So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Nau Brah Ndu Ngơi(BBSV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

1Y-Jôsia geh pham năm, tơlah păng ntơm chiă uănh, jêh ri păng chiă uănh pe jê̆t ma nguay năm ta ƀon Yêrusalem.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Giô-si-a được tám tuổi khi người lên ngôi làm vua, và cai trị ba mươi mốt năm tại Giê-ru-sa-lem.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Giô-si-a lên ngôi vua khi được tám tuổi, và cai trị ba mươi mốt năm tại Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Giô-si-a được tám tuổi khi lên ngôi làm vua. Ông trị vì ba mươi mốt năm tại Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Vua Giô-si-a lên ngôi làm vua lúc tám tuổi; người trị vì ba mươi mốt năm tại Giê-ru-sa-lem.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Giô-xia được tám tuổi khi lên ngôi vua và trị vì ba mươi mốt năm tại Giê-ru-sa-lem.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

2Păng ƀư nau ueh ta năp măt Yêhôva, jêh ri chuat tĭng trong Y-David, che păng, jêh ri mâu teng pama mâu lah pachiau ôh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, và đi theo con đường của Đa-vít, tổ phụ người, không xây về bên hữu hay là bên tả.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Vua làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va và đi theo con đường của Đa-vít, tổ phụ mình, không quay qua bên phải hay bên trái.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Ông làm điều tốt trước mặt CHÚA và bước đi trong các đường lối của Ða-vít tổ tiên ông, không quay qua bên phải hoặc bên trái.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Vua làm điều thiện trước mắt CHÚA, sống theo đường lối của vua Đa-vít, tổ phụ mình, không xoay qua bên phải hay bên trái.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Ông làm điều phải trước mặt CHÚA. Ông sống y như Đa-vít, tổ tiên mình và luôn luôn làm điều thiện.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

3Năm rơh pham rô̆ păng chiă uănh, tơlah păng dôl jêng du huê kon se, pôri păng ntơm joi Brah Ndu Y-David, che păng; jêh ri năm rơh jê̆t ma bar, păng ntơm ƀư kloh n'gor Yuda jêh ri ƀon Yêrusalem mƀăr lơi ntŭk prêh ta kalơ, brah Asêrim, rup nsêr, rup tŏ chiăr.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Năm thứ tám đời người trị vì, khi người hãy còn trẻ tuổi, thì người khởi tìm kiếm Đức Chúa Trời của Đa-vít, tổ phụ người; năm thứ mười hai, người khởi dọn sạch Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, trừ bỏ những nơi cao, thần A-sê-ra, tượng chạm và tượng đúc.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Vào năm thứ tám đời trị vì, khi còn trẻ tuổi, vua bắt đầu tìm kiếm Đức Chúa Trời của Đa-vít, tổ phụ mình. Vào năm thứ mười hai, vua bắt đầu dọn sạch Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, trừ bỏ những nơi cao, tượng thần A-sê-ra, tượng chạm và tượng đúc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Năm thứ tám triều đại của ông, dù lúc đó ông chỉ là một thiếu niên, ông bắt đầu tìm kiếm Ðức Chúa Trời của Ða-vít tổ tiên ông. Ðến năm thứ mười hai ông bắt đầu làm sạch khỏi Giu-đa và Giê-ru-sa-lem các tế đàn trên những nơi cao, các trụ thờ Nữ Thần A-sê-ra, các tượng chạm, và các tượng đúc của các tà thần.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Vào năm thứ tám đương thời vua trị vì, dù còn trẻ vua bắt đầu tìm kiếm Đức Chúa Trời của vua Đa-vít, tổ phụ mình. Đến năm thứ mười hai, vua bắt đầu thanh tẩy Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, loại bỏ những nơi cao, các trụ thờ, những tượng chạm khắc và hình tượng đúc.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Vào năm thứ tám sau khi lên ngôi, trong khi hãy còn trẻ tuổi, Giô-xia bắt đầu vâng lời Thượng Đế của tổ tiên mình là Đa-vít. Vào năm thứ mười hai sau khi lên ngôi, Giô-xia bắt đầu phá bỏ khỏi Giu-đa và Giê-ru-sa-lem những tà thần, những nơi thờ thần trên đỉnh đồi, các trụ thờ thần A-sê-ra, các tượng bằng đá và bằng sắt.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

4Bu ƀư rlâm lơi lĕ rngôch nơng brah Baal ta năp păng; jêh ri kăl lơi nơng su ndơ ƀâu kah gŭ ta kalơ nơng brah Baal nây; jêh ri ƀư chah hăch rhên rup brah Asêrim, rup nsêr, jêh ri rup bu tŏ chiăr; păng ƀư tât môi rup nây, jêh ri suy ndruyh ta kalơ môch phung ƀư brah ma rup nây.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Trước mặt vua, người ta phá dỡ các bàn thờ Ba-anh, đánh đổ những trụ thờ mặt trời ở trên cao bàn thờ ấy; còn thần A-sê-ra, tượng chạm và tượng đúc, thì bẻ gãy, nghiền nát nó ra, rồi rải trên mồ mả của những kẻ đã cúng tế nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Trước mặt vua, người ta triệt hạ các bàn thờ Ba-anh, và đánh đổ những bàn thờ xông hương phía trên các bàn thờ ấy. Còn tượng thần A-sê-ra, tượng chạm và tượng đúc thì bẻ gãy, nghiền nát ra bụi, rồi rải trên mồ mả của những kẻ đã cúng tế chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Dưới sự chỉ huy trực tiếp của ông, người ta đập nát các bàn thờ của Thần Ba-anh. Ông hủy phá các bàn thờ dâng hương trên các nơi đó, và ông đập ra thành mảnh vụn các trụ thờ Nữ Thần A-sê-ra, các tượng chạm, và các tượng đúc. Ông nghiền chúng ra thành bụi và đem rắc trên mộ của những kẻ đã dâng các thú vật hiến tế cho chúng.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Trước sự chứng kiến của vua, người ta phá hủy các bàn thờ thần Ba-anh và những bàn thờ dâng hương phía trên các bàn thờ ấy. Người đập tan các trụ thờ, tượng chạm và hình tượng đúc rồi nghiền nát chúng và rải trên mồ mả những kẻ đã cúng tế chúng.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Dân chúng kéo sập các bàn thờ của thần Ba-anh theo chỉ thị của Giô-xia. Rồi vua Giô-xia phá sập bàn thờ xông hương nằm phía trên các bàn thờ đó. Ông đốn ngã các trụ thờ thần A-sê-ra, và nghiền ra bụi các tượng bằng gỗ và bằng sắt. Sau đó ông rải các bụi ấy trên các mộ của những kẻ đã dâng sinh tế cho các thần ấy.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

