So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Parnai Yiang Sursĩ(BRU)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

1Yô-at cỡt puo cruang Yuda bo án mbỡiq tapul cumo. Án cỡt sốt tâng vil Yaru-salem pỗn chít cumo. Mpiq án ramứh Si-biah tễ vil Bêr-si-ba.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Giô-ách được bảy tuổi khi người lên làm vua; người cai trị bốn mươi năm tại Giê-ru-sa-lem; mẹ người tên là Xi-bia, quê ở Bê-e-Sê-ba.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Khi lên ngôi vua, Giô-ách được bảy tuổi và cai trị bốn mươi năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là Xi-bia quê ở Bê-e Sê-ba.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Giô-ách được bảy tuổi khi lên ngôi làm vua. Ông trị vì bốn mươi năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ ông tên là Xi-bi-a quê ở Bê-e Sê-ba.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Giô-ách được bảy tuổi khi lên ngôi làm vua, người cai trị tại Giê-ru-sa-lem bốn mươi năm; mẹ vua tên là Xi-bia, quê ở Bê-e-sê-ba.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Giô-ách được bảy tuổi khi lên ngôi vua và trị vì bốn mươi năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ ông tên Xi-bia, gốc ở Bê-e-sê-ba.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

2Án táq máh ranáq Yiang Sursĩ sâng bũi pahỡm, bo Yê-hôi-ada, la cũai tễng rit sang, noâng tamoong.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Giô-ách làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, trọn đời thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Giô-ách làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va suốt thời gian thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa còn sống.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Giô-ách làm điều tốt trước mặt CHÚA suốt những ngày Tư Tế Giê-hô-gia-đa còn sống.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Vua Giô-ách làm điều ngay thẳng trước mắt CHÚA trong suốt thời thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Giô-ách làm điều thiện theo mắt CHÚA trong suốt thời gian thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa còn sống.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

3Yê-hôi-ada rưoh bar náq lacuoi yỗn puo Yô-at; bar náq mansễm nâi canỡt máh con samiang cớp máh con mansễm yỗn Yô-at.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Giê-hô-gia-đa cưới hai vợ cho Giô-ách; người sinh được những con trai và con gái.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Giê-hô-gia-đa cưới hai vợ cho Giô-ách, vua sinh được các con trai và con gái.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Giê-hô-gia-đa cưới cho ông hai vợ, và ông sinh được các con trai và các con gái.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Giê-hô-gia-đa cưới cho vua hai vợ và người được các con trai con gái.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Giê-hô-gia-đa chọn hai vợ cho Giô-ách. Giô-ách sinh con trai và con gái.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

4Toâq án bữn cỡt puo dũn chơ, Yô-at chanchớm ễ atức loah Dống Sang Toâr.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Sau việc này, Giô-ách có ý tu bổ đền của Đức Giê-hô-va,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Sau một thời gian, Giô-ách có ý định trùng tu đền thờ Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Sau đó ít lâu, Giô-ách quyết chí trùng tu Ðền Thờ CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Sau đó vua Giô-ách định tu bổ đền thờ CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Sau đó, Giô-ách quyết định sửa sang đền thờ CHÚA.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

5Án ớn máh cũai tễng rit sang cớp tỗp Lê-vi pỡq dũ vil chũop cruang Yuda, cớp ĩt práq thễq tễ cũai proai dũ náq samoât alới dốq yỗn cu cumo dŏq atức loah Dống Sang Toâr. Yô-at ớn alới táq toâp, ma tỗp Lê-vi táq yũt lứq.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5bèn nhóm những thầy tế lễ và người Lê-vi, mà bảo rằng: Hãy đi khắp các thành Giu-đa, thâu lấy tiền bạc của cả Y-sơ-ra-ên, để hằng năm tu bổ lại cái đền của Đức Chúa Trời các ngươi; khá làm việc nầy cho mau. Song người Lê-vi trì hoãn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Vua triệu tập các thầy tế lễ, người Lê-vi và bảo: “Hãy đi khắp các thành Giu-đa, thu tiền bạc trong toàn dân Y-sơ-ra-ên để hằng năm trùng tu đền thờ Đức Chúa Trời. Các ngươi hãy nhanh chóng làm việc nầy.” Nhưng người Lê-vi cứ trì hoãn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Ông triệu tập các tư tế và những người Lê-vi lại, rồi nói với họ, “Hãy đi ra các thành của Giu-đa và quyên góp tiền dâng hằng năm của toàn dân I-sơ-ra-ên, rồi đem về trùng tu Ðền Thờ Ðức Chúa Trời. Các ông hãy mau thực hiện việc nầy.” Nhưng người Lê-vi cứ rề rà không chịu ra đi.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Vua triệu tập tất cả những thầy tế lễ và người Lê-vi, bảo họ: “Hãy đi đến mọi người Y-sơ-ra-ên tại các thành Giu-đa đặng thu tiền thuế hằng năm để tu sữa đền thờ Đức Chúa Trời. Các ngươi phải thi hành việc này ngay.” Nhưng những người Lê-vi không thi hành ngay.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Ông gọi các thầy tế lễ và người Lê-vi lại bảo, “Hãy đi đến các thị trấn Giu-đa và thu góp tiền thuế mọi người Ít-ra-en phải đóng hằng năm. Dùng tiền đó sửa chữa đền thờ của Thượng Đế các ngươi. Hãy làm ngay.” Nhưng người Lê-vi không thi hành liền.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

