So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016(JBSV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

1Tơdang hơbia pơtao HʼSeba hơmư̆ kơ tơlơi hing ang pơtao Solomôn, ñu rai pơ plei phŭn Yerusalaim kiăng kơ lông lăng gơ̆ hăng khul tơlơi tơña tơnap biă mă. Ñu rai hrŏm hăng ƀing khua moa laih anŭn ƀing ding kơna lu biă mă, wơ̆t hăng khul aseh samô čơkŭng ba jrao ƀâo mơngưi, lu mah laih anŭn khul boh pơtâo yom. Tơdang ñu pơbưp hăng pơtao Solomôn, ñu pơhiăp hăng gơ̆ abih bang tơlơi ñu hơmâo amăng tơlơi pơmĭn ñu yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Khi nữ vương nước Sê-ba nghe đồn danh tiếng của Sa-lô-môn, bèn đi đến Giê-ru-sa-lem, lấy những câu đố mà thử người, bà có người hầu hạ theo rất đông, có những lạc đà chở thuốc thơm, rất nhiều vàng, và đá quí; bà đến cùng Sa-lô-môn, nói với người mọi điều có ở trong lòng mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Khi nữ hoàng Sê-ba nghe về danh tiếng của Sa-lô-môn thì đến Giê-ru-sa-lem, đặt nhiều câu đố để thử vua Sa-lô-môn. Cùng đi với bà có đoàn tùy tùng đông đảo, có rất nhiều lạc đà chở hương liệu và một số lượng rất lớn vàng cùng đá quý. Bà đến gặp vua Sa-lô-môn và đặt với vua tất cả những nghi vấn bà có trong lòng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Khi nữ hoàng của Sê-ba nghe đồn về danh tiếng của Sa-lô-môn, bà đến thăm Giê-ru-sa-lem, để có dịp thử Sa-lô-môn bằng những câu hỏi hóc búa, hầu xem thực hư thế nào. Bà đến với một đoàn tùy tùng rất đông, dẫn theo một đoàn lạc đà chở các thứ hương liệu, rất nhiều vàng, và các loại ngọc thạch. Khi gặp Sa-lô-môn, bà nói cho ông nghe tất cả những gì bà đã suy nghĩ trong lòng.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Khi nữ vương xứ Sê-ba nghe về danh tiếng vua Sa-lô-môn, bà đến Giê-ru-sa-lem với những câu đố khó để thử vua. Bà đem theo đoàn lạc đà rất lớn, chở hương liệu, rất nhiều vàng và đá quí. Bà đến gặp vua Sa-lô-môn và thảo luận về mọi vấn đề bà suy nghĩ trong trí.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Khi nữ hoàng nước Sê-ba nghe danh tiếng vua Sô-lô-môn thì bà đi đến Giê-ru-sa-lem để thử vua bằng nhiều câu đố. Bà có một đoàn tùy tùng rất đông mang theo lạc đà chở thuốc thơm, ngọc quí và rất nhiều vàng. Khi đến gặp Sô-lô-môn thì bà nói cho vua biết những điều bà nghĩ trong trí.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

2Pơtao Solomôn laĭ glaĭ abih bang tơlơi ñu tơña yơh. Ƀu hơmâo tơlơi tơña ƀôdah tơlơi pơđao hơget ôh jing tơnap đơi kơ ñu pŏk pơblang brơi kơ gơ̆.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Sa-lô-môn đáp các câu hỏi của bà, chẳng câu nào ẩn bí quá cho Sa-lô-môn mà người không giải nghĩa nổi cho bà.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Sa-lô-môn giải đáp tất cả các vấn đề bà đưa ra, không có vấn đề nào là quá bí ẩn đến nỗi Sa-lô-môn không thể giải đáp cho bà.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Sa-lô-môn giải đáp tất cả các câu hỏi của bà. Chẳng có điều gì là quá bí ẩn mà Sa-lô-môn không thể giải nghĩa cho bà được.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Vua Sa-lô-môn giải đáp mọi vấn đề bà đưa ra; không có vấn đề nào quá khó cho vua mà vua không giải đáp cho bà.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Vua Sô-lô-môn trả lời mọi câu hỏi của bà. Không có câu nào quá khó mà vua không trả lời được.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

3Tơdang pơtao hơbia čar Seba hơmư̆ laih tơlơi rơgơi pơtao Solomôn laih anŭn ƀuh sang pơtao ñu pơdơ̆ng đĭ laih,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Khi nữ vương Sê-ba thấy sự khôn ngoan của Sa-lô-môn, cung điện người đã xây cất,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Nữ hoàng Sê-ba thấy sự khôn ngoan của vua Sa-lô-môn, cung điện vua đã xây cất,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Khi nữ hoàng của Sê-ba đã chứng kiến sự khôn ngoan của Sa-lô-môn, cung điện ông đã xây,

Bản Dịch Mới (NVB)

3Khi nữ vương xứ Sê-ba thấy sự khôn ngoan của vua Sa-lô-môn, cung điện vua xây,

Bản Phổ Thông (BPT)

3Nữ hoàng Sê-ba thấy vua Sô-lô-môn vô cùng khôn ngoan. Bà thấy cung điện mà vua đã xây,

