So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Bản Diễn Ý(BDY)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Vậy, hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Jêsus Christ mà làm cho mình mạnh mẽ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Vậy hỡi con, hãy nhờ ân điển trong Đấng Christ Jêsus mà làm cho mình mạnh mẽ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Vậy con ơi, hãy mạnh mẽ trong ân sủng của Ðức Chúa Jesus Christ.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Vậy, hỡi con ta, hãy nhờ ân sủng của Chúa Cứu Thế Giê-su làm cho mình mạnh mẽ.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Ti-mô-thê, con ta, con hãy mạnh dạn trong ân phúc mà chúng ta nhận lãnh trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Bản Diễn Ý (BDY)

1Con thân yêu, phải mạnh mẽ bạo dạn nhờ ân phúc Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Những điều con đã nghe nơi ta trước mặt nhiều nhân chứng hãy ủy thác cho những người đáng tin cậy, là những người có khả năng dạy dỗ người khác.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Những gì con đã nghe ta giảng dạy trước nhiều nhân chứng, hãy truyền lại cho những người đáng tin cậy, để họ cũng có thể dạy lại những người khác.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Những điều con đã nghe ta dạy trước nhiều nhân chứng, hãy truyền lại cho những người trung tín, để họ có khả năng huấn luyện người khác.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Con hãy dạy những điều con đã nghe nơi ta và các người khác cho những người đáng tin để họ dạy lại kẻ khác.

Bản Diễn Ý (BDY)

2Điều con nghe ta giảng dạy trước mặt nhiều nhân chứng, hãy truyền lại cho những người trung tín để họ dạy dỗ người khác.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jêsus Christ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính dũng cảm của Đấng Christ Jêsus.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Hãy cùng ta chịu khổ như người lính giỏi của Ðức Chúa Jesus Christ.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Hãy cùng ta chịu gian khổ như một người lính giỏi của Chúa Cứu Thế Giê-su.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Hãy chịu gian khổ như người lính giỏi của Chúa Giê-xu.

Bản Diễn Ý (BDY)

3Hãy chịu đựng gian khổ như một chiến sĩ anh dũng của Chúa Cứu Thế.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Khi một người đi ra trận, thì chẳng còn lấy việc đời lụy mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Không một người lính nào đang làm nhiệm vụ mà còn vướng víu việc đời, vì mục tiêu của người ấy là làm vừa lòng người chiêu mộ mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Không ai phục vụ trong quân đội mà để những việc của cuộc sống dân sự làm vướng bận mình; người lính ấy làm vậy cốt để được đẹp lòng người tuyển mộ mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Ai vào quân đội rồi không được vương vấn đời sống dân sự nữa; có vậy mới đẹp lòng người tuyển mộ mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Binh sĩ nào muốn làm vừa lòng sĩ quan tuyển mộ mình thì không thể vừa phục vụ trong quân ngũ mà lại bận tâm đến việc dân sự.

Bản Diễn Ý (BDY)

4Người vào quân ngũ không còn vấn vương với đời sống dân sự, họ chỉ muốn làm đẹp lòng cấp chỉ huy.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Cũng một lẽ đó, người đấu sức trong diễn trường chỉ đấu nhau theo lệ luật thì mới được mão triều thiên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Cũng vậy, một vận động viên sẽ không được lãnh mão miện nếu không tranh tài đúng luật lệ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Cũng vậy, không lực sĩ tranh tài thể thao nào có thể đoạt giải nếu không tranh tài đúng theo luật.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Cũng thế, lực sĩ nào tranh tài, phải tranh tài đúng thể lệ mới được thưởng mão hoa chiến thắng.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Lực sĩ tham dự một cuộc tranh tài phải tôn trọng qui luật mới mong thắng cuộc.

Bản Diễn Ý (BDY)

5Lực sĩ đang tranh tài nếu phạm kỷ luật cũng không thề đoạt huy chương.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Người cày ruộng đã khó nhọc thì phải trước nhứt được thâu hoa lợi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Người nông dân làm lụng khó nhọc thì phải được ưu tiên hưởng hoa lợi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Người làm nông lao động vất vả phải là người được hưởng hoa lợi trước tiên.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Người nông phu làm ruộng khó nhọc đáng phải là người được hưởng hoa lợi trước nhất.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Người làm ruộng vất vả phải là người đầu tiên hưởng được hoa quả mình trồng.

