lại với vua: “Giô-áp đã nói và trả lời như thế.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30Vậy Bê-na-gia đến Ðền Tạm của CHÚA và nói với ông ấy, “Vua truyền rằng: Ông hãy ra khỏi nơi đó.”Nhưng Giô-áp đáp, “Không. Tôi sẽ chết ở đây.”Bê-na-gia tâu lại với vua, “Tôi đã nói với Giô-áp như thế đó, và ông ấy đã đáp lại như thế kia.”

Bản Dịch Mới (NVB)

30Vậy Bê-na-gia đến Đền Tạm của Chúa và nói với ông: “Vua truyền rằng: Ông hãy ra khỏi nơi đó.” Nhưng Giô-áp đáp: “Không. Ta sẽ chết ở đây.” Bê-na-gia về tâu lại cho vua: “Tôi có nói với Giô-áp thế nầy, và ông ấy đã đáp lại thế kia.”

Bản Phổ Thông (BPT)

30Bê-na-gia đi vào Lều của CHÚA và bảo Giô-áp, “Vua nói, ‘Hãy đi ra!’”Nhưng Giô-áp trả lời, “Không. Ta muốn chết ở đây.”Cho nên Bê-na-gia về trình với vua điều Giô-áp nói.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

31Hađăch lah: "Ƀư tĭng nâm nau păng nơm hŏ lah. Nkhĭt păng jêh ri leo tâp lơi păng; tâm ban pô nây gâp jêh ri ngih mbơ̆ gâp mra dơi jut nau tih pling mham Y-Jôap hoch mham mâu geh ôh geh nau tih.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Vua nói rằng: Hãy làm y như hắn nói. Hãy giết hắn và chôn đi. Như vậy, ngươi sẽ cất khỏi ta và khỏi nhà cha ta huyết mà Giô-áp đã đổ ra vô cớ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Vua bảo: “Hãy làm như hắn đã nói. Hãy giết hắn và đem chôn đi. Như vậy, ngươi sẽ cất khỏi trẫm và khỏi nhà cha trẫm huyết vô tội mà Giô-áp đã đổ ra vô cớ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31Vua truyền cho ông, “Hãy làm y như ông ấy đã nói. Hãy giết ông ấy và đem chôn ông ấy đi. Như thế ta và nhà cha ta sẽ được cất khỏi máu vô tội mà Giô-áp đã làm đổ ra vô cớ.

Bản Dịch Mới (NVB)

31Vua phán: “Hãy làm y như ông ấy đã nói. Hãy giết ông ấy và đem chôn ông ấy đi. Như thế ta và nhà cha ta sẽ được cất khỏi máu vô tội mà Giô-áp đã làm chảy ra vô cớ.

Bản Phổ Thông (BPT)

31Vua liền ra lệnh cho Bê-na-gia, “Thì cứ làm như hắn nói! Giết hắn ở đó và chôn hắn đi. Như thế, ta và gia đình ta sẽ sạch tội lỗi của Giô-áp, người đã giết những kẻ vô tội.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

32Yêhôva mra har plơng ƀư ăn păng pling mham ta kalơ bôk păng nơm. Yorlah, dôl mbơ̆ gâp jêng Y-David mâu gĭt ôh păng hŏ rduh lơh jêh ri nkhĭt bar hê buklâu sŏng ngăn jêh ri ueh lơn ma păng. Nây jêng Y-Apner, kon buklâu Y-Ner, kôranh tahan phung Israel; jêh ri Y-Amasa, kon buklâu Y-Jêther, kôranh tahan phung Yuda.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

32Đức Giê-hô-va sẽ khiến huyết hắn đổ lại trên đầu hắn, vì hắn đã xông vào hai người công bình hơn, tốt hơn hắn, và giết họ bằng gươm, mà Đa-vít, cha ta, không hay đến chi cả: ấy là Áp-ne, con trai của Nê-rơ, quan tướng của đạo binh Y-sơ-ra-ên, và A-ma-sa, con trai Giê-the, quan tướng của đạo binh Giu-đa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