5Tâm ban lĕ păng su nting phung kôranh ƀư brah ta kalơ nơng phung brah nây, jêh ri ƀư kloh n'gor Yuda jêh ri ƀon Yêrusalem.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Người cũng thiêu hài cốt của những thầy tế lễ tại trên bàn thờ các thần ấy, và dọn sạch Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Vua cũng thiêu hài cốt của những thầy tế lễ trên bàn thờ các thần ấy và dọn sạch Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Ông thiêu xương các tư tế của các thần ấy trên các bàn thờ chúng đã dùng để dâng các thú vật hiến tế cho thần tượng. Vậy ông tẩy sạch khỏi Giu-đa và Giê-ru-sa-lem sự thờ lạy tà thần.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Vua đốt xương cốt của các thầy cúng của các thần trên những bàn thờ của chúng; như vậy, vua thanh tẩy Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Ông đốt xương các thầy tế lễ của chúng trên những bàn thờ đó. Vậy Giô-xia diệt trừ hết việc thờ tà thần khỏi Giu-đa, Giê-ru-sa-lem,

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

6Tâm ăp ƀon Manasê, ƀon Êphraim, jêh ri ƀon Simêôn, jêh ri tât ta nkual Naptali, tât lam văr jŭm ntŭk lĕ rai jêh,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Trong các thành của Ma-na-se, của Ép-ra-im, và của Si-mê-ôn, cho đến Nép-ta-li khắp chung quanh các nơi đổ nát,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Trong các thành của bộ tộc Ma-na-se, Ép-ra-im và Si-mê-ôn cho đến Nép-ta-li, và các nơi đổ nát quanh chúng,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Sau đó ông đến các thành trong lãnh thổ của Ma-na-se, Ép-ra-im, Si-mê-ôn, và tận miền Náp-ta-li, cùng những nơi đổ nát hoang tàn chung quanh chúng và cũng làm như vậy.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Tại các thành thuộc những chi tộc Ma-na-se, Ép-ra-im, Si-mê-ôn, đến tận Nép-ta-li và những nơi hoang tàn chung quanh,

Bản Phổ Thông (BPT)

6và khỏi các thị trấn trong vùng Ma-na-xe, Ép-ra-im, Xi-mê-ôn suốt cho đến Nép-ta-li, và các khu vực đổ nát gần các thị trấn ấy.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

7păng ƀư rlâm lĕ nơng, jêh ri juh se tât môi lĕ rngôch rup brah Asêrim, rup nsêr, jêh ri rup tŏ chiăr, kăl nchôt meh gâng bu mbah ma măt nar tâm lam bri Israel; jêh ri păng plơ̆ sĭt ma ƀon Yêrusalem.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7người phá dỡ các bàn thờ và nghiền nát ra bụi những thần A-sê-ra, tượng chạm và tượng đúc, đánh đổ các trụ thờ mặt trời ở trong khắp xứ Y-sơ-ra-ên; rồi người trở về Giê-ru-sa-lem.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7vua phá hủy các bàn thờ và nghiền nát ra bụi những tượng thần A-sê-ra, tượng chạm và tượng đúc, đánh đổ tất cả các bàn thờ xông hương trong khắp xứ Y-sơ-ra-ên. Rồi vua trở về Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Ông đập đổ tan tành các bàn thờ thần tượng và các trụ thờ Nữ Thần A-sê-ra. Ông nghiền nát các hình tượng ra thành bụi và phá hủy tất cả các bàn thờ dâng hương cho các thần tượng trong khắp nước I-sơ-ra-ên; sau đó ông trở về Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch Mới (NVB)

7vua phá hủy các bàn thờ, trụ thờ và hình tượng rồi nghiền nát chúng thành tro bụi; vua cũng đập tan tất cả các bàn thờ dâng hương trên khắp lãnh thổ Y-sơ-ra-ên; sau đó vua trở về Giê-ru-sa-lem.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Giô-xia phá sập các bàn thờ, nghiền các trụ thờ thần A-sê-ra ra bụi. Sau khi đập phá các bàn thờ xông hương trong cả Ít-ra-en thì vua trở về Giê-ru-sa-lem.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

8Năm rơh jê̆t ma pham rô̆ păng chiă uănh, tơlah păng hŏ ƀư kloh jêh bri dak, jêh ri ngih brah, păng prơh hăn Y-Saphan, kon buklâu Y-Asalia jêh ri Y-Maseya, kôranh ƀon toyh, jêh ri Y-Jôa, kon buklâu Y-Jôahas, nơm kâp chih lĕ nau tât, ăn khân ôbăl nkra ngih brah Yêhôva Brah Ndu păng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Năm thứ mười tám đời người trị vì, sau khi đã dọn sạch xứ và đền thờ rồi, thì người sai Sa-phan, con trai A-sa-lia, Ma-a-xê-gia, quan cai thành, và Giô-a, con trai Giô-a-cha, quan thái sử, đặng sửa sang đền của Giê-hô-va Đức Chúa Trời người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Vào năm thứ mười tám đời trị vì, sau khi đã dọn sạch xứ sở và đền thờ rồi, vua sai Sa-phan (con trai A-xa-lia), Ma-a-xê-gia (quan cai trị thành), và Giô-a (con trai Giô-a-cha, quan ngự sử) sửa sang đền thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Vào năm thứ mười tám của triều đại ông, sau khi đã làm sạch khỏi xứ và Ðền Thờ sự thờ lạy tà thần, ông sai Sa-phan con của A-xa-li-a, Ma-a-sê-gia thị trưởng của kinh thành, và Giô-a con của Giô-a-ha quan ký lục lo việc sửa sang Ðền Thờ CHÚA, Ðức Chúa Trời của ông.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Năm thứ mười tám dưới thời vua trị vì, sau khi đã thanh tẩy lãnh thổ và đền thờ, vua sai Sa-phan, con trai A-sa-lia, Ma-a-xê-gia, tổng đốc thành đô cùng ông Giô-a, con trai Giô-a-cha, quan ký lục, sửa chữa đền thờ CHÚA, Đức Chúa Trời của vua.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Vào năm thứ mười tám triều đại mình, vua làm cho Giu-đa và đền thờ tinh sạch trở lại. Vua sai Sa-phan, con A-xa-lia, Ma-a-sê-gia, thị trưởng thành phố, và Giô-a con Giô-ách, viên lục sự lo việc sửa chữa đền thờ CHÚA, Thượng Đế của Giô-xia.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