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

4gơ̆ bă hăng tơlơi hli̱ng hla̱ng yơh. Gơ̆ ăt kơtuă mơ̆n tơdang gơ̆ ƀuh gơnam ƀơ̆ng ƀơi kơƀa̱ng ñu, khul anih dŏ be̱r hiam kơ ƀing khua moa ñu, ƀing ding kơna mă bruă ñu hrŏm hăng khul ao phyung hiam ƀing gơñu buh, ƀing khua yŏng kơčŏk ñu hrŏm hăng khul ao phyung hiam ƀing gơñu buh, laih anŭn khul gơnam pơyơr čuh ñu hơmâo pơkra laih ƀơi sang yang Yahweh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4những món ăn trên bàn người, nhà cửa các tôi tớ, thứ tự công việc của các quan, và đồ mặc của họ, các quan chước tửu và áo xống của họ, cùng các của lễ thiêu người dâng trong đền Đức Giê-hô-va, thì mất vía,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4những món ăn trên bàn vua, cách phân định chỗ ngồi của triều thần, cung cách làm việc của các quan và trang phục của họ, các quan dâng rượu và trang phục của họ, cùng các tế lễ thiêu mà vua dâng trong đền thờ Đức Giê-hô-va, thì bà mất vía.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4thức ăn trên bàn ông, cách tổ chức làm việc của quần thần ông, cung cách phục vụ và triều phục họ mặc, các quan dâng thức uống cho ông và y phục họ mặc, và các của lễ thiêu ông dâng trong Ðền Thờ CHÚA, thì bà kinh hồn.

Bản Dịch Mới (NVB)

4thức ăn trên bàn vua, triều đình, cách các quan chầu vua và y phục họ, các quan dâng rượu và y phục của họ, các tế lễ thiêu vua dâng tại đền thờ CHÚA thì bà hết hồn.

Bản Phổ Thông (BPT)

4thức ăn trên bàn, các viên chức, tôi tớ trong cung điện và quần áo tốt đẹp họ mặc, các đầy tớ hầu rượu cho vua cùng y phục đẹp đẽ mà họ mặc. Bà cũng thấy của lễ toàn thiêu dâng trong đền thờ CHÚA. Tất cả đều khiến bà vô cùng sửng sốt.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

5Pơtao hơbia anŭn pơhiăp hăng pơtao tui anai,Tơlơi laĭ pơthâo kâo hơmư̆ amăng lŏn čar kâo pô kơ khul tơlơi bruă mơnuă ih laih anŭn kơ tơlơi rơgơi ih jing sĭt soh sel yơh!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5bèn nói với vua rằng: Điều tôi nghe nói trong xứ tôi về các lời nói và sự khôn ngoan của vua, thì thật lắm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Bà nói với vua: “Điều tôi nghe nói trong nước tôi về các lời nói và sự khôn ngoan của ngài thì quả là sự thật!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Bà nói với vua, “Những gì tôi đã nghe nói trong nước tôi về các thành quả và sự khôn ngoan của ngài đều là thật,

Bản Dịch Mới (NVB)

5Nữ vương nói với vua: Những điều tôi nghe ở trong nước tôi về các công trình và sự khôn ngoan của vua đều đúng.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Bà bảo vua Sô-lô-môn, “Những điều trước đây tôi nghe trong xứ tôi về những kỳ công và sự thông thái của vua đều đúng.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

6Samơ̆ hlâo adih kâo ƀu đaŏ ôh kơ hơdôm tơlơi anŭn tơl kâo rai kiăng ƀuh hăng mơta kâo pô. Sĭt biă mă yơh, arăng ră ruai hăng kâo kơ tơlơi rơgơi ih anai aka truh kơ sămkrah ôh! Tơlơi ih hơmâo anai jing rơgao hloh kơ hơdôm tơlơi arăng laĭ pơthâo kâo hơmư̆ laih.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Song trước khi tôi chưa đến đây và chưa thấy tận mắt những điều nầy, thì tôi chẳng tin lời họ; và kìa, người ta chẳng thuật cho tôi nghe đến phân nửa sự khôn ngoan lớn lao của vua; vua thật trổi hơn tiếng đồn tôi đã nghe.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Tôi đã không tin lời họ cho đến khi tôi đến đây và thấy tận mắt những điều nầy. Thực ra, người ta cho tôi biết chưa đến một nửa sự khôn ngoan lớn lao của ngài; ngài thật vượt xa hơn tiếng đồn mà tôi đã nghe.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6nhưng tôi không tin những điều ấy cho đến khi tôi đến đây và trông thấy tận mắt. Tuy nhiên, người ta chưa nói cho tôi nghe được phân nửa sự khôn ngoan vượt bực của ngài. Ngài thật vượt xa danh tiếng tôi đã nghe nói về ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Lúc ấy tôi chưa tin những điều tôi nghe cho đến khi tôi đến đây và thấy tận mắt; thật, những điều người ta mô tả cho tôi chưa bằng một nửa sự khôn ngoan vua có; vua vượt xa tiếng tăm tôi đã nghe.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Lúc ấy tôi chưa tin nhưng nay tôi đã đến và thấy tận mắt mọi điều thì hóa ra người ta chưa thuật tới phân nửa sự khôn ngoan của vua! Vua thật còn oai nghi hơn điều tôi nghe.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

7Hiam klă biă mă yơh kơ ƀing ding kơna ih! Hiam klă biă mă yơh kơ ƀing khua moa ih, yuakơ ƀing gơñu ăt hơmư̆ mơ̆n tơlơi rơgơi ih rĭm hrơi tơdang ƀing gơñu dŏ dơ̆ng mă bruă ƀơi anăp ih!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Các quần thần của vua thật có phước thay! Các tôi tớ vua, hằng đứng chầu trước mặt vua, nghe được sự khôn ngoan của vua, thật có phước thay!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Triều thần của ngài thật có phước! Các cận thần của ngài, những người luôn đứng chầu trước mặt ngài, được nghe sự khôn ngoan của ngài thật có phước!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Phước hạnh thay cho những người của ngài! Phước hạnh thay cho bầy tôi của ngài, những người thường xuyên chầu chực trước mặt ngài và được nghe sự khôn ngoan của ngài!

