So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Nau Brah Ndu Ngơi(BBSV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

1Jêh nau nây, Y-David ôp ma Yêhôva, "Gâp mra dơi hăn hao lĕ tâm âk rplay ƀon tâm n'gor Yuda?" Yêhôva lah ma păng, "Hăn hao hom, "Y-David lah: "Ma mbu ƀon gâp mra hăn?" Yêhôva lah đŏng, "Ƀon Hêbron."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Sau điều đó, Đa-vít cầu vấn Đức Giê-hô-va như vầy: Tôi có nên đi lên trong một thành nào của xứ Giu-đa chăng? Đức Giê-hô-va đáp cùng người rằng: Hãy đi lên. Đa-vít tiếp: Tôi phải lên trong thành nào? Đức Giê-hô-va đáp: Hếp-rôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Sau đó, Đa-vít cầu hỏi Đức Giê-hô-va: “Con có nên đi lên một thành nào trong xứ Giu-đa không?” Đức Giê-hô-va đáp: “Hãy đi.” Đa-vít hỏi tiếp: “Con phải lên thành nào?” Đức Giê-hô-va đáp: “Hếp-rôn.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Sau việc ấy, Ða-vít cầu hỏi ý CHÚA, “Con có nên đi lên một thành nào trong các thành của Giu-đa không?”CHÚA đáp lời ông, “Hãy lên.”Ða-vít lại cầu hỏi, “Con nên đi lên thành nào?”Ngài phán, “Hếp-rôn.”

Bản Dịch Mới (NVB)

1Sau đó Đa-vít cầu hỏi ý CHÚA: “Con có nên đi lên một thành nào trong xứ Giu-đa không?” CHÚA bảo: “Con hãy đi.” Đa-vít hỏi tiếp: “Con nên đi lên thành nào?” Ngài bảo: “Con hãy đi lên Hếp-rôn.”

Bản Phổ Thông (BPT)

1Sau đó Đa-vít cầu khẩn CHÚA như sau, “Tôi có nên đi chiếm thành nào trong Giu-đa hay không?”CHÚA đáp, “Hãy đi.”Đa-vít hỏi, “Thành nào?”CHÚA đáp, “Thành Hếp-rôn.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

2Y-David hăn tât ta nây, leo bar hê ur, amoh H'Ahinôam bơh Jesrêel, jêh ri H'Abigêl, ur drô Y-Nabal bơh yôk Karmel.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Đa-vít đi đến đó, đem theo hai người vợ, là A-hi-nô-am ở Gít-rê-ên, và A-bi-ga-in, nguyên là vợ của Na-banh ở Cạt-mên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Đa-vít đi đến đó, đem theo hai người vợ là A-hi-nô-am, người Gít-rê-ên, và A-bi-ga-in, trước kia là vợ của Na-banh ở Cạt-mên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Vậy Ða-vít đi lên đó cùng với hai vợ của ông, A-hi-nô-am người Giê-rê-ên và A-bi-ga-in góa phụ của Na-banh người Cạt-mên.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Đa-vít đi lên đó cùng với hai bà vợ, bà A-hi-nô-am người Gít-rê-ên và bà A-bi-ga-in, vợ góa của Na-banh người Cạt-mên.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Vậy Đa-vít cùng hai vợ: A-hi-nô-am ở Ghít-rê-ên, và A-bi-ga-in, vợ góa của Na-banh ở Cạt-mên, đi lên Hếp-rôn.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

3Y-David djôt tâm ban lĕ, phung gŭ ndrel ma păng hăn hao, ăp nơm djôt leo ur kon păng, hăn gŭ tâm ƀaƀă ƀon jê̆ ndrel ma ƀon Hêbron.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Đa-vít cũng đem các người ở cùng mình đi lên, mỗi người với gia quyến mình, mà ở trong các thành của địa phận Hếp-rôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Đa-vít cũng đem theo những người ở với mình, cùng với gia đình họ, lên ở trong các thành của địa phận Hếp-rôn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Ða-vít cũng dẫn theo tất cả những người lâu nay theo ông, mỗi người đều dẫn theo gia đình mình. Vậy họ vào trong các thành ở Hếp-rôn.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Đa-vít cũng đưa những người theo chàng cùng với gia đình họ lên định cư trong các thành vùng phụ cận Hếp-rôn.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Đa-vít cũng mang các thuộc hạ cùng gia đình họ lên định cư ở các thị trấn quanh Hếp-rôn.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

4Jêh ri phung buklâu Yuda hăn tât ta nây, jêh ri tŏ dak ƀâu kah ma Y-David jêng hađăch ma ngih Yuda. Tơlah bu mbơh ma Y-David, phung buklâu ƀon Jabês-Galaat yơh hŏ tâp jêh Y-Sôl, "

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Những người Giu-đa đi đến đó, và xức dầu cho Đa-vít làm vua nhà Giu-đa. Người ta đến nói cho Đa-vít rằng: Dân ở Gia-be đã chôn Sau-lơ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Người Giu-đa đi đến đó và xức dầu tấn phong Đa-vít làm vua nhà Giu-đa.Người ta đến báo cho Đa-vít: “Dân ở Gia-be Ga-la-át đã chôn cất Sau-lơ.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Bấy giờ những người Giu-đa kéo đến. Họ xức dầu tấn phong Ða-vít làm vua nhà Giu-đa. Họ cũng báo cho Ða-vít biết, “Các anh hùng hảo hán ở Gia-bét trong miền Ghi-lê-át đã lo việc chôn cất Sau-lơ.”