9Phung nây hăn tât ma Y-Hilkia, kôranh ƀư brah toyh, jêh ri jao prăk bu nhhơr jêh ma ngih Brah Ndu, jêng prăk phung Lêvi, phung mât mpông, prăp mkrem tă bơh ti phung Manasê, phung Êphraim, jêh ri tă bơh lĕ rngôch phung Israel hôm klen, bơh lĕ rngôch phung Yuda, phung Benjamin, jêh ri bơh phung gŭ tâm ƀon Yêrusalem.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Các người ấy đi đến cùng Hinh-kia, thầy tế lễ thượng phẩm, giao cho người tiền bạc đã đem vào đền Đức Chúa Trời, tức tiền bạc mà người Lê-vi, kẻ giữ cửa, đã nhận nơi tay người Ma-na-se, người Ép-ra-im, và nơi những kẻ còn sót lại trong Y-sơ-ra-ên, cùng nhận nơi cả Giu-đa, Bên-gia-min và những dân cư thành Giê-ru-sa-lem.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Các người ấy đến gặp thầy tế lễ thượng phẩm Hinh-kia, và giao cho người số bạc đã đem vào đền thờ Đức Chúa Trời, tức là số bạc mà người Lê-vi gác cổng đền thờ đã nhận từ tay người Ma-na-se, người Ép-ra-im và từ những người còn sót lại trong Y-sơ-ra-ên, cũng như từ Giu-đa, Bên-gia-min và dân cư thành Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Họ đến gặp Thượng Tế Hinh-ki-a để trao số tiền dân đã đem dâng ở Nhà Ðức Chúa Trời mà những người Lê-vi chịu trách nhiệm giữ cửa đã nhận được do dân từ các chi tộc Ma-na-se, Ép-ra-im, những người còn sót lại của I-sơ-ra-ên, toàn dân Giu-đa, Bên-gia-min, và dân cư Giê-ru-sa-lem đem đến dâng.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Họ đến giao tiền bạc để tu bổ đền thờ Đức Chúa Trời cho thầy thượng tế Hinh-kia, tức là tiền những người Lê-vi giữ cổng đã thâu nơi người Ma-na-se, Ép-ra-im, toàn thể những người còn lại của Y-sơ-ra-ên, tất cả những người Giu-đa, Bên-gia-min cùng dân cư thành Giê-ru-sa-lem.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Họ đến cùng Hinh-kia, thầy tế lễ tối cao trao cho ông số tiền mà những người Lê-vi giữ cửa đã thu được từ dân cư Ma-na-xe, Ép-ra-im, và tất cả dân Ít-ra-en còn sống sót, cùng toàn dân Giu-đa, Bên-gia-min và Giê-ru-sa-lem. Đó là số tiền mà họ đã mang vào đền thờ của Thượng Đế.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

10Khân păng jao prăk nây ma phung pah kan chiă uănh ngih Yêhôva; khân păng pă ăn lĕ rngôch phung nkra tay mhe, nkra ngih brah;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Chúng giao bạc ấy nơi tay những người coi sóc công việc của đền Đức Giê-hô-va; họ phát cho các thợ đặng tu bổ, sửa sang đền thờ:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Họ giao số bạc ấy cho những người coi sóc công việc của đền thờ Đức Giê-hô-va. Những người nầy phát lại cho các thợ để tu bổ và sửa sang đền thờ;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Họ trao số tiền đó tận tay những người có uy tín trông coi việc sửa sang Ðền Thờ CHÚA. Những người đó dùng tiền ấy trả công cho những thợ sửa chữa và chỉnh trang Ðền Thờ.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Họ giao tiền cho những người coi sóc công việc trong đền thờ CHÚA; những người này trả công cho những người sửa chữa và trùng tu đền thờ CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Rồi người Lê-vi trao tiền đó cho các giám thị lo việc sửa chữa đền thờ CHÚA để họ trả công cho thợ tái thiết và sửa chữa đền thờ.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

11Khân păng jao prăk nây ma phung chap meh, phung ndâk ngih gay rvăt lŭ ơm bu châm, jêh ri tơm si prăp ƀư ryong rda ngih, ngih brah nây hađăch phung Yuda lĕ chalơi ôm rai jêh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Tức giao cho thợ mộc, thợ xây đặng mua đá đẽo, cây gỗ để ráp nối, và làm sườn cho các nhà thuộc về đền mà các vua Giu-đa đã phá hủy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11tức là giao cho thợ mộc, thợ hồ để mua đá và gỗ làm kèo cột cho các gian nhà thuộc về đền thờ mà các vua Giu-đa đã để cho đổ nát.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Họ trao số tiền đó cho các thợ mộc và thợ nề để mua đá tảng đẽo sẵn, gỗ để làm sườn nhà và đà ngang cho các tòa nhà của Ðền Thờ mà các vua Giu-đa trước đã bỏ bê khiến bị suy sụp.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Chúng cũng giao tiền cho thợ mộc và thợ xây nhà mua đá đẽo, gỗ để làm kèo, cột cho các ngôi nhà mà các vua Giu-đa đã để cho hư hỏng.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Họ giao tiền cho thợ mộc và thợ xây cất để mua đá đẽo và gỗ. Gỗ thì dùng để xây lại các tòa nhà, bắc các đà ngang vì các vua Giu-đa đã để cho các tòa nhà bị đổ nát.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

12Lĕ phung pah kan nây răp jăp da dê. Bu dơm bunuyh chiă uănh phung pah kan geh Y-Jahat jêh ri Y-Ôbadia jêng phung Lêvi bơh phung noi deh Y-Mêrari, Y-Sakari, jêh ri Y-Mêsulam jêng noi deh Y-Kôhat nđâp ma phung Lêvi êng, blau ăp ntil ndơ kreh mpât mprơ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Các thợ ấy đều làm công việc cách thành tâm. Kẻ quản đốc các thợ ấy là Gia-hát và Ô-ba-đia, hai người Lê-vi thuộc về dòng Mê-ra-ri; Xa-cha-ri và Mê-su-lam về dòng Kê-hát, cùng mấy người Lê-vi khác, đánh nhạc khí giỏi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Các thợ ấy đều làm công việc cách thành tâm. Những người Lê-vi quản đốc các thợ ấy là Gia-hát và Ô-ba-đia, thuộc dòng Mê-ra-ri; Xa-cha-ri và Mê-su-lam thuộc dòng Kê-hát cùng mấy người Lê-vi khác, tất cả đều sử dụng nhạc khí thành thạo.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Những thợ đó đã làm việc rất tận tâm dưới sự điều động của Gia-hát và Ô-ba-đi-a, hai người Lê-vi dòng dõi của Mê-ra-ri, cùng với sự giám thị của Xa-cha-ri-a và Mê-shu-lam con cháu của Kê-hát. Những người Lê-vi khác, tất cả vốn là những nhạc sĩ tài ba,

Bản Dịch Mới (NVB)