Bản Dịch Mới (NVB)

7Phước thay cho các quan viên của vua, phước thay cho những tôi tớ này, là những người hằng đứng chầu trước mặt vua và nghe những lời khôn ngoan của vua.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Các người hầu việc và các viên chức vua thật may mắn vì họ được nghe lời thông thái của vua.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

8Bơni hơơč kơ Yahweh Ơi Adai ih, jing Pô hơmâo mơak laih hăng ih laih anŭn brơi kơ ih jing pơtao kiăng kơ git gai wai lăng pơala brơi kơ Ñu yơh. Yuakơ Yahweh khăp kơ ƀing Israel laih anŭn pơmĭn kiăng kơ pơkơjăp ƀing gơñu nanao, tui anŭn yơh Ñu hơmâo brơi laih ih jing pơtao kiăng kơ git gai ƀing gơñu amăng tơlơi djơ̆ tơpă hăng tơpă hơnơ̆ng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Đáng ngợi khen thay Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua, vì Ngài vui thích vua, đặt vua ngồi trên ngôi của Ngài đặng làm vua cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua! Bởi vì Đức Chúa Trời của vua yêu mến Y-sơ-ra-ên, đặng làm cho chúng vững bền đến đời đời, nên Ngài đã lập vua làm vua trên chúng, để làm theo sự ngay thẳng và sự công bình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Đáng ca ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngài, là Đấng đã vui lòng đặt ngài lên ngôi làm vua để cai trị cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngài! Vì Đức Chúa Trời yêu thương dân Y-sơ-ra-ên, muốn cho dân nầy được bền vững mãi mãi, nên đã lập ngài làm vua của họ để thực thi công lý và sự chính trực.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Chúc tụng CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngài, Ðấng đã lấy làm hài lòng về ngài và đặt ngài trên ngai để làm vua cho CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngài! Vì Ðức Chúa Trời của Ngài yêu thương dân I-sơ-ra-ên và muốn thiết lập họ vững chãi mãi mãi, nên đã lập ngài làm vua trên họ, hầu thi hành công lý và lẽ công chính.”

Bản Dịch Mới (NVB)

8Đáng ca ngợi CHÚA, Đức Chúa Trời của vua, Ngài đã hài lòng về vua nên lập vua lên ngôi làm vua cho CHÚA, Đức Chúa Trời của vua. Vì Đức Chúa Trời của vua yêu mến Y-sơ-ra-ên, muốn bảo toàn nó đến đời đời nên Ngài lập vua lên cai trị họ để thi hành công bình và công chính.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Đáng chúc tụng CHÚA là Thượng Đế vua đã vui thích lập vua làm vua. Ngài đặt vua trên ngôi Ngài để trị vì thay cho CHÚA là Thượng Đế vua vì Ngài yêu mến dân Ít-ra-en và giúp đỡ họ đời đời. Ngài đã lập vua làm vua trên họ để duy trì công lý và cai trị công minh.”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

9Giŏng anŭn, ñu pha brơi kơ pơtao sa-rơtuh duapluh talang mah, lu gơnam jrao ƀâo mơngưi laih anŭn khul boh pơtâo yom. Ƀu hơmâo ôh gơnam jrao ƀâo mơngưi pơkŏn hrup hăng pơtao hơbia čar Seba brơi laih kơ pơtao Solomôn anŭn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Đoạn, bà dâng cho vua một trăm hai mươi ta-lâng vàng, và rất nhiều thuốc thơm, cùng đá quí; chẳng hề có thuốc thơm nào giống như thuốc thơm của nữ vương nước Sê-ba dâng cho vua Sa-lô-môn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Nữ hoàng tặng cho vua ba nghìn sáu trăm ký vàng, rất nhiều hương liệu và đá quý. Chưa từng có thứ hương liệu nào giống như hương liệu của nữ hoàng Sê-ba tặng cho vua Sa-lô-môn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Sau đó bà tặng vua hơn bốn tấn vàng, rất nhiều hương liệu, và ngọc thạch. Chưa bao giờ có ai đem hương liệu đến nhiều như số hương liệu nữ hoàng của Sê-ba tặng Vua Sa-lô-môn.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Bấy giờ nữ vương tặng vua bốn tấn vàng, một số lượng rất lớn hương liệu và đá quí; chưa từng có thứ hương liệu nào giống như thứ hương liệu nữ vương Sê-ba tặng vua Sa-lô-môn.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Rồi bà biếu vua hơn bốn tấn vàng và vô số hương liệu cùng ngọc quí. Chưa hề có ai biếu hương liệu thuộc loại mà nữ hoàng Sê-ba biếu vua Sô-lô-môn.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

10Amăng rơnŭk anŭn, ƀing ding kơna Hiram hrŏm hăng ƀing ding kơna Solomôn juăt ba rai mah mơ̆ng anih Ôphir, mơ̆ng anih anŭn yơh ƀing gơñu ăt ba rai khul kơyâo go̱ng mriah laih anŭn khul boh pơtâo yom mơ̆n.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10(Các tôi tớ của Hu-ram và tôi tớ của Sa-lô-môn từ Ô-phia chở vàng đến, cũng có chở về gỗ bạch đàn hương và đá quí.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10(Các đầy tớ của Hi-ram và Sa-lô-môn chở vàng từ Ô-phia về; họ cũng chở về nhiều gỗ bạch đàn hương và đá quý.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Ngoài ra, các tôi tớ của Hu-ram và các tôi tớ của Sa-lô-môn đã đem vàng từ Ô-phia về; họ cũng chở theo gỗ đàn hương và ngọc thạch.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Ngoài ra các tôi tớ vua Hu-ram và vua Sa-lô-môn khi đem vàng từ Ô-phia về cũng đem gỗ đàn hương và đá quí về.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Những người của Hi-ram và của Sô-lô-môn mang vàng từ Ô-phia, gỗ bá hương và ngọc quí.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