Bản Diễn Ý (BDY)

6Bác nông phu cày sâu cuốc bẫm được hưởng hoa lợi trước nhất.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Hãy hiểu rõ điều ta nói cho con, và chính Chúa sẽ ban sự khôn ngoan cho con trong mọi việc.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Hãy suy nghĩ điều ta nói, vì Chúa sẽ ban cho con sự hiểu biết trong mọi việc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Con hãy suy nghĩ những gì ta nói, vì Chúa sẽ cho con sự thông sáng để hiểu rõ mọi sự.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Con hãy nghiền ngẫm điều ta nói, rồi Chúa sẽ cho con hiểu thấu mọi sự.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Hãy suy nghĩ những lời ta nói đây vì Chúa sẽ ban cho con khả năng hiểu biết mọi điều.

Bản Diễn Ý (BDY)

7Hãy suy xét điều ta nói vì Chúa sẽ cho con hiểu rõ mọi việc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Hãy nhớ rằng Đức Chúa Jêsus Christ, sanh ra bởi dòng vua Đa-vít, đã từ kẻ chết sống lại, theo như Tin lành của ta,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Hãy nhớ rằng Đức Chúa Jêsus Christ thuộc dòng dõi Đa-vít, Ngài đã sống lại từ cõi chết theo như Tin Lành mà ta rao giảng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Hãy nhớ rằng Ðức Chúa Jesus Christ đã sống lại từ cõi chết, Ngài thuộc về dòng dõi Vua Ða-vít, theo như Tin Mừng ta rao giảng.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Hãy nhớ rằng Chúa Cứu Thế Giê-su đã chết và sống lại. Ngài vốn thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Đó là Phúc Âm ta rao giảng.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Hãy nhớ lại Chúa Cứu Thế Giê-xu, thuộc dòng họ vua Đa-vít, Ngài đã sống lại từ kẻ chết. Đó là Tin Mừng mà ta rao giảng,

Bản Diễn Ý (BDY)

8Con hãy nhớ: Chúa Cứu Thế, dòng dõi Đa-vít, đã sống lại sau khi chịu chết.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9vì Tin lành đó mà ta chịu khổ, rất đỗi bị trói như người phạm tội; nhưng đạo của Đức Chúa Trời không hề bị trói đâu.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Vì Tin Lành đó mà ta bị bạc đãi, đến nỗi mang xiềng xích như một tên tội phạm. Nhưng đạo của Đức Chúa Trời không bao giờ bị xiềng xích.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Vì rao giảng Tin Mừng đó ta chịu khổ, thậm chí bị xiềng xích như kẻ tội đồ, nhưng Ðạo của Ðức Chúa Trời không bị xiềng xích.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Vì Phúc Âm đó mà ta chịu gian khổ đến nỗi mang xiềng xích như một tội phạm; nhưng Đạo Đức Chúa Trời chẳng bao giờ bị xiềng xích đâu.

Bản Phổ Thông (BPT)

9đồng thời ta cũng đang chịu khổ đến nỗi bị xiềng như phạm nhân. Nhưng lời dạy của Thượng Đế không bị xiềng đâu.

Bản Diễn Ý (BDY)

9Chính vì công bố Phúc âm mà ta chịu khốn khổ xiềng xích như một tử tội, nhưng Đạo Chúa không ai trói cột nổi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Vậy nên, ta vì cớ những người được chọn mà chịu hết mọi sự, hầu cho họ cũng được sự cứu trong Đức Chúa Jêsus Christ, với sự vinh hiển đời đời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Vậy nên, vì những người được chọn, ta cam chịu mọi sự để họ cũng nhận được sự cứu rỗi trong Đấng Christ Jêsus, với vinh quang đời đời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Vì vậy ta cam chịu mọi sự vì cớ những người được chọn để họ cũng có thể được ơn cứu rỗi trong Ðức Chúa Jesus Christ với vinh hiển đời đời.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Vậy nên, ta chịu đựng mọi gian khổ chính vì những người được Chúa chọn để họ được cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-su và hưởng vinh quang đời đời.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Cho nên ta nhẫn nhục, cam chịu mọi khổ cực để những người được Thượng Đế chọn có được sự cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế. Cùng với sự cứu rỗi là vinh hiển không bao giờ dứt.