32Đức Giê-hô-va sẽ khiến máu hắn đổ lại trên đầu hắn, vì hắn đã xông vào hai người công chính và tốt hơn hắn, giết họ bằng gươm mà Đa-vít, cha trẫm, không hay biết gì cả; đó là Áp-ne, con của Nê-rơ, tướng chỉ huy quân đội Y-sơ-ra-ên, và A-ma-sa, con của Giê-the, tướng chỉ huy quân đội Giu-đa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32CHÚA sẽ báo trả những hành động đẫm máu lại trên đầu ông ấy, bởi vì trong khi Ða-vít cha ta không hay biết, ông ấy đã bất thần tấn công và giết chết hai người ngay lành và tốt hơn ông ấy, đó là Áp-ne con của Nê-rơ, chỉ huy trưởng quân đội I-sơ-ra-ên, và A-ma-sa con của Giê-the, chỉ huy trưởng quân đội Giu-đa.

Bản Dịch Mới (NVB)

32Chúa sẽ báo trả những hành động đẫm máu lại trên đầu ông ấy. Bởi vì, trong khi cha ta là Đa-vít không biết, thì ông ấy đã tấn công và giết chết hai người ngay lành và tốt hơn ông ấy. Đó là Áp-ne, con trai Nê-rơ, chỉ huy quân đội Y-sơ-ra-ên, và A-ma-sa, con trai Giê-the, chỉ huy quân đội Giu-đa.

Bản Phổ Thông (BPT)

32Hắn đã giết hai người tốt hơn hắn: Áp-ne, con Nê-rơ, chỉ huy quân đội Ít-ra-en, và A-ma-sa, con Gie-thê, chỉ huy quân đội Giu-đa mà cha ta không hay biết gì. Cho nên CHÚA sẽ báo trả nó về những cái chết đó.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

33Pônây mham khân ôbăl pling tay ta kalơ bôk Y-Jôap jêh ri ta kalơ bôk phung kon sau păng ƀaƀơ n'ho ro; ƀiălah Y-David jêh ri phung kon sau păng, ma ngih păng, jêh ri ma sưng hađăch păng mra dơi đăp mpăn tă bơh Yêhôva mro mrăng."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

33Huyết hai người ấy sẽ đổ lại trên đầu Giô-áp và trên đầu của dòng dõi nó cho đến đời đời; còn phần Đa-vít và dòng dõi người, nhà và ngôi nước người sẽ nhờ Đức Giê-hô-va mà được bình yên mãi mãi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

33Huyết của họ sẽ đổ lại trên đầu Giô-áp và trên đầu của dòng dõi hắn cho đến đời đời. Còn Đa-vít và dòng dõi người, triều đại và ngôi báu người sẽ nhờ Đức Giê-hô-va mà được bình an mãi mãi.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

33Vậy máu của họ sẽ đổ lại trên đầu của Giô-áp và trên đầu của dòng dõi ông ấy mãi mãi; nhưng Ða-vít và dòng dõi của người, cùng nhà người, và ngôi nước người sẽ được bình an từ CHÚA ban cho đến đời đời.”

Bản Dịch Mới (NVB)

33Vậy máu của họ sẽ đổ lại trên đầu của Giô-áp và trên đầu của dòng dõi ông ấy đời đời; nhưng Đa-vít và dòng dõi người, cùng nhà người, và ngôi nước người sẽ được bình an từ nơi Chúa mãi mãi.”