12Những người này trung tín làm việc. Những người Lê-vi được cử để hướng dẫn họ gồm có Gia-hát và Ô-ba-đia thuộc dòng dõi Mê-ra-ri; Xa-cha-ri và Mê-su-lam thuộc dòng dõi Kê-hát cùng những người Lê-vi khác, tất cả đều có khả năng sử dụng nhạc khí.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Các thợ thực hiện công tác rất tốt đẹp. Các giám thị họ là Gia-hát và Áp-đia là những người Lê-vi từ họ hàng Mê-ra-ri, và Xa-cha-ri cùng Mê-su-lam, thuộc họ hàng Cô-hát. Các người Lê-vi đó đều là các nhạc sĩ có tài.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

13Khân păng chiă uănh phung tung mbăk, jêh ri chiă uănh đơ phung pah kan ăp ntil; jêh ri ƀa ƀă phung Lêvi jêng phung chih sămƀŭt, phung kôranh jêh ri phung chiă uănh mpông pêr.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Chúng cũng quản đốc kẻ khiêng gánh, và coi sóc những người làm đủ mọi thứ công việc; còn những ký lục, quan cai và kẻ canh cửa đều là người Lê-vi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Họ cũng quản đốc những phu khuân vác và chỉ huy mọi công nhân làm đủ thứ công việc. Trong số những người Lê-vi, có người làm thư ký, quan chức và người gác cổng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13được lập làm quản đốc những người khuân vác và làm giám thị các nhân công trong mọi công tác tái thiết. Một số người Lê-vi khác nữa làm thư ký, quản lý, và người giữ cửa.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Những người này coi sóc công nhân và quản trị mọi công việc; có người Lê-vi làm thư ký, người làm nhân viên, người thì giữ cổng.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Họ cũng giám sát các thợ khuân vác và các thợ khác. Một số người Lê-vi làm thư ký, sĩ quan, và giữ cửa.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

14Tơlah bu njŭn prăk nhhơr hŏ nglăp jêh tâm ngih brah Yêhôva jêh ri luh; Y-Hilkia; kôranh ƀư brah, dơi joi saơ ndrom sămƀŭt nau vay Yêhôva yor tă bơh Y-Môis ăn jêh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Khi người ta đem bạc đã đem vào đền Đức Giê-hô-va ra, thì Hinh-kia, thầy tế lễ, tìm được cuốn sách luật pháp của Đức Giê-hô-va truyền lại bởi Môi-se.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Trong khi người ta đem ra số bạc đã dâng vào đền thờ Đức Giê-hô-va, thì thầy tế lễ Hinh-kia tìm được cuốn sách luật pháp của Đức Giê-hô-va do Môi-se truyền lại.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Trong khi họ lấy tiền dân chúng đã dâng ở Ðền Thờ CHÚA ra đếm để trao cho ông, Tư Tế Hinh-ki-a cho họ biết ông đã tìm được cuộn sách Luật Pháp mà CHÚA đã ban cho dân qua Mô-sê.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Trong khi lấy bạc đã dâng vào đền thờ CHÚA ra, thầy tế lễ Hinh-kia tìm thấy cuốn Kinh Luật của CHÚA do Môi-se truyền lại.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Các người Lê-vi lấy tiền ra từ đền thờ CHÚA. Đang khi họ kiểm điểm thì Hinh-kia, thầy tế lễ tối cao tìm ra được Sách ghi những lời Giáo Huấn của Chúa đã được trao cho Mô-se.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

15Y-Hilkia lah ma Y-Saphan kôranh chih sămƀŭt: "Gâp saơ jêh ndrom sămƀŭt nau vay tâm ngih Yêhôva." Jêh ri Y-Hilkia ăn ndrom sămƀŭt nây ma Y-Saphan.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Hinh-kia cất tiếng lên nói với thư ký Sa-phan rằng: Ta có tìm được cuốn sách luật pháp ở trong đền của Đức Giê-hô-va. Rồi Hinh-kia giao sách ấy cho Sa-phan.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Hinh-kia nói với thư ký Sa-phan: “Tôi đã tìm được cuốn sách luật pháp trong đền thờ Đức Giê-hô-va.” Rồi Hinh-kia trao sách ấy cho Sa-phan.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Hinh-ki-a nói với Quan Bí Thư Sa-phan, “Tôi đã tìm được cuộn sách Luật Pháp trong Ðền Thờ CHÚA.” Kế đó, Hinh-ki-a trao cuộn sách ấy cho Sa-phan.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Thầy tế lễ Hinh-kia nói với viên thư ký Sa-phan: “Ta tìm thấy cuốn Kinh Luật trong đền thờ CHÚA” và đưa cuốn sách cho Sa-phan.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Hinh-kia nói với Sa-phan, thư ký hoàng gia rằng, “Tôi đã tìm được Sách Giáo Huấn trong đền thờ CHÚA!” Rồi ông trao sách ấy cho Sa-phan.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

16Y-Saphan djôt leo ndrom sămƀŭt nây ăn ma hađăch, jêh ri mbơh ma hađăch tâm ban lĕ: "Lĕ rngôch kan bu jao jêh ma phung oh mon may, khân păng dôl ƀư.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Sa-phan đem sách đó cho vua; rồi người cũng tâu với vua rằng: Mọi việc giao nơi tay các tôi tớ vua thì họ đương làm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Sa-phan đem cuốn sách trình cho vua và tâu: “Các đầy tớ bệ hạ đang thực hiện mọi việc được giao.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Sa-phan mang cuộn sách ấy đến cho vua và báo cáo, “Mọi việc hoàng thượng giao cho các tôi tớ ngài, họ đều thi hành nghiêm túc.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Sa-phan đem cuốn sách vào cho vua và tâu rằng: “Mọi việc vua ủy nhiệm cho các tôi tớ ngài, họ đang thi hành.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Sa-phan mang sách đến trình cho vua và báo cáo cùng Giô-xia, “Các viên chức vua đã thi hành mọi điều vua dặn bảo.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

17Khân păng hŏ sŏk jêh prăk saơ tâm ngih brah Yêhôva, jêh ri leo jao prăk nây ta ti phung chiă uănh jêh phung pah kan.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Chúng đã lấy bạc tìm được trong đền Đức Giê-hô-va ra, và đã giao nơi tay các đốc công và những người làm công việc.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Họ đã lấy hết số bạc có trong đền thờ Đức Giê-hô-va giao cho các đốc công và công nhân.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Họ đã lấy hết số tiền đã nhận được ở Ðền Thờ CHÚA và trao tận tay các giám thị và các nhân công.”

Bản Dịch Mới (NVB)

17Họ đã lấy bạc trong đền thờ CHÚA trả cho những người coi sóc công việc và cho những người làm việc.”

