So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


和合本修订版(RCUVSS)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

和合本修订版 (RCUVSS)

1希西家王听见了,就撕裂衣服,披上麻布,进了耶和华的殿。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Hay được tin ấy, vua Ê-xê-chia xé rách quần áo mình, mặc áo bao, và đi vào đền thờ của Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Khi nghe tin ấy, vua Ê-xê-chia liền xé áo mình, mặc áo sô và đi vào đền thờ Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Khi Vua Hê-xê-ki-a nghe những lời đó, ông xé áo ông, mặc vải gai, rồi đi vào Ðền Thờ CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Khi vua Ê-xê-chia nghe những lời đó, vua xé áo mình, mặc vải gai, rồi đi vào đền thờ CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Khi vua Ê-xê-chia nghe các điều đó thì ông xé quần áo và mặc vải sô. Ông liền đi vào đền thờ của CHÚA.

和合本修订版 (RCUVSS)

2他差遣以利亚敬宫廷总管和舍伯那书记,并祭司中年长的,都披上麻布,到亚摩斯的儿子以赛亚先知那里去。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Đoạn, người sai Ê-li-a-kim, quan cai đền, Sép-na, thơ ký, và những thầy tế lễ già hơn hết, mặc bao, đến Ê-sai, thầy tiên tri, con trai A-mốt.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Vua sai quan quản lý cung điện là Ê-li-a-kim, thư ký Sép-na và các thầy tế lễ cao niên mặc áo sô đến gặp nhà tiên tri Ê-sai, con trai của A-mốt.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Ông sai Ê-li-a-kim quan tổng quản hoàng cung, Sép-na quan bí thư, và các vị tư tế trưởng thượng mặc vải gai đến gặp Tiên Tri I-sai-a con của A-mô.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Vua sai Ê-li-a-kim, quan tổng quản hoàng cung, Sép-na, quan bí thư, và những thầy tế lễ trưởng thượng, mặc vải gai mà đến gặp tiên tri I-sa, con trai A-mốt.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Ê-xê-chia sai Ê-li-a-kim, quản lý cung vua, và Sếp-na, đổng lý văn phòng, cùng các thầy tế lễ lớn tuổi đến gặp Ê-sai. Tất cả đều mặc vải sô khi họ đến gặp nhà tiên tri Ê-sai, con A-mốt.

和合本修订版 (RCUVSS)

3他们对他说:“希西家如此说:‘今日是急难、惩罚、凌辱的日子,就如婴孩快要出生,却没有力气生产。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Chúng nói với người rằng: Ê-xê-chia nói như vầy: Ngày nay là một ngày tai nạn, sửa phạt, và ô danh; vì đàn bà đã đến kỳ mãn nguyệt, nhưng thiếu sức đẻ con.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Họ nói với ông: “Vua Ê-xê-chia nói thế nầy: ‘Hôm nay là ngày hoạn nạn, quở phạt, và ô nhục; như đàn bà đã đến lúc phải sinh con nhưng không đủ sức để sinh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Họ nói với ông ấy, “Vua Hê-xê-ki-a nói như thế nầy: Ngày nay là ngày khốn quẫn, ngày bị trách phạt, và ngày tủi nhục. Các thai nhi đã đến ngày chào đời mà mẹ không có sức để sinh ra.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Họ nói với ông: “Vua Ê-xê-chia có nói như vầy: Ngày nay là ngày khốn quẫn, ngày bị trách phạt, và ngày tủi nhục. Các thai nhi đã đến ngày chào đời mà không có sức để sanh ra.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Họ nói với Ê-sai, “Vua Ê-xê-chia nói: Hôm nay là ngày buồn thảm, tai ương và hổ nhục, giống như đứa bé sắp sinh ra nhưng người mẹ quá yếu ớt, không sinh được.

和合本修订版 (RCUVSS)

4或许耶和华-你的上帝听见亚述将军一切的话,就是他主人亚述王差他来辱骂永生上帝的话,耶和华-你的上帝就斥责所听见的这些话。求你为幸存的余民扬声祷告。’”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Có lẽ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ông đã nghe các lời của Ráp-sa-kê, mà vua A-si-ri, chủ hắn, đã sai đến đặng phỉ báng Đức Chúa Trời hằng sống, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ông sẽ quở phạt các lời Ngài đã nghe. Vậy, xin hãy cầu nguyện giùm cho những kẻ còn sống.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Chắc Giê-hô-va Đức Chúa Trời ông đã nghe tất cả những lời của Ráp-sa-kê mà chủ hắn là vua A-si-ri đã sai đến để phỉ báng Đức Chúa Trời hằng sống, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ông sẽ trừng phạt chúng về những lời Ngài đã nghe. Vì vậy, xin ông dâng lời cầu nguyện cho những người còn sót lại đây.’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Có lẽ CHÚA, Ðức Chúa Trời của ông, đã nghe thấu tất cả những lời của Ráp-sa-kê, kẻ được vua A-sy-ri chủ hắn sai đến để phỉ báng Ðức Chúa Trời hằng sống rồi. Ước gì CHÚA, Ðức Chúa Trời của ông, sẽ quở phạt những kẻ nói những lời Ngài đã nghe. Vậy xin ông dâng lời cầu nguyện cho những người còn sót lại trong nước.”

Bản Dịch Mới (NVB)

4Có lẽ CHÚA là Đức Chúa Trời của ông đã nghe thấu tất cả những lời của Ráp-sa-kê, là kẻ được vua A-si-ri, chủ hắn, sai đến để phỉ báng Đức Chúa Trời hằng sống; ước gì CHÚA là Đức Chúa Trời của ông sẽ quở phạt những kẻ nói những lời Ngài đã nghe. Vậy xin ông hãy dâng lời cầu nguyện cho những người còn sót lại.”

Bản Phổ Thông (BPT)

4Vua A-xy-ri đã sai viên chỉ huy mặt trận đến chế giễu Thượng Đế hằng sống. Có lẽ CHÚA là Thượng Đế đã nghe điều viên chỉ huy ấy nói và trừng phạt hắn. Xin ông hãy cầu nguyện cho số ít chúng tôi còn sống sót lại.”