Bản Dịch Mới (NVB)

4Những người thuộc chi tộc Giu-đa đến Hếp-rôn và tại đó, họ xức dầu tấn phong Đa-vít làm vua xứ Giu-đa.
Người ta báo tin cho vua Đa-vít: “Chính dân thành Gia-bết ở Ga-la-át đã chôn cất vua Sau-lơ.”

Bản Phổ Thông (BPT)

4Sau đó các người Giu-đa đến Hếp-rôn cử Đa-vít làm vua trên Giu-đa. Họ cũng cho Đa-vít hay là những người ở Gia-be Ghi-lê-át đã chôn cất Sau-lơ.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

5 Y-David prơh bunuyh hăn tât phung ƀon lan ƀon Jabês-Galaat, jêh ri lah ma khân păng, "Dăn ma Yêhôva ăn nau ueh uĭn ma khân may, yorlah khân may mpơl jêh nuih n'hâm ƀư ueh nây ma kôranh khân may Y-Sôl, jêh ri tâp ôbăl!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Đa-vít bèn sai sứ đến cùng dân sự Gia-be trong Ga-la-át, mà nói rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho các ngươi, vì các ngươi đã có lòng nhân từ đối cùng Sau-lơ, chúa các ngươi, mà chôn người!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Đa-vít sai sứ giả đến nói với người Gia-be Ga-la-át: “Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho các ngươi, vì các ngươi đã có lòng nhân từ đối với Sau-lơ, chúa các ngươi, mà chôn cất người!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Vậy Ða-vít sai các sứ giả đến với các anh hùng hảo hán ở Gia-bét trong miền Ghi-lê-át và nói, “Cầu xin CHÚA ban phước cho anh em, vì anh em đã bày tỏ lòng nghĩa hiệp đối với Sau-lơ chúa của anh em, và đã chôn cất ông ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Vua Đa-vít sai sứ giả đến chào thăm hữu nghị dân thành Gia-bết ở Ga-la-át: “Cầu xin CHÚA ban phước cho anh em vì anh em đã trung thành với chúa mình là vua Sau-lơ và chôn cất vua.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Vậy Đa-vít cử đại diện đến dân Gia-be Ghi-lê-át nói rằng, “Nguyện CHÚA ban phước cho các ngươi. Các ngươi đã tỏ lòng trung kiên đối với chủ ta là Sau-lơ bằng cách chôn cất người.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

6Dăn ma Yêhôva tâm mpơl nau ueh jêh ri nau n'hêl nanê̆ ma khân may! Bi gâp, tâm ban lĕ mra ƀư nau ueh ma khân may, yorlah khân may hŏ ƀư jêh nau nây.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Nguyện Đức Giê-hô-va lấy nhân từ và thành thực mà đối lại cùng các ngươi! Còn ta, cũng sẽ làm điều thiện cho các ngươi, bởi vì các ngươi đã làm như vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Nguyện Đức Giê-hô-va bày tỏ sự nhân từ và thành tín đối với các ngươi! Ta cũng sẽ hậu đãi các ngươi vì các ngươi đã làm điều nầy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Giờ đây, cầu xin CHÚA lấy tình thương và đức thành tín đối xử với anh em. Còn tôi, tôi cũng sẽ ghi nhớ việc nhân từ nầy và sẽ đền đáp anh em, bởi vì anh em đã làm điều ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Giờ đây, cầu xin CHÚA đối xử với anh em theo đức thành tín và chân thật của Ngài. Chính ta đây cũng sẽ trọng thưởng anh em vì anh em đã làm việc ấy.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Nguyện CHÚA cũng trung kiên và chân thật đối cùng các ngươi. Ta cũng sẽ hậu đãi các ngươi vì các ngươi đã làm điều đó.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

7Pôri aƀaơ ăn ti khân may jêng katang jêh ri janh; yorlah Y-Sôl, kôranh khân may lĕ khĭt jêh, jêh ri ngih Yuda tŏ dak ƀâu kah ta gâp ăn jêng hađăch ma khân păng."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Nguyện cho tay các ngươi được mạnh, khá tỏ mình ra người hào kiệt; vì Sau-lơ, chúa các ngươi đã thác, và nhà Giu-đa đã xức dầu cho ta làm vua của họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Nguyện tay các ngươi được mạnh mẽ, khá tỏ ra là những người dũng cảm; vì Sau-lơ, chúa các ngươi đã chết, nhưng nhà Giu-đa đã xức dầu cho ta làm vua của họ.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Vậy, bây giờ, tay anh em hãy mạnh mẽ lên, hãy tỏ ra là những người can đảm, vì chúa thượng của anh em đã chết, còn nhà Giu-đa đã xức dầu cho tôi làm vua của họ.”

Bản Dịch Mới (NVB)

7Vậy bây giờ, anh em hãy can đảm lên, hãy tỏ ra là người có khí phách, vì chúa của anh em là vua Sau-lơ đã mất, còn ta thì dân Giu-đa đã xức dầu tấn phong ta làm vua.”