6Yuaq ngkíq, án ớn Yê-hôi-ada ca sốt máh cũai tễng rit sang, yỗn toâq pỡ án cớp án blớh neq: “Nŏ́q anhia tỡ bữn nhêng salĩq tỗp Lê-vi ĩt práq thễq tâng cruang Yuda cớp tâng vil Yaru-salem samoât Môi-se, cũai táq ranáq Yiang Sursĩ, khoiq ớn cũai proai rachuai Dống Sang Aroâiq?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Vua vời thầy tế lễ thượng phẩm Giê-hô-gia-đa, mà bảo rằng: Cớ sao ngươi không có buộc những người Lê-vi từ Giu-đa và Giê-ru-sa-lem đem nộp bạc thuế, mà Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, đã định cho hội chúng Y-sơ-ra-ên phải dâng cho trại chứng cớ?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Vua mời thầy tế lễ thượng phẩm Giê-hô-gia-đa đến và hỏi: “Sao ông không đòi những người Lê-vi đem nộp số tiền thuế từ Giu-đa và Giê-ru-sa-lem mà Môi-se, đầy tớ của Đức Giê-hô-va, đã ấn định cho hội chúng Y-sơ-ra-ên phải nộp cho Lều Chứng Ước?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Vì thế vua gọi Giê-hô-gia-đa, người lãnh đạo của họ, đến và nói với ông ấy, “Tại sao ngài không yêu cầu người Lê-vi đi ra khắp nước Giu-đa và Thành Giê-ru-sa-lem nhận lấy sự đóng góp của dân, rồi đem về chi dụng cho Ðền Thờ, như Mô-sê tôi tớ của CHÚA và hội chúng I-sơ-ra-ên đã làm cho Lều Chứng Cớ?”

Bản Dịch Mới (NVB)

6Vua mời thầy thượng tế Giê-hô-gia-đa đến và bảo người: “Tại sao ngươi không đòi hỏi người Lê-vi đem tiền thuế từ Giu-đa và Giê-ru-sa-lem nộp cho Trại Chứng Cớ như Môi-se, tôi tớ của CHÚA và hội chúng Y-sơ-ra-ên đã qui định?”

Bản Phổ Thông (BPT)

6Vì thế vua Giô-ách gọi thầy tế lễ cả Giê-hô-gia-đa lại hỏi, “Sao ông không bảo người Lê-vi mang thuế từ Giu-đa và Giê-ru-sa-lem vào theo như Mô-se, tôi tớ CHÚA, và dân Ít-ra-en đã ấn định để dùng cho Lều Thánh?”

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

7Bữn tỗp con samiang Atha-lia, la mansễm bữn mứt loâi lứq, alới khoiq mut rapốn tâng Dống Sang Toâr, dếh ĩt crơng radỡng dŏq táq rit sang yiang Ba-al ễn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Vì A-tha-li, người nữ độc ác kia, và các con trai nàng đã phá hủy đền của Đức Chúa Trời; và chúng nó đã dâng các vật thánh của đền Đức Giê-hô-va cho thần Ba-anh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Vì các con trai của A-tha-li, người phụ nữ độc ác kia, đã xâm phạm đền thờ Đức Chúa Trời; chúng lại còn dùng các vật thánh của đền thờ Đức Giê-hô-va cho thần Ba-anh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Số là các đệ tử của người đàn bà gian ác A-tha-li-a đã phá hoại Ðền Thờ của Ðức Chúa Trời, thậm chí chúng đã lấy tất cả các vật thánh được dâng hiến, ở trong Ðền Thờ CHÚA, đem để trong đền thờ của Thần Ba-anh.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Vì các con cái của bà A-tha-li gian ác kia đã vào cướp đền thờ Đức Chúa Trời, lại còn lấy tất cả những vật thánh trong đền thờ CHÚA dâng cho thần Ba-anh.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Trước kia các con trai của bà A-tha-lia gian ác đã lẻn vào đền thờ Thượng Đế lấy các vật thánh trong đó để thờ phụng các thần tượng Ba-anh.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

8Puo Yô-at ớn tỗp Lê-vi táq muoi lám hĩp yỗn cỡt ntốq noau dŏq práq, chơ dŏq bân ngoah toong mut Dống Sang Toâr.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Vua bèn truyền dạy người ta đóng một cái hòm, để phía ngoài cửa đền Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Vua truyền người ta đóng một cái rương đặt phía ngoài cửa đền thờ Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Vì vậy vua truyền làm một cái thùng tiền dâng và để thùng ấy bên ngoài cổng đi vào Ðền Thờ CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Vua ra lệnh làm một cái rương, đặt tại phía ngoài cổng vào đền thờ CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Vua Giô-ách ra lệnh làm một cái hộp dâng hiến. Họ đặt hộp đó bên ngoài nơi cửa vào đền thờ CHÚA.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