和合本修订版 (RCUVSS)

5希西家王的臣仆来到以赛亚那里的时候,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Các tôi tớ vua Ê-xê-chia đi đến Ê-sai.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Khi các đầy tớ của vua Ê-xê-chia đến gặp Ê-sai

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Khi các tôi tớ của Vua Hê-xê-ki-a đến với I-sai-a,

Bản Dịch Mới (NVB)

5Khi các tôi tớ của vua Ê-xê-chia đến với I-sa,

Bản Phổ Thông (BPT)

5Khi các sĩ quan của vua Ê-xê-chia đến cùng Ê-sai,

和合本修订版 (RCUVSS)

6以赛亚对他们说:“要对你们的主人这样说,耶和华如此说:‘你听见亚述王的仆人亵渎我的话,不要惧怕。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Người nói với chúng rằng: Các ngươi khá đáp với chủ mình thế nầy: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Chớ sợ hãi những lời các ngươi đã nghe các tôi tớ của vua A-si-ri dùng mà phạm đến ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6thì Ê-sai nói với họ: “Các ông hãy về tâu lại với chủ mình rằng Đức Giê-hô-va phán thế nầy: ‘Đừng sợ những lời con đã nghe, là những lời mà các đầy tớ của vua A-si-ri xúc phạm đến Ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Tiên Tri I-sai-a nói với họ, “Hãy về nói với chủ các ngươi, CHÚA phán thế nầy: ‘Ðừng sợ vì những lời các ngươi đã nghe, tức những lời các tôi tớ của vua A-sy-ri đã xúc phạm đến Ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Tiên tri I-sa nói với họ: “Hãy về nói với chủ các ngươi: ‘CHÚA phán như vầy: Đừng sợ vì những lời các ngươi đã nghe, tức những lời các tôi tớ của vua A-si-ri đã xúc phạm đến Ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

6thì ông bảo họ rằng, “Hãy nói với chủ các ngươi như sau: CHÚA phán, ‘Đừng sợ điều các ngươi nghe. Đừng kinh hoảng vì lời của các đầy tớ vua A-xy-ri sỉ nhục ta.

和合本修订版 (RCUVSS)

7看哪,我必惊动他的心,他要听见风声就归回本地,在那里我必使他倒在刀下。’”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Ta sẽ khiến một thần đến cùng nó, làm cho nó nghe tiếng đồn, và nó sẽ trở về xứ mình; tại đó ta sẽ dùng gươm giết nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Nầy, Ta sẽ đặt một thần linh trong nó, khiến nó nghe tin đồn mà rút quân về nước. Ta sẽ làm cho nó ngã chết dưới lưỡi gươm ngay tại xứ sở nó.’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Chính Ta sẽ đặt một linh trong nó, để nó sẽ nghe tiếng đồn mà rút về nước của nó. Ta sẽ làm cho nó bị giết bằng gươm trong nước của nó.’”

Bản Dịch Mới (NVB)

7Chính Ta sẽ đặt một thần linh trong nó, để nó sẽ nghe tiếng đồn mà rút về xứ mình. Ta sẽ làm cho nó bị giết chết bằng gươm trong xứ của nó.’ ”

Bản Phổ Thông (BPT)

7Nghe đây! Ta sẽ đặt một thần linh trong vua A-xy-ri. Người sẽ nghe tiếng đồn khiến người sẽ trở về xứ mình rồi ta sẽ khiến cho người chết vì gươm tại đó.’”

和合本修订版 (RCUVSS)

8亚述将军听见亚述王已拔营离开拉吉,就启程返回,正遇见亚述王去攻打立拿

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Khi Ráp-sa-kê trở về vua A-si-ri, thấy vua đương vây Líp-na, vì có hay rằng chủ mình đã lìa khỏi La-ki.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Khi Ráp-sa-kê trở về thì gặp vua A-si-ri đang đánh thành Líp-na, vì ông được tin vua đã rời khỏi La-ki.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Khi Ráp-sa-kê được tin vua của ông đã rời khỏi La-kích, ông rút quân về và thấy vua A-sy-ri đang tấn công Líp-na.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Ráp-sa-kê rút về và thấy vua của A-si-ri đang tấn công Líp-na, vì ông có nhận được tin rằng vua của ông đã rời khỏi La-chi.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Viên tư lệnh mặt trận nghe vua A-xy-ri đã rời La-ki. Khi trở về thì thấy vua đang vây đánh thành Líp-na.

和合本修订版 (RCUVSS)

9亚述王听见有人谈论古实特哈加说:“看哪,他出来要与你争战。”于是亚述王又差使者去见希西家,说:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Vua bèn nghe nói về Tiệt-ha-ca, vua Ê-thi-ô-bi, rằng: Kìa, người đã kéo ra đặng giao chiến với ông. Bởi cớ đó, San-chê-ríp lại sai sứ giả đến Ê-xê-chia, và dặn rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Bấy giờ, vua A-si-ri được tin báo về Tiệt-ha-ca, vua Cút, rằng: “Kìa, vua ấy đang kéo quân ra giao chiến với bệ hạ.” Nghe thế, vua A-si-ri lại sai các sứ giả đến gặp Ê-xê-chia, và dặn rằng:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Bấy giờ vua A-sy-ri nhận được tin về Tia-ha-ca vua Ê-thi-ô-pi rằng, “Kìa, vua ấy đang kéo quân ra chống lại ngài,” ông sai các sứ giả đến nói với Hê-xê-ki-a một lần nữa,

Bản Dịch Mới (NVB)

9Khi vua của A-si-ri nghe được tin báo về vua Tiệt-ha-ca của Ê-thi-ô-bi: “Kìa, vua ấy đang kéo quân ra chống lại vua,” thì vua sai các sứ giả đến nói với Ê-xê-chia rằng:

Bản Phổ Thông (BPT)

9Vua nghe báo cáo rằng Tiệt-ha-ca, vua Cu-si của Ai-cập, đang kéo đến đánh mình.Khi vua A-xy-ri nghe vậy liền sai sứ đến nói với vua Ê-xê-chia rằng,

和合本修订版 (RCUVSS)

10“你们要对犹大希西家如此说:‘不要听你所倚靠的上帝欺哄你说:耶路撒冷必不交在亚述王的手中。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Các ngươi hãy nói như vầy với Ê-xê-chia, vua Giu-đa, mà rằng: Chớ để cho Đức Chúa Trời, là Đấng ngươi nhờ cậy, phỉnh gạt ngươi, mà nói rằng: Giê-ru-sa-lem sẽ chẳng bị sa vào tay vua A-si-ri.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10“Các ngươi hãy nói với Ê-xê-chia, vua Giu-đa, rằng: ‘Đừng để Đức Chúa Trời, là Đấng mà ngươi tin cậy, lừa dối ngươi rằng Giê-ru-sa-lem sẽ không rơi vào tay vua A-si-ri đâu.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10“Hãy nói với Hê-xê-ki-a vua Giu-đa như thế nầy: Chớ để Ðức Chúa Trời của ngươi, Ðấng ngươi nhờ cậy, gạt ngươi khi bảo rằng Giê-ru-sa-lem sẽ không rơi vào tay vua A-sy-ri.