11Pơtao Solomôn yua khul kơyâo go̱ng mriah kiăng pơkra khul tơmĕh dưh djru kơ sang yang Yahweh hăng sang pơtao laih anŭn ăt kiăng pơkra khul go̱ng trưng hăng go̱ng trap kơ ƀing thâo pĕ ayŭ mơ̆n. Čơdơ̆ng mơ̆ng anŭn hlŏng truh kơ tơdơi, kơyâo go̱ng mriah hiam hrup hăng anŭn, ƀu ƀuh arăng ba mŭt pơ lŏn čar Yudah dơ̆ng tah.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Vua dùng gỗ bạch đàn hương ấy mà làm cái thang trong đền của Đức Giê-hô-va, và trong cung điện vua, cùng những đàn cầm đàn sắt cho con hát: Trước kia trong nước Giu-đa, người ta chẳng hề thấy có giống như vậy).

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Vua dùng gỗ bạch đàn hương ấy làm bậc thang trong đền thờ Đức Giê-hô-va và trong cung điện; vua cũng dùng gỗ ấy làm đàn hạc, đàn lia cho các nhạc sĩ. Trước đây, trong đất Giu-đa, người ta chưa hề thấy như vậy.)

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Vua lấy các gỗ đàn hương đó làm bậc cấp cho Ðền Thờ CHÚA, cho hoàng cung, và làm đàn lia và hạc cầm cho các nhạc sĩ. Trước đó, chưa ai thấy gỗ đàn hương được dùng vào những việc như thế trong đất Giu-đa bao giờ.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Vua lấy gỗ đàn hương làm bậc thang cho đền thờ CHÚA, cung điện cho vua, đàn hạc, đàn lia cho các nhạc sĩ; từ trước đến nay người ta chưa bao giờ thấy những việc như vậy tại Giu-đa.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Vua Sô-lô-môn dùng gỗ bá hương xây các bậc thang cho đền thờ CHÚA cùng cung điện mình. Ông cũng dùng gỗ đó đóng các đờn sắt và đờn cầm cho các nhạc sĩ. Từ xưa đến nay trong Giu-đa chưa ai thấy những đồ tuyệt đẹp như vậy.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

12Pơtao Solomôn pha brơi kơ pơtao hơbia čar Seba abih bang gơnam gơ̆ amoaih kiăng hăng rơkâo tơña. Gơnam ñu pha brơi kơ gơ̆ jing hloh kơ gơnam gơ̆ pha brơi kơ ñu. Giŏng anŭn, gơ̆ wơ̆t glaĭ pơ čar gơ̆ pô wơ̆t hăng ƀing khua moa gơ̆ mơ̆n.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Vua Sa-lô-môn tặng cho nữ vương nước Sê-ba mọi đồ bà ước ao và xin, gấp nhiều hơn đồ bà đã đem dâng cho vua. Đoạn, bà và các đầy tớ bà trở về xứ mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Vua Sa-lô-môn tặng lại nữ hoàng Sê-ba tất cả những gì bà thích và xin, nhiều hơn những tặng phẩm mà bà đem đến cho vua. Sau đó, nữ hoàng và đoàn tùy tùng trở về nước.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Vua Sa-lô-môn tặng cho nữ hoàng của Sê-ba bất cứ món gì bà thích và bất cứ thứ gì bà xin, để đáp lại những gì bà đã đem đến tặng vua. Sau đó bà và đoàn tùy tùng của bà lên đường trở về nước của bà.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Vua Sa-lô-môn tặng cho nữ vương Sê-ba mọi điều bà mơ ước và xin; vua ban cho bà nhiều hơn những tặng phẩm bà dâng cho vua. Sau đó nữ vương và các tôi tớ bà trở về nước mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Vua Sô-lô-môn biếu nữ hoàng Sê-ba những gì bà muốn và xin, nhiều hơn số quà bà biếu vua nữa. Rồi bà và các đầy tớ trở về xứ.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

13Mah Solomôn mă tŭ rĭm thŭn kơtraŏ truh kơ năm-rơtuh nămpluh-năm talang

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Vàng mà vua Sa-lô-môn nhận được mỗi năm cân đến sáu trăm bảy mươi ta-lâng,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Số vàng mà vua Sa-lô-môn thu được hằng năm cân nặng khoảng hai mươi tấn,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Số vàng Vua Sa-lô-môn thâu nhận hàng năm cân nặng trên hai tấn rưỡi,

Bản Dịch Mới (NVB)

13Mỗi năm vua Sa-lô-môn nhận được khoảng hai mươi ba tấn vàng,

Bản Phổ Thông (BPT)

13Mỗi năm vua Sô-lô-môn nhận khoảng hai mươi ba tấn vàng.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

14ƀu yap hrŏm ôh hơdôm prăk jia ƀing sĭ mơnia laih anŭn ƀing pơdrô pơčan ba rai. Abih bang pơtao ƀing Arab wơ̆t hăng ƀing khua tring amăng lŏn čar Israel ăt ba rai amrăk mah mơ̆n.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14không kể vàng mà các nhà buôn bán rong đem vào, cùng vàng và bạc mà các vua A-ra-bi và quan tổng trấn của xứ đem nộp cho Sa-lô-môn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14chưa kể số vàng mà các nhà buôn và khách giao thương đem đến, cùng số vàng và bạc mà các vua Ả-rập và các quan tổng đốc của xứ đem đến cho Sa-lô-môn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14ngoài lợi tức thu được từ các doanh nhân và các thương gia, và từ tất cả các vua Ả-rập và các quan trưởng ở các tỉnh đem vàng và bạc đến triều cống Sa-lô-môn.