Bản Phổ Thông (BPT)

33Giô-áp và gia đình nó sẽ mãi mãi mang tội về những cái chết đó, nhưng Đa-vít, dòng dõi người, và ngôi người sẽ được CHÚA giữ an nhiên đời đời.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

34Pônây, Y-Bênaya kon buklâu Y-Jêhôida, hăn hao, sreh Y-Jôap jêh ri nkhĭt lơi păng. Bu tâp brôi păng ta ngih păng nơm, dăch bri rdah.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

34Vậy, Bê-na-gia, con trai Giê-hô-gia-đa, trở lên xông vào Giô-áp và giết người. Người được chôn ở nhà người, tại nơi đồng vắng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

34Vậy Bê-na-gia, con trai của Giê-hô-gia-đa, đi lên xông vào đánh Giô-áp và giết ông ta. Giô-áp được chôn tại đất nhà nơi hoang mạc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

34Vậy Bê-na-gia con của Giê-hô-gia-đa đi lên, đánh hạ Giô-áp, và giết ông ấy. Người ta chôn ông ấy tại nhà của ông, gần sa mạc.

Bản Dịch Mới (NVB)

34Vậy Bê-na-gia, con trai Giê-hô-gia-đa, đi lên, đánh hạ Giô-áp và giết chết ông ta. Người ta chôn ông ta tại nhà ông, gần sa mạc.

Bản Phổ Thông (BPT)

34Vậy Bê-na-gia, con Giê-hô-gia-đa giết Giô-áp, người ta chôn ông gần nhà ông trong sa mạc.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

35Hađăch dơm kan ma Y-Bênaya, kon buklâu Y-Jêhôida, jêng kôranh tahan ntrok Y-Jôap; jêh ri hađăch dơm kan ma Y-Sadôk kôranh ƀư brah ntrok Y-Abithar.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

35Vua đặt Bê-na-gia, con trai Giê-hô-gia-đa, làm quan tổng binh thay cho Giô-áp, và lập Xa-đốc làm thầy tế lễ thay cho A-bia-tha.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

35Vua lập Bê-na-gia, con trai của Giê-hô-gia-đa, làm chỉ huy trưởng quân đội thay cho Giô-áp, và lập Xa-đốc làm thầy tế lễ thay cho A-bia-tha.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

35Vua lập Bê-na-gia con của Giê-hô-gia-đa làm chỉ huy trưởng quân đội thay cho Giô-áp, và vua cũng lập Tư Tế Xa-đốc thay thế chức vụ của A-bi-a-tha.

Bản Dịch Mới (NVB)

35Vua đặt Bê-na-gia, con trai Giê-hô-gia-đa, chỉ huy quân đội thay cho Giô-áp, và vua cũng đặt thầy tế lễ Xa-đốc thay thế chức vụ của A-bia-tha.

Bản Phổ Thông (BPT)

35Vua cử Bê-na-gia, con Giê-hô-gia-đa làm chỉ huy quân đội thay Giô-áp. Vua cũng cử Xa-đốc làm thầy tế lễ thượng phẩm thế thay A-bia-tha.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

36Jêh tanây hađăch prơh bu hăn kuăl Y-Simei jêh ri lah ma păng: "Ăn may ƀư ngih may nơm tâm ƀon Yêrusalem, jêh ri gŭ ta nây. Lơi ta du bơh ntŭk nây gay hăn ta aơ ta ri.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

36Đoạn, vua sai đòi Si-mê-i, và nói với người rằng: Hãy cất cho ngươi một cái nhà tại Giê-ru-sa-lem, và ở đó; chớ ra đặng đi đầu nầy đầu kia.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

36Sau đó, vua sai gọi Si-mê-i đến và bảo: “Hãy cất cho ngươi một cái nhà tại Giê-ru-sa-lem và ở đó, không được ra khỏi chỗ ấy để đi bất cứ nơi nào.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

36Sau đó vua truyền cho Si-mê-i vào chầu và phán, “Hãy cất cho ngươi một cái nhà trong Giê-ru-sa-lem và ở đó. Chớ ra khỏi đó để đi đây đi đó.

Bản Dịch Mới (NVB)

36Sau đó vua truyền cho Si-mê-i vào chầu và phán: “Hãy cất cho ngươi một cái nhà trong Giê-ru-sa-lem và ở đó. Chớ đi ra khỏi đó để đi đây đi đó.