Bản Diễn Ý (BDY)

10Vì thế, ta chịu đựng mọi gian khổ để những người được Chúa lựa chọn có cơ hội tiếp nhận ân cứu rỗi và được vinh quang vĩnh cửu trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Lời nầy chắc chắn lắm: Ví bằng chúng ta chết với Ngài, thì cũng sẽ sống với Ngài;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Lời nầy là chắc chắn:Nếu chúng ta đã chết với Ngài,Thì cũng sẽ sống với Ngài;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Ðây là những lời chắc chắn đáng tin cậy:Nếu chúng ta đã chết với Ngài, chúng ta cũng sẽ sống với Ngài;

Bản Dịch Mới (NVB)

11Đây là lời đáng tin cậy. Nếu chúng ta đồng chết với Ngài, Chúng ta sẽ đồng sống với Ngài;

Bản Phổ Thông (BPT)

11Lời dạy dỗ sau đây là thật:Nếu chúng ta chết với Ngàithì cũng sẽ sống với Ngài.

Bản Diễn Ý (BDY)

11Đây là lời chân thật: Nếu chúng ta chịu khổ, chịu chết với Chúa, sẽ được sống với Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi, thì sẽ cùng Ngài đồng trị; nếu chúng ta chối Ngài, thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Nếu chúng ta chịu gian khổ,Thì sẽ cùng cai trị với Ngài;Nếu chúng ta chối bỏ Ngài,Thì Ngài cũng sẽ chối bỏ chúng ta;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Nếu chúng ta chịu đựng nổi, chúng ta sẽ trị vì với Ngài;Nếu chúng ta chối bỏ Ngài, Ngài sẽ chối bỏ chúng ta;

Bản Dịch Mới (NVB)

12Nếu chúng ta chịu gian khổ, Chúng ta sẽ đồng trị với Ngài; Nếu chúng ta chối bỏ Ngài, Ngài cũng sẽ chối bỏ chúng ta,

Bản Phổ Thông (BPT)

12Nếu chúng ta chấp nhận gian khổthì cũng sẽ đồng cai trị với Ngài.Nếu chúng ta từ bỏ Ngàithì Ngài cũng từ bỏ chúng ta.

Bản Diễn Ý (BDY)

12Nếu chúng ta chịu đựng mọi thử thách, sẽ được cai trị với Chúa. Nếu chúng ta chối Chúa, Ngài cũng sẽ chối chúng ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13nếu chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Nếu chúng ta thất tín,Thì Ngài vẫn thành tín;Vì Ngài không thể tự chối bỏ mình được.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Nếu chúng ta không thành tín, thì Ngài vẫn thành tín,Vì Ngài không thể chối bỏ chính Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Nhưng nếu chúng ta thất tín, Ngài vẫn thành tín Vì Ngài không thể nào tự chối bỏ mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Dù chúng ta không thành tín,nhưng Ngài vẫn thành tínvì Ngài không thể tự dối mình được.

Bản Diễn Ý (BDY)

13Dù chúng ta thất tín, Chúa vẫn thành tín; vì Ngài không thể chối chính mình Ngài nên cũng không khước từ chúng ta là cơ thể của Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Nầy là điều con hãy nhắc lại và răn bảo trước mặt Đức Chúa Trời rằng, phải tránh sự cãi lẫy về lời nói, sự đó thật là vô dụng, chỉ hại cho kẻ nghe mà thôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Hãy nhắc nhở họ những điều nầy; trước mặt Đức Chúa Trời, hãy khuyến cáo họ phải tránh sự tranh cãi về chữ nghĩa, đó là điều vô bổ, chỉ làm tổn hại cho người nghe mà thôi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Con hãy nhắc nhở họ những điều ấy, và trước mặt Ðức Chúa Trời con hãy nghiêm khắc khuyên họ đừng bắt bẻ nhau về lời nói, vì làm như thế chẳng đem lại ích lợi gì, nhưng chỉ gây tổn hại cho những người nghe.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Con nhắc nhở họ những điều này. Trước mặt Đức Chúa Trời, con hãy cảnh cáo họ đừng cãi nhau về từ ngữ, vì chẳng ích lợi gì, chỉ có hại cho người nghe.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Hãy tiếp tục dạy bảo những điều nầy. Trước mặt Thượng Đế hãy răn dạy mọi người là chớ nên cãi vã về từ ngữ vì chẳng những không ích gì mà còn làm thiệt hại người nghe.

