So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Vaajtswv Txujlug(HMOBSV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

1Kuv yog tug saib cov ntseeg, kuv has rua tug nam tsev kws Vaajtswv xaiv ca hab nwg cov mivnyuas kws kuv hlub tag, tsw yog kuv tuab leeg xwb, txhua tug kws paub qhov tseeb kuj hlub hab,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Trưởng lão đạt cho bà được chọn kia cùng con cái bà mà tôi thật yêu dấu, --- nào những tôi yêu dấu thôi đâu, nhưng hết thảy mọi người biết lẽ thật cũng yêu dấu nữa;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Trưởng lão kính gửi bà, người được chọn, cùng các con của bà là những người tôi quý mến trong chân lý; không phải chỉ riêng tôi mà tất cả những người hiểu biết chân lý cũng vậy,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Trưởng lão kính gởi đến bà, người được chọn, và con cái bà, là những người tôi yêu thương chân thành; không những tôi, nhưng tất cả những ai biết chân lý đều cũng thế,

Bản Dịch Mới (NVB)

1Trưởng lão kính gởi bà là người được chọn và các con cái bà là những người tôi yêu thương trong chân lý và không những chỉ có tôi, nhưng cả những ai biết chân lý,

Bản Phổ Thông (BPT)

1Trưởng lãoKính gởi chị được Chúa chọn cùng các con của chị:Tôi yêu tất cả các con trong sự thật, không những tôi mà thôi nhưng tất cả mọi người biết sự thật đều yêu mến chị.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

2vem yog tim qhov tseeb kws nyob huv peb hab yuav nrug nraim peb moog ib txhws le.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2điều đó, vì cớ chính lẽ thật ở trong chúng ta, lại sẽ ở với chúng ta đời đời: ---

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2vì chân lý ở trong chúng ta và sẽ ở với chúng ta đời đời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2vì chân lý đang ở trong chúng ta và sẽ ở với chúng ta mãi mãi.

Bản Dịch Mới (NVB)

2vì chân lý ở trong chúng ta và tồn tại trong chúng ta mãi mãi.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Vì sự thật đang sống trong chúng ta và sẽ ở mãi trong chúng ta.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

3Txujkev hlub, txujkev khuvleej hab txujkev sab tug ntawm leej Txwv Vaajtswv hab ntawm leej Txwv tug Tub Yexu Kheto yuav nrug peb nyob rua huv txujkev tseeb hab txujkev hlub.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3nguyền xin ân điển, sự thương xót, sự bình an, bởi Đức Chúa Trời là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ là Con của Cha, được ở cùng chúng ta, trong lẽ thật và sự yêu thương!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Cầu xin ân điển, sự thương xót, và bình an từ Đức Chúa Trời là Cha, và từ Đức Chúa Jêsus Christ, là Con của Cha, ở với chúng ta trong chân lý và tình yêu thương.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Nguyện xin ân sủng, ơn thương xót, và sự bình an từ Ðức Chúa Trời là Cha và từ Ðức Chúa Jesus Christ là Con của Ðức Chúa Cha ở với chúng ta trong chân lý và tình yêu.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Nguyện xin ân sủng, lòng thương xót và bình an đến từ Đức Chúa Trời là Cha và từ Chúa Cứu Thế Giê-su, Con của Cha, ở với chúng ta trong chân lý và tình yêu thương.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Nguyền xin ân phúc, lòng nhân ái và sự bình an từ Thượng Đế là Cha và từ Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, ở cùng chúng ta trong sự thật và tình yêu.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

4Kuv zoo sab xyiv faab kawg kws pum tas koj cov mivnyuas qee leej ua lawv le qhov tseeb lawv le leej Txwv tau qha rua peb ua.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Tôi có lòng vui mừng lắm mà thấy trong con cái bà có mấy kẻ làm theo lẽ thật, theo điều răn chúng ta đã nhận lãnh nơi Đức Chúa Cha.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Tôi rất mừng khi thấy một số các con của bà đi theo chân lý, đúng như điều răn chúng ta đã nhận từ Đức Chúa Cha.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Tôi rất vui mừng vì biết được một số con cái của bà vẫn bước đi trong chân lý y như điều răn chúng ta đã nhận từ Ðức Chúa Cha.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Thật tôi rất vui biết được các con cái của bà đi trong chân lý, theo điều răn chúng ta đã nhận từ nơi Cha.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Tôi rất vui khi nghe một số con cái chị đi theo sự thật như Cha đã truyền dạy cho chúng ta.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