Bản Phổ Thông (BPT)

36Sau đó vua cho gọi Si-mê-i. Sô-lô-môn bảo hắn, “Hãy cất nhà tại Giê-ru-sa-lem và ở đó, không được ra khỏi thành.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

37Yorlah ăn may gĭt ta nar may du luh tăbơh ntŭk nây jêh ri rgăn dak n'hor sêdrôn, nanê̆ ngăn may mra khĭt. Mham may mra pling ta kalơ bôk may nơm."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

37Vì khá biết rằng ngày nào ngươi ra khỏi đó, và đi qua khe Xết-rôn, thì chắc ngươi sẽ chết: Huyết ngươi sẽ đổ lại trên đầu ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

37Hãy biết rằng ngày nào ngươi ra khỏi đó và đi qua khe Xết-rôn thì ngươi chắc chắn sẽ chết. Máu ngươi sẽ đổ lại trên đầu ngươi.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

37Vì ngươi khá biết rằng hễ ngày nào ngươi ra khỏi đó mà vượt qua khỏi Khe Kít-rôn, ngươi sẽ chết. Máu của ngươi sẽ đổ lại trên đầu ngươi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

37Vì ngươi khá biết rằng hễ ngày nào ngươi ra khỏi đó mà vượt qua khỏi khe Kít-rôn thì ngươi chắc sẽ chết. Máu của ngươi sẽ đổ lại trên đầu ngươi.”

Bản Phổ Thông (BPT)

37Ngày nào ngươi rời thành và băng qua thung lũng Kít-rôn thì sẽ có người giết ngươi, đó là lỗi của ngươi.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

38Y-Simei lah ma hađăch: "Nau may lah jêng di ueh ngăn; tĭng nâm nau hađăch kôranh gâp lah jêh, tâm ban pônây lĕ oh mon may mra ƀư." Pô nây Y-Sêmei gŭ tâm ƀon Yêrusalem jŏ nar."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

38Si-mê-i thưa với vua rằng: Lời ấy phải lắm, vua chúa tôi phán dặn điều gì, kẻ tôi tớ vua sẽ làm điều đó. Vậy, Si-mê-i ở lâu ngày tại Giê-ru-sa-lem.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

38Si-mê-i thưa với vua: “Lời bệ hạ nói phải lắm, bệ hạ là chúa tôi truyền dạy điều gì thì đầy tớ của bệ hạ sẽ làm điều đó.” Vậy Si-mê-i ở lâu ngày tại Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

38Si-mê-i đáp với vua, “Lời của hoàng thượng thật là tốt. Chúa thượng của hạ thần đã truyền dạy thế nào, hạ thần sẽ làm y như thế.” Vậy Si-mê-i sống ở Giê-ru-sa-lem lâu ngày.

Bản Dịch Mới (NVB)

38Si-mê-i tâu với vua: “Lời của hoàng thượng thật chí lý. Hoàng thượng là chúa của hạ thần đã truyền dạy thế nào, hạ thần sẽ làm y như vậy.” Vậy Si-mê-i sống ở Giê-ru-sa-lem lâu ngày.

Bản Phổ Thông (BPT)

38Si-mê-i thưa với vua, “Tôi đồng ý với điều bệ hạ dặn. Tôi sẽ làm điều gì vua chúa tôi biểu.” Vậy Si-mê-i ở Giê-ru-sa-lem trong thời gian khá lâu.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

39Ƀiălah lôch pe năm, geh bar hê phung dĭk Y-Simei nchuăt du rlet ma Y-Akis, kon buklâu Y-Maka, hađăch ƀon Gat. Bu mbơh ma Y-Simei pô aơ: "Ta ri, phung dĭk may dôl gŭ ta ƀon Gat."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

39Cuối ba năm, xảy có hai kẻ tôi tớ của Si-mê-i trốn đến nhà A-kích, con trai Ma-a-ca, vua của Gát. Người ta đến thuật điều đó cho Si-mê-i mà rằng: Kìa, hai kẻ tôi tớ ông ở tại Gát.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

39Nhưng ba năm sau, có hai đầy tớ của Si-mê-i trốn đến nhà A-kích, con của Ma-a-ca, vua Gát. Người ta báo cho Si-mê-i rằng: “Kìa, hai đầy tớ của ông ở tại Gát.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

39Nhưng sau ba năm, hai đầy tớ của Si-mê-i bỏ trốn đến với Vua A-kích con của Ma-a-ca của xứ Gát. Người ta báo cho Si-mê-i, “Kìa, các đầy tớ của ông đang ở tại Gát.”