Bản Diễn Ý (BDY)

14Con nhắc nhở tín hữu những điều ấy, khuyên răn họ trước mặt Chúa. Đừng cãi vã những chuyện vụn vặt, đã vô ích lại có hại cho người nghe.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Hãy chuyên tâm để được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không có gì đáng thẹn, thẳng thắn giảng dạy lời chân lý.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Con hãy chuyên tâm làm đẹp lòng Ðức Chúa Trời như một công nhân không có gì phải hổ thẹn, thẳng thắn giảng dạy sứ điệp của chân lý.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Con hãy chuyên tâm phục vụ cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không có gì phải hổ thẹn, thẳng thắn dạy lời chân lý.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Hãy cố gắng dâng mình cho Chúa bằng con người mà Thượng Đế chấp nhận. Hãy chứng tỏ con là người làm công dạn dĩ, giảng dạy chân thật.

Bản Diễn Ý (BDY)

15Con hãy cố gắng phục vụ để Thượng Đế hài lòng, như một công nhân gương mẫu ngay thẳng công bố chân lý.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Nhưng phải bỏ những lời hư không phàm tục; vì những kẻ giữ điều đó càng sai lạc luôn trong đường không tin kính,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Hãy tránh những lời nhảm nhí phàm tục; vì những kẻ ăn nói như thế sẽ càng ngày càng tiến sâu vào con đường không tin kính,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Con hãy tránh những chuyện báng bổ vu vơ, vì những chuyện như thế chỉ làm cho người ta càng giảm bớt lòng tin kính Chúa.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Nhưng hãy tránh những lời phàm tục tầm phào, vì những kẻ ăn nói như thế ngày càng đi sâu vào đường bất kính.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Hãy tránh những cuộc tranh luận vô bổ vì những việc ấy chỉ kéo con người ta xa cách Thượng Đế mà thôi.

Bản Diễn Ý (BDY)

16Hãy tránh những lời phàm tục, làm con người xa cách Chúa,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17và lời nói của họ như chùm bao ăn lan. Hy-mê-nê và Phi-lết thật như thế,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17và lời nói của họ như chứng hoại thư lây lan. Trong số đó có Hy-mê-nê và Phi-lết,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Lời nói của họ sẽ ăn lan như ung độc bị nhiễm trùng, trong số đó có Hy-mê-nê và Phi-lê-tu,

Bản Dịch Mới (NVB)

17Lời nói của họ như ung nhọt lở loét, trong số những người này có Hy-mê-nê và Phi-lét.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Lời dạy dỗ xấu xa của họ lan ra như bệnh tật trong cơ thể. Hy-mê-nê và Phi-lê-tu giống như vậy.

Bản Diễn Ý (BDY)

17những lời ấy phá hoại như ung nhọt ngày càng lở lói. Trong số đó có Hy-mê và Phi-liệt.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18họ xây bỏ lẽ thật; nói rằng sự sống lại đã đến rồi, mà phá đổ đức tin của một vài người cách như vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18họ đi chệch khỏi chân lý khi nói rằng sự sống lại đã qua rồi. Họ làm đảo lộn đức tin của một số người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18những người đã lìa bỏ chân lý, bảo rằng sự sống lại đã xảy ra rồi, và họ đã phá đổ đức tin của một số người.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Họ lạc mất chân lý, dám nói sự sống lại đã xảy ra rồi, mà phá đổ đức tin của một số người.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Họ đã từ bỏ lời dạy dỗ chân thật, bảo rằng sự sống lại đã đến rồi mà tiêu hủy đức tin của một số người.

Bản Diễn Ý (BDY)

18Họ xuyên tạc chân lý, phao tin ‘sự sống lại đã qua rồi', làm cho một số người mất đức tin.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Tuy vậy, nền vững bền của Đức Chúa Trời đã đặt vẫn còn nguyên, có mấy lời như ấn đóng rằng: Chúa biết kẻ thuộc về Ngài; lại rằng: Phàm người kêu cầu danh Chúa thì phải tránh khỏi sự gian ác.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Tuy nhiên, nền tảng vững chắc của Đức Chúa Trời vẫn đứng vững, với lời được ấn chứng rằng: “Chúa biết những người thuộc về Ngài;” và: “Người nào kêu cầu danh Chúa thì phải tránh xa điều bất chính.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Tuy nhiên, nền tảng vững chắc của Ðức Chúa Trời luôn tồn tại; trên nền đó có ghi rõ rằng, “Chúa biết những ai thuộc về Ngài,” và “Ai kêu cầu danh Chúa phải lánh xa tội lỗi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

19Tuy nhiên nền móng kiên cố của Đức Chúa Trời đã đặt vẫn còn vững chắc nên đã có đóng ấn lời này: “Chúa biết những người thuộc về Ngài” và “phàm ai đã kêu cầu Danh Chúa phải tránh xa điều ác.”