Bản Phổ Thông (BPT)

17Họ đã trả tiền thu được trong đền thờ CHÚA cho các đốc công và thợ thuyền.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

18Kôranh chih sămƀŭt Y-Saphan mbơh ma hađăch: "Y-Hilka, kôranh ƀư brah geh ăn ma gâp du ndrom sămƀŭt. Y-Saphan rŏ uănh sămƀŭt nây tanăp hađăch.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Thư ký Sa-phan lại tâu với vua rằng: Thầy tế lễ Hinh-kia có trao cho tôi một cuốn sách. Sa-phan bèn đọc tại trước mặt vua.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Thư ký Sa-phan lại tâu với vua: “Thầy tế lễ Hinh-kia có trao cho tôi một cuốn sách.” Rồi Sa-phan đọc sách ấy trước mặt vua.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Kế đó, Quan Bí Thư Sa-phan tâu với vua, “Tư Tế Hinh-ki-a có trao cho hạ thần một cuộn sách.” Rồi Sa-phan đọc sách ấy cho vua nghe.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Thư ký Sa-phan cũng tâu với vua: “Thầy tế lễ Hinh-kia cũng trao cho tôi một cuốn sách” rồi ông đọc sách ấy trước mặt vua.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Rồi Sa-phan, thư ký hoàng gia thưa với vua, “Thầy tế lễ Hinh-kia có trao cho tôi một quyển sách.” Rồi Sa-phan đọc sách đó cho vua nghe.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

19Tơlah hađăch tăng jêh nau ngơi tâm ndrom sămƀŭt nau vay nây, păng nkhêk bok ao păng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Xảy khi vua nghe các lời luật pháp rồi, thì xé áo mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Khi nghe các lời trong sách luật pháp, vua liền xé áo mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Sau khi vua nghe những lời ghi trong sách Luật Pháp, vua xé rách y phục của ông.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Sau khi nghe những lời của Kinh Luật vua xé áo mình,

Bản Phổ Thông (BPT)

19Khi vua vừa nghe những lời trong sách Giáo Huấn liền xé quần áo mình tỏ dấu đau buồn cùng cực.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

20Hađăch ntĭnh ma Y-Hilkia, Y-Ahikam, kon bu klâu Y-Saphan, Y-Apđôn kon bu klâu Y-Mika Y-Saphan, kôranh chih sămƀŭt, jêh ri Y-Asaya oh mon hađăch, lah:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Vua truyền lịnh cho Hinh-kia, A-hi-cam, con trai của Sa-phan, Áp-đôn, con trai của Mi-ca, Sa-phan, thơ ký, và A-sa-gia, quan cận thần vua, mà rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Vua truyền lệnh cho Hinh-kia, A-hi-cam con của Sa-phan, Áp-đôn con của Mi-ca, thư ký Sa-phan và quan cận thần của vua là A-sa-gia:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Vua truyền lịnh cho Hinh-ki-a, A-hi-cam con của Sa-phan, Áp-đôn con của Mi-ca, Quan Bí Thư Sa-phan, và A-sa-gia mưu sĩ của vua rằng,

Bản Dịch Mới (NVB)

20truyền lịnh cho Hinh-kia, A-hi-cam, con trai của Sa-phan, Áp-đôn, con trai của Mi-ca, Sa-phan, thư ký và A-sa-gia, quan cận thần của vua rằng:

Bản Phổ Thông (BPT)

20Vua ra lệnh cho Hinh-kia, A-hi-cam, con Sa-phan, Ạc-bo, con Mi-ca-gia, Sa-phan, thư ký hoàng gia, và A-xai-gia, tôi tớ vua. Lệnh vua như sau:

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

21"Hăn ôp hom ma Yêhôva yor gâp, yor phung Israel, jêh ri yor phung Yuda hôm e klen, ma lĕ rngôch nau ngơi tâm ndrom sămƀŭt aơ hŏ joi saơ jêh; yorlah nau Yêhôva ji nuih nkhŭt jêh ta kalơ he dŭt toyh ngăn, yor tă bơh phung che he mâu ŭch djôt prăp ôh nau Yêhôva ntăm, jêh ri mâu tĭng kơt lĕ ntil nau hŏ chih jêh tâm ndrom sămƀŭt aơ."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Hãy vì ta, vì các người Y-sơ-ra-ên và vì người Giu-đa còn sót lại, mà đi cầu vấn Đức Giê-hô-va về các lời phán của sách nầy đã tìm lại được; vì cơn giận của Đức Giê-hô-va đã giáng trên chúng ta thật lớn thay, bởi các tổ phụ ta không gìn giữ lời phán của Đức Giê-hô-va, và chẳng làm theo các điều đã chép trong sách nầy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21“Hãy vì ta và vì những người còn sót lại của Y-sơ-ra-ên và Giu-đa mà đi cầu hỏi Đức Giê-hô-va về các lời trong sách đã tìm lại được. Vì cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va đang giáng trên chúng ta thật lớn, bởi các tổ phụ chúng ta không tuân giữ lời phán của Đức Giê-hô-va và chẳng làm theo các điều đã chép trong sách nầy.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21“Các ngươi hãy đi cầu hỏi ý CHÚA cho ta và cho những người còn sót lại trong I-sơ-ra-ên và Giu-đa về những lời đã chép trong cuộn sách tìm được ấy, vì cơn thịnh nộ của CHÚA sẽ đổ xuống trên chúng ta thật lớn thay, vì cha ông chúng ta đã không vâng giữ những lời của CHÚA mà làm theo mọi điều đã chép trong sách ấy.”

Bản Dịch Mới (NVB)

21“Hãy đi cầu vấn CHÚA cho ta, cho những người còn lại của Y-sơ-ra-ên và Giu-đa về các lời trong cuốn sách mới tìm lại được. Vì cơn thịnh nộ của CHÚA đang giáng xuống chúng ta thật là lớn; bởi vì tổ tiên chúng ta đã không tuân giữ lời CHÚA và cũng không làm theo mọi điều đã chép trong sách này.”

Bản Phổ Thông (BPT)

21“Hãy đi cầu hỏi CHÚA về những lời trong sách mới tìm được. Hãy hỏi thăm cho ta và toàn thể dân còn sống sót trong Ít-ra-en và Giu-đa. CHÚA đã nổi giận với chúng ta vì tổ tiên chúng ta không vâng theo lời Ngài, không làm theo những điều ghi trong sách nầy.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