Bản Dịch Mới (NVB)

14không kể số vàng những thương gia và người buôn bán đem vào. Tất cả các vua vùng A-ra-bia và thống đốc trong vùng cũng đem vàng, bạc đến cho vua Sa-lô-môn.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Ngoài ra, vua cũng nhận vàng từ các lái buôn và thương gia. Tất cả các vua Á-rập và các tổng trấn của xứ cũng mang vàng bạc đến.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

15Pơtao Solomôn pơkra dua-rơtuh boh khiơl prŏng čruih tia hăng mah. Ñu pioh năm-rơtuh beka mah amăng rĭm boh khiơl anŭn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Sa-lô-môn làm hai trăm cái khiên lớn bằng vàng đánh dát, cứ mỗi cái dùng sáu trăm siếc-lơ vàng đánh dát,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Vua Sa-lô-môn làm hai trăm cái khiên lớn dát vàng, mỗi cái dùng khoảng bảy ký vàng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Vua Sa-lô-môn làm hai trăm chiếc khiên lớn bọc vàng dát mỏng. Mỗi chiếc dùng gần bảy ký vàng.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Vua Sa-lô-môn làm 200 cái khiên lớn bằng vàng dát, mỗi cái dùng 3 ký vàng,

Bản Phổ Thông (BPT)

15Vua Sô-lô-môn làm 200 cái thuẫn lớn bằng vàng giát, mỗi cái chứa khoảng 15 cân vàng giát.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

16Ñu ăt pơkra klâo-rơtuh boh khiơl anet čruih tia hăng mah mơ̆n laih anŭn ñu pioh klâo-rơtuh beka mah amăng rĭm boh khiơl anŭn. Pơtao pioh hơdôm khiơl anŭn amăng sang pơtao ñu jing Sang Glai Kơmrơ̆ng Lebanôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16và ba trăm cái khiên nhỏ bằng vàng đánh dát, cứ mỗi cái dùng ba trăm siếc-lơ vàng; đoạn vua để các khiên ấy nơi cung rừng Li-ban.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Vua cũng làm ba trăm cái khiên nhỏ dát vàng, mỗi cái dùng khoảng ba ký rưỡi vàng. Vua để các khiên ấy trong cung Rừng Li-ban.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Ông cũng làm ba trăm chiếc khiên nhỏ hơn bọc vàng dát mỏng. Mỗi chiếc dùng gần ba ký rưỡi vàng. Rồi vua cho đặt các khiên đó trong Cung Rừng Li-băng.

Bản Dịch Mới (NVB)

16300 cái khiên nhỏ bằng vàng dát, mỗi cái dùng 1.7 ký vàng; vua để những khiên ấy tại Cung Rừng ở Li-ban.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Vua cũng làm 300 cái thuẫn nhỏ hơn bằng vàng giát, mỗi cái chứa khoảng bảy cân rưỡi vàng. Vua đặt các khiên ấy nơi Cung trong Rừng Li-băng.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

17Giŏng anŭn, pơtao pơkra sa boh grê pơtao yom prŏng gah lăm ngă hăng bla, gah rơngiao klôp hăng mah phŭn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Vua cũng làm một cái ngai lớn bằng ngà, và bọc vàng ròng;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Vua làm một cái ngai lớn bằng ngà và bọc vàng ròng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Ngoài ra, vua cũng làm một chiếc ngai lớn bằng ngà, bọc vàng ròng.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Vua làm một cái ngai lớn bằng ngà, bọc vàng ròng;

Bản Phổ Thông (BPT)

17Vua làm một cái ngai lớn bằng ngà và bọc vàng.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

18Grê pơtao anŭn hơmâo năm yak rơñan laih anŭn hơnăl mah pioh dưh tơkai pơtôp hăng grê anŭn mơ̆n. Ƀơi dua gah grê hơmâo anih dưh tơngan laih anŭn hơmâo sa boh rup rơmung dŭl dŏ dơ̆ng jĕ ƀơi rĭm anih dưh anŭn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18cái ngai có sáu nấc lên, và một cái bệ bằng vàng liền với cái ngai; cũng có thanh nâng tay bên này và bên kia của chỗ ngồi, gần thanh nâng tay có hai con sư tử.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Ngai có sáu bậc và một bệ chân bọc vàng gắn liền với ngai, hai bên chỗ ngồi của ngai có thanh nâng tay, cạnh các thanh nâng tay có hai tượng sư tử.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Chiếc ngai có sáu bậc cấp, với một bệ gác chân bằng vàng được gắn liền với chiếc ngai. Hai bên chỗ ngồi là hai chỗ gác tay; bên cạnh hai chỗ gác tay là tượng hai con sư tử.