Bản Phổ Thông (BPT)

19Nhưng nền tảng vững chắc của Thượng Đế còn đứng mãi. Những lời sau đây được đóng ấn: “Chúa biết người thuộc về Ngài.” và “Người nào thuộc về Chúa phải thôi phạm tội.”

Bản Diễn Ý (BDY)

19Nhưng nền tảng Thượng Đế đã đặt vẫn vững như bàn thạch. Trên nền tảng ấy ghi những lời: “Chúa biết người thuộc về Ngài” và: “Người kêu cầu Danh Chúa phải tránh điều gian ác.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Trong một nhà lớn, không những có bình vàng bình bạc mà thôi, cũng có cái bằng gỗ bằng đất nữa, thứ thì dùng việc sang, thứ thì dùng việc hèn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Trong một ngôi nhà lớn, không chỉ có bình bằng vàng, bình bằng bạc, mà cũng có bình bằng gỗ bằng đất nữa; thứ thì dùng vào việc sang, thứ thì dùng vào việc hèn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Trong một tòa nhà lớn không chỉ có các vật dụng bằng vàng và bằng bạc, nhưng cũng có những vật dụng bằng gỗ và bằng đất sét; một số được dùng vào việc sang và một số được dùng vào việc hèn.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Trong một ngôi nhà lớn không phải chỉ có những đồ vật bằng vàng và bạc, nhưng cũng có đồ vật bằng gỗ, bằng sành nữa; có thứ dùng cho việc sang, cũng có thứ dùng cho việc bình thường.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Trong một cái nhà lớn, ngoài những đồ bằng vàng hay bạc, cũng còn có những đồ bằng gỗ hay đất sét. Có thứ dành cho những công dụng đặc biệt, có thứ dùng cho những việc tầm thường.

Bản Diễn Ý (BDY)

20Trong một ngôi nhà sang trọng, ngoài dụng cụ bằng vàng, bằng bạc cũng có dụng cụ bằng đất, bằng gỗ. Thứ dùng vào việc sang, thứ dùng vào việc hèn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Vậy, ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó, thì sẽ như cái bình quí trọng, làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Vì vậy, nếu ai thanh tẩy mình khỏi những điều ô uế đó thì sẽ trở nên chiếc bình sang trọng, được thánh hóa, hữu dụng cho chủ và sẵn sàng cho mọi việc lành.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Vậy nếu ai làm cho mình sạch khỏi những điều ô uế nói trên, người ấy sẽ như các vật dụng được dùng cho việc sang, được biệt riêng ra thánh, hữu dụng cho Chủ, sẵn sàng cho mọi việc tốt đẹp.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Nếu ai tẩy mình cho sạch những điều gian ác vừa kể ở trên thì sẽ trở nên một đồ vật dùng cho việc sang, dành riêng cho chủ xử dụng. Người đó được thánh hóa, có ích cho chủ, và được chuẩn bị sẵn sàng để làm mọi việc lành.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Người nào tẩy sạch mình khỏi những điều ác thì được dùng vào những công dụng đặc biệt. Họ sẽ được thánh hóa, ích lợi cho chủ mình, sẵn sàng làm mọi việc phúc đức.

Bản Diễn Ý (BDY)

21Vậy, người nào luyện mình cho tinh khiết sẽ như dụng cụ quý được dành cho Chúa, sẵn sàng làm việc lành.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, mà tìm những điều Công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Hãy tránh xa những dục vọng của tuổi trẻ, và theo đuổi sự công chính, đức tin, yêu thương, hòa thuận với những người kêu cầu Chúa bằng tấm lòng thanh sạch.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Con cũng hãy chạy trốn những dục vọng của tuổi trẻ, nhưng hãy đeo đuổi công chính, đức tin, tình yêu, hòa bình, cùng với những người kêu cầu Chúa với lòng trong sạch.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Con phải tránh xa các đam mê của tuổi trẻ, nhưng hãy hiệp cùng những người kêu cầu Chúa với tấm lòng trong sạch mà đeo đuổi nếp sống công chính, trau dồi đức tin, tình yêu thương và giữ gìn sự bình an trong tâm trí.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Nhưng hãy tránh xa những điều ác mà thanh thiếu niên thích làm. Cùng với những người tin cậy Chúa bằng tấm lòng trong sạch hãy cố gắng sống phải cách, có đức tin, tình yêu thương, hòa thuận.