22Pôri, Y-Hilkia jêh ri lĕ phung hađăch prơh hăn tât ma H'Hulda, kôranh nơm mbơh lor, bu ur jêng ur Y-Salum, kon bu klâu Y-Tôkhat, sau Y-Hasra; nơm chiă mât jrô prăp bok ao, (bu ur nây gŭ ta ƀon Yêrusalem nkual mrô bar); jêh ri khân păng ngơi đah bu ur nây tĭng nâm nau hađăch hŏ lah jêh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Hinh-kia và các kẻ vua sai đi đến Hun-đa, nữ tiên tri, vợ của Sa-lum, là người giữ áo lễ, con trai của Tô-cát, cháu Hát-ra; bà ở tại Giê-ru-sa-lem trong quận thứ nhì; chúng nói với bà theo các lời vua đã phán.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Hinh-kia và những người vua đã chỉ định, đến gặp nữ tiên tri Hun-đa, vợ của Sa-lum, người giữ áo lễ, con của Tô-cát, cháu Hát-ra. Bà ấy ở quận hai của thành Giê-ru-sa-lem. Họ nói cho bà những lời vua truyền.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Vậy Hinh-ki-a và những người vua sai đi với ông đến gặp Nữ Tiên Tri Hun-đa. Bà là vợ của Sanh-lum con của Tô-khát cháu của Hạc-ra, người giữ các áo lễ của Ðền Thờ. Bà ấy đang ở Quận Nhì của Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Hinh-kia và những người vua sai đến gặp nữ tiên tri Hun-đa, vợ của Sa-lum, người giữ áo lễ, con trai của Tô-cát, cháu Hát-ra; bà đang ở tại quận hai, Giê-ru-sa-lem. Họ nói cho bà những lời vua phán.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Vậy Hinh-kia và những người được vua sai đến nói chuyện với nữ tiên tri Hun-đa. Bà là vợ của Sa-lum, con Tiếc-va, cháu Hạc-ha, người lo các y phục cho vua. Hun-đa cư ngụ ở Giê-ru-sa-lem, thuộc khu mới của thành phố.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

23Bu ur nây lah ma khân păng: "Pô aơ nau Yêhôva Brah Ndu Israel, lah: 'Mbơh hom ma nơm hŏ prơh jêh khân may văch tât ma gâp.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Bà bèn nói với chúng rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Hãy nói cùng người đã sai các ngươi đến cùng ta rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Bà nói với họ: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán: Hãy nói với người đã sai các ngươi đến cùng Ta rằng

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Bà nói với họ, “CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế nầy: Hãy nói với người sai các ông đến gặp tôi:

Bản Dịch Mới (NVB)

23Bà nói với họ: “CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: ‘Hãy nói với người sai các ông đến cùng ta rằng:

Bản Phổ Thông (BPT)

23Bà bảo họ, “CHÚA là Thượng Đế của Ít-ra-en phán như sau: Hãy nói cùng với người đã sai các ngươi đến cùng ta rằng,

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

24Yêhôva lah pô aơ: "Gâp mra ăn nau mhĭk tât ntŭk aơ, jêh ri ma phung ƀon lan gŭ ta ntŭk aơ, lĕ rngôch nau bu rtăp rak hŏ chih jêh tâm ndrom sămƀŭt bu hŏ răk uănh jêh ta năp măt hađăch Yuda.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Đức Giê-hô-va phán như vầy; nầy ta sẽ khiến các tai vạ giáng trên chỗ nầy và trên dân ở chỗ này, tức là các sự rủa sả chép trong sách mà người ta đã đọc trước mặt vua Giu-đa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Đức Giê-hô-va phán: ‘Nầy, Ta sẽ khiến các tai họa giáng trên chỗ nầy và trên cư dân của nó theo như tất cả những lời nguyền rủa đã chép trong sách mà người ta đọc trước mặt vua Giu-đa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24CHÚA phán thế nầy: ‘Này, Ta sẽ đem tai họa giáng xuống nơi nầy và trên dân cư ở đây, để làm ứng nghiệm mọi lời nguyền rủa đã chép trong sách mà người ta đã đọc trước mặt vua Giu-đa.

Bản Dịch Mới (NVB)

24CHÚA phán như vầy: Ta sẽ giáng tai họa xuống nơi này và cư dân ở nơi này, giáng tất cả những lời rủa sả đã chép trong sách mà người ta đã đọc trước mặt vua Giu-đa.

Bản Phổ Thông (BPT)

24CHÚA phán: Ta sẽ mang khốn khổ đến chỗ nầy và những người sống tại đây. Ta sẽ giáng những điều nguyền rủa đã được chép trong sách mà vua Giu-đa đã nghe đọc.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

25Yorlah khân păng chalơi jêh Gâp, su ndơ ƀâu kah ăn ma brah êng, sŏk lĕ rngôch ntil kan ma ti khân păng ƀư gay nsônh nau Gâp ji nuih; yor ri yơh nau ji nuih Gâp mra nkhŭt ta ntŭk aơ, mâu dơi rhân ôh. (mâu bah ji nuih)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Bởi vì chúng đã lìa bỏ ta, xông hương cho các tà thần, lấy các công việc tay chúng nó làm mà chọc giận ta; nên cơn thạnh nộ ta sẽ đổ ra trên chỗ nầy, không hề nguôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Vì chúng đã lìa bỏ Ta mà xông hương cho các tà thần, lấy mọi thứ do tay chúng làm ra mà chọc giận Ta, nên cơn thịnh nộ của Ta sẽ đổ ra trên chỗ nầy không ngớt.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Bởi vì chúng đã quên Ta mà dâng hương cho các thần khác. Chúng đã dùng mọi tác phẩm do tay chúng làm ra chọc giận Ta; vì thế cơn giận của Ta trút ra ở nơi nầy, và nó sẽ không nguôi đâu.’

Bản Dịch Mới (NVB)

25Vì chúng nó đã từ bỏ Ta, dâng hương cho các thần khác để chọc giận Ta và cũng vì mọi việc tay chúng đã làm ra; Ta sẽ đổ cơn giận ta xuống nơi này và sẽ không nguôi.’

Bản Phổ Thông (BPT)

25Dân Giu-đa đã lìa bỏ ta và đốt hương cho các thần khác. Họ đã chọc giận ta bằng những điều ác họ làm. Cho nên ta sẽ nổi thịnh nộ mà trừng phạt họ, cơn thịnh nộ không nguôi.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

26Bi ma hađăch Yuda hŏ prơh jêh khân may hăn tât ôp ma Yêhôva, ăn khân may mbơh ma păng pônây: Bi ma nau ngơi may hŏ tăng jêh, Yêhôva Brah Ndu

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Còn vua Giu-đa đã sai các ngươi đi cầu vấn Đức Giê-hô-va, các ngươi hãy nói cho người như vầy: Về các lời ngươi đã nghe, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán như vầy:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Còn vua Giu-đa, người đã sai các ngươi cầu hỏi Đức Giê-hô-va, thì các ngươi hãy nói với người rằng, đây là lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán liên quan đến những gì người đã nghe:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Còn về vua Giu-đa, người đã sai các ông đi cầu hỏi CHÚA, đây là những gì các ông hãy nói với người ấy: CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế nầy: ‘Về những lời ngươi đã nghe:

Bản Dịch Mới (NVB)

26Còn về vua của Giu-đa, người đã sai các ngươi đến cầu vấn CHÚA, hãy nói với người những lời các ngươi đã nghe rằng, CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy:

