So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Vaajtswv Txujlug(HMOBSV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

1Thaus Yau‑as chiv ua vaajntxwv kaav nwg noob nyoog muaj xyaa xyoo, nwg nyob huv Yeluxalee kaav tau plaub caug xyoos. Nwg nam npe hu ua Xinpiya kws nyob huv Npe‑awsenpa.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Giô-ách được bảy tuổi khi người lên làm vua; người cai trị bốn mươi năm tại Giê-ru-sa-lem; mẹ người tên là Xi-bia, quê ở Bê-e-Sê-ba.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Khi lên ngôi vua, Giô-ách được bảy tuổi và cai trị bốn mươi năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là Xi-bia quê ở Bê-e Sê-ba.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Giô-ách được bảy tuổi khi lên ngôi làm vua. Ông trị vì bốn mươi năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ ông tên là Xi-bi-a quê ở Bê-e Sê-ba.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Giô-ách được bảy tuổi khi lên ngôi làm vua, người cai trị tại Giê-ru-sa-lem bốn mươi năm; mẹ vua tên là Xi-bia, quê ở Bê-e-sê-ba.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Giô-ách được bảy tuổi khi lên ngôi vua và trị vì bốn mươi năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ ông tên Xi-bia, gốc ở Bê-e-sê-ba.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

2Yau‑as ua tej kws Yawmsaub pum tas zoo moog taag pov thawj Yehauyanta swm neej.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Giô-ách làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, trọn đời thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Giô-ách làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va suốt thời gian thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa còn sống.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Giô-ách làm điều tốt trước mặt CHÚA suốt những ngày Tư Tế Giê-hô-gia-đa còn sống.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Vua Giô-ách làm điều ngay thẳng trước mắt CHÚA trong suốt thời thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Giô-ách làm điều thiện theo mắt CHÚA trong suốt thời gian thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa còn sống.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

3Yehauyanta nrhav ob tug quaspuj rua Yau‑as, hab nwg muaj tub muaj ntxhais.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Giê-hô-gia-đa cưới hai vợ cho Giô-ách; người sinh được những con trai và con gái.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Giê-hô-gia-đa cưới hai vợ cho Giô-ách, vua sinh được các con trai và con gái.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Giê-hô-gia-đa cưới cho ông hai vợ, và ông sinh được các con trai và các con gái.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Giê-hô-gia-đa cưới cho vua hai vợ và người được các con trai con gái.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Giê-hô-gia-đa chọn hai vợ cho Giô-ách. Giô-ách sinh con trai và con gái.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

4Lug rua tom qaab nuav Yau‑as txav sab yuav tswm khu Yawmsaub lub tuam tsev.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Sau việc này, Giô-ách có ý tu bổ đền của Đức Giê-hô-va,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Sau một thời gian, Giô-ách có ý định trùng tu đền thờ Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Sau đó ít lâu, Giô-ách quyết chí trùng tu Ðền Thờ CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Sau đó vua Giô-ách định tu bổ đền thờ CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Sau đó, Giô-ách quyết định sửa sang đền thờ CHÚA.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

5Nwg hu cov pov thawj hab cov Levi tuaj ua ke hab has rua puab tas, “Mej ca le moog thoob plawg Yuta tej moos hab sau nyaj ntawm cov Yixayee suavdawg khu Yawmsaub lub tuam tsev ib xyoos zuj zug moog, hab maaj nroog ua tej num nuav.” Tassws cov Levi tsw maaj ua.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5bèn nhóm những thầy tế lễ và người Lê-vi, mà bảo rằng: Hãy đi khắp các thành Giu-đa, thâu lấy tiền bạc của cả Y-sơ-ra-ên, để hằng năm tu bổ lại cái đền của Đức Chúa Trời các ngươi; khá làm việc nầy cho mau. Song người Lê-vi trì hoãn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Vua triệu tập các thầy tế lễ, người Lê-vi và bảo: “Hãy đi khắp các thành Giu-đa, thu tiền bạc trong toàn dân Y-sơ-ra-ên để hằng năm trùng tu đền thờ Đức Chúa Trời. Các ngươi hãy nhanh chóng làm việc nầy.” Nhưng người Lê-vi cứ trì hoãn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Ông triệu tập các tư tế và những người Lê-vi lại, rồi nói với họ, “Hãy đi ra các thành của Giu-đa và quyên góp tiền dâng hằng năm của toàn dân I-sơ-ra-ên, rồi đem về trùng tu Ðền Thờ Ðức Chúa Trời. Các ông hãy mau thực hiện việc nầy.” Nhưng người Lê-vi cứ rề rà không chịu ra đi.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Vua triệu tập tất cả những thầy tế lễ và người Lê-vi, bảo họ: “Hãy đi đến mọi người Y-sơ-ra-ên tại các thành Giu-đa đặng thu tiền thuế hằng năm để tu sữa đền thờ Đức Chúa Trời. Các ngươi phải thi hành việc này ngay.” Nhưng những người Lê-vi không thi hành ngay.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Ông gọi các thầy tế lễ và người Lê-vi lại bảo, “Hãy đi đến các thị trấn Giu-đa và thu góp tiền thuế mọi người Ít-ra-en phải đóng hằng năm. Dùng tiền đó sửa chữa đền thờ của Thượng Đế các ngươi. Hãy làm ngay.” Nhưng người Lê-vi không thi hành liền.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