Bản Dịch Mới (NVB)

10“Hãy nói với Ê-xê-chia, vua của Giu-đa như vầy: Chớ để Đức Chúa Trời của ngươi là Đấng ngươi nhờ cậy lừa gạt ngươi khi nói rằng Giê-ru-sa-lem sẽ không rơi vào tay vua A-si-ri đâu.

Bản Phổ Thông (BPT)

10“Hãy bảo Ê-xê-chia, vua Giu-đa như sau:Đừng để thần mà ngươi tin cậy phỉnh gạt. Đừng tin lời thần đó quả quyết rằng Giê-ru-sa-lem sẽ không bị trao vào tay vua A-xy-ri.

和合本修订版 (RCUVSS)

11看哪,你总听说亚述诸王向列国所行的是尽行灭绝,难道你能幸免吗?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Kìa, người đã hay những việc các vua A-si-ri đã làm cho các xứ mà diệt đi hết thảy: còn ngươi, sẽ thoát khỏi nào!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Nầy, hẳn ngươi có nghe những gì các vua A-si-ri đã làm cho tất cả các nước, chúng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Còn ngươi, ngươi sẽ thoát được sao?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Kìa, hãy xem những gì vua A-sy-ri đã làm cho mọi nước: tiêu diệt tất cả. Còn ngươi, ngươi há có thể thoát khỏi sao?

Bản Dịch Mới (NVB)

11Kìa, hãy xem những gì vua A-si-ri đã làm cho mọi nước: tiêu diệt tất cả. Còn ngươi, ngươi sẽ thoát được sao?

Bản Phổ Thông (BPT)

11Ngươi có nghe điều các vua A-xy-ri đã làm. Chúng ta đã chiến thắng tất cả các nước cho nên đừng tưởng rằng các ngươi sẽ thoát nạn đâu.

和合本修订版 (RCUVSS)

12我祖先所毁灭的,就是歌散哈兰利色提.拉撒伊甸人;这些国的神明何曾拯救他们呢?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Các thần của những dân tộc mà tổ phụ ta đã tuyệt diệt há có giải cứu chúng chăng, là các thần của Gô-xan, Ha-ran, Rết-sép, và dân Ê-đen, ở tại Tê-la-sa?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Thần của các nước mà cha ông ta đã tiêu diệt, tức là các thần của Gô-xan, Ha-ran, Rết-sép, và người Ê-đen ở tại Tê-la-sa, có giải cứu họ được chăng?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Các thần của các dân mà tổ tiên ta đã tiêu diệt, như thần của dân Gô-xan, thần của dân Ha-ran, thần của dân Rê-xép, và thần của dân Ê-đen ở Tên Át-sa, có giải cứu được họ chăng?

Bản Dịch Mới (NVB)

12Những thần của các dân mà tổ tiên ta đã tiêu diệt như dân Gô-dan, Ga-ran, Rê-xép, và dân Ê-đen ở Tê-la-sa có giải cứu được họ chăng?

Bản Phổ Thông (BPT)

12Các thần của những dân tộc đó có giải cứu họ không? Tổ tiên ta tiêu diệt chúng, đánh bại các thành Gô-xan, Ha-ran, và Rê-xếp, và dân Ê-đen ở Tên-Át-xa.

和合本修订版 (RCUVSS)

13哈马的王,亚珥拔的王,西法瓦音城的王,希拿以瓦的王,都在哪里呢?’”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Vua Ha-mát, vua Ạt-bát, vua thành Sê-phạt-va-im, vua Hê-na, và vua Y-va, đều ở đâu?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Vua của Ha-mát, vua của Ạt-bát, vua của các thành Sê-phạt-va-im, Hê-na, và Y-va ở đâu?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Vua của Ha-mát, vua của Ạc-pát, vua của Thành Sê-phạc-va-im, vua của Hê-na, và vua của I-va bây giờ đâu rồi?”

Bản Dịch Mới (NVB)

13Vua của Ha-mát, vua của Ạt-bát, vua của thành Sê-phạt-va-im, vua của Hê-na, và vua của I-va bây giờ ở đâu?”

Bản Phổ Thông (BPT)

13Các vua Ha-mát và Ác-bát đâu? Các vua của Xê-phạt-va-im, Hê-na và Y-va đâu rồi?”

和合本修订版 (RCUVSS)

14希西家从使者手里接过书信,读完了,就上耶和华的殿,在耶和华面前展开书信。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Ê-xê-chia tiếp đặng thơ ở nơi tay các sứ giả, bèn đọc. Đoạn, người đi lên đền thờ của Đức Giê-hô-va, và mở thơ ra trước mặt Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Ê-xê-chia nhận bức thư do các sứ giả trao tận tay. Đọc xong, vua liền lên đền thờ Đức Giê-hô-va, và trải thư ra trước mặt Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Khi Hê-xê-ki-a nhận được thư do tay các sứ giả trao, ông đọc, rồi ông đi lên Ðền Thờ CHÚA và mở bức thư ấy ra trước mặt CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Khi Ê-xê-chia nhận được thư từ tay các sứ giả thì đọc, rồi vua đi lên đền thờ CHÚA và mở bức thư ấy ra trước mặt Chúa.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Khi vua Ê-xê-chia nhận thư từ tay các sứ giả và đọc xong thì ông đi lên đền thờ của CHÚA. Ông mở thư ra trước mặt CHÚA

和合本修订版 (RCUVSS)

15希西家向耶和华祷告说:“坐在基路伯之上耶和华-以色列的上帝啊,你,惟有你是地上万国的上帝,你创造了天和地。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Ê-xê-chia cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: Ôi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên! Ngài vẫn ngự ở giữa các chê-ru-bim, chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời của các nước thế gian. Chính Ngài đã làm nên trời và đất.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Ê-xê-chia cầu nguyện trước mặt Đức Giê-hô-va: “Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên! Ngài vẫn ngự trên các chê-ru-bim, chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời của mọi vương quốc trên đất. Chính Ngài đã dựng nên trời và đất.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Hê-xê-ki-a cầu nguyện với CHÚA rằng, “Lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, Ðấng đang ngự trên các chê-ru-bim. Chỉ một mình Ngài là Ðức Chúa Trời của tất cả các dân các nước trên thế gian. Chính Ngài đã dựng nên trời và đất.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Ê-xê-chia cầu nguyện với CHÚA rằng: “Lạy CHÚA là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Đấng đang ngự trên các chê-ru-bim. Chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời của tất cả các nước trên thế gian. Chính Ngài đã dựng nên trời và đất.