Bản Diễn Ý (BDY)

22Con phải tránh dục vọng tuổi trẻ. Hãy hợp tác với người có lòng trong sạch, tin kính Chúa để theo đòi sự công chính, đức tin, yêu thương và bình an.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Hãy cự những lời biện luận điên dại và trái lẽ, vì biết rằng chỉ sanh ra điều tranh cạnh mà thôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Hãy từ chối những cuộc tranh luận điên dại và ngu xuẩn, vì như con biết, chúng chỉ sinh ra sự cãi cọ mà thôi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Con hãy từ chối tham dự vào những cuộc tranh luận điên rồ và dại dột, vì như con biết, chúng chỉ đưa đến cãi vã.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Đừng tham dự vào những cuộc tranh luận điên dại và ngu xuẩn vì biết rằng chúng chỉ sinh ra tranh chấp mà thôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Hãy tránh những lời biện luận dại dột ngu xuẩn vì chỉ đưa đến cãi vã.

Bản Diễn Ý (BDY)

23Hãy từ khước những cuộc cãi vã dại dột ngây thơ vì chỉ gây tranh chấp.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Vả, tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh; nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Đầy tớ của Chúa không được ham tranh cãi, nhưng phải thân thiện với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Ðầy tớ Chúa không nên cãi vã, nhưng phải hòa nhã với mọi người, có khả năng giảng dạy, nhịn nhục,

Bản Dịch Mới (NVB)

24Tôi tớ Chúa không nên tranh chấp nhưng phải đối xử hòa nhã với mọi người. Phải có khả năng dạy dỗ, biết nhịn nhục,

Bản Phổ Thông (BPT)

24Tôi tớ Chúa không nên cãi vã nhưng phải nhân hậu với mọi người, khéo dạy dỗ và nhẫn nhục.

Bản Diễn Ý (BDY)

24Đầy tớ Chúa không nên tranh chấp, nhưng phải hòa nhã với mọi người, khéo dạy dỗ và nhẫn nhục.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25sửa dạy những người chống đối mình cách hòa nhã, mong muốn Đức Chúa Trời giúp họ ăn năn, nhận biết chân lý,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25lấy sự khiêm tốn sửa dạy những kẻ chống đối; biết đâu Ðức Chúa Trời sẽ ban cho họ tấm lòng ăn năn để nhận biết chân lý,

Bản Dịch Mới (NVB)

25và mềm mại sửa dạy những kẻ chống đối, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ lòng ăn năn sám hối để nhận biết chân lý,

Bản Phổ Thông (BPT)

25Tôi tớ Chúa phải ôn tồn dạy dỗ những người không đồng ý với mình. Mong rằng Thượng Đế sẽ thay đổi lòng họ để họ nhận chân lý

Bản Diễn Ý (BDY)

25Phải nhu mì sửa dạy người chống nghịch, có lẽ Chúa sẽ dìu dắt họ ăn năn, nhận thức chân lý,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỉ, vì đã bị ma quỉ bắt lấy đặng làm theo ý nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26và tỉnh ngộ để thoát khỏi cạm bẫy của ma quỷ, vì họ đã bị ma quỷ bắt giữ để làm theo ý nó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26và họ có thể giác ngộ mà thoát khỏi cạm bẫy của Ác Quỷ, vì họ đang bị Ác Quỷ bắt giữ để làm theo ý nó.

Bản Dịch Mới (NVB)

26và họ tỉnh ngộ, thoát khỏi cạm bẫy ma quỷ đã dùng để giam giữ và bắt họ làm theo ý nó.

Bản Phổ Thông (BPT)

26và tỉnh ngộ để thoát khỏi cạm bẫy ma quỉ vì ma quỉ đang muốn bắt họ làm theo ý muốn nó.

Bản Diễn Ý (BDY)

26họ sẽ được thức tỉnh, thoát khỏi cạm bẫy của Quỷ vương, vì họ bị bắt giữ để làm theo ý nó.