So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Nau Brah Ndu Ngơi(BBSV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

1Phung gŭ tâm ƀon Yêrusalem njêng Y-Ahasia Y-Ahasia jêng hađăch Jôacha kon buklâu mpô̆t Y-Jôram, jêng hađăch thoi păng; yorlah phung tahan văch ndrel phung Arap hăn rduh lăp pôih tahan, hŏ ƀư nkhĭt lĕ rngôch kon bu klâu păng kranh lơn. Yor ri Y-Ahasia, kon buklâu Y-Jôram, hađăch phung Yuda, hao jêng hađăch.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Dân cư thành Giê-ru-sa-lem lập A-cha-xia, con trai út của Giô-ram, làm vua thay vì người; vì đạo quân đến với dân A-rập xông vào trại quân, đã giết các con trai lớn hơn người. Ấy vậy, A-cha-xia, con trai Giô-ram, vua Giu-đa, lên ngôi làm vua.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Cư dân thành Giê-ru-sa-lem tôn con trai út của Giô-ram là A-cha-xia lên ngôi kế vị vua cha, vì các con trai lớn của vua bị một toán quân cùng với người Ả-rập tiến vào trại quân Giu-đa giết sạch. Như vậy, con trai Giô-ram là A-cha-xia lên ngôi vua Giu-đa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Dân cư ở Giê-ru-sa-lem lập A-ha-xi-a con trai út của Giê-hô-ram lên ngôi kế vị, vì toán quân cùng đi với dân Ả-rập đã đột kích vào trại giết tất cả các con trai lớn của ông. Vậy A-ha-xi-a con của Giê-hô-ram lên ngôi làm vua Giu-đa.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Dân cư Giê-ru-sa-lem lập A-cha-xia, con trai út của vua Giô-ram lên ngôi kế vị vì các con trai lớn của vua đã bị quân xâm lược cùng với những người Ả-rập vào trại quân giết sạch. Như vậy A-cha-xia, con trai vua Giô-ram lên ngôi vua cai trị Giu-đa.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Dân chúng Giê-ru-sa-lem chọn A-cha-xia, con trai út của Giô-ram làm vua thế ông. Các quân cướp bóc đi theo quân Á-rập đến tấn công trại quân Giô-ram đã giết tất cả các anh của A-cha-xia. Vậy A-cha-xia bắt đầu trị vì Giu-đa.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

2Y-Ahasia geh bar jê̆t ma bar năm tơlah păng ntơm chiă uănh, jêh ri păng chiă uănh du năm tâm ƀon Yêrusalem. Amoh me păng H'Athali, kon bu ur Y-Ômri.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2A-cha-xia được hai mươi hai tuổi khi người tức vị; người cai trị một năm tại Giê-ru-sa-lem; tên mẹ người là A-tha-li, con gái của Ôm-ri.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Khi lên ngôi, A-cha-xia được hai mươi hai tuổi và cai trị một năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là A-tha-li, cháu gái của Ôm-ri.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2A-ha-xi-a được hai mươi hai tuổi khi ông bắt đầu trị vì. Ông trị vì một năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ ông tên là A-tha-li-a, cháu nội của Ôm-ri.

Bản Dịch Mới (NVB)

2A-cha-xia được bốn mươi hai tuổi khi lên ngôi vua; người cai trị một năm tại Giê-ru-sa-lem; mẹ vua tên là A-tha-li, con gái của Om-ri.

Bản Phổ Thông (BPT)

2A-cha-xia được hai mươi hai tuổi khi lên ngôi và trị vì một năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ ông tên A-tha-lia, cháu gái Ôm-ri.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

3Păng ăt tâm ban lĕ tĭng trong ngih Y-Ahap; yorlah me păng jêng nơm nsŭk bu ƀư nau mhĭk.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Người cũng đi theo các đường lối của nhà A-háp; vì mẹ người là kẻ bày mưu giục người làm điều ác.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Vua cũng đi theo các đường lối của nhà A-háp, vì mẹ vua là kẻ bày mưu cho vua làm điều ác.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Ông cũng đã bước đi trong các đường lối của nhà A-háp, vì mẹ ông đã giục ông làm theo các việc tội lỗi ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Vua cũng đi theo đường lối nhà A-háp vì mẹ vua xúi dục vua làm điều ác.