5Tug muam kws saib hlub, nwgnuav kuv thov koj, tsw yog kuv sau dua ib txuj kevcai tshab rua koj, tassws yog txuj kevcai kws peb yeej muaj txwj thaus chiv thawj lug lawm, yog qhov kws peb ib leeg yuav hlub ib leeg.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Hỡi bà được chọn, hiện nay tôi khuyên bà, không phải truyền một điều răn mới, nhưng nhắc lại điều chúng ta đã nhận lãnh từ ban đầu, ấy là chúng ta phải yêu thương nhau.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Thưa bà, bây giờ tôi nài xin bà điều nầy, không phải tôi viết cho bà một điều răn mới, mà là điều răn chúng ta đã nhận từ ban đầu, ấy là chúng ta hãy yêu thương lẫn nhau.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Bây giờ, thưa bà, tôi xin bà điều nầy, không phải tôi viết cho bà một điều răn mới, nhưng là điều răn chúng ta đã nhận được từ ban đầu, đó là chúng ta phải yêu thương nhau.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Và bây giờ, thưa bà, tôi không viết cho bà một điều răn nào mới, nhưng là điều chúng ta có từ ban đầu. Tôi nài xin rằng chúng ta hãy yêu thương lẫn nhau.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Chị yêu dấu, đây không phải là mệnh lệnh mới nhưng là mệnh lệnh chúng ta đã nghe từ ban đầu. Tôi khuyên chị là chúng ta hãy yêu nhau.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

6Txujkev hlub yog qhov kws peb xyum lawv le Vaajtswv tej lug qha. Tej lug qha hov kws mej tau nov txwj thaus chiv thawj lug yog qhov kws mej yuav tsum xyum lawv le txujkev sws hlub.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Vả, sự yêu thương là tại làm theo các điều răn của Đức Chúa Trời. Đó là điều răn mà các ngươi đã nghe từ lúc ban đầu, đặng làm theo.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Tình yêu thương đó là chúng ta bước theo các điều răn của Ngài. Đây là điều răn anh em đã nghe từ ban đầu để bước theo.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Ðây là tình yêu: sống theo các điều răn của Ngài. Ðây là điều răn như anh chị em đã nghe từ ban đầu: sống trong tình yêu ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Và đây là tình yêu thương: Chúng ta bước đi theo điều răn của Ngài. Như chúng ta nghe từ ban đầu, điều răn của Ngài là chúng ta bước đi trong tình yêu thương.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Yêu thương tức là sống theo cách Thượng Đế đã truyền dạy chúng ta. Như chị đã nghe từ ban đầu, mệnh lệnh của Ngài là: Hãy sống một cuộc đời yêu thương.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

7Vem muaj cov kws daag coob coob tawm moog rua huv lub nplajteb, yog cov kws tsw leeg has tas Yexu Kheto lug ua tuabneeg. Tug tuabneeg zoo le hov yog tug daag hab yog Kheto tug yeeb ncuab.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Trong thế gian đã rải nhiều kẻ dỗ dành, là kẻ chẳng xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà đến: ấy đó thật là kẻ dỗ dành và kẻ địch lại Đấng Christ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Vì nhiều kẻ lừa dối đã đến trong thế gian, là những kẻ không thừa nhận rằng Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thân xác. Đó là kẻ lừa dối và kẻ chống Đấng Christ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Quả thật có nhiều kẻ lừa dối đã đi khắp thế gian. Ðó là những kẻ không công nhận Ðức Chúa Jesus Christ đến trong hình hài xác thịt. Ðó chính là kẻ lừa dối và Kẻ Chống Ðấng Christ.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Nhiều kẻ lừa dối đã đến trong thế gian, là kẻ không công nhận Chúa Cứu Thế Giê-su đã đến trong thân xác. Bất cứ người nào như vậy là kẻ lừa dối và là kẻ chống Chúa Cứu Thế.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Nhiều kẻ phỉnh gạt đã xuất hiện khắp thế gian. Chúng không nhìn nhận Chúa Giê-xu Cứu Thế làm người đến thế gian. Ai không nhìn nhận điều nầy đều là kẻ phỉnh gạt và là kẻ thù của Chúa Cứu Thế.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

8Mej ca le ceev faaj zoo sub mej txhad tsw nplaam tej kws mej ua lug lawd, tassws yuav tau nqe zug puv npo.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Chính các ngươi hãy giữ, hầu cho khỏi mất kết quả của công việc mình, nhưng cho được phần thưởng đầy đủ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Hãy coi chừng, để anh em không bị mất những gì mình đã thực hiện được, nhưng nhận được phần thưởng đầy đủ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Xin anh chị em hãy coi chừng, kẻo đánh mất những gì anh chị em đã làm được, để có thể lãnh trọn phần thưởng của mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Coi chừng kẻo bà đánh mất điều mà mình đã thực hiện được, là điều bà có thể được tưởng thưởng đầy đủ.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Chị và con cái hãy thận trọng, nếu không thì công khó của chị từ trước tới giờ hóa ra vô ích. Nhưng tôi mong chị và các con nhận được phần thưởng xứng đáng với công khó ấy.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