Bản Dịch Mới (NVB)

39Nhưng sau ba năm, có hai đầy tớ của Si-mê-i bỏ trốn đến A-kích, con trai Ma-a-ca, vua của Gát. Người ta báo cho Si-mê-i rằng: “Kìa, các đầy tớ của ông đang ở tại Gát.”

Bản Phổ Thông (BPT)

39Nhưng ba năm sau có hai đứa nô lệ của Si-mê-i chạy trốn đến A-kích, vua của Gát, con Ma-a-ca. Si-mê-i nghe tin mấy đứa nô lệ mình ở Gát,

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

40Y-Simei dâk ro, dăp ưn seh bri păng, jêh ri hăn tât ƀon Gat, mâp Y-Akis gay hăn joi phung dĭk păng. Pônây Y-Simei hăn tât ƀon Gat jêh ri djôt sĭt mplơ̆ phung dĭk păng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

40Si-mê-i chỗi dậy, thắng lừa mình, đi đến Gát, nơi nhà A-kích, đặng tìm hai kẻ tôi tớ mình. Gặp đoạn, bèn dẫn chúng nó về.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

40Si-mê-i liền thắng lừa và đi đến Gát gặp A-kích để tìm hai đầy tớ của ông. Si-mê-i đi và đem các đầy tớ của ông từ Gát trở về.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

40Si-mê-i liền đứng dậy, thắng lừa, và đến Gát, gặp A-kích để tìm các đầy tớ của ông. Vậy Si-mê-i đến Gát và bắt các đầy tớ của ông về.

Bản Dịch Mới (NVB)

40Si-mê-i liền chỗi dậy, thắng lừa, và đi đến Gát, gặp A-kích để tìm các đầy tớ của ông. Vậy Si-mê-i đi đến Gát và bắt các đầy tớ của ông về.

Bản Phổ Thông (BPT)

40nên thắng yên cương lừa và đi đến A-kích ở Gát để tìm chúng nó rồi mang chúng về từ Gát.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

41Tơlah Hađăch Salômôn tăng bu mbơh ma Y-Simei luh jêh tă bơh ƀon Yêrusalem hăn rlet ma ƀon Gat jêh ri plơ̆ sĭt tay jêh,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

41Người ta thuật cho Sa-lô-môn rằng Si-mê-i ở Giê-ru-sa-lem đã đi đến Gát, rồi trở về.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

41Người ta thuật cho Sa-lô-môn rằng Si-mê-i từ Giê-ru-sa-lem đã đến Gát rồi trở về.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

41Khi Vua Sa-lô-môn được tâu rằng Si-mê-i đã rời Giê-ru-sa-lem đi Gát và đã trở về,

Bản Dịch Mới (NVB)

41Khi vua Sa-lô-môn được tâu rằng Si-mê-i đã rời Giê-ru-sa-lem đi đến Gát và đã trở về,

Bản Phổ Thông (BPT)

41Có người thuật cho Sô-lô-môn hay rằng Si-mê-i đã ra khỏi Giê-ru-sa-lem đi đến Gát và trở về.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

42hađăch prơh bu hăn kuăl Y-Simei jêh ri lah: Di lĕ gâp hŏ đă may ton jêh ta năp măt Yêhôva, jêh ri ntĭnh dŭt katang ma may, lah: "Moh nar may luh bơh ƀon Yêrusalem gay hăn ta aơ ta ri nanê̆ ngăn may mra khĭt?' May hŏ lah ma gâp pô aơ: 'Nau hađăch lah di ngăn. Gâp mra tông ngăn.'