Bản Phổ Thông (BPT)

3A-cha-xia đi theo con đường của gia đình A-háp, vì mẹ vua xúi giục làm ác.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

4Păng ƀư nau mhĭk ta năp măt Yêhôva, nâm bu ngih Y-Ahap ƀư jêh; yorlah jêh khĭt mbơ̆ păng phung ngih Y-Ahap jêng phung ntĭm nsak ma păng; nau phung nây nsak ăn tât nau mhĭk ma păng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Người làm những điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, như nhà A-háp đã làm; vì sau khi vua cha qua đời, nhà A-háp làm kẻ bày mưu cho người, gây cho người bị bại hoại.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va như nhà A-háp đã làm. Vì sau khi vua cha qua đời, nhà A-háp làm kẻ bày mưu đưa vua đến chỗ diệt vong.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Ông đã làm những việc tội lỗi trước mặt CHÚA giống như nhà A-háp đã làm, vì sau khi cha ông chết, những kẻ ủng hộ việc A-háp làm đã trở thành các mưu sĩ của ông, vì thế ông đã sớm bị diệt vong.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Vua làm điều ác trước mắt CHÚA như nhà A-háp đã làm, vì sau khi vua cha qua đời, họ làm cố vấn cho vua khiến vua phải bị hủy diệt.

Bản Phổ Thông (BPT)

4A-cha-xia làm điều ác trước mặt CHÚA y như gia đình A-háp. Gia đình ấy cố vấn cho A-cha-xia sau khi cha vua qua đời, và những lời khuyên bậy bạ của họ khiến vua chết.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

5Nđâp păng tĭng nau phung nây nsak ndơm hăn ndrel ma Y-Jôram, kon bu klâu Y-Ahap, hađăch Israel, hăn tât Ramôt ta Galaat, gay tâm lơh đah Y-Hasael, hađăch Syri. Phung Syri ƀư ăn ma Y-Jôram geh nau rmanh,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Người cũng theo mưu chước của chúng mà đi với Giô-ram, con trai A-háp, vua Y-sơ-ra-ên, đến Ra-mốt tại Ga-la-át, đặng tranh chiến cùng Ha-xa-ên, vua Sy-ri. Dân Sy-ri làm cho Giô-ram bị thương.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Nghe theo kế hoạch của chúng, A-cha-xia cùng với Giô-ram, con trai A-háp vua Y-sơ-ra-ên, kéo quân đến Ra-mốt Ga-la-át để tấn công Ha-xa-ên, vua A-ram. Quân A-ram làm cho Giô-ram bị thương.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Ông đã nghe theo lời bàn của chúng, nên đã kéo quân lên hiệp lực với Giô-ram con của A-háp vua I-sơ-ra-ên đi đánh Ha-xa-ên vua A-ram tại Ra-mốt Ghi-lê-át. Trong trận đó, quân A-ram đã đánh Giô-ram bị thương.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Vua cũng nghe theo lời họ đi cùng với vua Giê-hô-ram, con trai A-háp, vua Y-sơ-ra-ên, tham chiến tại Ra-mốt Ga-la-át chống lại Ha-xa-ên, vua Sy-ri. Quân Sy-ri làm cho vua Giô-ram bị thương.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Vì nghe theo lời khuyên của họ nên A-cha-xia cùng với Giô-ram con trai A-háp, vua Ít-ra-en, kéo quân đến đánh Ha-xa-ên, vua A-ram ở Ra-mốt trong Ghi-lê-át. Quân A-ram gây cho Giô-ram bị thương.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