6Mas vaajntxwv txhad hu Yehauyanta kws ua pov thawj hlub tuaj hab has rua nwg tas, “Ua caag koj tsw has kuas cov Levi coj cov nyaj se ntawm cov Yuta hab huv Yeluxalee tuaj, yog cov se kws Yawmsaub tug qhev Mauxe tau has ca kuas ib tsoom Yixayee coj tuaj rua lub tsev ntaub kws muaj Vaajtswv tej lug?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Vua vời thầy tế lễ thượng phẩm Giê-hô-gia-đa, mà bảo rằng: Cớ sao ngươi không có buộc những người Lê-vi từ Giu-đa và Giê-ru-sa-lem đem nộp bạc thuế, mà Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, đã định cho hội chúng Y-sơ-ra-ên phải dâng cho trại chứng cớ?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Vua mời thầy tế lễ thượng phẩm Giê-hô-gia-đa đến và hỏi: “Sao ông không đòi những người Lê-vi đem nộp số tiền thuế từ Giu-đa và Giê-ru-sa-lem mà Môi-se, đầy tớ của Đức Giê-hô-va, đã ấn định cho hội chúng Y-sơ-ra-ên phải nộp cho Lều Chứng Ước?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Vì thế vua gọi Giê-hô-gia-đa, người lãnh đạo của họ, đến và nói với ông ấy, “Tại sao ngài không yêu cầu người Lê-vi đi ra khắp nước Giu-đa và Thành Giê-ru-sa-lem nhận lấy sự đóng góp của dân, rồi đem về chi dụng cho Ðền Thờ, như Mô-sê tôi tớ của CHÚA và hội chúng I-sơ-ra-ên đã làm cho Lều Chứng Cớ?”

Bản Dịch Mới (NVB)

6Vua mời thầy thượng tế Giê-hô-gia-đa đến và bảo người: “Tại sao ngươi không đòi hỏi người Lê-vi đem tiền thuế từ Giu-đa và Giê-ru-sa-lem nộp cho Trại Chứng Cớ như Môi-se, tôi tớ của CHÚA và hội chúng Y-sơ-ra-ên đã qui định?”

Bản Phổ Thông (BPT)

6Vì thế vua Giô-ách gọi thầy tế lễ cả Giê-hô-gia-đa lại hỏi, “Sao ông không bảo người Lê-vi mang thuế từ Giu-đa và Giê-ru-sa-lem vào theo như Mô-se, tôi tớ CHÚA, và dân Ít-ra-en đã ấn định để dùng cho Lều Thánh?”

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

7Tsua qhov tug nam puj phem Athaliya cov tub txeem moog rua huv Vaajtswv lub tuam tsev hab tseed swv tej kws pub hlo rua Vaajtswv lawd ua koom rua tej daab Np‑aa lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Vì A-tha-li, người nữ độc ác kia, và các con trai nàng đã phá hủy đền của Đức Chúa Trời; và chúng nó đã dâng các vật thánh của đền Đức Giê-hô-va cho thần Ba-anh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Vì các con trai của A-tha-li, người phụ nữ độc ác kia, đã xâm phạm đền thờ Đức Chúa Trời; chúng lại còn dùng các vật thánh của đền thờ Đức Giê-hô-va cho thần Ba-anh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Số là các đệ tử của người đàn bà gian ác A-tha-li-a đã phá hoại Ðền Thờ của Ðức Chúa Trời, thậm chí chúng đã lấy tất cả các vật thánh được dâng hiến, ở trong Ðền Thờ CHÚA, đem để trong đền thờ của Thần Ba-anh.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Vì các con cái của bà A-tha-li gian ác kia đã vào cướp đền thờ Đức Chúa Trời, lại còn lấy tất cả những vật thánh trong đền thờ CHÚA dâng cho thần Ba-anh.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Trước kia các con trai của bà A-tha-lia gian ác đã lẻn vào đền thờ Thượng Đế lấy các vật thánh trong đó để thờ phụng các thần tượng Ba-anh.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

8Vaajntxwv txhad has kuas puab ua ib lub swb xaab hab muab txawb rua ntawm lub rooj loog ntawm Yawmsaub lub tuam tsev.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Vua bèn truyền dạy người ta đóng một cái hòm, để phía ngoài cửa đền Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Vua truyền người ta đóng một cái rương đặt phía ngoài cửa đền thờ Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Vì vậy vua truyền làm một cái thùng tiền dâng và để thùng ấy bên ngoài cổng đi vào Ðền Thờ CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Vua ra lệnh làm một cái rương, đặt tại phía ngoài cổng vào đền thờ CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Vua Giô-ách ra lệnh làm một cái hộp dâng hiến. Họ đặt hộp đó bên ngoài nơi cửa vào đền thờ CHÚA.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