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

42Vua sai đòi Si-mê-i mà phán rằng: Ta há chẳng có bắt ngươi chỉ Đức Giê-hô-va mà thề, và bảo ngươi trước rằng: Khá biết rằng ngày nào ngươi ra, và đi đầu nầy đầu kia, thì ngươi chắc sẽ chết, sao? Và ngươi có thưa cùng ta rằng: Lời tôi đã nghe, thậm phải.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

42Vua sai gọi Si-mê-i đến và nói với ông: “Chẳng phải trẫm đã bắt ngươi chỉ Đức Giê-hô-va mà thề và bảo trước với ngươi: ‘Hãy biết rằng ngày nào ngươi ra khỏi đây và đi bất cứ nơi nào, thì ngươi chắc chắn sẽ chết’ sao? Và ngươi đã nói với trẫm rằng: ‘Lời bệ hạ nói phải lắm.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

42vua cho gọi Si-mê-i vào và nói với ông, “Có phải ta đã bắt ngươi thề trước mặt CHÚA và cảnh cáo ngươi rằng, ‘Ngày nào ngươi rời khỏi Giê-ru-sa-lem mà đi đây đi đó, ngươi sẽ chết’ chăng? Ngươi đã nói với ta rằng, ‘Lời của hoàng thượng nói thật là tốt. Tôi sẽ tuân theo.’

Bản Dịch Mới (NVB)

42vua cho gọi Si-mê-i vào và nói với ông: “Có phải ta đã bắt ngươi thề trước mặt Chúa và cảnh cáo ngươi rằng: ‘Ngày nào ngươi rời khỏi Giê-ru-sa-lem mà đi đây đi đó thì ngươi chắc sẽ chết sao?’ Ngươi đã nói với ta rằng: ‘Lời vua nói rất đúng. Tôi sẽ tuân theo.’

Bản Phổ Thông (BPT)

42Sô-lô-môn liền cho gọi Si-mê-i lại hỏi, “Ta đã bắt ngươi hứa trong danh CHÚA là không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem. Ta đã cảnh cáo ngươi rằng hễ ngươi đi nơi nào khác ngươi sẽ chết và ngươi đã đồng ý điều ta dặn.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

43Pô nây mâm dĭng may mâu djôt prăp nau may ton sơm ma Yêhôva jêh ri nau gâp hŏ lah jêh ma may?"

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

43Vậy, cớ sao ngươi không giữ lời chỉ Đức Giê-hô-va mà thề, và mạng lịnh ta đã truyền cho ngươi?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

43Vậy, tại sao ngươi không giữ lời ngươi đã chỉ Đức Giê-hô-va mà thề, và mệnh lệnh trẫm đã truyền cho ngươi?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

43Thế tại sao ngươi không giữ lời ngươi đã thề trước mặt CHÚA và tuân theo lệnh ta đã truyền cho ngươi?”

Bản Dịch Mới (NVB)

43Thế tại sao ngươi không vâng giữ lời ngươi đã thề trước mặt CHÚA và tuân theo lệnh ta đã truyền cho ngươi?”

Bản Phổ Thông (BPT)

43Tại sao ngươi vi phạm lời hứa với CHÚA và bất tuân mệnh lệnh ta?”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

44Hađăch ngơi tay ma Y-Simei: "May hŏ gĭt tâm nuih n'hâm may nơm rah vah jêh lĕ nau mhĭk may hŏ ƀư ma Y-David, mbơ̆ gâp. Aƀaơ ri Yêhôva mra har plơng ma may lĕ nau mhĭk may hŏ ƀư.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

44Vua lại nói với Si-mê-i rằng: Ngươi biết mọi sự ác ngươi đã làm cho Đa-vít, là cha ta, mà lòng ngươi vẫn còn nhớ lắm. Vậy nên Đức Giê-hô-va sẽ khiến sự ác của ngươi đổ lại trên đầu ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