Bản Phổ Thông (BPT)

15và cầu nguyện: “Ôi Lạy CHÚA Toàn Năng, Thượng Đế của Ít-ra-en, ngôi ngài ngự giữa các sinh vật bằng vàng có cánh, chỉ một mình Ngài là Thượng Đế của các nước trên đất. Ngài tạo nên trời và đất.

和合本修订版 (RCUVSS)

16耶和华啊,求你侧耳而听;耶和华啊,求你睁眼而看,听西拿基立差遣使者辱骂永生上帝的话。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Hỡi Đức Giê-hô-va! hãy nghiêng tai Ngài và nghe. Hỡi Đức Giê-hô-va! hãy mở mắt Ngài ra và xem. Cầu Chúa hãy nghe các lời mà San-chê-ríp sai nói, đặng phỉ báng Đức Chúa Trời hằng sống.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Lạy Đức Giê-hô-va, xin nghiêng tai và nghe! Lạy Đức Giê-hô-va, xin mở mắt và xem! Xin nghe những lời mà San-chê-ríp gửi đến để phỉ báng Đức Chúa Trời hằng sống.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Xin nghiêng tai và nghe, CHÚA ôi. Xin mở mắt và nhìn, CHÚA ôi. Xin nghe những lời của Sên-na-kê-ríp đã gởi đến để nhục mạ Ðức Chúa Trời hằng sống.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Xin nghiêng tai và nghe, Chúa ôi. Xin mở mắt và nhìn, Chúa ôi. Xin nghe những lời của San-chê-ríp đã gởi đến để nhục mạ Đức Chúa Trời hằng sống.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Lạy CHÚA, xin lắng tai nghe. Xin mở mắt ra nhìn. Xin hãy nghe mọi điều vua San-chê-ríp đã nói để sỉ nhục Thượng Đế hằng sống.

和合本修订版 (RCUVSS)

17耶和华啊,亚述诸王果然使列国和列国之地变为荒芜,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Đức Giê-hô-va ôi! quả thật các vua A-si-ri đã diệt các dân tộc, và phá hoang địa phận chúng nó,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Lạy Đức Giê-hô-va, các vua A-si-ri thật đã tàn phá các nước và đất đai của họ,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Lạy CHÚA, thật sự Sên-na-kê-ríp vua A-sy-ri đã hủy diệt các nước và xứ sở của các nước ấy,

Bản Dịch Mới (NVB)

17Lạy CHÚA, thật sự là San-chê-ríp, vua của A-si-ri có hủy diệt các nước và xứ sở của họ,

Bản Phổ Thông (BPT)

17Lạy CHÚA, quả thật rằng các vua A-xy-ri đã tiêu diệt các xứ đó và đất đai chúng.

和合本修订版 (RCUVSS)

18将列国的神像扔在火里,因为它们不是上帝,是人手所造的,是木头、石头,所以被灭绝了。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18ném các thần chúng nó vào lửa; nhưng chẳng phải là thần, chẳng qua là công việc của tay người ta làm ra bằng gỗ và bằng đá; nên chúng hủy diệt các thần ấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18ném các thần của họ vào lửa, vì chúng không phải là thần, mà chỉ là sản phẩm bằng gỗ và bằng đá do tay người làm ra, nên chúng đã bị hủy diệt.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18đã ném các thần tượng của họ vô lửa, vì chúng chẳng phải là thần mà chỉ là sản phẩm của bàn tay loài người làm ra; chúng chỉ là gỗ và đá, cho nên chúng đã bị hủy diệt là đúng lắm.

Bản Dịch Mới (NVB)

18có ném các thần tượng của họ vô lửa, vì chúng chẳng phải là thần, mà chỉ là sản phẩm của bàn tay loài người, chỉ là gỗ và đá, cho nên chúng đã bị hủy diệt.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Họ đã ném những thần của các dân tộc đó vào lửa nhưng những thần đó chẳng qua chỉ là gỗ và đá do tay người làm ra vì thế các vua A-xy-ri đã tiêu diệt chúng.

和合本修订版 (RCUVSS)

19耶和华-我们的上帝啊,现在求你救我们脱离亚述王的手,使地上万国都知道惟独你-耶和华是上帝!”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Vậy bây giờ, hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng tôi ôi! hãy giải cứu chúng tôi khỏi tay San-chê-ríp, hầu cho muôn nước trên đất biết rằng chỉ một mình Giê-hô-va là Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Vậy bây giờ, lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con, xin giải cứu chúng con khỏi tay San-chê-ríp, để tất cả các vương quốc trên đất đều biết rằng chỉ một mình Giê-hô-va là Đức Chúa Trời.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Nhưng bây giờ, lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng con, con cầu xin Ngài: xin cứu chúng con khỏi tay của vua ấy, để mọi nước trên đất biết rằng chỉ một mình Ngài là Ðức Chúa Trời mà thôi, CHÚA ôi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

19Nhưng bây giờ, lạy CHÚA là Đức Chúa Trời của chúng con, con cầu xin Ngài, xin cứu chúng con khỏi tay của vua ấy, để mọi nước trên đất sẽ biết rằng chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời mà thôi, Chúa ôi.”

Bản Phổ Thông (BPT)

19Lạy CHÚA là Thượng Đế chúng tôi xin hãy giải cứu chúng tôi khỏi quyền lực vua A-xy-ri để các nước trên đất biết rằng Ngài là Thượng Đế duy nhất.”