Bản Phổ Thông (BPT)

7Bây giờ hãy mạnh dạn và can đảm. Sau-lơ chủ các ngươi đã chết, còn dân chúng trong Giu-đa đã cử ta làm vua trên họ.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

8Rnôk nây Y-Apner, kon bu klâu Y-Ner; kôranh ma phung tahan Y-Sôl, sŏk jêh Y-Isbôset kon bu klâu Y-Sôl, jêh ri njŭn leo ôbăl tât ma ƀon Mahanaim;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Bấy giờ Áp-ne, quan tổng binh của Sau-lơ, bắt Ích-bô-sết, con trai của Sau-lơ mà đưa qua Ma-ha-na-im,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Bấy giờ, tổng tư lệnh quân đội của Sau-lơ là Áp-ne, con của Nê-rơ, đưa con trai của Sau-lơ là Ích-bô-sết qua Ma-ha-na-im,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Nhưng Áp-ne con của Ne, chỉ huy trưởng quân đội của Sau-lơ, bắt Ích-bô-sết con trai của Sau-lơ, đem ông ấy qua Ma-ha-na-im,

Bản Dịch Mới (NVB)

8Trong khi đó, ông Áp-ne, con ông Ne và là tướng chỉ huy quân đội của vua Sau-lơ, đưa ông Ích-bô-sết con vua Sau-lơ, trốn sang Ma-ha-na-im.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Áp-ne, con trai Nê-rơ làm tư lệnh quân đội của Sau-lơ. Áp-ne mang Ích-bô-sết, con trai Sau-lơ đến Ma-ha-na-im

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

9jêh ri ndâk njêng ôbăl ƀư hađăch ma phung Galaat, ma phung Asurit, ma phung Jesrêel, ma phung Êphraim, ma phung Benjamin, jêh ri ma lĕ phung Israel.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9lập người làm vua Ga-la-át, A-su-rít, Gít-rê-ên, Ép-ra-im, Bên-gia-min, và cả Y-sơ-ra-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9lập người làm vua Ga-la-át, A-su-rít, Gít-rê-ên, Ép-ra-im, Bên-gia-min, và cả Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9và lập ông ấy làm vua trị vì các vùng Ghi-lê-át, người A-su-ri, vùng Giê-rê-ên, người Ép-ra-im, người Bên-gia-min, và toàn dân I-sơ-ra-ên.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Tại đó, ông Áp-ne tôn ông Ích-bô-sết làm vua địa phận Ga-la-át, dân A-se, địa phận Gít-rê-ên, Ép-ra-im, Bên-gia-min, và toàn xứ Y-sơ-ra-ên.

Bản Phổ Thông (BPT)

9và đặt ông lên ngôi vua của Ghi-lê-át, A-su-ri, Ghít-rê-ên, Ép-ra-im, Bên-gia-min, và toàn thể Ít-ra-en.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

10Tơlah Y-Isbôset, kon buklâu Y-Sôl, ntơm chiă uănh phung Israel, păng hŏ geh puăn jê̆t năm, jêh ri păng chiă uănh bar năm. Kanŏng geh ngih Yuda dơm tĭng Y-David.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Khi Ích-bô-sết, con trai của Sau-lơ, khởi cai trị Y-sơ-ra-ên, thì đã được bốn mươi tuổi, và người cai trị hai năm. Chỉ có nhà Giu-đa theo Đa-vít mà thôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Khi Ích-bô-sết, con của Sau-lơ, bắt đầu trị vì Y-sơ-ra-ên thì đã bốn mươi tuổi, và người cai trị hai năm. Chỉ có nhà Giu-đa theo Đa-vít mà thôi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Ích-bô-sết con trai của Sau-lơ được bốn mươi tuổi khi ông bắt đầu trị vì trên I-sơ-ra-ên. Ông trị vì được hai năm. Chỉ có nhà Giu-đa theo Ða-vít.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Ông Ích-bô-sết, con vua Sau-lơ, được bốn mươi tuổi khi lên ngôi, và trị vì Y-sơ-ra-ên trong hai năm. Chỉ có dân Giu-đa theo vua Đa-vít.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Ích-bô-sết, con trai Sau-lơ được bốn mươi tuổi khi lên làm vua Ít-ra-en. Ông cai trị hai năm. Nhưng dân Giu-đa thì đi theo Đa-vít.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

11Jêh ri rnôk Y-David gŭ ta ƀon Hêbron, chiă uănh ma ngih Yuda, geh pơh năm ma prao khay.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Thì giờ Đa-vít ở Hếp-rôn, cai trị trên nhà Giu-đa, là bảy năm sáu tháng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Thời gian Đa-vít làm vua nhà Giu-đa tại Hếp-rôn là bảy năm sáu tháng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Thời gian Ða-vít làm vua trị vì nhà Giu-đa tại Hếp-rôn là bảy năm sáu tháng.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Thời gian vua Đa-vít đóng đô ở Hếp-rôn và cai trị dân Giu-đa là bảy năm sáu tháng.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Đa-vít làm vua trên dân Giu-đa ở Hếp-rôn bảy năm sáu tháng.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

12Pônây, Y-Apner kon bu klâu Y-Ner, jêh ri phung oh mon Y-Isbôset, kon buklâu Y-Sôl, du luh bơh ƀon Nahanaim hăn rlet ma ƀon Gabaôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Vả, Áp-ne, con trai của Nê-rơ, và các tôi tớ của Ích-bô-sết, con trai của Sau-lơ, ở Ma-ha-na-im kéo ra đặng đi đến Ga-ba-ôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Áp-ne, con của Nê-rơ, và các đầy tớ của Ích-bô-sết, con của Sau-lơ, từ Ma-ha-na-im kéo đến Ga-ba-ôn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Bấy giờ Áp-ne con của Ne và các tôi tớ của Ích-bô-sết con trai Sau-lơ đi từ Ma-ha-na-im đến Ghi-bê-ôn.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Một lần kia, tướng Áp-ne, con ông Ne, cùng với một đơn vị cận vệ của vua Ích-bô-sết, con vua Sau-lơ, ra đi từ Ma-ha-na-im, tiến về hướng Ghíp-ôn.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Áp-ne, con trai Nê-rơ và các tôi tớ của Ích-bô-sết, con trai Sau-lơ, rời Ma-na-ha-im đi đến Ghi-bê-ôn.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