9Hab muaj lug tshaaj tawm moog thoob plawg Yuta hab Yeluxalee kuas coj tej se kws Yawmsaub tug qhev Mauxe has ca huv tebchaws moj saab qhua tuaj pub rua Yawmsaub.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Rồi người ta rao cho khắp xứ Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem ai nấy phải đem dâng cho Đức Giê-hô-va tiền thuế mà Môi-se, tôi tớ của Đức Chúa Trời, đã định về Y-sơ-ra-ên tại trong đồng vắng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Rồi người ta loan báo khắp xứ Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem rằng mỗi người phải đem dâng cho Đức Giê-hô-va tiền thuế mà Môi-se, đầy tớ của Đức Chúa Trời, đã ấn định cho Y-sơ-ra-ên trong hoang mạc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Sau đó họ thông báo khắp nước Giu-đa và tại Giê-ru-sa-lem rằng: Xin mọi người đem đến dâng lên CHÚA những gì Mô-sê tôi tớ của Ðức Chúa Trời đã quy định cho dân I-sơ-ra-ên phải làm, khi họ còn ở trong đồng hoang.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Bấy giờ người ta kêu gọi cả Giu-đa và Giê-ru-sa-lem hãy đem dâng tiền thuế cho CHÚA như Môi-se, tôi tớ Đức Chúa Trời, đã ấn định cho Y-sơ-ra-ên trong sa mạc.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Rồi người Lê-vi loan báo trong Giu-đa và Giê-ru-sa-lem cho dân chúng mang đến cho CHÚA số tiền thuế mà Mô-se, tôi tớ của Thượng Đế đã qui định cho tất cả người Ít-ra-en trong khi họ đang lưu lạc trong sa mạc.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

10Cov thawj suavdawg hab cov pejxeem suavdawg kuj zoo sab xyiv faab hab coj puab tej se tuaj tso rua huv lub swb xaab puv nkaus.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Hết thảy các quan trưởng và cả dân sự đều vui mừng, đem bạc đến bỏ vào trong hòm cho đến đầy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Tất cả những người lãnh đạo và toàn dân đều vui mừng đem tiền thuế đến bỏ vào trong rương cho đến khi đầy rương.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Tất cả các thủ lãnh và toàn dân đều hoan hỉ đem phần dâng hiến của mình đến bỏ vào thùng đó cho đến khi thùng đầy.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Tất cả những người lãnh đạo và toàn dân đều vui vẻ đem tiền dâng bỏ vào rương đến nỗi đầy rương.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Tất cả các viên chức và dân chúng rất hân hoan mang tiền bỏ vào trong hộp cho đến khi hộp đầy ắp.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

11Thaus cov Levi coj lub swb xaab tuaj rua vaajntxwv cov tub teg tub taw, hab puab pum tas muaj nyaj ntau huv lub swb xaab, mas vaajntxwv tug tub sau ntawv hab tug tuam pov thawj hlub tug tub qhe tuaj muab cov nyaj nchuav lug hab coj lub swb xaab rov qaab moog txawb rua lub qub chaw. Puab naj nub ua le nuav mas khaws tau nyaj ntau heev.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Khi người Lê-vi thấy trong hòm đựng nhiều bạc, bèn đem nó lên giao cho vua kiểm soát; thơ ký vua và người của thầy tế lễ thượng phẩm đều đến trút hòm ra, rồi đem để lại chỗ cũ. Mỗi ngày họ làm như vậy, và thâu được rất nhiều bạc.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Khi nào thấy trong rương đầy bạc thì người Lê-vi đem giao cho viên chức của vua. Thư ký của vua và người của thầy tế lễ thượng phẩm đến trút rương ra, rồi đem để lại chỗ cũ. Mỗi ngày, họ làm như vậy và thu được rất nhiều bạc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Khi thùng đã đầy, những người Lê-vi mang thùng ấy đến các viên chức của vua. Quan thư ký của vua và vị phụ tá của thượng tế đến, đổ tiền ra, đếm nhận, và mang thùng tiền để lại chỗ cũ. Họ cứ làm như thế ngày nầy qua ngày khác, do đó họ nhận được một số tiền lớn.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Mỗi khi người Lê-vi đem rương vào cho nhân viên của vua và họ thấy có nhiều tiền thì thư ký của vua và nhân viên của thầy thượng tế sẽ đến đổ tiền trong rương ra và đem rương để lại chỗ cũ. Mỗi ngày họ đều làm như vậy và thu được rất nhiều tiền.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Khi người Lê-vi mang hộp vào trình với các viên chức của vua thì họ thấy hộp đầy tiền. Rồi viên đổng lý văn phòng vua và viên phụ tá thầy tế lễ cả đến lấy tiền ra và đặt hộp vào chỗ cũ. Họ thường xuyên làm như vậy cho nên thu được rất nhiều tiền.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