9Tỗp alới pau atỡng chũop vil Yaru-salem cớp cruang Yuda, dũ náq cũai cóq dững práq thễq yỗn dống sang Yiang Sursĩ, samoât Môi-se, la cũai táq ranáq Yiang Sursĩ, khoiq ớn bo alới ỡt tâng ntốq aiq tễ nhũang chơ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Rồi người ta rao cho khắp xứ Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem ai nấy phải đem dâng cho Đức Giê-hô-va tiền thuế mà Môi-se, tôi tớ của Đức Chúa Trời, đã định về Y-sơ-ra-ên tại trong đồng vắng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Rồi người ta loan báo khắp xứ Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem rằng mỗi người phải đem dâng cho Đức Giê-hô-va tiền thuế mà Môi-se, đầy tớ của Đức Chúa Trời, đã ấn định cho Y-sơ-ra-ên trong hoang mạc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Sau đó họ thông báo khắp nước Giu-đa và tại Giê-ru-sa-lem rằng: Xin mọi người đem đến dâng lên CHÚA những gì Mô-sê tôi tớ của Ðức Chúa Trời đã quy định cho dân I-sơ-ra-ên phải làm, khi họ còn ở trong đồng hoang.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Bấy giờ người ta kêu gọi cả Giu-đa và Giê-ru-sa-lem hãy đem dâng tiền thuế cho CHÚA như Môi-se, tôi tớ Đức Chúa Trời, đã ấn định cho Y-sơ-ra-ên trong sa mạc.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Rồi người Lê-vi loan báo trong Giu-đa và Giê-ru-sa-lem cho dân chúng mang đến cho CHÚA số tiền thuế mà Mô-se, tôi tớ của Thượng Đế đã qui định cho tất cả người Ít-ra-en trong khi họ đang lưu lạc trong sa mạc.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

10Nheq tữh cũai sốt cớp cũai proai sâng bũi pahỡm yỗn práq thễq. Alới chóq práq ki tâng hỗp ki toau poân.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Hết thảy các quan trưởng và cả dân sự đều vui mừng, đem bạc đến bỏ vào trong hòm cho đến đầy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Tất cả những người lãnh đạo và toàn dân đều vui mừng đem tiền thuế đến bỏ vào trong rương cho đến khi đầy rương.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Tất cả các thủ lãnh và toàn dân đều hoan hỉ đem phần dâng hiến của mình đến bỏ vào thùng đó cho đến khi thùng đầy.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Tất cả những người lãnh đạo và toàn dân đều vui vẻ đem tiền dâng bỏ vào rương đến nỗi đầy rương.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Tất cả các viên chức và dân chúng rất hân hoan mang tiền bỏ vào trong hộp cho đến khi hộp đầy ắp.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

11Dũ rangái tỗp Lê-vi cóq dững hỗp ki pỡ máh cũai ayững atĩ puo, cũai ca bữn mpỗl tễ ranáq nâi. Dũ trỗ toâq práq poân tâng hỗp, cũai chĩc choâiq yỗn puo cớp muoi noaq ranễng cũai sốt tỗp tễng rit sang ĩt toâp práq tễ hỗp, chơ dững dŏq loah hỗp bân ntốq tiaq. Cu rangái tỗp alới táq níc ngkíq; chơ alới parỗm práq yỗn sa‑ữi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Khi người Lê-vi thấy trong hòm đựng nhiều bạc, bèn đem nó lên giao cho vua kiểm soát; thơ ký vua và người của thầy tế lễ thượng phẩm đều đến trút hòm ra, rồi đem để lại chỗ cũ. Mỗi ngày họ làm như vậy, và thâu được rất nhiều bạc.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Khi nào thấy trong rương đầy bạc thì người Lê-vi đem giao cho viên chức của vua. Thư ký của vua và người của thầy tế lễ thượng phẩm đến trút rương ra, rồi đem để lại chỗ cũ. Mỗi ngày, họ làm như vậy và thu được rất nhiều bạc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Khi thùng đã đầy, những người Lê-vi mang thùng ấy đến các viên chức của vua. Quan thư ký của vua và vị phụ tá của thượng tế đến, đổ tiền ra, đếm nhận, và mang thùng tiền để lại chỗ cũ. Họ cứ làm như thế ngày nầy qua ngày khác, do đó họ nhận được một số tiền lớn.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Mỗi khi người Lê-vi đem rương vào cho nhân viên của vua và họ thấy có nhiều tiền thì thư ký của vua và nhân viên của thầy thượng tế sẽ đến đổ tiền trong rương ra và đem rương để lại chỗ cũ. Mỗi ngày họ đều làm như vậy và thu được rất nhiều tiền.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Khi người Lê-vi mang hộp vào trình với các viên chức của vua thì họ thấy hộp đầy tiền. Rồi viên đổng lý văn phòng vua và viên phụ tá thầy tế lễ cả đến lấy tiền ra và đặt hộp vào chỗ cũ. Họ thường xuyên làm như vậy cho nên thu được rất nhiều tiền.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