Bản Dịch Mới (NVB)

18có một bậc thang sáu cấp và bệ chân bằng vàng đính vào ngai; hai bên ngai có thành tựa tay và hai con sư tử đứng bên thành tựa tay;

Bản Phổ Thông (BPT)

18Ngai có sáu nấc thang đi lên và một bệ chân vàng. Hai bên ngai có chỗ dựa tay, và mỗi cái tựa tay có một con sư tử bên cạnh.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

19Ăt hơmâo mơ̆n pluh-dua boh rup rơmung dŭl dŏ dơ̆ng ƀơi năm yak rơñan anŭn, jing sa boh rup ƀơi dua gah jăh tơluč rĭm boh yak rơñan anŭn yơh. Sĭt hlâo kơ anŭn ƀu hơmâo lŏn čar pă ôh pơkra grê pơtao hiam hrup hăng anŭn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Lại có mười hai con sư tử đứng trên sáu nấc, bên hữu và bên tả: Chẳng có nước nào làm ngai giống như vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Trên sáu bậc của ngai có mười hai tượng sư tử đứng hai bên. Không có vương quốc nào làm ngai giống như thế.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Ngoài ra còn có tượng mười hai con sư tử khác, mỗi con đứng ở mỗi đầu của sáu bậc cấp. Chưa hề có vương quốc nào làm ngai giống như vậy.

Bản Dịch Mới (NVB)

19cũng có mười hai con sư tử đứng ở hai đầu mỗi nấc thang; không có nước nào làm ngai giống như vậy.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Mười hai con sư tử đứng trên mười sáu bậc thang, đầu mỗi bậc thang có một con sư tử. Chưa hề có ngai nào làm giống như vậy cho bất cứ vương quốc nào.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

20Abih bang khul kơčŏk pơtao Solomôn le̱ng kơ pơkra hăng mah laih anŭn abih bang gơnam yua amăng sang pơtao ñu pô, jing amăng Sang Glai Kơmrơ̆ng Lebanôn, ăt pơkra hăng mah phŭn mơ̆n, yuakơ amăng rơnŭk pơtao Solomôn arăng yap amrăk jing ƀu yom đơi ôh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Các đồ dùng để uống của vua Sa-lô-môn đều bằng vàng, và những khí dụng của cung rừng Li-ban cũng đều bằng vàng ròng: Trong đời Sa-lô-môn, chẳng kể bạc ra gì,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Các vật dụng để uống của vua Sa-lô-môn đều làm bằng vàng, và tất cả những vật dụng trong cung Rừng Li-ban cũng đều làm bằng vàng ròng. Trong đời Sa-lô-môn, bạc chẳng có giá trị gì

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Tất cả các ly chén Sa-lô-môn dùng để uống đều bằng vàng, và tất cả các vật dụng trong cung Rừng Li-băng đều bằng vàng ròng. Không có vật chi làm bằng bạc, vì trong thời của Sa-lô-môn bạc không có giá trị.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Tất cả các đồ dùng để uống của vua Sa-lô-môn đều bằng vàng và tất cả các vật dụng ở Cung Rừng ở Li-ban đều bằng vàng ròng. Trong thời vua Sa-lô-môn bạc không có giá trị gì.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Tất cả chén bát vua Sô-lô-môn dùng cũng như các dĩa dùng ở Cung trong Rừng Li-băng đều làm bằng vàng. Trong thời Sô-lô-môn người ta xem thường bạc.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

21Pơtao hơmâo sa grup sŏng prŏng sĭ mơnia nao ataih laih anŭn ƀing pơgăt sŏng pơtao Hiram nao hrŏm kiăng kơ djru ƀing pơgăt sŏng pơtao Solomôn. Klâo thŭn sa wơ̆t khul sŏng prŏng anŭn wơ̆t glaĭ ba rai khul mah, amrăk, bla laih anŭn kra hua.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21vì vua có đoàn tàu vượt sang Ta-rê-si với các tôi tớ của Hi-ram: Mỗi ba năm một lần, đoàn tàu Ta-rê-si chở đến vàng, bạc, ngà voi, con khỉ và con công.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21vì vua có đoàn tàu đi Ta-rê-si cùng với các thủy thủ của Hi-ram, cứ ba năm một lần, đoàn tàu nầy đem về vàng, bạc, ngà voi, khỉ và công.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Số là vua có một đoàn tàu đi Tạt-si chung với các tôi tớ của Hu-ram. Cứ ba năm đoàn tàu ở Tạt-si ấy trở về mang theo vàng, bạc, ngà voi, khỉ, và công

Bản Dịch Mới (NVB)

21Thật vậy, các thương thuyền của vua đi Ta-rê-si với các tôi tớ vua Hu-ram; cứ mỗi ba năm tàu trở về mang theo vàng, bạc, ngà voi, đười ươi và chim công.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Vua Sô-lô-môn có nhiều tàu bè được phái đi kinh doanh cùng với thủy thủ của vua Hi-ram. Mỗi ba năm các tàu đó trở về mang theo vàng, bạc, ngà voi, khỉ và con công.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

22Pơtao Solomôn ƀrư̆ pơdrŏng jai laih anŭn rơgơi tui hloh kơ abih bang ƀing pơtao ƀơi lŏn tơnah anai yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Ấy vậy, vua Sa-lô-môn trổi hơn các vua trên đất về sự khôn ngoan.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Vậy, vua Sa-lô-môn trổi hơn tất cả các vua trên đất về sự giàu có và khôn ngoan.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Vì thế Vua Sa-lô-môn trỗi hơn các vua trên đất về giàu có và khôn ngoan.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Như thế, vua Sa-lô-môn vĩ đại hơn tất cả các vua khác trên đất về cả giàu có lẫn khôn ngoan.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Vua Sô-lô-môn giàu có và khôn ngoan hơn tất cả các vua khác trên đất.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