13Y-Jôap, kon bu klâu Y-Sêruya, jêh ri oh mon Y-David, tâm ban lĕ hăn tâm mâp đah khân păng ta dak nglao Gabaôn. Khân păng gŭ nsrâng, du phung mpeh đah aơ dak nglao, phung êng mpeh đah ri.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Giô-áp, con trai của Xê-ru-gia, và các tôi tớ của Đa-vít, cũng kéo ra; hai bên gặp nhau tại lối hồ Ga-ba-ôn, rồi bọn nầy ngồi ở bên nầy hồ, và bọn khác ngồi ở bên kia.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Giô-áp, con của Xê-ru-gia, và các đầy tớ của Đa-vít cũng kéo đến. Họ gặp nhau tại hồ Ga-ba-ôn; một phe ngồi ở bên nầy hồ, và một phe ngồi ở bên kia.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Giô-áp con trai bà Xê-ru-gia và các tôi tớ Ða-vít kéo ra và gặp họ tại Hồ Ghi-bê-ôn. Họ ngồi xuống, một phe ở bên nầy hồ và một phe ở bên kia hồ.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Ông Giô-áp, con bà Xê-ru-gia, cũng ra đi với một đơn vị cận vệ của vua Đa-vít. Hai phe gặp nhau tại hồ Ghíp-ôn, mỗi phe đóng một bên hồ.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Giô-áp con trai Xê-ru-gia, và những người của Đa-vít cũng đi đến đó và gặp Áp-ne cùng những người của Ích-bô-sết ở hồ Ghi-bê-ôn. Nhóm của Áp-ne ngồi bên nầy hồ; nhóm của Giô-áp ngồi bên kia hồ.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

14Rnôk nây, Y-Apner lah ma Y-Jôap, "Ăn phung buklâu ndăm dâk jêh ri tâm pâl tra năp he." Y-Jôap lah: "Ăn khân păng dâk."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Bấy giờ, Áp-ne nói cùng Giô-áp rằng: Những kẻ trai trẻ nầy hãy chỗi dậy và trững giỡn tại trước mặt chúng ta. Giô-áp nói: Chúng nó khá chỗi dậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Bấy giờ, Áp-ne nói với Giô-áp: “Hãy cho những thanh niên nầy đứng dậy và đọ sức với nhau trước mặt chúng ta đi!” Giô-áp nói: “Được, hãy cho chúng đọ sức.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Bấy giờ Áp-ne nói với Giô-áp, “Hãy để bọn trẻ đứng dậy và tranh tài với nhau trước mặt chúng ta.”Giô-áp, “Ðược, hãy cho họ tranh tài.”

Bản Dịch Mới (NVB)

14Ông Áp-ne đề nghị với ông Giô-áp: “Ta cho các thanh niên ra đấu sức đọ tài đi!” Ông Giô-áp đồng ý: “Được, hãy để họ đấu sức.”

Bản Phổ Thông (BPT)

14Áp-ne nói với Giô-áp, “Hãy mở cuộc tranh tài giữa các bạn trẻ ở đây đi.”Giô-áp, “Ừ, phải đó. Hãy mở cuộc tranh tài đi.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

15Pôri khân păng dâk jêh ri dâk kơp rnoh tâm ban âk, jê̆t ma bar nuyh phung Benjamin yor Y-Isbôset, kon bu klâu Y-Sôl, jêh ri jê̆t ma bar nuyh tâm phung oh mon Y-David.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Vậy, chúng nó chỗi dậy, đi tới số bằng nhau, mười hai người Bên-gia-min vì Ích-bô-sết, con trai Sau-lơ, và mười hai người trong các tôi tớ của Đa-vít.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Vậy chúng đứng lên, đi ra với số lượng bằng nhau: mười hai người Bên-gia-min thuộc phe Ích-bô-sết, con Sau-lơ, và mười hai người trong số các đầy tớ của Đa-vít.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Vậy họ đứng dậy, cứ theo số đếm mà bước ra, mười hai người Bên-gia-min, tức các tôi tớ của Ích-bô-sết con trai Sau-lơ, và mười hai người từ các tôi tớ của Ða-vít.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Các thanh niên lần lượt tiến ra, mười hai người Bên-gia-min, thuộc phe vua Ích-bô-sết, con vua Sau-lơ, và mười hai người thuộc phe vua Đa-vít.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Rồi các bạn trẻ đứng dậy, về phía Bên-gia-min thuộc bên Ích-bô-sết, con trai Sau-lơ, đếm được mười hai người, về phía Đa-vít cũng có mười hai người.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

16Ăp nơm kuăn rdâng ta bôk rlăng păng, ntâp chiông đao ta pŭng vĕ bunuyh rlăng păng; pôri khân păng chalôt khĭt ndrel n'grŭp. Yor nây bu ntơ ntŭk nây Helkat Hasurim, ntŭk nây tâm ƀon Gabaôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Mỗi người bèn nắm đầu kẻ cừu địch mình, đâm gươm vào hông, và thảy đều ngã chết cùng nhau; chỗ đó bèn gọi là đồng Gươm, ở trong Ga-ba-ôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Mỗi người nắm đầu đối thủ, đâm gươm vào hông; tất cả đều ngã chết. Vì vậy, chỗ đó được gọi là Cánh Đồng Gươm, tại Ga-ba-ôn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Mỗi người túm lấy đầu đối thủ mình và đâm gươm vào hông đối thủ, rồi cùng nhau ngã xuống chết. Vì vậy nơi đó được mệnh danh là Cánh Ðồng Gươm Bén. Cánh đồng ấy ở tại Ghi-bê-ôn.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Mỗi người túm lấy đầu đối thủ và đâm gươm mình vào hông đối thủ, cho nên cả hai phe đều cùng nhau ngã gục. Người ta gọi nơi đó là Cánh đồng Đá Tảng Cánh đồng này ở Ghíp-ôn.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Mỗi người nắm đầu đối thủ và lấy dao đâm vào hông lẫn nhau. Vậy các người trẻ đều chết chung với nhau. Vì thế mà nơi đó trong Ghi-bê-ôn gọi là Ruộng Dao.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