和合本修订版 (RCUVSS)

20亚摩斯的儿子以赛亚差人去见希西家,说:“耶和华-以色列的上帝如此说:你因亚述西拿基立的事向我祈求,我已听见了。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Ê-sai, con trai A-mốt, sai nói với Ê-xê-chia rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Ta có nghe lời ngươi cầu nguyện cùng ta về việc San-chê-ríp, vua A-si-ri.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Ê-sai, con trai của A-mốt, sai người đến tâu với vua Ê-xê-chia rằng: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán: Ta đã nghe lời cầu nguyện của con về việc San-chê-ríp, vua A-si-ri.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Bấy giờ I-sai-a con của A-mô gởi lời đến nói với Hê-xê-ki-a rằng, “CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế nầy: ‘Ta đã nghe lời cầu nguyện của ngươi về việc Sên-na-kê-ríp vua A-sy-ri.’

Bản Dịch Mới (NVB)

20Bấy giờ I-sa, con trai A-mốt, gởi lời đến nói với vua Ê-xê-chia rằng: “CHÚA là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Ta có nghe lời cầu nguyện của ngươi về việc vua San-chê-ríp của A-si-ri.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Sau đó Ê-sai, con trai A-mốt nhắn với Ê-xê-chia như sau, “CHÚA, Thượng Đế của Ít-ra-en, phán: Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện cùng ta về San-chê-ríp, vua A-xy-ri.

和合本修订版 (RCUVSS)

21耶和华论他这样说:‘少女锡安藐视你,嘲笑你;耶路撒冷向你摇头。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Nầy là lời Đức Giê-hô-va đã phán về hắn: Gái đồng trinh Si-ôn khinh dể, chê cười ngươi; con gái Giê-ru-sa-lem đã lắc đầu theo ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Đây là lời Đức Giê-hô-va phán về nó:‘Trinh nữ Si-ônKhinh miệt ngươi, chế nhạo ngươi;Con gái Giê-ru-sa-lemLắc đầu sau lưng ngươi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Ðây là lời của CHÚA đã phán về hắn,Trinh nữ ở Si-ôn sẽ khinh bỉ ngươi và nhạo cười ngươi;Sau lưng ngươi, con gái ở Giê-ru-sa-lem sẽ lắc đầu.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Đây là lời của CHÚA đã phán về hắn: Trinh nữ ở Si-ôn khinh dể ngươi, nhạo báng ngươi; Sau lưng ngươi, con gái ở Giê-ru-sa-lem lắc đầu.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Đây là điều CHÚA phán nghịch cùng San-chê-ríp:Trinh nữ Xi-ôn ghét ngươivà sỉ nhục ngươi;Nó cười nhạo ngươi khi ngươi bỏ chạy.

和合本修订版 (RCUVSS)

22‘你辱骂谁,亵渎谁,扬起声来,高举眼目攻击谁呢?你攻击的是以色列的圣者。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Ngươi phỉ báng và sỉ nhục ai? cất tiếng lên cùng ai? Thật ngươi đã trừng con mắt nghịch với Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Ngươi phỉ báng và xúc phạm đến ai?Ngươi đã lên giọngVà ngước mắt tự cao chống lại ai?Dám chống lại Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên sao!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Ngươi đã nhục mạ và khinh bỉ ai?Ngươi đã lên giọng và giương mắt kiêu căng với ai?Ngươi đang chống lại Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên đấy!

Bản Dịch Mới (NVB)

22Ngươi đã nhục mạ và khinh bỉ ai? Ngươi đã lên giọng Và giương mắt kiêu căng với ai? Ngươi nghịch cùng Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên ấy à!

Bản Phổ Thông (BPT)

22Ngươi chế giễu và nhục mạ ai?Ngươi đã lên tiếng nghịch cùng ai?Ngươi ngạo mạn xấc láo đối với ai?Ngươi nghịch ta, Đấng Thánh của Ít-ra-en!

和合本修订版 (RCUVSS)

23你藉你的使者辱骂主说:我率领许多战车登上高山,到黎巴嫩的顶端;我要砍伐其中高大的香柏树和上好的松树;我必进到极遥远的住所,进入最茂盛的森林里。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Ngươi đã nhờ các sứ giả mình nhạo báng Chúa, mà rằng: Ta đem nhiều xe, lên chót núi, đến đỉnh rất xa của Li-ban; ta sẽ đốn những cây bá hương cao hơn hết, và cây tòng tốt nhứt của nó; ta sẽ đến cõi xa hơn hết, tức rừng rậm của nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Ngươi đã dùng sứ giả mà phỉ báng Chúa.Ngươi nói: “Với vô số chiến xa,Ta lên các đỉnh núi cao,Đến đỉnh cao chót vót của Li-ban;Ta sẽ đốn những cây bá hương cao hơn hết,Và những cây tùng tốt nhất của nó;Ta sẽ đến chỗ xa hơn hếtTrong rừng cây rậm rạp.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Ngươi đã dùng các sứ giả để phỉ báng CHÚA,Ngươi nói rằng, ‘Với nhiều xe chiến mã,Ta đã lên những đỉnh cao các núi,Ta đã lên tận những nơi chót vót của Núi Li-băng;Ta đã đốn ngã những cây bá hương cao nhất và những cây tùng tốt nhất;Ta đã vào những miền xa xăm của nó, vào tận rừng rậm thâm u.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Ngươi đã dùng các sứ giả mà phỉ báng CHÚA, Ngươi nói rằng: ‘Với nhiều xe chiến mã, Ta đã lên những đỉnh cao các núi, Ta đã lên tận những nơi chót vót của núi Li-ban; Ta đã đốn hạ những cây bá hương cao nhất, và những cây tùng tốt nhất; Ta đã vào tới giữa rừng sâu, vào tận chốn rừng rậm thâm u.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Ngươi đã sai sứ đến sỉ nhục CHÚA.Ngươi nói, ‘Nhờ vào vô số quân xata kéo lên các đỉnh núi,lên các núi cao nhất của Li-băng.Ta đã đốn ngã các cây hương namvà các cây thông tốt nhất của nó.Ta đã lên đến các nơi xa nhấtvà vào các rừng tốt nhất của nó.

和合本修订版 (RCUVSS)

24我已经在外邦挖井喝水;我必用脚掌踏干埃及一切的河流。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Ta đã đào giếng, uống nước của đất lạ; dưới bàn chân ta sẽ làm cạn các sông Ê-díp-tô.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Ta đã đào giếngVà uống nước nơi đất lạ;Ta đã làm cạn khô mọi sông suối Ai CậpVới đôi bàn chân của ta.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Ta đã đào giếng và uống nước nơi xứ lạ.Ta đã làm khô cạn các sông suối ở Ai-cập bằng gót chân ta.’