6jêh ri păng sĭt ma ƀon Jerêel, gay săm ăn bah nau sôt rmanh, nau rmanh păng geh ta ƀon Rama, dôl păng tâm lơh đah Y-Hasael, hađăch Syri, Y-Ahasia, kon buklâu Y-Jôram, hađăch Yuda, jŭr hăn uănh Y-Jôram, kon buklâu Y-Ahap tâm ƀon Jesêel, yorlah păng dôl gŭ păm ji.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Người bèn trở về Gít-rê-ên, đặng chữa lành các vết thương người đã bị tại Ra-ma, khi đánh giặc với Ha-xa-ên, vua Sy-ri. A-cha-xia, con trai Giô-ram, vua Giu-đa, đi xuống Gít-rê-ên đặng thăm bịnh Giô-ram, con trai A-háp.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Vua trở về Gít-rê-ên để chữa trị các vết thương khi giao chiến tại Ra-ma với Ha-xa-ên, vua A-ram. Lúc ấy, A-cha-xia, con của Giô-ram vua Giu-đa, đi xuống Gít-rê-ên thăm Giô-ram, con của A-háp.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Ông ấy trở về Giê-rê-ên để chữa trị các vết thương ông đã bị trong trận đánh với Ha-xa-ên vua A-ram tại Ra-ma. Lúc ấy A-ha-xi-a con của Giê-hô-ram vua Giu-đa đi xuống Giê-rê-ên để thăm Giô-ram con của A-háp, vì ông ấy đang dưỡng thương ở đó.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Người trở về Gít-rê-ên để chữa trị vết thương mà vua đã mang trong trận chiến với Ha-xa-ên, vua Sy-ri tại Ra-ma. Vua A-cha-xia, con trai Giô-ram, vua Giu-đa đi xuống Gít-rê-ên thăm vua Giê-hô-ram, con trai A-háp vì người bị thương.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Vì vậy Giô-ram trở về Ghít-rê-ên để chữa lành các vết thương ông bị ở Ra-mốt trong Ghi-lê-át khi đánh nhau với Ha-xa-ên, vua A-ram.A-cha-xia, con Giô-ram, vua Giu-đa đến thăm Giô-ram, con trai A-háp, ở Ghít-rê-ên vì Giô-ram bị thương.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

7Ƀiălah Brah Ndu săch jêh nau tŭp ăn Y-Ahasia, mra tât nau mhĭk tâm nau păng hăn khâl ma Y-Jôram. Yorlah tơlah păng tât tanây, păng du luh hăn ndrel ma Y-Jôram ŭch hăn lơh Y-Jêhu, kon bu klâu Y-Nimsi, nơm aơ Yêhôva tŏ jêh dak ƀâu kah ăn ƀư rai ngih Y-Ahap.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Việc A-cha-xia đi đến cùng Giô-ram bởi ý Đức Chúa Trời, và gây cho người bị bại hoại; vì khi người đến tận nơi, bèn cùng Giô-ram kéo ra đánh Giê-hu, con trai Nim-si, là người Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho, đặng trừ diệt nhà A-háp.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Việc A-cha-xia đến thăm Giô-ram là bởi ý Đức Chúa Trời nhằm đưa A-cha-xia đến chỗ diệt vong. Thật vậy khi đến nơi, vua cùng Giô-ram kéo ra đánh Giê-hu, con của Nim-si, là người mà Đức Giê-hô-va đã xức dầu để tiêu diệt nhà A-háp.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Nhưng Ðức Chúa Trời đã định cho A-ha-xi-a phải bị diệt vong qua việc ông đến thăm Giô-ram. Số là sau khi ông đến nơi, ông đã đi với Giô-ram ra đón Giê-hu con của Nim-si, người đã được CHÚA xức dầu để tiêu diệt nhà A-háp.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Việc vua A-cha-xia đi thăm Giô-ram và bị hủy diệt là do ý Đức Chúa Trời. Khi đến nơi, vua A-cha-xia cùng vua Giê-hô-ram đi ra đánh Giê-hu, con trai Nim-si, là người CHÚA đã xức dầu để hủy diệt nhà A-háp.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Thượng-Đế khiến A-cha-xia chết đang khi viếng thăm Giô-ram. A-cha-xia đến nơi và cùng với Giô-ram đi ra gặp Giê-hu, con trai Nim-si, người mà CHÚA đã chỉ định để tiêu diệt gia đình A-háp.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

8Geh nau dôl ŭch ƀư rai ngih Y-Ahap, tâm mâp đŏng đah phung kôranh bri Yuda jêh ri phung kon buklâu phung oh nâu Y-Ahasia, phung kơl Y-Ahasia, n'ho nkhĭt nđâp ma khân păng ro.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Xảy đương khi Giê-hu trừ diệt nhà A-háp, lại gặp được các quan trưởng Giu-đa và các con trai của anh em A-cha-xia vẫn phục sự người, thì liền giết chúng nó đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Trong khi thi hành sự phán xét nhà A-háp, Giê-hu gặp các quan trưởng Giu-đa và các con trai của anh em A-cha-xia đang phục vụ vua thì liền giết chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Khi Giê-hu thi hành án phạt nhà A-háp ông bắt gặp các vương gia của Giu-đa và các con của các em trai A-ha-xi-a, những người đang phục vụ trong triều đình của A-ha-xi-a, ông ấy giết luôn những người đó.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Đang khi tiêu diệt nhà A-háp, Giê-hu gặp những viên chức Giu-đa và những người họ hàng tháp tùng vua A-cha-xia; người cũng giết họ luôn.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Trong khi Giê-hu đang trừng phạt gia đình A-háp thì ông gặp các lãnh tụ Giu-đa và các con trai của những thân nhân vua A-cha-xia là những người phục vụ A-cha-xia, Giê-hu liền giết sạch.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