17Nau tâm lơh nar nây jêng katang ngăn. Y-Apner jêh ri phung tahan Israel rai yot ta năp phung oh mon Y-David.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Trong ngày đó có một cuộc chiến đấu rất dữ, Áp-ne và những người Y-sơ-ra-ên đều bị các tôi tớ của Đa-vít đánh bại.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Hôm đó, có một cuộc chiến rất ác liệt, Áp-ne và những người Y-sơ-ra-ên đều bị các đầy tớ của Đa-vít đánh bại.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Ngày hôm ấy có cuộc chiến dữ dội. Áp-ne và dân I-sơ-ra-ên bị các tôi tớ của Ða-vít đánh bại.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Tiếp theo đó, một cuộc giao tranh khốc liệt diễn ra ngay hôm ấy. Ông Áp-ne và quân Y-sơ-ra-ên bị quân của vua Đa-vít đánh bại.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Ngày đó có cuộc ác chiến dữ dội, các người theo Đa-vít đánh bại Áp-ne và người Ít-ra-en.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

18Tanây, geh pe nuyh kon bu klâu Y-Sêruya, amoh jêng Y-Jôap, Y-Abisai, jêh ri Y-Asahel. Pônây, Y-Asahel nchuăt jâng n'gơch ngăn nâm bu yơng tâm bri.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Ở đó, có ba con trai của Xê-ru-gia, là Giô-áp, A-bi-sai, và A-sa-ên. Vả, A-sa-ên chạy lẹ làng như một con hoàng dương rừng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Ở đó, có ba con trai của Xê-ru-gia, là Giô-áp, A-bi-sai, và A-sa-ên. A-sa-ên chạy nhanh như sơn dương.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Lúc ấy, ba con trai của bà Xê-ru-gia là Giô-áp, A-bi-sai, và A-sa-ên đều tham chiến. A-sa-ên là người có đôi chân lẹ làng như chân của linh dương ngoài đồng.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Ba người con của bà Xê-ru-gia cũng có mặt hôm ấy: ông Giô-áp, ông A-bi-sai, và ông A-xa-ên. Ông A-xa-ên chạy nhanh như dê rừng,

Bản Phổ Thông (BPT)

18Ba con trai của Xê-ru-gia, Giô-áp, A-bi-sai, và A-sa-ên có mặt tại đó. A-sa-ên chạy rất nhanh như nai trong đồng vậy.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

19Y-Asahel tĭng Y-Apner, jêh ri dôl păng tĭng Y-Apner, păng mâu n'gĭl rle mpeh pachiau mâu lah mpeh pama ôh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Người đuổi theo Áp-ne, không xây qua khỏi người, hoặc về bên hữu hay là về bên tả.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Ông đuổi theo Áp-ne, không quay qua bên phải hoặc bên trái trong lúc truy đuổi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19A-sa-ên đuổi theo Áp-ne. Khi rượt đuổi chàng không quay qua bên phải hoặc bên trái nhưng cứ chăm chú đuổi theo Áp-ne.

Bản Dịch Mới (NVB)

19nên ông chạy thẳng đuổi theo ông Áp-ne, không quay qua bên phải hoặc bên trái.

Bản Phổ Thông (BPT)

19A-sa-ên đuổi theo Áp-ne, chạy thẳng tới người.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

20Pônây Y-Apner n'gĭl pakơi jêh ri lah: "May hĕ, Hơi Y-Asahel?" Jêh ri ôbăl plơ̆ lah: "Gâp yơh aơ."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Vậy, Áp-ne ngó lại sau, và hỏi rằng: Có phải ngươi là A-sa-ên chăng? Người đáp: Phải, ấy là ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Áp-ne ngó lại sau, và hỏi: “Có phải ngươi là A-sa-ên không?” Ông trả lời: “Phải, tôi đây.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Áp-ne quay lại và nói, “Có phải ngươi là A-sa-ên chăng?”Chàng đáp, “Chính tôi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

20Ông Áp-ne ngoái cổ lại hỏi: “Có phải A-xa-ên đó không?” Ông này đáp: “Phải.”

Bản Phổ Thông (BPT)

20Áp-ne quay lại hỏi, “Có phải A-sa-ên đó không?”A-sa-ên đáp, “Phải.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

21Y-Apner lah ma păng, "Teng hom pama may mâu lah pachiau may, jêh ri kuăn rdâng du huê tâm phung bu klâu ndăm nây, jêh ri sŏk ndô ndơ păng." Ƀiălah Y-Asabel mâu teng ôh trong ŭch tĭng păng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Áp-ne nói cùng người rằng: Hãy đi qua phía hữu hay là phía tả, xông vào một người trong bọn trai trẻ và lấy khí giới nó đi. Nhưng A-sa-ên không muốn xây khỏi người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Áp-ne nói với ông: “Hãy quay qua bên phải hay bên trái, xông vào một đứa trong đám thanh niên và tước khí giới nó đi.” Nhưng A-sa-ên không chịu thôi đuổi theo Áp-ne.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Áp-ne nói với chàng, “Hãy quay qua bên phải hoặc bên trái mà tấn công một trong những người lính trẻ và cướp lấy binh giáp của nó cho ngươi.” Nhưng A-sa-ên vẫn cứ bám sát và không chịu buông ông ra.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Ông Áp-ne bảo: “Cậu hãy đuổi theo ai khác bên phải hoặc bên trái. Hãy bắt một tên lính, lột áo nó đi!” Nhưng ông A-xa-ên không chịu ngưng đuổi theo ông Áp-ne.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Áp-ne bảo A-sa-ên, “Hãy quay qua bên phải hay bên trái ngươi và bắt lấy một trong những thanh niên rồi lấy đồ đạc của nó làm chiến lợi phẩm.” Nhưng A-sa-ên nhất quyết đuổi theo Áp-ne.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