Bản Dịch Mới (NVB)

24Ta đã đào giếng, và uống nước nơi xứ lạ. Ta đã làm khô cạn các sông suối ở Ai-cập bằng gót bàn chân ta.’

Bản Phổ Thông (BPT)

24Ta đã đào các giếng trong các nước ngoại quốcvà uống nước từ các giếng đó.Bàn chân ta đã làm cạn khô hết các sông Ai-cập.’

和合本修订版 (RCUVSS)

25‘你岂没有听见我早先所定、古时所立、现今实现的事吗?就是让你去毁坏坚固的城镇,使它们变为废墟;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Sự nầy ta đã làm từ lâu, việc nầy ta đã định từ thời cổ, ngươi há chẳng nghe đến sao? Bây giờ, ta khiến cho sự đó xảy đến, để cho ngươi phá hoang các thành kiên cố ra đống hư nát.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Có phải ngươi không hề nghe rằngTa đã định việc nầy từ lâu?Những gì Ta đã hoạch định từ xa xưa,Nay Ta khiến nó xảy ra,Để ngươi biến các thành kiên cốRa những đống đổ nát hoang tàn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Ngươi há không nghe rằng Ta đã định từ lâu rồi sao?Những gì Ta đã định từ thời thái cổ, bây giờ Ta cho thực hiện,Ðó là ngươi phải biến những thành trì kiên cố ấy thành những đống đổ nát hoang tàn.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Ngươi há không nghe rằng Ta đã định từ lâu rồi sao? Những gì Ta đã định từ thời thái cổ, giờ đây Ta cho thực hiện, Đó là ngươi phải biến những thành trì kiên cố Thành những đống vụn hoang tàn.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Hỡi vua A-xy-ri, hẳn ngươi đã nghe.Từ xưa ta, CHÚA, đã dự liệu việc nầy.Từ lâu ta đã trù liệu việc đó,bây giờ ta thực hiện chúng.Ta đã cho phép ngươi biến các thành kiên cố có váchthành đống gạch vụn.

和合本修订版 (RCUVSS)

26城里的居民力量微小,他们惊惶羞愧;像野草,像青菜,如房顶上的草,又如未长成而枯干的禾稼。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Vì vậy, dân sự của các thành ấy đều yếu đuối, bị sợ hãi và hổ thẹn; chúng giống như cây cỏ xanh ngoài đồng, tỉ như cây cỏ trên nóc nhà, khác nào lúa mì đã héo trước khi cọng chưa thành.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Cư dân các thành ấy phải bó tay,Khiếp sợ và hổ thẹn;Họ như cây cỏ ngoài đồng,Giống như đám cỏ xanh,Như cỏ non mọc trên mái nhà,Khác nào lúa mì đã héo trước khi vươn lên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Dân cư ở những nơi đó đều yếu nhược, khiếp sợ, và bối rối;Chúng đã trở nên như cây cối ngoài đồng, như cỏ non mới mọc, như cỏ mọc trên mái nhà, héo khô trước khi chưa kịp lớn.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Dân cư ở những nơi đó đều yếu nhược, Khiếp sợ và bối rối; Họ trở nên như cây cỏ ngoài đồng, Như cỏ non mới mọc, Như cỏ mọc trên mái nhà, Héo khô trước khi chưa kịp lớn.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Dân cư các thành đó rất yếu ớt;chúng nó hoảng sợ và bị sỉ nhục.Chúng như cỏ ngoài đồng,như cỏ non, yếu ớt,như cỏ trên nóc nhà bị gió thiêu đốttrước khi mọc lên.

和合本修订版 (RCUVSS)

27‘你坐下,你出去,你进来,你向我发烈怒,我都知道。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Nơi ngươi ngồi, lúc ngươi đi ra, đi vào, và sự giận dại ngươi đối cùng ta, ta đã biết hết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Nhưng Ta biết khi ngươi ngồi, lúc ngươi đứng,Khi ngươi ra, lúc ngươi vào;Ngay cả khi ngươi điên cuồng chống lại Ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Nhưng Ta biết ngươi,Ta biết lúc ngươi đứng dậy và khi ngươi ngồi xuống,Ta biết lúc ngươi đi ra và khi ngươi đi vào,Ta cũng biết ngươi lúc ngươi nổi giận chống lại Ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Nhưng Ta biết ngươi, Ta biết lúc ngươi đứng dậy và khi ngươi ngồi xuống, Ta biết lúc ngươi đi ra và khi ngươi đi vào, Ta cũng biết ngươi lúc ngươi nổi giận nghịch lại Ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Ta biết khi ngươi nằm nghỉ,cả lúc ngươi đi hay đến,và cách ngươi nổi giận nghịch ta.

和合本修订版 (RCUVSS)

28因你向我发烈怒,你的狂傲上达我耳中,我要用钩子钩住你的鼻子,将嚼环放在你口里,使你从原路转回去。’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Bởi ngươi giận dại cùng ta, và vì lời kiêu ngạo ngươi đã thấu đến tai ta, ắt ta sẽ xỏ cái vòng nơi mũi ngươi, để khớp nơi môi miếng ngươi. Đoạn, ta sẽ khiến ngươi trở về theo con đường mà ngươi đã đi đến.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Vì ngươi điên cuồng chống lại Ta,Và lời ngạo mạn của ngươi đã thấu đến tai Ta,Nên Ta móc khoen vào mũi ngươi,Tra hàm thiếc vào miệng ngươi.Ta sẽ khiến ngươi phải trở vềTheo con đường mà ngươi đã đến.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Vì ngươi đã cả gan nổi giận chống lại Ta,Những lời ngạo mạn của ngươi đã thấu đến tai Ta,Nên Ta sẽ xỏ khoen vào lỗ mũi ngươi,Tra hàm thiếc vào miệng ngươi;Ta sẽ bắt ngươi phải trở về bằng con đường ngươi đã ra đi.