12Moâm ki, puo cớp Yê-hôi-ada chiau práq nâi yỗn pỡ cũai nhêng salĩq ranáq atức Dống Sang Toâr. Chơ tỗp alới ĩt práq ki chang cũai chiang co, chiang aluang, chiang tac, cớp chiang sapoan dŏq atức loah Dống Sang Toâr.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Vua và Giê-hô-gia-đa giao bạc ấy cho những kẻ coi sóc công việc trong đền Đức Giê-hô-va; họ mướn thợ đẽo đá, và thợ mộc, đặng tu bổ đền Đức Giê-hô-va; cũng mướn những thợ sắt và thợ đồng đặng sửa lại đền của Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Vua và Giê-hô-gia-đa giao bạc ấy cho những người coi sóc công việc trong đền thờ Đức Giê-hô-va. Họ thuê thợ đá và thợ mộc để trùng tu đền thờ Đức Giê-hô-va; họ cũng thuê thợ sắt và thợ đồng để sửa chữa đền thờ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Vua và Giê-hô-gia-đa trao số tiền đó cho những người quản cai việc tái thiết Ðền Thờ CHÚA. Họ mướn các thợ nề và thợ mộc tu bổ Ðền Thờ CHÚA. Họ cũng thuê các thợ sắt và thợ đồng sửa sang Ðền Thờ CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Vua và thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa giao tiền cho người phụ trách công việc đền thờ CHÚA. Người ta mướn thợ nề, thợ mộc để tân trang đền thờ CHÚA và cũng mướn thợ sắt, thợ đồng sửa chữa đền thờ CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Vua Giô-ách và thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa giao số tiền đó cho những người làm việc trong đền thờ CHÚA. Họ thuê các thợ đẽo đá, thợ mộc để sửa chữa đền thờ. Họ cũng thuê thợ làm đồ sắt và đồng để tu bổ đền thờ.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

13Dũ náq cũai táq ranáq cutóng lứq, cớp tỗp alới atức Dống Sang Toâr yỗn tamái loah patoat tiaq, cớp táq yỗn khâm clữi tễ nhũang ễn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Vậy, các thợ làm công việc, và nhờ tay họ việc tu bổ được thành; chúng làm lại đền của Đức Chúa Trời như cũ, và làm cho vững chắc.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Vậy các thợ tiến hành công việc, và nhờ đó việc trùng tu được hoàn thành. Họ sửa lại đền thờ Đức Chúa Trời như cũ và làm cho vững chắc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Vậy những người lãnh trách nhiệm đã làm việc rất chăm chỉ, và công việc tái thiết tiến hành rất tốt dưới sự lãnh đạo của họ. Họ hoàn tất công việc trùng tu Ðền Thờ, để nó giống như kiểu mẫu nguyên thủy của nó và còn làm cho nó vững chắc hơn.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Những người phụ trách bắt đầu làm việc và công việc tiến triển tốt đẹp dưới sự điều khiển của họ. Người ta trùng tu đền thờ CHÚA theo kiểu mẫu nguyên thủy và làm cho vững chắc hơn.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Họ ra sức làm việc cho nên công tác sửa chữa tiến hành tốt đẹp. Họ sửa chữa đền thờ Thượng Đế giống như trước kia, và còn vững chắc hơn nữa.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

14Toâq ranáq atức loah moâm nheq chơ, máh yễng cớp práq ca noâng clữi, alới chiau yỗn puo cớp Yê-hôi-ada dŏq táq tangan côm cớp crơng canŏ́h tâng Dống Sang Toâr. Bo Yê-hôi-ada noâng tamoong, tỗp alới dững níc crơng chiau sang pỡ Dống Sang Toâr.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Khi đã làm xong, chúng bèn đem bạc còn dư lại đến trước mặt vua và Giê-hô-gia-đa; người ta dùng bạc ấy làm những đồ lễ về đền Đức Giê-hô-va, tức những đồ dùng về việc phụng sự, và về cuộc tế lễ, những chén, và những khí dụng bằng vàng bằng bạc. Trọn đời Giê-hô-gia-đa, người ta hằng dâng của lễ thiêu tại đền của Đức Giê-hô-va luôn luôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Khi đã làm xong, họ đem bạc còn dư lại đến trước mặt vua và Giê-hô-gia-đa. Người ta dùng bạc ấy làm các vật dụng trong đền thờ Đức Giê-hô-va, tức là các vật dùng vào việc thờ phượng và dâng tế lễ thiêu, chén và những vật dụng bằng vàng bằng bạc. Trọn đời Giê-hô-gia-đa người ta thường xuyên dâng tế lễ thiêu tại đền thờ Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Khi đã làm xong mọi việc, họ mang số tiền còn lại đến trao cho vua và Giê-hô-gia-đa. Họ dùng số tiền đó làm các vật dụng trong Ðền Thờ CHÚA, các vật dụng để thờ phượng và để dâng các của lễ thiêu, như vá muỗng và các vật dụng bằng vàng và bằng bạc. Suốt thời gian Giê-hô-gia-đa còn sống, họ trung tín dâng các của lễ thiêu trong Ðền Thờ CHÚA mỗi ngày.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Sau khi hoàn thành, người ta đem số bạc còn lại cho vua và thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa. Số bạc ấy được dùng làm các vật dụng cho đền thờ CHÚA, tức là những vật dụng cho việc phụng vụ, cho tế lễ thiêu, những vá múc và vật dụng bằng vàng bằng bạc. Suốt đời thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa, người ta luôn luôn dâng tế lễ thiêu trong đền thờ CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Sau khi nhân công đã làm xong công tác, họ mang tiền còn lại vào trình cho vua Giô-ách và thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa. Họ dùng tiền đó để làm các dụng cụ trong đền thờ CHÚA, các dụng cụ dùng trong các nghi lễ nơi đền thờ và của lễ thiêu, các chậu, và các dụng cụ bằng vàng và bạc khác. Các của lễ thiêu được dâng mỗi ngày trong đền thờ CHÚA trong khi thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa còn sống.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