12Vaajntxwv hab Yehauyanta muab cov nyaj hov rua cov kws saib tej num huv Yawmsaub lub tuam tsev, puab ndav tej Kws zeb Kws ntoo khu Yawmsaub lub tuam tsev kuas zoo le qub, hab ndav tej Kws tooj Kws hlau khu Yawmsaub lub tuam tsev.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Vua và Giê-hô-gia-đa giao bạc ấy cho những kẻ coi sóc công việc trong đền Đức Giê-hô-va; họ mướn thợ đẽo đá, và thợ mộc, đặng tu bổ đền Đức Giê-hô-va; cũng mướn những thợ sắt và thợ đồng đặng sửa lại đền của Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Vua và Giê-hô-gia-đa giao bạc ấy cho những người coi sóc công việc trong đền thờ Đức Giê-hô-va. Họ thuê thợ đá và thợ mộc để trùng tu đền thờ Đức Giê-hô-va; họ cũng thuê thợ sắt và thợ đồng để sửa chữa đền thờ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Vua và Giê-hô-gia-đa trao số tiền đó cho những người quản cai việc tái thiết Ðền Thờ CHÚA. Họ mướn các thợ nề và thợ mộc tu bổ Ðền Thờ CHÚA. Họ cũng thuê các thợ sắt và thợ đồng sửa sang Ðền Thờ CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Vua và thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa giao tiền cho người phụ trách công việc đền thờ CHÚA. Người ta mướn thợ nề, thợ mộc để tân trang đền thờ CHÚA và cũng mướn thợ sắt, thợ đồng sửa chữa đền thờ CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Vua Giô-ách và thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa giao số tiền đó cho những người làm việc trong đền thờ CHÚA. Họ thuê các thợ đẽo đá, thợ mộc để sửa chữa đền thờ. Họ cũng thuê thợ làm đồ sắt và đồng để tu bổ đền thờ.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

13Mas cov tub zug kuj rau sab ua num hab puab kuj khu tau zoo zuj zug, puab khu tau Yawmsaub lub tuam tsev zoo ib yaam le qub hab ua tau ruaj khov dua.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Vậy, các thợ làm công việc, và nhờ tay họ việc tu bổ được thành; chúng làm lại đền của Đức Chúa Trời như cũ, và làm cho vững chắc.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Vậy các thợ tiến hành công việc, và nhờ đó việc trùng tu được hoàn thành. Họ sửa lại đền thờ Đức Chúa Trời như cũ và làm cho vững chắc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Vậy những người lãnh trách nhiệm đã làm việc rất chăm chỉ, và công việc tái thiết tiến hành rất tốt dưới sự lãnh đạo của họ. Họ hoàn tất công việc trùng tu Ðền Thờ, để nó giống như kiểu mẫu nguyên thủy của nó và còn làm cho nó vững chắc hơn.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Những người phụ trách bắt đầu làm việc và công việc tiến triển tốt đẹp dưới sự điều khiển của họ. Người ta trùng tu đền thờ CHÚA theo kiểu mẫu nguyên thủy và làm cho vững chắc hơn.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Họ ra sức làm việc cho nên công tác sửa chữa tiến hành tốt đẹp. Họ sửa chữa đền thờ Thượng Đế giống như trước kia, và còn vững chắc hơn nữa.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

14Thaus puab ua tav lawd, puab coj tej nyaj kws tseed tshuav lug rua ntawm vaajntxwv hab Yehauyanta xubndag. Puab muab tej nyaj hov ua tej pestwj kws swv ntawm Yawmsaub lub tuam tsev, tsw has tej kws swv ua koom rua Yawmsaub hab swv ua kevcai hlawv xyeem, hab tej phaaj tej taig nyaj taig kub. Puab ua kevcai hlawv xyeem rua huv Yawmsaub lub tuam tsev tsw tu ncua le moog taag Yehauyanta swm neej.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Khi đã làm xong, chúng bèn đem bạc còn dư lại đến trước mặt vua và Giê-hô-gia-đa; người ta dùng bạc ấy làm những đồ lễ về đền Đức Giê-hô-va, tức những đồ dùng về việc phụng sự, và về cuộc tế lễ, những chén, và những khí dụng bằng vàng bằng bạc. Trọn đời Giê-hô-gia-đa, người ta hằng dâng của lễ thiêu tại đền của Đức Giê-hô-va luôn luôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Khi đã làm xong, họ đem bạc còn dư lại đến trước mặt vua và Giê-hô-gia-đa. Người ta dùng bạc ấy làm các vật dụng trong đền thờ Đức Giê-hô-va, tức là các vật dùng vào việc thờ phượng và dâng tế lễ thiêu, chén và những vật dụng bằng vàng bằng bạc. Trọn đời Giê-hô-gia-đa người ta thường xuyên dâng tế lễ thiêu tại đền thờ Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Khi đã làm xong mọi việc, họ mang số tiền còn lại đến trao cho vua và Giê-hô-gia-đa. Họ dùng số tiền đó làm các vật dụng trong Ðền Thờ CHÚA, các vật dụng để thờ phượng và để dâng các của lễ thiêu, như vá muỗng và các vật dụng bằng vàng và bằng bạc. Suốt thời gian Giê-hô-gia-đa còn sống, họ trung tín dâng các của lễ thiêu trong Ðền Thờ CHÚA mỗi ngày.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Sau khi hoàn thành, người ta đem số bạc còn lại cho vua và thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa. Số bạc ấy được dùng làm các vật dụng cho đền thờ CHÚA, tức là những vật dụng cho việc phụng vụ, cho tế lễ thiêu, những vá múc và vật dụng bằng vàng bằng bạc. Suốt đời thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa, người ta luôn luôn dâng tế lễ thiêu trong đền thờ CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Sau khi nhân công đã làm xong công tác, họ mang tiền còn lại vào trình cho vua Giô-ách và thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa. Họ dùng tiền đó để làm các dụng cụ trong đền thờ CHÚA, các dụng cụ dùng trong các nghi lễ nơi đền thờ và của lễ thiêu, các chậu, và các dụng cụ bằng vàng và bạc khác. Các của lễ thiêu được dâng mỗi ngày trong đền thờ CHÚA trong khi thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa còn sống.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