Bản Dịch Mới (NVB)

28Vì ngươi đã nổi giận nghịch lại Ta, Những lời ngạo mạn của ngươi đã thấu đến tai Ta, Nên Ta sẽ xỏ vòng vào lỗ mũi ngươi, Tra hàm thiếc vào miệng ngươi; Ta sẽ bắt ngươi phải trở về Trên con đường mà ngươi đã ra đi.

Bản Phổ Thông (BPT)

28Vì ngươi nổi giận nghịch ta,và vì ta đã nghe những lời xấc láo của ngươi,ta sẽ đặt móc vào mũi ngươi,và tra hàm thiếc vào miệng ngươi.Rồi ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi xứ tay như cách ngươi đến.”

和合本修订版 (RCUVSS)

29“这是给你的预兆:你们今年要吃野生的,明年也要吃自长的;后年,你们就要耕种收割,栽葡萄园,吃其中的果子。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Hỡi Ê-xê-chia, nhờ dấu hiệu nầy ngươi nhìn biết rằng lời nầy sẽ ứng nghiệm: Năm nay, các ngươi sẽ ăn vật hột giống rớt xuống, sanh ra; năm thứ nhì, ăn vật tự mọc lên; nhưng năm thứ ba, các ngươi sẽ gieo và gặt, trồng nho và ăn trái nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Hỡi Ê-xê-chia, đây là dấu hiệu cho con: Năm nay các con sẽ ăn sản vật tự mọc; năm thứ nhì ăn sản vật mọc lên do hạt giống tự rơi; nhưng đến năm thứ ba, hãy gieo và gặt, trồng nho và ăn trái.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29Hỡi Hê-xê-ki-a, đây sẽ là một dấu hiệu cho ngươi,Năm nay ngươi sẽ ăn hoa màu tự mọc;Năm thứ hai ngươi sẽ ăn những gì mọc lên từ các hoa màu ấy;Năm thứ ba ngươi sẽ gieo, gặt, trồng vườn nho, và ăn trái.

Bản Dịch Mới (NVB)

29Hỡi Ê-xê-chia, đây sẽ là một dấu hiệu cho ngươi: Năm nay ngươi sẽ ăn hoa màu tự mọc, Năm thứ hai ngươi sẽ ăn những gì mọc lên từ các hoa màu ấy, Năm thứ ba ngươi sẽ gieo, gặt, Trồng vườn nho và ăn trái.

Bản Phổ Thông (BPT)

29Rồi CHÚA phán, “Hỡi Ê-xê-chia, ta sẽ cho ngươi dấu hiệu nầy: Năm nay ngươi sẽ không thể trồng trọt gì, sang năm thứ hai ngươi sẽ ăn những gì mọc hoang từ năm trước. Nhưng đến năm thứ ba ngươi sẽ ăn từ thóc lúa ngươi trồng trọt và gặt hái. Ngươi sẽ trồng vườn nho và ăn hoa quả từ đó.

和合本修订版 (RCUVSS)

30犹大家所逃脱剩余的,仍要往下扎根,向上结果。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Hễ giống gì thoát khỏi, còn lại của dân tộc Giu-đa, dưới sẽ châm rễ xuống, trên sẽ kết bông trái lên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Những người trốn thoát của nhà Giu-đa còn sống sót sẽ tiếp tục đâm rễ ở dưới và ra trái ở trên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30Những gì còn sót lại của nhà Giu-đa thì dưới sẽ đâm rễ, trên sẽ ra trái.

Bản Dịch Mới (NVB)

30Những gì còn sót lại của Giu-đa Sẽ đâm rễ và đơm bông kết trái;

Bản Phổ Thông (BPT)

30Những người còn lại trong Giu-đa mà thoát được sẽ đâm rễ, sẽ mọc mạnh và sinh nhiều con cháu.

和合本修订版 (RCUVSS)

31必有剩余的民从耶路撒冷而出,有逃脱的人从锡安山而来。万军之耶和华的热心必成就这事。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Vì sẽ có phần sót lại từ Giê-ru-sa-lem mà ra, kẻ thoát khỏi từ núi Si-ôn mà đến; lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va sẽ làm nên việc ấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Vì sẽ có dân sót lại đi ra từ Giê-ru-sa-lem, và nhóm người trốn thoát ra từ núi Si-ôn. Lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ thực hiện điều đó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31Vì từ Giê-ru-sa-lem những người sống sót sẽ tràn ra,Từ núi Si-ôn sẽ tuôn ra một dòng dõi của những người sống sót.Lòng nóng cháy của CHÚA các đạo quân sẽ làm thành việc ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

31Vì từ Giê-ru-sa-lem những người sống sót sẽ tràn ra, Từ núi Si-ôn sẽ tuôn ra một dòng người thoát nạn. Lòng nhiệt thành của Chúa Vạn Quân sẽ làm như vậy.”

Bản Phổ Thông (BPT)

31Một số người sẽ sống sót và ra khỏi Giê-ru-sa-lem; một số ít từ núi Xi-ôn sẽ sống sót. Tình yêu nồng nhiệt của CHÚA Toàn Năng sẽ thực hiện điều ấy.”

和合本修订版 (RCUVSS)

32“所以耶和华论亚述王如此说:他必不得来到这城,也不在这里射箭,不得拿盾牌到城前,也不建土堆攻城。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

32Bởi cớ đó, Đức Giê-hô-va phán về vua A-si-ri như vầy: Nó sẽ không vào thành nầy, chẳng xạ tên trong nó, cũng chẳng kéo đến giơ khiên lên trước mặt nó, và chẳng đắp lũy nghịch nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

32Vì vậy, Đức Giê-hô-va phán về vua A-si-ri như sau: ‘Nó sẽ không vào được thành nầy, sẽ chẳng bắn vào đó một mũi tên nào, cũng chẳng dùng khiên hay đắp lũy mà tấn công thành.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32Vậy, CHÚA phán về vua A-sy-ri như thế nầy: Nó sẽ không vào được thành nầy;Nó sẽ không bắn một mũi tên vào thành;Nó sẽ không núp sau thuẫn khiên mà xông tới;Nó sẽ không đắp lũy tấn công thành.

Bản Dịch Mới (NVB)

32Vậy nên, Chúa phán về vua của A-si-ri như vầy: “Nó sẽ không vào được thành nầy, Nó sẽ không bắn một mũi tên vào thành, Nó sẽ không núp sau thuẫn khiên mà xông tới, Nó sẽ không đắp lũy tấn công thành.