15Toâq Yê-hôi-ada bữn muoi culám pái chít cumo, chơ án cuchĩt.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Vả, Giê-hô-gia-đa đã trở về già tuổi rất cao, rồi qua đời; lúc người thác, được một trăm ba mươi tuổi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Bấy giờ, Giê-hô-gia-đa đã già, tuổi rất cao và qua đời; lúc qua đời, ông được một trăm ba mươi tuổi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Nhưng rồi Giê-hô-gia-đa cũng phải qua đời, vì ông đã quá già. Ông đã được cao niên trường thọ. Ông qua đời lúc được một trăm ba mươi tuổi.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa sống đến già, tuổi cao; người qua đời lúc 130 tuổi.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa về già và sống lâu năm. Khi qua đời ông được một trăm ba mươi tuổi.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

16Noau tứp án tâng ping puo pỡ Vil Davĩt, yuaq án táq moang ranáq o yỗn tỗp proai I-sarel, cớp yỗn Yiang Sursĩ, dếh yỗn Dống Sang Toâr hỡ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Người ta chôn người tại trong thành Đa-vít chung với các vua, vì người có công lao trong Y-sơ-ra-ên, có hầu việc Đức Chúa Trời, và tu bổ đền của Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Người ta an táng ông trong thành Đa-vít chung với các vua, vì ông có công với Y-sơ-ra-ên trong sự phục vụ Đức Chúa Trời và trùng tu đền thờ của Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Người ta chôn ông trong Thành Ða-vít, trong khu các lăng tẩm của các vua, vì ông đã làm những việc tốt trong dân I-sơ-ra-ên cho Ðức Chúa Trời và cho Ðền Thờ Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Người ta chôn người trong thành Đa-vít, cùng với các vua vì người đã làm việc tốt lành cho Y-sơ-ra-ên, cho Đức Chúa Trời và đền thờ Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Ông được chôn cất trong thành Đa-vít cùng với các vua vì ông có công với Ít-ra-en, giúp ích cho Thượng Đế và đền thờ Ngài.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

17Toâq vớt Yê-hôi-ada cuchĩt, máh cũai sốt tâng cruang Yuda achũor puo Yô-at yỗn tamứng santoiq tỗp alới ễn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Sau khi Giê-hô-gia-đa đã qua đời, các quan trưởng Giu-đa đến chầu lạy vua. Vua bèn nghe theo lời của chúng,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Sau khi Giê-hô-gia-đa đã qua đời, các nhà lãnh đạo Giu-đa đến yết kiến vua. Từ đó, vua nghe theo lời của họ,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Sau khi Giê-hô-gia-đa qua đời, các lãnh tụ của Giu-đa đến bái kiến vua, và vua đã nghe theo lời xúi giục của họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Sau khi Giê-hô-gia-đa qua đời, các người lãnh đạo Giu-đa đến chầu vua; bấy giờ vua nghe theo lời họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Sau khi thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa qua đời thì các viên chức trong Giu-đa đến bái lạy vua Giô-ách nên vua nghe theo họ.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

18Yuaq ngkíq, máh cũai proai tỡ bữn sang toam noâng Yiang Sursĩ, Ncháu achúc achiac alới, tâng Dống Sang Toâr. Ma tỗp alới tabŏ́q pỡq cucốh máh tanũl dŏq sang yiang Asê-ra. Cỗ tian tễ ranáq lôih trỗ nâi, ngkíq Yiang Sursĩ sâng cutâu mứt chóq máh cũai proai Yuda cớp máh cũai tâng vil Yaru-salem.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18lìa bỏ đền Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, mà phục sự những thần A-sê-ra và các hình tượng; tại cớ tội lỗi ấy, bèn có cơn giận của Chúa nghịch cùng Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18lìa bỏ đền thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình mà phục vụ các thần A-sê-ra và các hình tượng. Vì tội lỗi ấy, cơn thịnh nộ của Chúa giáng trên Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Họ bỏ sự thờ phượng trong Ðền Thờ CHÚA, Ðức Chúa Trời của tổ tiên họ, mà quay qua thờ lạy các trụ thờ Nữ Thần A-sê-ra và các thần tượng khác. Vì tội đó của họ, Ngài nổi giận đối với Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Chúng từ bỏ đền thờ CHÚA, là Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, đi phụng vụ trụ A-sê-ra và các thần tượng. Vì tội này cơn thịnh nộ của Chúa đổ xuống Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Vua và các lãnh tụ đó không thờ phụng trong đền thờ CHÚA nữa, tức Thượng Đế của tổ tiên họ. Nhưng họ bắt đầu thờ thần A-sê-ra và các tượng chạm khác. Vì họ làm quấy cho nên CHÚA nổi giận cùng dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