44Vua lại nói với Si-mê-i: “Ngươi đã biết và lòng ngươi cũng quá rõ mọi việc ác mà ngươi đã làm cho Đa-vít, cha trẫm. Vậy nên Đức Giê-hô-va sẽ khiến việc ác của ngươi đổ lại trên đầu ngươi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

44Vua lại nói tiếp với Si-mê-i, “Ngươi đã biết và lòng ngươi cũng đã quá rõ những việc ác ngươi đã làm đối với Ða-vít cha ta. Bây giờ CHÚA sẽ báo trả ngươi những việc ác ngươi đã làm.

Bản Dịch Mới (NVB)

44Vua lại nói tiếp với Si-mê-i: “Ngươi đã biết và lòng ngươi cũng đã quá rõ những việc ác mà ngươi đã làm cho Đa-vít, cha ta. Bây giờ Chúa sẽ báo trả cho ngươi những việc ác ngươi đã làm.

Bản Phổ Thông (BPT)

44Vua tiếp, “Ngươi biết những điều quấy ngươi làm cho Đa-vít, cha ta, cho nên bây giờ CHÚA sẽ phạt ngươi vì những lỗi lầm đó.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

45Ƀiă lah Hađăch Salômôn mra geh nau mŏt ton, jêh ri sưng hađăch Y-David mra ăn nâp ta năp măt Yêhôva tât n'ho ro."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

45Nhưng vua Sa-lô-môn sẽ được phước, và ngôi của Đa-vít sẽ được lập vững bền trước mặt Đức Giê-hô-va đến đời đời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

45Nhưng vua Sa-lô-môn sẽ được ban phước, và ngai của Đa-vít sẽ được lập vững bền trước mặt Đức Giê-hô-va đến đời đời.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

45Nhưng Vua Sa-lô-môn sẽ được ban phước và ngôi của Ða-vít sẽ tồn tại cách vững bền trước mặt CHÚA đời đời.”

Bản Dịch Mới (NVB)

45Nhưng vua Sa-lô-môn sẽ được ban phước, và ngôi của Đa-vít sẽ tồn tại cách vững bền trước mặt CHÚA đến đời đời.”

Bản Phổ Thông (BPT)

45Nhưng CHÚA sẽ ban phúc cho ta và ngôi của Đa-vít sẽ an toàn đời đời trước mặt Ngài.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

46Jêh nây, hađăch ntĭnh ma Y-Bênaya kon bu klâu Y-Jêhôida, jêh ri păng hăn sreh nkhĭt Y-Simei, jêh ri Y-Simei khĭt. Nôk nây ƀon bri hađăch jêng nâp tâm ti Y-Salômôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

46Đoạn, vua truyền lịnh cho Bê-na-gia, con trai Giê-hô-gia-đa; người bèn đi ra đánh giết Si-mê-i. Như vậy, ngôi nước được vững bền trong tay Sa-lô-môn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

46Rồi vua truyền lệnh cho Bê-na-gia, con trai của Giê-hô-gia-đa, đi đánh và giết chết Si-mê-i.Như vậy, vương quốc được vững bền trong tay Sa-lô-môn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

46Kế đó vua truyền lịnh cho Bê-na-gia con của Giê-hô-gia-đa; ông ấy đến đánh Si-mê-i, và Si-mê-i chết. Như vậy vương quốc được thiết lập vững vàng trong tay Sa-lô-môn.

Bản Dịch Mới (NVB)

46Đoạn, vua truyền lịnh cho Bê-na-gia, con trai Giê-hô-gia-đa. Ông ấy đi đánh hạ Si-mê-i và Si-mê-i chết. Bấy giờ vương quốc được thiết lập vững vàng trong tay Sa-lô-môn.

Bản Phổ Thông (BPT)

46Vua liền ra lệnh cho Bê-na-gia giết Si-mê-i. Ông liền thi hành. Thế là Sô-lô-môn hoàn toàn nắm quyền trong nước.