15Yehauyanta laug heev hab noob nyoog nchaav tes txawm tuag lawm. Thaus nwg tuag nwg noob nyoog muaj ib puas peb caug xyoo.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Vả, Giê-hô-gia-đa đã trở về già tuổi rất cao, rồi qua đời; lúc người thác, được một trăm ba mươi tuổi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Bấy giờ, Giê-hô-gia-đa đã già, tuổi rất cao và qua đời; lúc qua đời, ông được một trăm ba mươi tuổi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Nhưng rồi Giê-hô-gia-đa cũng phải qua đời, vì ông đã quá già. Ông đã được cao niên trường thọ. Ông qua đời lúc được một trăm ba mươi tuổi.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa sống đến già, tuổi cao; người qua đời lúc 130 tuổi.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa về già và sống lâu năm. Khi qua đời ông được một trăm ba mươi tuổi.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

16Puab muab nwg log rua huv Tavi lub nroog ua ke nrug cov vaajntxwv tsua qhov nwg tau ua zoo rua Vaajtswv hab Vaajtswv lub tuam tsev huv cov Yixayee.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Người ta chôn người tại trong thành Đa-vít chung với các vua, vì người có công lao trong Y-sơ-ra-ên, có hầu việc Đức Chúa Trời, và tu bổ đền của Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Người ta an táng ông trong thành Đa-vít chung với các vua, vì ông có công với Y-sơ-ra-ên trong sự phục vụ Đức Chúa Trời và trùng tu đền thờ của Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Người ta chôn ông trong Thành Ða-vít, trong khu các lăng tẩm của các vua, vì ông đã làm những việc tốt trong dân I-sơ-ra-ên cho Ðức Chúa Trời và cho Ðền Thờ Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Người ta chôn người trong thành Đa-vít, cùng với các vua vì người đã làm việc tốt lành cho Y-sơ-ra-ên, cho Đức Chúa Trời và đền thờ Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Ông được chôn cất trong thành Đa-vít cùng với các vua vì ông có công với Ít-ra-en, giúp ích cho Thượng Đế và đền thờ Ngài.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

17Thaus Yehauyanta tuag lawd, Yuta cov thawj txawm tuaj cuag vaajntxwv hab hawm nwg, tes vaajntxwv txawm noog puab tej lug.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Sau khi Giê-hô-gia-đa đã qua đời, các quan trưởng Giu-đa đến chầu lạy vua. Vua bèn nghe theo lời của chúng,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Sau khi Giê-hô-gia-đa đã qua đời, các nhà lãnh đạo Giu-đa đến yết kiến vua. Từ đó, vua nghe theo lời của họ,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Sau khi Giê-hô-gia-đa qua đời, các lãnh tụ của Giu-đa đến bái kiến vua, và vua đã nghe theo lời xúi giục của họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Sau khi Giê-hô-gia-đa qua đời, các người lãnh đạo Giu-đa đến chầu vua; bấy giờ vua nghe theo lời họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Sau khi thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa qua đời thì các viên chức trong Giu-đa đến bái lạy vua Giô-ách nên vua nghe theo họ.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

18Puab txawm tso Yawmsaub kws yog puab tej laug tug Vaajtswv lub tuam tsev tseg hab moog ua koom rua tej daab Asela hab tej txoov daab. Mas Yawmsaub txujkev npau tawg txhad lug raug cov Yuta hab Yeluxalee vem yog puab lub txem nuav.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18lìa bỏ đền Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, mà phục sự những thần A-sê-ra và các hình tượng; tại cớ tội lỗi ấy, bèn có cơn giận của Chúa nghịch cùng Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18lìa bỏ đền thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình mà phục vụ các thần A-sê-ra và các hình tượng. Vì tội lỗi ấy, cơn thịnh nộ của Chúa giáng trên Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Họ bỏ sự thờ phượng trong Ðền Thờ CHÚA, Ðức Chúa Trời của tổ tiên họ, mà quay qua thờ lạy các trụ thờ Nữ Thần A-sê-ra và các thần tượng khác. Vì tội đó của họ, Ngài nổi giận đối với Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Chúng từ bỏ đền thờ CHÚA, là Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, đi phụng vụ trụ A-sê-ra và các thần tượng. Vì tội này cơn thịnh nộ của Chúa đổ xuống Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Vua và các lãnh tụ đó không thờ phụng trong đền thờ CHÚA nữa, tức Thượng Đế của tổ tiên họ. Nhưng họ bắt đầu thờ thần A-sê-ra và các tượng chạm khác. Vì họ làm quấy cho nên CHÚA nổi giận cùng dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