19Ma Yiang Sursĩ noâng ớn máh cũai tang bỗq án pỡq atỡng tỗp alới yỗn píh loah chu án, ma cũai proai tỡ bữn tamứng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Đức Giê-hô-va sai các đấng tiên tri đến cùng chúng, để dắt chúng trở lại cùng Đức Giê-hô-va; nhưng chúng không chịu nghe.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Đức Giê-hô-va sai các nhà tiên tri đến với họ để dẫn họ trở lại cùng Đức Giê-hô-va, nhưng họ không chịu nghe.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Ngài đã sai các tiên tri của Ngài đến với họ để đem họ trở lại với CHÚA. Các vị ấy đã chứng minh cho họ thấy những điều sai lầm của họ, nhưng họ không nghe.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Ngài sai các tiên tri đến để đem họ trở về với CHÚA và cảnh cáo họ nhưng họ không chịu nghe.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Mặc dù CHÚA đã sai nhiều nhà tiên tri đến để dẫn họ quay lại cùng Ngài và dù các nhà tiên tri đã cảnh cáo họ nhưng họ nhất định không nghe.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

20Chơ Raviei Yiang Sursĩ cỡt sốt tâng mứt Sa-chari con samiang Yê-hôi-ada, cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ. Chơ án yuor tayứng bân ntốq ki choâng moat máh cũai proai, cớp pai casang neq: “Yiang Sursĩ la Ncháu anhia blớh neq: Cỗ nŏ́q tỗp anhia tỡ bữn tamứng máh ŏ́c án khoiq patâp, cớp cỗ nŏ́q anhia ntôm dững atoâq ranáq cuchĩt pứt pỡ anhia? Yuaq anhia khoiq calỡih táh án, ngkíq án pupứt táh nheq tỗp anhia.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Thần của Đức Chúa Trời cảm động Xa-cha-ri, con trai của thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa; người đứng dậy trước mặt dân sự, mà nói rằng: Đức Chúa Trời phán như vầy: Cớ sao các ngươi phạm các điều răn của Đức Giê-hô-va? Các ngươi sẽ chẳng may mắn được, vì đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va, và Đức Giê-hô-va cũng đã lìa bỏ các ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Thần của Đức Chúa Trời đến trên Xa-cha-ri, con của thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa. Ông đứng lên trước mặt dân chúng và nói: “Đức Chúa Trời phán: ‘Tại sao các ngươi phạm các điều răn của Đức Giê-hô-va? Các ngươi sẽ chẳng thành công vì đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va, và Đức Giê-hô-va cũng đã lìa bỏ các ngươi.’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Lúc ấy Thần của Ðức Chúa Trời ngự trên Xa-cha-ri-a con của Tư Tế Giê-hô-gia-đa. Ông đứng trước mặt dân chúng và nói với họ, “Ðức Chúa Trời phán thế nầy: Tại sao các người vi phạm mạng lịnh của CHÚA? Các người sẽ không thành công đâu. Vì các người đã bỏ CHÚA, nên Ngài phải bỏ các người.”

Bản Dịch Mới (NVB)

20Thần của Đức Chúa Trời đến với Xa-cha-ri, con trai thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa, người đứng trước dân chúng và nói: “Đức Chúa Trời phán như vầy: ‘Tại sao các ngươi không vâng theo các điều răn của CHÚA, vì thế các ngươi sẽ không thịnh vượng được. Vì các ngươi đã từ bỏ CHÚA nên Ngài cũng từ bỏ các ngươi.’ ”

Bản Phổ Thông (BPT)

20Rồi thần linh của Thượng Đế nhập vào Xa-cha-ri, con trai thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa. Xa-cha-ri đứng trước dân chúng và tuyên bố rằng, “Thượng Đế phán như sau: ‘Tại sao các ngươi không vâng theo mệnh lệnh CHÚA? Các ngươi sẽ không may mắn đâu. Vì các ngươi đã bỏ CHÚA, nên Ngài cũng đã bỏ các ngươi.’”

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

21Ma puo Yô-at cớp máh cũai proai pruam chuaq ralíh chóq Sa-chari. Ngkíq tỗp alới ĩt tamáu, chơ tám chóq án tâng nchŏh Dống Sang Toâr toau án cuchĩt.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Chúng bèn phản nghịch với người, và theo lịnh vua ném đá người tại trong hành lang của đền Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Họ hợp nhau chống lại ông, và theo lệnh vua, họ ném đá ông trong hành lang của đền thờ Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Họ liền lập mưu với nhau để chống lại ông, và được lịnh của vua, họ đã ném đá ông chết ngay tại sân Ðền Thờ CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Nhưng họ âm mưu chống lại ông và do lệnh vua họ ném đá giết ông tại sân đền thờ CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Nhưng vua và các viên chức âm mưu giết hại Xa-cha-ri. Vua ra lệnh ném đá ông ngay trong sân đền thờ của CHÚA cho đến khi ông chết.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