Bản Phổ Thông (BPT)

26Hãy bảo vua Giu-đa là người đã sai các ngươi đến cầu hỏi CHÚA như sau, ‘CHÚA là Thượng Đế của Ít-ra-en phán như sau về những lời các ngươi đã nghe:

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

27Tơlah may tăng jêh nau Gâp ngơi tâm rdâng đah ntŭk aơ, jêh ri tâm rdâng đah phung ƀon lan gŭ tâm ntŭk aơ, pôri ăn may geh nuih n'hâm rdơ̆ rbăn, n'hôi săk nơm dêh rhêt tanăp Gâp, nkhêk bok ao may, jêh ri nhiăng nhĭm ta năp Gâp; Gâp ăt tâm ban lĕ iăt jêh nau may. Yêhôva lah.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Khi ngươi nghe lời ta phán nghịch cùng chỗ nầy, và nghịch cùng dân cư nó, thì ngươi có lòng mềm mại, hạ mình xuống trước mặt ta, xé áo ngươi, và khóc lóc tại trước mặt ta; bởi vậy cho nên ta cũng có nghe ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27‘Khi con nghe lời Ta phán chống lại chỗ nầy và dân cư nó thì con có lòng mềm mại hạ mình xuống trước mặt Ta, xé áo và khóc lóc trước mặt Ta, nên Ta cũng đã nghe con; Đức Giê-hô-va phán vậy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Vì lòng ngươi mềm mại, ngươi đã hạ mình xuống trước mặt Ðức Chúa Trời khi nghe những lời Ngài phán về nơi nầy và dân cư ở đây, ngươi đã hạ mình xuống trước mặt Ta, ngươi đã xé rách y phục của ngươi và khóc trước mặt Ta,’ CHÚA phán,

Bản Dịch Mới (NVB)

27‘Vì ngươi đã mềm lòng, hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời khi nghe những lời Ngài phán nghịch lại chỗ này và cư dân ở đây; ngươi đã hạ mình xuống trước mặt Ta, xé áo mình và khóc lóc trước mặt ta, nên Ta cũng đã nghe,’ CHÚA tuyên bố.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Khi người nghe lời ta nghịch cùng nơi nầy và dân cư nó thì ngươi hối hận về những điều mình làm và hạ mình xuống trước mặt ta. Ngươi xé quần áo tỏ dấu đau buồn và khóc lóc trước mặt ta. Vì vậy mà ta đã nghe ngươi, CHÚA phán vậy.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

28Aơ, Gâp mra ăn may khĭt hăn gŭ ndrel phung che may, jêh ri bu mra tâp may tâm môch ma nau đăp mpăn, jêh ri măt may mâu mra saơ ôh lĕ rngôch nau mhĭk Gâp mra ăn tât ta ntŭk aơ jêh ri ma phung gŭ tâm ntŭk aơ.'" Jêh ri khân păng plơ̆ leo nau mbơh nây ma hađăch.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Kìa, ta sẽ khiến ngươi về cùng tổ phụ ngươi, ngươi sẽ được chôn bình an, và mắt ngươi sẽ chẳng thấy các tai vạ ta toan giáng xuống trên chốn này cùng trên dân cư nó. Chúng bèn tâu lại cho vua những lời ấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Nầy, Ta sẽ cho con sum họp cùng các tổ phụ; con sẽ qua đời bình an và mắt con sẽ không thấy các tai họa mà Ta sắp đổ xuống chỗ nầy cùng dân cư nó.’” Họ về tâu lại cho vua những lời ấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28‘Này, Ta sẽ đem ngươi về với tổ tiên ngươi, và ngươi sẽ được chôn cất bình an, mắt ngươi sẽ không phải nhìn thấy những tai họa Ta sẽ giáng xuống nơi nầy và trên dân cư ở đây.’” Vậy họ trở về thuật lại cho vua sứ điệp họ đã nhận được.

Bản Dịch Mới (NVB)

28‘Này, Ta sẽ đem ngươi về cùng tổ tiên, ngươi sẽ được chôn cất bình an và mắt ngươi sẽ không thấy tất cả những tai họa mà ta sẽ giáng xuống chỗ này và cư dân ở đây.’ ” Họ tâu lại cho vua những lời ấy.

Bản Phổ Thông (BPT)

28Vì thế ta sẽ cho ngươi qua đời và được chôn cất bình yên. Ngươi sẽ không thấy những khốn khổ ta sẽ giáng cho nơi nầy và dân cư sống tại đây.’” Vậy họ mang những lời ấy trình lại cho vua.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

29Hađăch prơh bu hăn tâm rƀŭn lĕ rngôch phung bu bŭnh bu ranh n'gor Yuda jêh ri ƀon Yêrusalem.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Vua bèn sai người nhóm các trưởng lão Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Vua sai người tập hợp tất cả các trưởng lão Giu-đa và Giê-ru-sa-lem lại.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29Bấy giờ vua sai các sứ giả đi mời tất cả các vị trưởng lão của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem đến.

Bản Dịch Mới (NVB)

29Vua truyền triệu tập tất cả những trưởng lão của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.

Bản Phổ Thông (BPT)

29Vua liền tập họp các bô lão Giu-đa và Giê-ru-sa-lem lại.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

30Pô nây, hađăch hăn hao ngih Yêhôva, ndrel ma lĕ rngôch phung Yuda, jêh ri lĕ rngôch phung gŭ ta ƀon Yêrusalem, phung kôranh ƀư brah, phung Lêvi, jêh ri lĕ rngôch phung ƀon lan nđâp toyh, nđâp jê̆, tĭng păng da dê; păng răk uănh ăn khân păng tăng lĕ rngôch nau ngơi tâm Ndrom Sămƀŭt Nau Tâm Rnglăp bu saơ jêh tâm ngih Yêhôva.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Đoạn, vua đi lên đền Đức Giê-hô-va, có hết thảy người Giu-đa, dân cư Giê-ru-sa-lem, những thầy tế lễ, người Lê-vi, và cả dân sự, từ nhỏ đến lớn, đều đi theo người; người đọc cho chúng nghe các lời của sách giao ước đã tìm được trong đền của Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Rồi vua cùng với tất cả người Giu-đa, dân cư Giê-ru-sa-lem, các thầy tế lễ, người Lê-vi và toàn dân từ nhỏ đến lớn, đi lên đền thờ Đức Giê-hô-va. Vua đọc cho họ nghe những lời của sách giao ước đã tìm được trong đền thờ Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30Kế đó vua với toàn dân Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem đi lên Ðền Thờ CHÚA, với các tư tế và những người Lê-vi, tức mọi người, cả lớn lẫn nhỏ. Vua đọc cho họ nghe mọi lời trong Sách Giao Ước đã tìm được trong Ðền Thờ CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