23Abih bang ƀing pơtao ƀơi lŏn tơnah anai rai čuă ngui pơtao Solomôn kiăng kơ hơmư̆ tơlơi rơgơi Ơi Adai hơmâo pioh laih amăng jua pơmĭn ñu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Các vua trên đất đều cầu thấy mặt Sa-lô-môn, đặng nghe sự khôn ngoan của người mà Đức Chúa Trời đã để trong lòng người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Tất cả các vua trên đất đều mong được hội kiến Sa-lô-môn để nghe sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời đã đặt trong lòng vua.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Tất cả các vua trên đất mong được diện kiến Sa-lô-môn để nghe sự khôn ngoan mà Ðức Chúa Trời đã ban cho tâm trí ông.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Tất cả các vua trên đất đều mong gặp mặt vua Sa-lô-môn để nghe sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời đã ban cho tâm trí ông;

Bản Phổ Thông (BPT)

23Tất cả các vua trên đất đều mong gặp Sô-lô-môn và nghe những lời khôn ngoan mà Thượng Đế ban cho ông.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

24Amăng rĭm thŭn, hlơi pô rai le̱ng kơ ba rai gơnam brơi pơyơr ñu tui anai: Khul gơnam yua ngă hăng mah ƀôdah hăng amrăk, khul ao phyung, khul gơnam blah, khul jrao ƀâo mơngưi, khul aseh laih anŭn khul aseh glưn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Cứ hằng năm theo lệ định, chúng đều đem đến vật mình tiến cống, nào những khí dụng bằng bạc, bằng vàng, nào áo xống, binh khí, nào thuốc thơm, ngựa và la.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Hằng năm, họ đem đến cho vua những tặng vật như các vật dụng bằng bạc, bằng vàng, y phục, vũ khí, hương liệu, ngựa và la.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Ai đến cũng đem theo lễ vật; nào là các vật bằng bạc, bằng vàng, quần áo, vũ khí, hương liệu, ngựa, và lừa; cứ thế hết năm nầy qua năm khác.

Bản Dịch Mới (NVB)

24mỗi người đều đem lễ vật bằng bạc, bằng vàng, y phục, vũ khí, hương liệu, ngựa và la; cứ như thế hằng năm.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Năm nầy sang năm khác ai đến đều mang các quà bằng bạc và vàng, quần áo, vũ khí, hương liệu, ngựa và la.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

25Solomôn hơmâo pă̱-rơbâo anih anơ̆m pioh khul aseh laih anŭn kơ khul rơdêh aseh. Ñu hơmâo pluh-dua-rơbâo drơi aseh. Khul aseh anŭn, đơđa ñu pioh djă̱ amăng plei pla djă̱ rơdêh aseh, đơđa ñu djă̱ pioh hăng ñu pơ plei Yerusalaim yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Vua Sa-lô-môn có được bốn ngàn tàu ngựa và xe, cùng một vạn hai ngàn lính kỵ, để trong các thành chứa xe, và gần bên vua, tại Giê-ru-sa-lem.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Vua Sa-lô-môn có bốn nghìn chuồng ngựa, nhiều chiến xa, và mười hai nghìn ngựa chiến ở trong các thành chứa xe, và ở gần bên vua tại Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Sa-lô-môn có bốn ngàn chuồng ngựa với mười hai ngàn con ngựa để kéo các xe chiến mã. Ông cho chúng ở trong các thành của các đơn vị sử dụng các xe chiến mã trú đóng gần bên vua tại Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Vua Sa-lô-môn có bốn ngàn chuồng ngựa và nhà để xe ngựa, mười hai ngàn ngựa ở tại các thành chứa xe ngựa và ở bên cạnh vua tại Giê-ru-sa-lem.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Sô-lô-môn có bốn ngàn chuồng giữ ngựa và quân xa, ông có mười hai ngàn ngựa. Ông giữ một số trong các thành phố dành riêng cho quân xa còn số ngựa khác ông giữ với mình ở Giê-ru-sa-lem.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

26Ñu git gai abih bang ƀing pơtao čơdơ̆ng mơ̆ng Krong Huphrat hlŏng truh pơ anih lŏn ƀing Philistia, ataih truh pơ guai lŏn lŏn čar Êjip yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Người quản trị trên các vua, từ sông cái cho đến xứ Phi-li-tin, và cho đến bờ cõi Ê-díp-tô.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Vua cai trị tất cả các vua từ sông Cái đến đất của người Phi-li-tin, và cho đến tận biên giới Ai Cập.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Vậy ông trị vì trên các vua từ Sông Cả cho đến đất của dân Phi-li-tin, cho đến tận biên giới Ai-cập.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Vua thống trị tất cả các vua từ sông cái đến xứ Phi-li-tin cho đến biên giới Ai Cập.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Sô-lô-môn trị vì trên tất cả các nước từ sông Ơ-phơ-rát cho đến xứ Phi-li-tin, chạy dài đến tận biên giới Ai-cập.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

27Amăng rơnŭk pơtao Solomôn, amrăk amăng plei Yerusalaim jing lu kar hăng khul pơtâo laih anŭn kơyâo sar jing lu kar hăng khul kơyâo ting amăng tring bŏl čư̆ yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Tại Giê-ru-sa-lem, vua làm cho bạc ra thường như đá sỏi, và cây bá hương nhiều như cây sung mọc ở nơi đồng bằng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Tại Giê-ru-sa-lem, vua làm cho bạc trở nên tầm thường như đá sỏi, và cây bá hương nhiều như cây sung mọc ở vùng Sơ-phê-la.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Vua làm cho bạc trở nên tầm thường như sỏi đá và gỗ bá hương nhiều như gỗ cây sung mọc ở các chân đồi.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Tại Giê-ru-sa-lem, vua làm cho bạc trở nên như đá sỏi và gỗ bá hương thì nhiều như cây vả ở vùng Shơ-phê-la.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Ở Giê-ru-sa-lem vua khiến bạc trở thành tầm thường như sỏi đá, và cây hương nam nhiều như cây vả mọc nơi đồng bằng vậy.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