22Y-Apner lah đŏng ma Y-Asahel, "Teng hom tă bơh trong tĭng gâp, yorlah moh khlay may ăn gâp lơh nkhĭt may mplâng khĭt ta neh?" Lah gâp nkhĭt may, mâm gâp dơi n'gơr măt gâp ma nâu may Y-Jôap?"

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Áp-ne lại nói cùng A-sa-ên rằng: Hãy xây khỏi ta, cớ sao buộc ta phải đánh giết ngươi nằm sải xuống đất? Ví bằng giết ngươi, ta dễ nào còn dám ngó mặt Giô-áp là anh ngươi?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Áp-ne lại nói với A-sa-ên: “Hãy ngưng đuổi theo ta! Tại sao buộc ta phải đánh giết ngươi? Vì nếu thế, làm sao ta còn có thể nhìn mặt Giô-áp là anh ngươi?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Áp-ne lại nói, “Hãy dang ra khỏi ta. Tại sao ngươi ép ta phải đánh hạ ngươi? Rồi ta sẽ còn mặt mũi nào nhìn Giô-áp anh ngươi?”

Bản Dịch Mới (NVB)

22Ông Áp-ne lại khuyên nài: “Đừng đuổi theo tôi nữa! Sao cậu lại bắt tôi phải giết cậu? Làm thể nào tôi còn nhìn mặt anh cậu là Giô-áp được?”

Bản Phổ Thông (BPT)

22Một lần nữa Áp-ne bảo A-sa-ên, “Đừng đuổi theo ta nữa! Nếu không ta phải giết ngươi đó! Nếu thế thì ta không mặt mũi nào nhìn anh ngươi là Giô-áp được!”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

23Yorlah păng mâu ŭch teng ôh. Yor nây Y-Apner ntâp păng ta ndŭl ma chiông tak kŏ tât rho đah ri. Păng chalôt ta nây jêh ri khĭt. Lĕ rngôch bunuyh hăn tât ta ntŭk Y-Asahel chôt khĭt, gŭ nsrâng ta nây da dê.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Bởi người không khứng lánh đi, Áp-ne bèn lấy cán giáo mình đâm người nơi bụng, thấu đến sau lưng. A-sa-ên té xuống và chết tại chỗ; hết thảy người nào đến chỗ A-sa-ên ngã xuống chết, đều dừng lại tại đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Vì A-sa-ên không chịu quay đi, nên Áp-ne lấy giáo đâm vào bụng người, thấu đến sau lưng. A-sa-ên ngã xuống và chết tại chỗ. Mọi người đến chỗ A-sa-ên chết đều dừng lại.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Tuy nhiên chàng vẫn không chịu buông ra. Vì vậy, Áp-ne quay mũi giáo về phía sau, đâm ngược vào bụng A-sa-ên, và mũi giáo xuyên thủng ra sau lưng. Chàng ngã xuống và chết ngay tại chỗ. Mọi người chạy đến chỗ A-sa-ên đã ngã chết đều dừng lại.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Nhưng ông A-xa-ên không chịu quay sang phía khác nên ông Áp-ne đành phải quay mũi giáo ngược về phía sau, đâm ngay vào bụng ông A-xa-ên, xuyên thấu lưng. Ông A-xa-ên ngã xuống, chết ngay tại chỗ. Mọi người chạy đến nơi ông A-xa-ên ngã xuống chết đều dừng lại.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Nhưng A-sa-ên không ngưng đuổi theo Áp-ne. Nên Áp-ne dùng cán gươm đâm vào bụng A-sa-ên, thấu ra sau lưng.
A-sa-ên chết ngay tại đó, và mọi người chạy đến chỗ A-sa-ên chết đều dừng lại.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

24Ƀiălah Y-Jôap jêh ri Y-Abisai tĭng Y-Apner; tơlah bar hê nây tât ta gôl yôk Ama tâm tra đah ƀon Gia, ta trong hăn ma bri rdah Gabaôn, pôri lĕ nhâp nar.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Giô-áp và A-bi-sai đuổi theo Áp-ne; khi hai người đến gò A-ma đối ngang Ghi-a, về hướng đồng vắng Ga-ba-ôn, thì mặt trời lặn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Giô-áp và A-bi-sai đuổi theo Áp-ne. Khi hai người đến đồi A-ma đối ngang Ghi-a, về hướng hoang mạc Ga-ba-ôn, thì mặt trời lặn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Giô-áp và A-bi-sai tiếp tục truy đuổi Áp-ne. Khi mặt trời lặn, họ đến Ðồi Am-ma, phía trước Ghi-a, bên con đường đi vào Ðồng Hoang Ghi-bê-ôn.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Nhưng ông Giô-áp và ông A-bi-sai tiếp tục đuổi theo ông Áp-ne. Mặt trời vừa lặn khi họ đến đồi Am-ma, phía đông Ghi-ách trên đường vào sa mạc Ghíp-ôn.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Tuy nhiên Giô-áp và A-bi-sai tiếp tục đuổi theo Áp-ne. Khi mặt trời vừa lặn thì họ đến đồi Am-ma, gần Ghi-a trên con đường đi đến sa mạc gần Ghi-bê-ôn.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