22Puo Yô-at tỡ bữn sanhữ máh ranáq o Yê-hôi-ada la mpoaq Sa-chari, khoiq táq chóq án, ma án cachĩt Sa-chari. Ma nhũang Sa-chari ta-ŏh rangứh, án cu‑ỗi pai neq: “Cứq sễq Yiang Sursĩ nhêng chu máh ranáq mới ntôm táq sanua, cớp yỗn mới roap tôt!”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Ấy vậy, vua Giô-ách không nhớ đến sự nhân từ của Giê-hô-gia-đa, cha của Xa-cha-ri, đã làm cho mình, nhưng giết con trai người đi; khi người chết thì có nói rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va xem xét và báo lại cho!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Như vậy, vua Giô-ách không những quên ơn của Giê-hô-gia-đa, cha của Xa-cha-ri, đã làm cho mình mà còn giết con trai của ông ấy. Lúc sắp chết, Xa-cha-ri nói: “Nguyện Đức Giê-hô-va xem xét và báo ứng!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Như thế Vua Giô-ách đã không nhớ đến tình nghĩa mà cha của Xa-ca-ri-a là Giê-hô-gia-đa đã làm cho ông, và giết chết con trai của ông ấy. Trước khi tắt thở Xa-ca-ri-a đã nói, “Cầu xin CHÚA đoái xem việc nầy và báo trả cho con.”

Bản Dịch Mới (NVB)

22Vậy, vua Giô-ách không nhớ đến sự nhân từ của Giê-hô-gia-đa, cha của Xa-cha-ri, đối với vua mà giết con trai người đi. Khi Xa-cha-ri sắp chết đã nói: “Xin CHÚA thấy điều này và báo trả.”

Bản Phổ Thông (BPT)

22Vua Giô-ách không nhớ lại lòng nhân từ của Giê-hô-gia-đa đối cùng mình mà nhẫn tâm giết Xa-cha-ri, con của Giê-hô-gia-đa. Trước khi chết Xa-cha-ri nói, “Nguyện CHÚA thấy điều vua làm và trừng phạt vua.”

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

23Tâng cumo ki, toâq catữ aluang acứp loah sala, tỗp tahan Si-ri toâq chíl cruang Yuda cớp vil Yaru-salem. Tỗp alới cachĩt dũ náq máh cũai plỡ, cớp alới pũr nheq máh crơng, chơ dững achu yỗn puo alới tâng vil Damac.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Xảy khi đến cuối năm, thì đạo binh Sy-ri kéo lên hãm đánh Giô-ách; chúng nó loán đến Giu-đa và Giê-ru-sa-lem giết các quan trưởng của dân, rồi gởi hết những của cướp về cho vua tại Đa-mách.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Vào cuối năm ấy, quân A-ram kéo lên đánh Giô-ách. Chúng tiến đến Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, giết tất cả các nhà lãnh đạo trong dân, rồi gửi toàn bộ chiến lợi phẩm về cho vua mình tại Đa-mách.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Vừa hết năm đó và qua đầu năm sau, quân A-ram kéo đến tấn công Giô-ách. Chúng tiến vào lãnh thổ Giu-đa và đến tận Giê-ru-sa-lem. Chúng giết tất cả các thủ lãnh của dân. Chúng lấy tất cả chiến lợi phẩm và gởi về cho vua của chúng ở Ða-mách.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Vào khoảng cuối năm, quân Sy-ri kéo đến tấn công vua Giô-ách. Chúng xâm chiếm Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, tàn sát tất cả những người lãnh đạo trong dân, chuyên chở mọi chiến lợi phẩm về cho vua của họ ở Đa-mách.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Đến cuối năm, đạo quân A-ram kéo đến đánh Giô-ách. Chúng tấn công Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, giết hết các lãnh tụ của dân chúng và mang tất cả các vật quí sang cho vua mình ở Đa-mách.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

24Tỗp Si-ri bữn tahan bĩq lứq, ma Yiang Sursĩ táq yỗn alới chíl riap tahan tỗp Yuda ca clứng lứq, cỗ tian máh cũai proai calỡih táh chíq Yiang Sursĩ, la Ncháu achúc achiac alới. Puo Yô-at roap tôt na rana nâi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Đạo binh Sy-ri kéo đến có ít người, Đức Giê-hô-va lại phó một đạo binh rất đông vào tay chúng nó, bởi vì họ đã lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Như vậy, dân Sy-ri xử hình phạt cho Giô-ách.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Thực ra, quân A-ram kéo đến với một số ít người, nhưng Đức Giê-hô-va đã phó một đạo quân rất đông vào tay chúng, vì họ đã lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Như vậy, Giô-ách đã bị trừng phạt.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Dù quân A-ram chỉ đến với một đạo quân rất nhỏ, nhưng CHÚA đã trao một đội quân rất lớn vào tay chúng, vì họ đã bỏ CHÚA, Ðức Chúa Trời của tổ tiên họ. Vì thế chúng đã thi hành án phạt đối với Giô-ách.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Mặc dù quân Sy-ri chỉ có ít người kéo đến, nhưng CHÚA đã trao đoàn quân rất đông đảo vào tay chúng vì họ đã từ bỏ CHÚA, Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Quân Sy-ri đã trừng trị Giô-ách.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Quân A-ram chỉ phái đến có một toán quân rất nhỏ nhưng CHÚA trao vào tay họ một đạo quân rất đông của Giu-đa vì dân Giu-đa đã lìa bỏ CHÚA, Thượng Đế của tổ tiên mình, nên Giô-ách bị trừng phạt.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