28Ƀing sĭ mơnia kơ pơtao Solomôn ba rai khul aseh mơ̆ng lŏn čar Musri laih anŭn mơ̆ng abih bang lŏn čar Kewê yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Có người đem cho Sa-lô-môn những ngựa từ xứ Ê-díp-tô và từ các nước mà đến.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Người ta đem ngựa từ Ai Cập và từ khắp nơi về cho Sa-lô-môn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Sa-lô-môn cho mua ngựa từ Ai-cập và từ khắp xứ mang về.

Bản Dịch Mới (NVB)

28Vua Sa-lô-môn nhập cảng ngựa từ Ai Cập và mọi nước khác.

Bản Phổ Thông (BPT)

28Sô-lô-môn nhập cảng ngựa từ Ai-cập và tất cả các quốc gia khác.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

29Bơ kơ hơdôm tơlơi truh pơkŏn dơ̆ng truh amăng rơnŭk pơtao Solomôn git gai wai lăng, jing čơdơ̆ng mơ̆ng phŭn hlŏng truh kơ abih, arăng čih pioh amăng hră čih pioh pô pơala Nathan, amăng hră tơlơi laĭ lui hlâo Ahiyah mơnuih Silôn laih anŭn amăng hră tơlơi pơƀuh pô pơƀuh Iđô kơ tơlơi Yarobam ană đah rơkơi Nebat yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Các công việc khác của Sa-lô-môn làm từ đầu đến cuối đều chép trong sách truyện Na-than, là đấng tiên tri, và trong sách tiên tri của A-hi-gia, người Si-lô, cùng trong sách dị tượng của Giê-đô, đấng tiên kiến luận về việc Giê-rô-bô-am, con trai của Nê-bát.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Các việc khác của Sa-lô-môn làm từ đầu đến cuối đều được chép trong sách của nhà tiên tri Na-than, trong sách tiên tri của A-hi-gia người Si-lô, và trong sách khải tượng của Giê-đô, nhà tiên kiến nói về Giê-rô-bô-am con của Nê-bát.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29Những việc khác của Sa-lô-môn, từ đầu đến cuối, há chẳng đã được chép trong sách Sử Ký của Tiên Tri Na-than, trong sách Tiên Tri của A-hi-gia người Si-lô-ni, và trong sách Khải Tượng của I-đô đấng tiên kiến về việc Giê-rô-bô-am con của Nê-bát hay sao?

Bản Dịch Mới (NVB)

29Còn các câu chuyện khác của vua Sa-lô-môn, từ đầu đến cuối, đều được ghi trong sách của tiên tri Na-than, trong sách tiên tri của A-hi-gia, người Si-lô, trong sách khải tượng của Giê-đô, vị tiên kiến nói về Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát.

Bản Phổ Thông (BPT)

29Mọi việc khác Sô-lô-môn làm, từ đầu đến cuối đều được ghi chép trong sử ký của Na-than, nhà tiên tri, và trong sách tiên tri của A-hi-gia người Si-lôn, và trong sách viễn tượng của Y-đô, người tiên kiến. Y-đô cũng ghi chép về Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

30Tơdơi kơ Solomôn wai lăng abih bang ƀing Israel amăng plei Yerusalaim truh kơ pă̱pluh thŭn,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Sa-lô-môn trị vì trên cả Y-sơ-ra-ên trong bốn mươi năm tại Giê-ru-sa-lem.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Sa-lô-môn trị vì trên toàn thể Y-sơ-ra-ên trong bốn mươi năm tại Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30Sa-lô-môn trị vì trên I-sơ-ra-ên tại Giê-ru-sa-lem bốn mươi năm.

Bản Dịch Mới (NVB)

30Vua Sa-lô-môn trị vì toàn thể Y-sơ-ra-ên tại Giê-ru-sa-lem bốn mươi năm.

Bản Phổ Thông (BPT)

30Sô-lô-môn trị vì Ít-ra-en ở Giê-ru-sa-lem bốn mươi năm.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

31ñu tơĭ pran laih anŭn arăng dơ̱r ñu amăng Plei Dawid jing plei ama ñu yơh. Giŏng anŭn, ană đah rơkơi ñu Rehabam jing pơtao tŏ tui ñu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Sa-lô-môn an giấc cùng tổ phụ mình, được chôn trong thành của Đa-vít, là cha người; Rô-bô-am, con trai người, cai trị thế cho người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Sa-lô-môn an giấc cùng các tổ phụ mình và được an táng trong thành Đa-vít, thân phụ vua. Thái tử Rô-bô-am lên kế vị.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31Sa-lô-môn an giấc với tổ tiên ông và được chôn trong Thành Ða-vít cha ông. Rê-hô-bô-am con trai ông lên ngôi kế vị.

Bản Dịch Mới (NVB)

31Vua Sa-lô-môn an nghỉ cùng tổ tiên mình, được chôn cất trong thành Đa-vít, thành của vua cha. Thái tử Rô-bô-am lên ngôi kế vị người.

Bản Phổ Thông (BPT)

31Rồi Sô-lô-môn qua đời và được chôn ở Giê-ru-sa-lem, thành của Đa-vít, cha mình. Rô-bô-am, con trai ông lên nối ngôi.