25Phung Benjamin tâm rƀŭn n'gop ndrel ma Y-Apner jêng du phung, jêh ri khân păng gŭ râng ta kalơ n'glơn (mpứ) du gôl yôk.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Dân Bên-gia-min hiệp lại cùng Áp-ne, làm thành một đạo, và dừng lại trên chót một gò nổng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Người Bên-gia-min tập hợp quanh Áp-ne, làm thành một đoàn quân, và đóng trên một đỉnh đồi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Lúc ấy, người Bên-gia-min đã tập họp lại thành một khối sau lưng Áp-ne và đứng trên đỉnh đồi tử thủ.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Binh sĩ thuộc chi tộc Bên-gia-min tập hợp thành một đội ngũ chặt chẽ chung quanh ông Áp-ne và dừng lại trên đỉnh một ngọn đồi.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Các người Bên-gia-min đến cùng Áp-ne và tất cả đều đứng trên đồi.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

26Jêh ri Y-Apner kuăl Y-Jôap, "Pôri mpiăt đao, mâu ŭch rlu hĕ nkhĭt bunuyh?" May mâu gĭt hĕ kêng nglĕ dŭt mra jêng nau rngot? Ndah nâm jŏ may mra ntrŭnh nau ma phung ƀon lan may lơi hôm tĭng oh nâu khân păng?"

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Áp-ne bèn la lớn cùng Giô-áp rằng: Vậy, lưỡi gươm chưa thôi hủy diệt sao? Ngươi há chẳng biết cuối cùng sẽ là khổ sao? Ngươi không truyền lịnh cho dân sự thôi đuổi theo anh em mình cho đến chừng nào?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Áp-ne gọi to Giô-áp và nói: “Gươm đao cứ tiếp tục chém giết mãi sao? Ông không biết cuối cùng sẽ chỉ là đau thương sao? Cho đến bao giờ ông mới truyền lệnh cho dân chúng thôi đuổi theo anh em mình?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Áp-ne gọi Giô-áp và nói, “Chẳng lẽ ông cứ để lưỡi gươm ăn nuốt mãi sao? Ông không biết rằng rồi rốt cuộc cũng chỉ là cay đắng thôi sao? Cho đến bao giờ ông mới chịu truyền lịnh cho quân của ông trở về và ngưng truy kích anh em của mình nữa?”

Bản Dịch Mới (NVB)

26Ông Áp-ne gọi vọng sang ông Giô-áp: “Lẽ nào chúng ta để cho gươm đao chém giết mãi sao? Ông biết rõ việc này sẽ kết thúc bi thảm dường nào! Đến bao giờ ông mới ra lệnh cho binh sĩ ngưng đuổi theo anh em mình nữa?”

Bản Phổ Thông (BPT)

26Áp-ne kêu lớn cùng Giô-áp, “Gươm của ngươi cứ giết hại mãi sao? Ngươi hẳn biết rằng chuyện nầy chỉ đưa đến thảm sầu thôi! Bảo dân chúng thôi đừng đuổi theo anh em mình nữa!”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

27Y-Jôap plơ̆ lah: "Tĭng nâm Brah Ndu gŭ rêh, tơlah may mâu ngơi ôh, n'hêl nanê̆ phung tahan mra rlu tĭng oh nâu khân păng ê lor ma ang ôi taơ."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Giô-áp đáp rằng: Ta chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề rằng, nếu ông chẳng có nói chi, thì dân sự không thôi đuổi theo anh em mình trước khi sáng mai.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Giô-áp đáp: “Thật như Đức Chúa Trời hằng sống, nếu ông không nói gì, thì dân chúng vẫn cứ đuổi theo anh em mình cho đến sáng mai.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Giô-áp đáp, “Có Ðức Chúa Trời hằng sống chứng giám, nếu ông không lên tiếng, thì chắc chắn đến sáng mai mọi người mới ngưng truy kích anh em mình.”

Bản Dịch Mới (NVB)

27Ông Giô-áp đáp: “Có Đức Chúa Trời Hằng sống chứng cho tôi, nếu ông không lên tiếng, tôi quyết chắc phải đến sáng mai binh sĩ mới ngưng đuổi theo quân của ông!”

Bản Phổ Thông (BPT)

27Giô-áp bảo, “Có Thượng Đế hằng sống chứng giám, ta tuyên bố rằng, nếu ngươi không nói gì cả thì dân chúng cũng vẫn đuổi theo anh em mình đến sáng hôm sau.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

28Pôri Y-Jôap uh nŭng, jêh ri lĕ rngôch tahan rlu dadê, mâu hôm tĭng phung Israel ôh, jêh ri mâu hôm tâm lơh đŏng ôh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Giô-áp truyền thổi kèn, hết thảy dân sự đều dừng lại, thôi đuổi theo dân Y-sơ-ra-ên, và không chiến đấu nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Giô-áp truyền thổi kèn, tất cả dân chúng đều dừng lại, không đuổi theo người Y-sơ-ra-ên và không tiếp tục chiến đấu nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Vậy Giô-áp thổi kèn và mọi người dừng lại mà không truy đuổi người I-sơ-ra-ên nữa; hai bên cũng không đánh nhau nữa.

Bản Dịch Mới (NVB)

28Đoạn ông cho thổi tù và. Toàn quân dừng lại. Họ không đuổi theo quân Y-sơ-ra-ên nữa, và cuộc giao tranh chấm dứt.