9Y-Jêhu tĭng joi Y-Ahasia dôl gŭ krap tâm ƀon Samari, bu nhŭp păng, njŭn leo ma Y-Jêhu, jêh nây nkhĭt lơi păng. Bu tâp păng, yorlah bu lah: "Păng jêng sau ma Y-Jôsaphat nơm joi Yêhôva ma lĕ nuih n'hâm." Jêh ri ngih Y-Ahasia mâu geh du huê dơi chiă uănh ƀon bri hađăch ôh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Người cũng tìm A-cha-xia đương ẩn tại Sa-ma-ri, người ta bắt người, dẫn đến cùng Giê-hu, rồi giết người đi, đoạn họ chôn người, vì nói rằng: Hắn là con trai của Giô-sa-phát, tức người hết lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Trong nhà A-cha-xia chẳng còn ai có thể giữ quyền cai trị nước được.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Ông cũng cho truy tìm A-cha-xia đang lẩn trốn tại Sa-ma-ri. Người ta bắt A-cha-xia dẫn đến cho Giê-hu, ông ra lệnh giết vua A-cha-xia. Họ chôn cất vua tử tế vì nói rằng: “Dù sao, ông ta cũng là con cháu của Giô-sa-phát, là người hết lòng tìm kiếm Đức Giê-hô-va.” Vậy nhà A-cha-xia chẳng còn ai có thể nắm quyền cai trị vương quốc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Ông ấy đã cho truy lùng A-ha-xi-a lúc đó đang lẩn trốn ở Sa-ma-ri. Người ta bắt được ông và trao nộp cho ông Giê-hu, và ông đã bị tử hình. Sau đó họ đem xác ông chôn cất tử tế, vì họ nói, “Dù sao ông ấy cũng là cháu nội của Giê-hô-sa-phát, một người đã hết lòng tìm kiếm CHÚA.” Vì thế, trong nhà A-ha-xi-a không còn ai đủ bản lĩnh để trị vì vương quốc nữa.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Người cũng cho truy nã vua A-cha-xia và bắt được vua A-cha-xia đang ẩn trốn tại Sa-ma-ri. Người ta đem vua đến cho Giê-hu và người giết vua đi nhưng người ta chôn cất vua vì cho rằng vua là con cháu vua Giê-hô-sa-phát, người hết lòng tìm kiếm CHÚA. Thế là nhà A-cha-xia không còn ai cầm quyền trong nước.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Rồi Giê-hu đi tìm A-cha-xia. Những người của Giê-hu tìm được vua đang trốn trong Xa-ma-ri nên họ giải vua về cho Giê-hu. Rồi họ giết và chôn vua. Họ nói, “A-cha-xia là một trong các con cháu của Giô-sa-phát, Giô-sa-phát hết lòng vâng theo CHÚA.” Không ai trong gia đình A-cha-xia còn đủ sức cầm quyền trên nước Giu-đa nữa.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

10Tơlah H'Thali mê̆ Y-Ahasia, saơ ma kon bu klâu păng khĭt jêh, păng dâk jêh ri ƀư rai lĕ rngôch noi deh hađăch ngih Yuda.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Vả, khi A-tha-li, mẹ của A-cha-xia, thấy con trai mình đã chết, bèn chỗi dậy diệt cả dòng giống vua Giu-đa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Khi A-tha-li, mẹ của A-cha-xia, thấy con trai mình đã chết thì liền tiêu diệt tất cả hoàng tộc của nhà Giu-đa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Bấy giờ, A-tha-li-a thấy con trai của bà đã chết, bà trỗi dậy giết tất cả những người trong hoàng tộc của Giu-đa.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Bấy giờ, A-tha-li, mẹ vua A-cha-xia, thấy con trai mình đã chết; bà ra tay tiêu diệt tất cả dòng dõi hoàng gia Giu-đa.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Khi A-tha-lia, mẹ A-cha-xia, thấy con mình đã chết liền giết sạch gia đình nhà vua.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