19Tassws Yawmsaub tseed khaiv cov xwbfwb cev nwg le lug rua huv puab sub txhad coj tau puab rov lug cuag Yawmsaub. Cov xwbfwb hov ua timkhawv tawm tsaam puab, tassws puab tsw quav ntsej.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Đức Giê-hô-va sai các đấng tiên tri đến cùng chúng, để dắt chúng trở lại cùng Đức Giê-hô-va; nhưng chúng không chịu nghe.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Đức Giê-hô-va sai các nhà tiên tri đến với họ để dẫn họ trở lại cùng Đức Giê-hô-va, nhưng họ không chịu nghe.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Ngài đã sai các tiên tri của Ngài đến với họ để đem họ trở lại với CHÚA. Các vị ấy đã chứng minh cho họ thấy những điều sai lầm của họ, nhưng họ không nghe.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Ngài sai các tiên tri đến để đem họ trở về với CHÚA và cảnh cáo họ nhưng họ không chịu nghe.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Mặc dù CHÚA đã sai nhiều nhà tiên tri đến để dẫn họ quay lại cùng Ngài và dù các nhà tiên tri đã cảnh cáo họ nhưng họ nhất định không nghe.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

20Mas Vaajtswv tug Ntsuj Plig lug kaav taag nrho Xekhaliya kws yog pov thawj Yehauyanta tug tub, tes nwg txawm sawv rua lub chaw sab huv cov pejxeem hab has rua puab tas, “Vaajtswv has le nuav tas, ‘Ua caag mej yuav tawv Yawmsaub tej lug nkaw, mej txhad tsw vaam meej? Vem mej tso Yawmsaub tseg nwg txhad tso mej tseg lawm.’ ”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Thần của Đức Chúa Trời cảm động Xa-cha-ri, con trai của thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa; người đứng dậy trước mặt dân sự, mà nói rằng: Đức Chúa Trời phán như vầy: Cớ sao các ngươi phạm các điều răn của Đức Giê-hô-va? Các ngươi sẽ chẳng may mắn được, vì đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va, và Đức Giê-hô-va cũng đã lìa bỏ các ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Thần của Đức Chúa Trời đến trên Xa-cha-ri, con của thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa. Ông đứng lên trước mặt dân chúng và nói: “Đức Chúa Trời phán: ‘Tại sao các ngươi phạm các điều răn của Đức Giê-hô-va? Các ngươi sẽ chẳng thành công vì đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va, và Đức Giê-hô-va cũng đã lìa bỏ các ngươi.’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Lúc ấy Thần của Ðức Chúa Trời ngự trên Xa-cha-ri-a con của Tư Tế Giê-hô-gia-đa. Ông đứng trước mặt dân chúng và nói với họ, “Ðức Chúa Trời phán thế nầy: Tại sao các người vi phạm mạng lịnh của CHÚA? Các người sẽ không thành công đâu. Vì các người đã bỏ CHÚA, nên Ngài phải bỏ các người.”

Bản Dịch Mới (NVB)

20Thần của Đức Chúa Trời đến với Xa-cha-ri, con trai thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa, người đứng trước dân chúng và nói: “Đức Chúa Trời phán như vầy: ‘Tại sao các ngươi không vâng theo các điều răn của CHÚA, vì thế các ngươi sẽ không thịnh vượng được. Vì các ngươi đã từ bỏ CHÚA nên Ngài cũng từ bỏ các ngươi.’ ”

Bản Phổ Thông (BPT)

20Rồi thần linh của Thượng Đế nhập vào Xa-cha-ri, con trai thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa. Xa-cha-ri đứng trước dân chúng và tuyên bố rằng, “Thượng Đế phán như sau: ‘Tại sao các ngươi không vâng theo mệnh lệnh CHÚA? Các ngươi sẽ không may mắn đâu. Vì các ngươi đã bỏ CHÚA, nên Ngài cũng đã bỏ các ngươi.’”

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

21Tassws puab tuav huv ua phem rua nwg, hab xuas pob zeb muab nwg ntaus tuag rua huv Yawmsaub lub tuam tsev lub tshaav puam lawv le vaajntxwv kuas puab ua.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Chúng bèn phản nghịch với người, và theo lịnh vua ném đá người tại trong hành lang của đền Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Họ hợp nhau chống lại ông, và theo lệnh vua, họ ném đá ông trong hành lang của đền thờ Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Họ liền lập mưu với nhau để chống lại ông, và được lịnh của vua, họ đã ném đá ông chết ngay tại sân Ðền Thờ CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Nhưng họ âm mưu chống lại ông và do lệnh vua họ ném đá giết ông tại sân đền thờ CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Nhưng vua và các viên chức âm mưu giết hại Xa-cha-ri. Vua ra lệnh ném đá ông ngay trong sân đền thờ của CHÚA cho đến khi ông chết.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

22Vaajntxwv Yau‑as txhad tsw ncu txug qhov kws Yehauyanta kws yog Xekhaliya txwv tau hlub Yau‑as lawm, kuas Yau‑as tsua muab Yehauyanta tug tub tua pov tseg. Thaus Xekhaliya yuav tuag nwg has tas, “Thov Yawmsaub tsaa muag saib hab pauj taub.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Ấy vậy, vua Giô-ách không nhớ đến sự nhân từ của Giê-hô-gia-đa, cha của Xa-cha-ri, đã làm cho mình, nhưng giết con trai người đi; khi người chết thì có nói rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va xem xét và báo lại cho!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Như vậy, vua Giô-ách không những quên ơn của Giê-hô-gia-đa, cha của Xa-cha-ri, đã làm cho mình mà còn giết con trai của ông ấy. Lúc sắp chết, Xa-cha-ri nói: “Nguyện Đức Giê-hô-va xem xét và báo ứng!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Như thế Vua Giô-ách đã không nhớ đến tình nghĩa mà cha của Xa-ca-ri-a là Giê-hô-gia-đa đã làm cho ông, và giết chết con trai của ông ấy. Trước khi tắt thở Xa-ca-ri-a đã nói, “Cầu xin CHÚA đoái xem việc nầy và báo trả cho con.”