Bản Phổ Thông (BPT)

28Thế là Giô-áp thổi kèn. Dân chúng liền thôi đuổi theo người Ít-ra-en. Họ cũng không đánh nhau với người Ít-ra-en nữa.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

29Y-Apner jêh ri lĕ rngôch phung tahan păng hăn du măng kŏ ang. Lăn bri neh lâng, jêh ri rgăn dak krong Yurdan, rlau lĕ ƀon Bitrôn kŏ khân păng tât ta ma ƀon Mahanaim.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Áp-ne và các kẻ theo người trọn đêm đó đi ngang qua đồng bằng, sang sông Giô-đanh, trải khắp Bít-rôn, rồi đến Ma-ha-na-im.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Suốt đêm đó, Áp-ne và những người theo ông đi xuyên qua A-ra-ba. Họ sang sông Giô-đanh, và đi khắp Bít-rôn, rồi đến Ma-ha-na-im.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29Ðoạn Áp-ne và quân sĩ của ông nội đêm đó băng qua Cánh Ðồng A-ra-ba và vượt qua Sông Giô-đanh. Họ đi suốt sáng hôm sau trở về Ma-ha-na-im.

Bản Dịch Mới (NVB)

29Suốt đêm ấy, ông Áp-ne và binh sĩ của ông đi xuyên qua vùng A-ra-ba, vượt qua sông Giô-đanh, tiếp tục đi suốt buổi sáng hôm sau mới về tới Ma-ha-na-im.

Bản Phổ Thông (BPT)

29Áp-ne và các người của ông đi trọn đêm đến thung lũng sông Giô-đanh. Họ băng qua sông Giô-đanh, và sau khi đi suốt ngày thì đến Ma-ha-na-im.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

30Y-Jôap plơ̆ sĭt tă tĭng Y-Apner, tâm rƀŭn lĕ rngôch phung ƀon lan: Tâm phung oh mon Y-David, ndrel ma Y-Asahel roh jê̆t ma sĭn nuyh jêh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Giô-áp cũng thôi đuổi theo Áp-ne trở về, hiệp hết thảy dân sự: Trong các đầy tớ của Đa-vít, thì thiếu mười chín người và A-sa-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Giô-áp cũng thôi đuổi theo Áp-ne mà trở về. Khi tập hợp dân chúng thì trong các đầy tớ của Đa-vít thiếu mười chín người và A-sa-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30Giô-áp cũng thôi đuổi theo Áp-ne và rút về. Khi ông kiểm điểm quân số thì thấy mất mười chín người, không kể A-sa-ên.

Bản Dịch Mới (NVB)

30Sau khi ngưng đuổi theo ông Áp-ne, ông Giô-áp tập hợp toàn quân lại kiểm điểm, thì thấy bên phe vua Đa-vít thiếu mười chín người cộng với ông A-xa-ên.

Bản Phổ Thông (BPT)

30Sau khi thôi đuổi theo Áp-ne thì Giô-áp trở về tập họp dân chúng lại thì thấy thiếu mất A-sa-ên và mười chín người của Đa-vít.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

31Ƀiălah phung oh mon Y-David nkhĭt jêh geh pe rhiăng prao jê̆t nuyh phung Benjamin, jêng tahan Y-Apner.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Các tôi tớ của Đa-vít có đánh chết ba trăm sáu mươi người trong dân Bên-gia-min và thủ hạ của Áp-ne.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Các đầy tớ của Đa-vít đã giết ba trăm sáu mươi người Bên-gia-min, là người của Áp-ne.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31Các tôi tớ của Ða-vít đã đánh hạ nhiều người Bên-gia-min và quân sĩ của Áp-ne. Ba trăm sáu mươi người của họ đã thiệt mạng.

Bản Dịch Mới (NVB)

31Ngược lại, binh sĩ của vua Đa-vít giết được ba trăm sáu mươi người Bên-gia-min là binh sĩ của ông Áp-ne.

Bản Phổ Thông (BPT)

31Nhưng những người của Đa-vít giết ba trăm sáu mươi người Bên-gia-min đã đi theo Áp-ne.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

32Khân păng tung Y-Asahel jêh ri leo tâp păng tâm môch mbơ̆ păng gŭ ta ƀon Bêtlêhem. Y-Jôap jêh ri phung tahan păng hăn du măng kŏ ang, jêh ri nsrơnh luh nar nôk khân păng tât ta ƀon Hêbron.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

32Chúng đem A-sa-ên, chôn trong mộ của cha người tại Bết-lê-hem. Đoạn, Giô-áp và các thủ hạ người đi trọn đêm, rạng đông đến Hếp-rôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

32Họ đem A-sa-ên chôn trong mộ của cha người tại Bết-lê-hem. Rồi Giô-áp và những người của ông đi suốt đêm, đến Hếp-rôn lúc rạng đông.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32Người ta mang xác của A-sa-ên về, chôn chàng trong mộ của cha chàng ở Bết-lê-hem. Rồi Giô-áp và quân sĩ của ông đi suốt đêm; khi bình minh vừa ló dạng thì họ về đến Hếp-rôn.

Bản Dịch Mới (NVB)

32Họ đem xác ông A-xa-ên về Bết-lê-hem, chôn cất trong mộ của cha ông. Đoạn ông Giô-áp và binh sĩ của ông đi suốt đêm, và về đến Hếp-rôn khi trời hừng sáng.

Bản Phổ Thông (BPT)

32Những người của Đa-vít lấy xác A-sa-ên và chôn trong mộ của cha người ở Bết-lê-hem.Rồi Giô-áp và những người theo mình đi suốt đêm. Khi mặt trời mọc lên thì họ đến Hếp-rôn.