Bản Phổ Thông (BPT)

32Cho nên đây là điều CHÚA phán về vua A-xy-ri:“Nó sẽ không vào thành,thậm chí cũng sẽ không bắn một mũi tên nào vào đây.Nó cũng sẽ không dùng khiên,hay đắp lối đi lên để tấn công vách thành.

和合本修订版 (RCUVSS)

33他从哪条路来,必从那条路回去,必不得来到这城。这是耶和华说的。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

33Đức Giê-hô-va phán: Nó sẽ trở về theo con đường nó đã đi đến, không vào trong thành nầy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

33Nó sẽ theo con đường mình đã đến mà trở về, không vào thành nầy được đâu.’ Đức Giê-hô-va phán vậy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

33Nó đã dùng đường nào đi tới, nó sẽ theo đường đó trở về;Nó sẽ không vào được thành nầy,” CHÚA phán vậy.

Bản Dịch Mới (NVB)

33Nó đã dùng đường nào để đi tới, thì cũng sẽ dùng đường đó mà trở về; Nó sẽ không vào được thành nầy, CHÚA phán vậy.

Bản Phổ Thông (BPT)

33Nó đến đây bằng đường nào,thì cũng sẽ trở về xứ mình bằng đường ấy,nhưng nó sẽ không vào thành nầy, CHÚA phán vậy.

和合本修订版 (RCUVSS)

34因我为自己的缘故,又为我仆人大卫的缘故,必保护拯救这城。”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

34Vì tại cớ ta và Đa-vít, kẻ tôi tớ ta, ta sẽ binh vực thành nầy đặng cứu nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

34Vì Ta và vì Đa-vít, đầy tớ Ta, chính Ta sẽ bảo vệ và giải cứu thành nầy.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

34“Ta sẽ bảo vệ thành nầy và giải cứu nó,Vì cớ Ta và vì cớ Ða-vít tôi tớ Ta.”

Bản Dịch Mới (NVB)

34Vì Ta sẽ bảo vệ thành và cứu thành nầy, Vì cớ Ta và vì Đa-vít, tôi tớ Ta.”

Bản Phổ Thông (BPT)

34Ta sẽ bảo vệ và giải cứu thành nầy vì Đa-vít, kẻ tôi tớ ta.”

和合本修订版 (RCUVSS)

35当夜,耶和华的使者出去,在亚述营中杀了十八万五千人。清早有人起来,看哪,都是死尸。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

35Trong đêm đó, có một thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi đến trong dinh A-si-ri, và giết một trăm tám mươi lăm ngàn người tại đó. Sáng ngày mai, người ta thức dậy, bèn thấy quân ấy, kìa, chỉ là thây đó thôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

35Ngay đêm ấy, một thiên sứ của Đức Giê-hô-va ra đánh giết một trăm tám mươi lăm nghìn người trong trại quân A-si-ri. Sáng hôm sau, người ta dậy sớm và thấy toàn là xác chết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

35Ngay trong đêm đó, một thiên sứ của CHÚA đi ra và giết một trăm tám mươi lăm ngàn người trong trại quân A-sy-ri. Ðến sáng, người ta thức dậy thì chỉ thấy toàn là xác chết.

Bản Dịch Mới (NVB)

35Ngay trong đêm đó, một thiên sứ của CHÚA đi ra và giết chết một trăm tám mươi lăm ngàn người trong trại quân A-si-ri. Đến sáng, người ta thức dậy thì chỉ thấy toàn là xác chết.

Bản Phổ Thông (BPT)

35Đêm ấy, thiên sứ của CHÚA đi ra giết một trăm tám mươi lăm ngàn người trong doanh trại A-xy-ri. Sáng sớm hôm sau khi người ta dậy thì thấy toàn xác chết.

和合本修订版 (RCUVSS)

36亚述西拿基立就拔营回去,住在尼尼微

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

36San-chê-ríp, vua A-si-ri, bèn trở về, ở tại Ni-ni-ve. Một ngày kia, người thờ lạy tại trong chùa Nít-róc, thần của mình, thì A-tra-mê-léc và Sa-rết-se giết người bằng gươm; đoạn chúng nó trốn trong xứ A-ra-rát. Ê-sạt-ha-đôn, con trai người, kế vị người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

36San-chê-ríp, vua A-si-ri, rút quân về và ở tại Ni-ni-ve.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

36Sên-na-kê-ríp vua A-sy-ri rút quân về và ở tại Ni-ni-ve.

Bản Dịch Mới (NVB)

36Vua San-chê-ríp của A-si-ri rút lui về và ở tại Ni-ni-ve.

Bản Phổ Thông (BPT)

36San-chê-ríp, vua A-xy-ri liền trở về lại Ni-ni-ve.

和合本修订版 (RCUVSS)

37一日,他在他的神明尼斯洛庙里叩拜,他儿子亚得米勒沙利色用刀杀了他,然后逃到亚拉腊地;他儿子以撒.哈顿接续他作王。

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

37Một hôm, vua San-chê-ríp đang cúi lạy thần của mình trong đền thờ Nít-róc thì các con trai của vua là A-tra-mê-léc và Sa-rết-se dùng gươm giết vua, rồi trốn sang xứ A-ra-rát. Con vua là Ê-sạt Ha-đôn lên kế vị.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

37Một ngày kia, khi ông đang quỳ lạy trong đền thờ của Thần Nít-róc thần của ông, Át-ram-mê-léc và Sa-rê-xê hai con trai của ông đã dùng gươm đâm ông chết, rồi bỏ trốn sang xứ A-ra-rát. Ê-sạc-hát-đôn con trai ông lên ngôi kế vị.

Bản Dịch Mới (NVB)

37Khi vua đang quỳ lạy trước thần của mình trong đền thờ của Nít-róc, thì hai con trai của vua là A-tra-mê-léc và Sa-rết-se dùng gươm đâm vua chết, rồi bỏ trốn sang xứ A-ra-rát. Con trai vua là Ê-sa-ha-đôn lên ngôi kế vị.

Bản Phổ Thông (BPT)

37Một ngày kia San-chê-ríp đang thờ lạy trong đền thờ Nít-rốc, thần của mình, thì hai con trai vua là Ách-ra-mê-léc và Sa-rê-xe lấy gươm giết vua rồi trốn qua xứ A-ra-rát. Ê-xa-hát-đôn, con trai San-chê-ríp, lên ngôi vua A-xy-ri.