Bản Dịch Mới (NVB)

22Vậy, vua Giô-ách không nhớ đến sự nhân từ của Giê-hô-gia-đa, cha của Xa-cha-ri, đối với vua mà giết con trai người đi. Khi Xa-cha-ri sắp chết đã nói: “Xin CHÚA thấy điều này và báo trả.”

Bản Phổ Thông (BPT)

22Vua Giô-ách không nhớ lại lòng nhân từ của Giê-hô-gia-đa đối cùng mình mà nhẫn tâm giết Xa-cha-ri, con của Giê-hô-gia-đa. Trước khi chết Xa-cha-ri nói, “Nguyện CHÚA thấy điều vua làm và trừng phạt vua.”

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

23Thaus lub qaab xyoo Alaa cov tub rog kuj tuaj ua rog rua Yau‑as. Puab tuaj txug huv Yuta hab huv Yeluxalee, hab ua kuas cov thawj huv cov pejxeem puam tsuaj taag, hab xaa tej kws puab txeeb tau huvsw rua tug vaajntxwv huv lub nroog Ntamaxaka.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Xảy khi đến cuối năm, thì đạo binh Sy-ri kéo lên hãm đánh Giô-ách; chúng nó loán đến Giu-đa và Giê-ru-sa-lem giết các quan trưởng của dân, rồi gởi hết những của cướp về cho vua tại Đa-mách.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Vào cuối năm ấy, quân A-ram kéo lên đánh Giô-ách. Chúng tiến đến Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, giết tất cả các nhà lãnh đạo trong dân, rồi gửi toàn bộ chiến lợi phẩm về cho vua mình tại Đa-mách.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Vừa hết năm đó và qua đầu năm sau, quân A-ram kéo đến tấn công Giô-ách. Chúng tiến vào lãnh thổ Giu-đa và đến tận Giê-ru-sa-lem. Chúng giết tất cả các thủ lãnh của dân. Chúng lấy tất cả chiến lợi phẩm và gởi về cho vua của chúng ở Ða-mách.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Vào khoảng cuối năm, quân Sy-ri kéo đến tấn công vua Giô-ách. Chúng xâm chiếm Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, tàn sát tất cả những người lãnh đạo trong dân, chuyên chở mọi chiến lợi phẩm về cho vua của họ ở Đa-mách.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Đến cuối năm, đạo quân A-ram kéo đến đánh Giô-ách. Chúng tấn công Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, giết hết các lãnh tụ của dân chúng và mang tất cả các vật quí sang cho vua mình ở Đa-mách.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

24Txawm yog Alaa cov tub rog tuaj tsw coob los Yawmsaub muab Yuta paab tub rog kws coob heev cob rua huv puab txhais teg, vem yog cov Yuta tso Yawmsaub kws yog puab tej laug tug Vaajtswv tseg. Yog le nuav cov Alaa txhad rau txem rua Yau‑as.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Đạo binh Sy-ri kéo đến có ít người, Đức Giê-hô-va lại phó một đạo binh rất đông vào tay chúng nó, bởi vì họ đã lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Như vậy, dân Sy-ri xử hình phạt cho Giô-ách.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Thực ra, quân A-ram kéo đến với một số ít người, nhưng Đức Giê-hô-va đã phó một đạo quân rất đông vào tay chúng, vì họ đã lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Như vậy, Giô-ách đã bị trừng phạt.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Dù quân A-ram chỉ đến với một đạo quân rất nhỏ, nhưng CHÚA đã trao một đội quân rất lớn vào tay chúng, vì họ đã bỏ CHÚA, Ðức Chúa Trời của tổ tiên họ. Vì thế chúng đã thi hành án phạt đối với Giô-ách.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Mặc dù quân Sy-ri chỉ có ít người kéo đến, nhưng CHÚA đã trao đoàn quân rất đông đảo vào tay chúng vì họ đã từ bỏ CHÚA, Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Quân Sy-ri đã trừng trị Giô-ách.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Quân A-ram chỉ phái đến có một toán quân rất nhỏ nhưng CHÚA trao vào tay họ một đạo quân rất đông của Giu-đa vì dân Giu-đa đã lìa bỏ CHÚA, Thượng Đế của tổ tiên mình, nên Giô-ách bị trừng phạt.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