11Ƀiălah H'Jôsabêat, kon bu ur hađăch, nhŭp rdu Y-Jôsa, kon bu klâu Y-Ahasia, rđah bơh phung kon bu klâu hađăch bu ŭch nkhĭt, jêh ri bu nhŭp ôbăl nđâp ma nơm rong ôbăl dơm ăn tâm du mlâm jrô bêch. Pôri, H'Jôsabêat, kon bu ur hađăch Jôram, ur kôranh ƀư brah Y-Jêhôida, pôn Y-Jôas lơi ăn H'Athali saơ, jêh ri H'Athali mâu dơi nkhĭt ôbăl ôh; H'Jôsabêat jêng oh Y-Ahasia.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Nhưng Giô-sa-bát, con gái của vua, bồng trộm Giô-ách, con trai của A-cha-xia, đem khỏi vòng các con trai vua mà người ta toan giết, rồi để nó và kẻ vú nó trong phòng ngủ. Như vậy, Giô-sa-bát, con gái của vua Giô-ram, vợ thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa, giấu Giô-ách khỏi trước mắt A-tha-li, và A-tha-li không giết nó được; Giô-sa-bát là em gái của A-cha-xia.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Nhưng Giô-sa-bát, con gái của vua Giô-ram, ẵm Giô-ách, con trai của A-cha-xia, lén đem ra khỏi các hoàng tử sắp bị giết, rồi giấu Giô-ách trong phòng ngủ cùng với người vú nuôi. Thế là Giô-sa-bát, con gái của vua Giô-ram, vợ thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa, đã giấu Giô-ách khuất mắt A-tha-li nên bà không giết Giô-ách được. Giô-sa-bát là chị của A-cha-xia.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Nhưng Giê-hô-sa-bê-át con gái của Vua Giê-hô-ram đã lén ẵm Giô-ách con trai của A-ha-xi-a trốn khỏi đám con cháu của hoàng gia bị đem đi xử tử và giấu cậu ấy với người vú trong một phòng ngủ. Vậy Giê-hô-sa-bê-át con gái của Vua Giê-hô-ram, chị của A-ha-xi-a, và cũng là vợ của Giê-hô-gia-đa đã giấu được cậu bé khỏi mắt của A-tha-li-a, vì thế bà ấy đã không giết được cậu bé.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Nhưng công chúa Giô-sa-bát bồng Giô-ách, con trai vua A-cha-xia, đem trốn khỏi các hoàng tử sắp bị giết; bà giấu cậu bé và người vú nuôi trong phòng ngủ. Như thế vì Giô-sa-bát, con gái vua Giô-ram, em gái vua A-cha-xia, vợ thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa, giấu cậu bé nên bà A-tha-li không giết được.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Nhưng Giê-hô-sê-ba, con gái vua Giô-ram, lén bồng Giô-ách, con trai A-cha-xia khỏi các con trai khác của vua sắp bị giết, đem giấu cậu bé và vú nuôi trong một phòng ngủ. Vậy Giê-hô-sê-ba, con gái vua Giô-ram, và chị của A-cha-xia, vợ của thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa, giấu Giô-ách nên A-tha-lia không giết cậu được.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

12Y-Jôas gŭ krap ndrel khân păng tâm prao năm tâm ngih brah Brah Ndu; bi ma H'Athali chiă uănh tâm n'gor.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Giô-ách bị ẩn giấu với họ trong sáu năm tại đền thờ của Đức Chúa Trời; còn A-tha-li cai trị trên xứ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Giô-ách ẩn náu với họ sáu năm trong đền thờ Đức Chúa Trời, suốt thời gian A-tha-li cai trị xứ sở.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Cậu bé ấy được giấu nuôi trong Ðền Thờ của Ðức Chúa Trời sáu năm, trong khi A-tha-li-a nắm quyền trị vì trong nước.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Hoàng tử trốn với họ sáu năm trong đền thờ Đức Chúa Trời trong khi bà A-tha-li cai trị đất nước.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Cậu trốn giữa đám họ ở trong đền thờ của Thượng Đế suốt sáu năm. Trong khi đó A-tha-lia cai trị trên xứ.