30Vua đi lên đền thờ CHÚA; tất cả những người Giu-đa và cư dân Giê-ru-sa-lem, thầy tế lễ, người Lê-vi, người lớn, kẻ nhỏ cùng đi theo. Vua đọc cho họ nghe mọi lời chép trong sách giao ước đã tìm thấy trong đền thờ CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

30Vua đi lên đền thờ CHÚA cùng với tất cả dân chúng từ Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Các thầy tế lễ, người Lê-vi cùng toàn thể dân chúng, từ sang đến hèn đều đi lên với vua. Vua đọc cho họ nghe những lời trong Sách Giao Ước tìm được trong đền thờ CHÚA.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

31Hađăch gŭ dâk tâm ntŭk păng, jêh ri ƀư nau tâm rnglăp ta năp Yêhôva, ton chuat tĭng Yêhôva lĕ rngôch nuih n'hâm, lĕ nau mĭn djôt prăp lĕ nau Păng ntăm, nau Păng mbơh, jêh ri nau vay Păng, gay ƀư rah vah ma nau ngơi tâm rnglăp hŏ chih jêh tâm ndrom sămƀŭt aơ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Vua đứng tại chỗ mình, lập giao ước trước mặt Đức Giê-hô-va, hứa đi theo Đức Giê-hô-va, hết lòng hết ý gìn giữ các điều răn, chứng cớ, và luật lệ của Ngài, đặng làm trọn lời giao ước đã chép trong sách ấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Vua đứng trên bục dành cho mình và lập giao ước trước mặt Đức Giê-hô-va, hứa nguyện đi theo Đức Giê-hô-va, hết lòng hết ý tuân giữ các điều răn, chứng ước và luật lệ của Ngài, để làm trọn lời giao ước đã ghi chép trong sách ấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31Sau đó vua đứng tại chỗ của mình và lập một giao ước trước mặt CHÚA, hứa nguyện sẽ bước đi theo CHÚA, vâng giữ các điều răn, các mạng lịnh, và các luật lệ của Ngài một cách hết lòng và hết linh hồn mình, và sẽ làm theo mọi lời của giao ước đã ghi trong sách.

Bản Dịch Mới (NVB)

31Vua đứng tại chỗ mình, tái kết ước trước mặt CHÚA, hứa theo CHÚA, tuân giữ các điều răn, sắc luật và qui luật cùng hết lòng, hết linh hồn thi hành những lời giao ước đã chép trong sách này.

Bản Phổ Thông (BPT)

31Vua đứng cạnh cây cột và lập giao ước với CHÚA, cam kết hết lòng vâng theo mệnh lệnh, qui tắc, và luật lệ của Ngài và làm theo những lời của giao ước đã ghi trong sách.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

32Păng ăt ntĭnh phung gŭ ta ƀon Yêrusalem jêh ri Benjamin gŭ ngao dơn nau tâm rnglăp nây. Pôri, phung ƀon lan gŭ ta ƀon Yêrusalem ƀư tĭng nâm nau tâm rnglăp bơh Brah Ndu, jêng Brah Ndu phung che khân păng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

32Người cũng khiến những người ở Giê-ru-sa-lem và Bên-gia-min ưng theo giao ước ấy. Vậy, dân cư Giê-ru-sa-lem đều làm theo giao ước của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của tổ phụ họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

32Vua cũng truyền cho những người ở Giê-ru-sa-lem và Bên-gia-min tuân theo giao ước ấy. Vậy, dân cư Giê-ru-sa-lem đều làm theo giao ước của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của tổ phụ họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32Ông yêu cầu mọi người sống ở Giê-ru-sa-lem và chi tộc Bên-gia-min tuyên thệ sẽ làm theo như thế. Vậy mọi người đang ở Giê-ru-sa-lem lúc đó đều hứa nguyện sẽ vâng giữ giao ước của Ðức Chúa Trời, thần của tổ tiên họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

32Vua truyền cho tất cả những người có mặt tại Giê-ru-sa-lem và Bên-gia-min cũng cam kết như thế; dân cư Giê-ru-sa-lem đã làm theo giao ước của Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời của tổ phụ họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

32Rồi vua buộc dân chúng ở Giê-ru-sa-lem và Bên-gia-min hứa tuân giữ giao ước ấy. Vậy toàn dân Giê-ru-sa-lem vâng theo giao ước với Thượng Đế, tức Thượng Đế của tổ tiên mình.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

33Y-Jôsia sŏk mƀăr lĕ rngôch ndơ Yêhôva tâm rmot tă bơh bri neh phung ƀon lan Israel, jêh ri ăn lĕ rngôch phung gŭ tâm bri Israel pah kan ma Yêhôva Brah Ndu khân păng. Du bông rô̆ Y-Jôsia gŭ rêh, khân păng mâu nkhah du ôh nau tĭng ndô̆ Yêhôva Brah Ndu phung che khân păng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

33Giô-si-a cất hết thảy sự gớm ghiếc khỏi các xứ thuộc về dân Y-sơ-ra-ên, và buộc hết thảy những người ở xứ Y-sơ-ra-ên phải phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. Trọn đời Giô-si-a, chúng hằng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, chẳng lìa bỏ Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

33Giô-si-a loại bỏ tất cả những điều ghê tởm khỏi đất nước Y-sơ-ra-ên và khiến mọi người trong nước Y-sơ-ra-ên phải phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. Trọn đời Giô-si-a, họ luôn theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, không lìa bỏ Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

33Giô-si-a dẹp bỏ mọi thần tượng gớm ghiếc ra khỏi toàn thể lãnh thổ của dân I-sơ-ra-ên. Ông yêu cầu mọi người sống trong lãnh thổ của dân I-sơ-ra-ên lúc bấy giờ chỉ thờ phượng một mình CHÚA, Ðức Chúa Trời của họ, mà thôi. Suốt những ngày của đời ông, họ không lìa bỏ CHÚA, Ðức Chúa Trời của tổ tiên họ, nhưng luôn tin thờ Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

33Vua Giô-si-a dẹp sạch mọi hình tượng ghê tởm khỏi lãnh thổ Y-sơ-ra-ên và bắt mọi người Y-sơ-ra-ên phải phục vụ CHÚA, Đức Chúa Trời của họ. Trọn đời vua dân chúng không từ bỏ CHÚA, Đức Chúa Trời của tổ phụ họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

33Sau đó Giô-xia ném hết các thần tượng đáng gớm ghiếc trong xứ mà dân Ít-ra-en đã giữ. Ông hướng dẫn dân Ít-ra-en trở lại phục vụ CHÚA là Thượng Đế mình. Suốt đời Giô-xia, dân chúng vâng phục CHÚA, Thượng Đế của tổ tiên mình.