25Thaus puab rov moog lawd puab tseg Yau‑as nyob raug mob nyaav heev. Nwg cov tub teg tub taw tuav huv ua phem rua nwg, yog tim tug pov thawj Yehauyanta tug tub cov ntshaav, hab muab Yau‑as tua rua sau nwg lub txaaj pw. Nwg txhad tuag le nuav hab puab muab nwg log rua huv Tavi lub nroog, tassws tsw yog log rua huv vaajntxwv tej qhov ntxaa.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Khi chúng đã bỏ đi rồi (vả chúng để người ở lại bị đau nặng), các đầy tớ người bèn phản nghịch cùng người, vì cớ huyết của con trai thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa, giết người tại trên giường, và người chết; người ta chôn người tại trong thành Đa-vít, song không phải trong mồ các vua.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Khi quân A-ram đã rút đi, để lại Giô-ách bị thương tích trầm trọng. Các thuộc hạ của vua âm mưu chống lại vua vì nợ máu của con trai thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa. Họ giết chết vua ngay trên giường. Người ta chôn vua trong thành Đa-vít, nhưng không phải trong lăng tẩm các vua.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Khi quân A-ram rút đi, chúng đã bỏ Giô-ách ở lại với những vết thương trầm trọng. Các tôi tớ của ông đã lập mưu chống lại ông, để báo trả cho máu của con trai Tư Tế Giê-hô-gia-đa. Chúng đã ám sát ông, và ông bị đâm chết trên giường. Người ta chôn ông trong Thành Ða-vít, nhưng không chôn trong khu lăng tẩm dành cho các vua.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Khi quân Sy-ri rút lui, chúng bỏ vua lại, đang bị thương nặng; các thuộc hạ âm mưu chống vua vì nợ máu của các con trai thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa; họ giết vua tại trên giường. Vua chết và được chôn cất trong thành Đa-vít nhưng không được chôn tại các lăng tẩm của các vua.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Sau khi quân A-ram rút lui thì Giô-ách bị thương nặng. Các sĩ quan của vua âm mưu ám hại vua vì vua đã giết Xa-cha-ri, con trai thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa. Vậy họ giết Giô-ách ngay trên giường vua. Ông chết và được chôn trong thành Đa-vít nhưng không được nằm trong mộ dành cho các vua.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

26Cov tuabneeg kws tuav huv rua vaajntxwv hov, ib tug yog Xanpa kws yog tug puj Aamoo Sime‑as le tub, hab ib tug yog Yehauxanpa kws yog tug puj Mau‑a Silib tug tub.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Nầy là những kẻ dấy nghịch cùng người: Xa-bát, con trai của Si-mê-át, là đàn bà Am-môn, và Giô-xa-bát, con trai Sim-rít, là đàn bà Mô-áp.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Đây là những kẻ đã chống lại vua: Xa-bát, con của Si-mê-át là phụ nữ Am-môn; và Giô-xa-bát, con của Sim-rít là phụ nữ Mô-áp.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Ðây là những người đã lập mưu chống lại ông: Xa-bát con của bà Si-mê-át một phụ nữ Am-môn và Giê-hô-xa-bát con của bà Sim-rít một phụ nữ Mô-áp.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Những người âm mưu chống lại vua là Xa-bát, con trai bà Si-mê-át, người Am-môn, và Giô-xa-bát, con trai Sim-rít, một phụ nữ Mô-áp.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Các sĩ quan âm mưu chống vua Giô-ách là Giô-xa-bát và Giê-hô-xa-bát. Giô-xa-bát là con Si-mê-át, người Am-môn. Còn Giê-hô-xa-bát là con của Sim-rít, người Mô-áp.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

27Tej xwm txheej ntswg txug vaajntxwv tej tub hab tej lug ntau yaam kws xwbfwb cev tawm tsaam nwg hab tej kws tswm khu Vaajtswv lub tuam tsev, tub muab sau ca rua huv tej ntawv kws has txug tej vaajntxwv phoo ntawv keeb kwm. Nwg tug tub Amaxiya sawv nwg chaw ua vaajntxwv kaav.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Còn về việc các con trai người, số cống thuế người phải nộp, và cuộc tu bổ đền của Đức Giê-hô-va, thảy đều chép trong sách truyện các vua. A-ma-xia, con trai người cai trị thế cho người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Còn về việc các con trai của vua, các lời tiên tri chống lại vua, và việc trùng tu đền thờ Đức Chúa Trời đều được chép trong phần bình luận sách Các Vua. A-ma-xia, con trai vua, lên ngôi kế vị.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Còn các hoạt động của các con ông, những sấm ngôn nghiêm trọng về ông, và việc trùng tu Ðền Thờ của Ðức Chúa Trời, đều đã được chép trong sách Sử Ký của Các Vua. Sau đó, A-ma-xi-a con trai ông lên ngôi kế vị.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Câu chuyện về các con của vua, nhiều lời công bố chống lại vua và việc trùng tu đền thờ Đức Chúa Trời đều được ghi trong các phần chú thích trong các sách của các vua. A-ma-xia, con trai vua lên ngôi kế vị.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Lịch sử của các con trai Giô-ách, những lời tiên tri quan trọng nghịch lại ông, việc ông sửa chữa đền thờ Thượng Đế ra sao đều được ghi vào sử ký các vua. Rồi A-ma-xia, con trai Giô-ách lên nối ngôi.