9Txhua tug kws ua dhau cai hab tsw nyob huv Kheto tej lug qhuab qha kuj yog tsw muaj Vaajtswv. Tug kws nyob huv tej lug qha txhad yog muaj Vaajtswv hab muaj leej Tub.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Hễ ai đi dông dài, chẳng bền lòng theo đạo Đấng Christ, thì người ấy không có Đức Chúa Trời. Còn ai bền lòng trong đạo ấy, thì người đó có Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Ai đi quá xa và không tiếp tục ở trong sự dạy dỗ của Đấng Christ thì không có Đức Chúa Trời. Còn ai tiếp tục ở trong sự dạy dỗ thì có cả Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Kẻ nào bỏ đi và không ở trong sự dạy dỗ của Ðấng Christ không có Ðức Chúa Trời; nhưng ai cứ ở trong sự dạy dỗ ấy có cả Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Những ai đi trước mà không tiếp tục ở trong sự giáo huấn của Chúa Cứu Thế thì không có Đức Chúa Trời; ai tiếp tục ở trong sự giáo huấn đó thì có được Đức Chúa Cha lẫn Đức Chúa Con.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Ai đi quá xa lời dạy dỗ về Chúa Cứu Thế và không tin lời dạy dỗ ấy đều không có Thượng Đế. Nhưng ai tin lời dạy dỗ về Ngài thì có được cả Cha và Con.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

10Yog leejtwg tuaj cuag mej tsw coj tej lug qhuab qha nuav tuaj, tsw xob hu nwg lug tsev hab tsw xob fem nwg hlo le,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Nếu ai đến cùng các ngươi mà không đem đạo ấy theo, thì chớ rước họ vào nhà, và đừng chào hỏi họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Nếu ai đến với anh em mà không đem theo sự dạy dỗ nầy thì chớ tiếp đón người ấy vào nhà và đừng chào hỏi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Nếu ai đến với anh chị em mà không đem sự dạy dỗ nầy theo, đừng tiếp người ấy vào nhà, và cũng đừng hoan nghinh người ấy,

Bản Dịch Mới (NVB)

10Nếu có ai đến với bà mà không mang theo lời giáo huấn này, đừng đón tiếp vào nhà hay hoan nghênh người.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Ai đi đến với các con mà không mang theo lời dạy dỗ nầy thì đừng tiếp họ vào nhà.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

11tsua qhov tug kws fem nwg kuj nrug nwg koom ua phem.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Vì người nào chào hỏi họ, tức là dự vào công việc ác của họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Vì ai chào hỏi người ấy là dự phần vào các việc ác của người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11vì hoan nghinh người ấy tức là dự phần vào việc xấu của người ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Bất cứ ai hoan nghênh người tức là cùng làm công việc ác với người.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Nếu các con tiếp họ vào nhà tức các con cũng đồng lõa với việc ác của họ.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

12Tseed tshuav ntau yaam kws kuv xaav sau tuaj rua mej tassws kuv tsw xaav swv ntawv hab kua mem sau. Kuv vaam tas kuv yuav tuaj saib mej hab nrug mej sws thaam ntawm ncauj, sub peb txhad zoo sab xyiv faab kawg nkaus.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Ta còn nhiều điều muốn viết cho các ngươi; ta không muốn viết bằng giấy và mực, nhưng ta ước ao đi thăm các ngươi, và đối mặt nói chuyện cùng nhau, hầu cho sự vui mừng của chúng ta được đầy dẫy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Tôi có nhiều điều để viết cho anh em, nhưng tôi không muốn dùng giấy và mực. Tôi mong đến thăm và đối diện trò chuyện với anh em để sự vui mừng của chúng ta được trọn vẹn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Tôi có nhiều điều nữa muốn viết cho anh chị em, nhưng tôi không muốn dùng giấy và mực. Tôi hy vọng sẽ đến thăm anh chị em và nói chuyện với nhau mặt tận mặt, để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Tôi có nhiều điều để viết cho bà, nhưng tôi không muốn dùng giấy và mực. Thay vì, tôi hy vọng được thăm bà và đuợc đối diện hầu chuyện với bà, để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Tôi còn nhiều điều muốn viết cho các con nhưng không muốn viết qua giấy mực. Tôi mong đến thăm và nói chuyện với các con, mặt đối mặt để chúng ta tràn ngập vui mừng.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

13Koj tug muam kws xaiv ca lawd cov mivnyuas kuj has lug ncu txug tuaj rua koj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Con cái của chị em bà, là bà được chọn kia, chào thăm bà.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Các con của người chị em được chọn của bà, chào thăm bà.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Các con của người chị em được chọn của bà kính gởi lời chào thăm bà.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Con cái của người chị em được lựa chọn của bà gửi lời chào thăm.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Con cái của chị được Thượng Đế chọn kính lời thăm chị.