25Án chũl hâp lứq, cớp vớt cũai par‑ũal carlũn loah chơ, bữn bar náq cũai ayững atĩ án ễn chuaq ngê ễ táq án, cớp cachĩt án tâng cachơng án bếq; alới carláh dỡq yỗn con samiang Yê-hôi-ada la cũai tễng rit sang, án ca Yô-at khoiq cachĩt. Noau tứp Yô-at tâng Vil Davĩt, ma tỡ cỡn tâng ping noau dốq tứp puo.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Khi chúng đã bỏ đi rồi (vả chúng để người ở lại bị đau nặng), các đầy tớ người bèn phản nghịch cùng người, vì cớ huyết của con trai thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa, giết người tại trên giường, và người chết; người ta chôn người tại trong thành Đa-vít, song không phải trong mồ các vua.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Khi quân A-ram đã rút đi, để lại Giô-ách bị thương tích trầm trọng. Các thuộc hạ của vua âm mưu chống lại vua vì nợ máu của con trai thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa. Họ giết chết vua ngay trên giường. Người ta chôn vua trong thành Đa-vít, nhưng không phải trong lăng tẩm các vua.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Khi quân A-ram rút đi, chúng đã bỏ Giô-ách ở lại với những vết thương trầm trọng. Các tôi tớ của ông đã lập mưu chống lại ông, để báo trả cho máu của con trai Tư Tế Giê-hô-gia-đa. Chúng đã ám sát ông, và ông bị đâm chết trên giường. Người ta chôn ông trong Thành Ða-vít, nhưng không chôn trong khu lăng tẩm dành cho các vua.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Khi quân Sy-ri rút lui, chúng bỏ vua lại, đang bị thương nặng; các thuộc hạ âm mưu chống vua vì nợ máu của các con trai thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa; họ giết vua tại trên giường. Vua chết và được chôn cất trong thành Đa-vít nhưng không được chôn tại các lăng tẩm của các vua.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Sau khi quân A-ram rút lui thì Giô-ách bị thương nặng. Các sĩ quan của vua âm mưu ám hại vua vì vua đã giết Xa-cha-ri, con trai thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa. Vậy họ giết Giô-ách ngay trên giường vua. Ông chết và được chôn trong thành Đa-vít nhưng không được nằm trong mộ dành cho các vua.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

26Máh cũai ca chuaq ngê ễ cachĩt án la Sabat con samiang niang Si-miat tễ tỗp Amôn, cớp Yê-hô-sabat con samiang niang Sim-rit tễ tỗp Mô-ap.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Nầy là những kẻ dấy nghịch cùng người: Xa-bát, con trai của Si-mê-át, là đàn bà Am-môn, và Giô-xa-bát, con trai Sim-rít, là đàn bà Mô-áp.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Đây là những kẻ đã chống lại vua: Xa-bát, con của Si-mê-át là phụ nữ Am-môn; và Giô-xa-bát, con của Sim-rít là phụ nữ Mô-áp.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Ðây là những người đã lập mưu chống lại ông: Xa-bát con của bà Si-mê-át một phụ nữ Am-môn và Giê-hô-xa-bát con của bà Sim-rít một phụ nữ Mô-áp.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Những người âm mưu chống lại vua là Xa-bát, con trai bà Si-mê-át, người Am-môn, và Giô-xa-bát, con trai Sim-rít, một phụ nữ Mô-áp.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Các sĩ quan âm mưu chống vua Giô-ách là Giô-xa-bát và Giê-hô-xa-bát. Giô-xa-bát là con Si-mê-át, người Am-môn. Còn Giê-hô-xa-bát là con của Sim-rít, người Mô-áp.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

27Choâiq ca atỡng tễ máh ranáq tỗp con samiang puo Yô-at táq, máh santoiq noau atỡng sacoâiq tễ án, cớp máh ranáq án atức Dống Sang Toâr, noau khoiq chĩc dŏq nheq. Vớt ki Ama-siah con samiang án ễn chỗn cỡt puo pláih án.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Còn về việc các con trai người, số cống thuế người phải nộp, và cuộc tu bổ đền của Đức Giê-hô-va, thảy đều chép trong sách truyện các vua. A-ma-xia, con trai người cai trị thế cho người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Còn về việc các con trai của vua, các lời tiên tri chống lại vua, và việc trùng tu đền thờ Đức Chúa Trời đều được chép trong phần bình luận sách Các Vua. A-ma-xia, con trai vua, lên ngôi kế vị.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Còn các hoạt động của các con ông, những sấm ngôn nghiêm trọng về ông, và việc trùng tu Ðền Thờ của Ðức Chúa Trời, đều đã được chép trong sách Sử Ký của Các Vua. Sau đó, A-ma-xi-a con trai ông lên ngôi kế vị.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Câu chuyện về các con của vua, nhiều lời công bố chống lại vua và việc trùng tu đền thờ Đức Chúa Trời đều được ghi trong các phần chú thích trong các sách của các vua. A-ma-xia, con trai vua lên ngôi kế vị.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Lịch sử của các con trai Giô-ách, những lời tiên tri quan trọng nghịch lại ông, việc ông sửa chữa đền thờ Thượng Đế ra sao đều được ghi vào sử ký các vua. Rồi A-ma-xia, con trai Giô-ách lên nối ngôi.