So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Ging-Sou(IUMINR)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Ging-Sou (IUMINR)

1Doix wuov deix ziangh hoc He^se^ki^yaa butv baengc kouv, kaav deix daic mi'aqv. Aamortv nyei dorn, wuov dauh douc waac mienh, I^saa^yaa, mingh mangc ninh aengx gorngv mbuox ninh, “Ziouv hnangv naaiv gorngv, ‘Meih oix zuqc liuc leiz nyungc-nyungc sung weic zuqc meih zungv oix zuqc daic. Meih maiv haih longx.’+”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Trong lúc đó, Ê-xê-chia bị bịnh nặng gần chết. Tiên tri Ê-sai, con trai A-mốt, đến cùng người, và nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy trối lại cho nhà ngươi, vì ngươi sẽ thác, chẳng sống được đâu.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Trong những ngày đó, Ê-xê-chia lâm bệnh gần chết. Nhà tiên tri Ê-sai, con trai A-mốt, đến gặp vua và nói: “Đức Giê-hô-va phán thế nầy: ‘Hãy sắp đặt việc nhà của con vì con sắp chết, không sống được nữa.’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Trong những ngày ấy, Hê-xê-ki-a bị bịnh và gần chết. Tiên Tri I-sai-a con của A-mô đến thăm ông và nói, “CHÚA phán rằng: Hãy sắp đặt việc nhà của ngươi, vì ngươi sẽ qua đời. Ngươi sẽ không qua khỏi cơn bịnh nầy.”

Bản Dịch Mới (NVB)

1Trong những ngày ấy, Ê-xê-chia bị bịnh và gần chết. Tiên tri I-sa, con trai A-mốt, đến thăm vua và nói: “CHÚA phán rằng: Hãy sắp đặt việc nhà của ngươi, vì ngươi sẽ qua đời. Ngươi sẽ không qua khỏi cơn bịnh nầy đâu.”

Bản Phổ Thông (BPT)

1Lúc đó vua Ê-xê-chia lâm bệnh nặng gần chết. Nhà tiên tri Ê-sai, con A-mốt đến thăm và bảo, “CHÚA phán như sau: Hãy sắp xếp mọi việc vì ngươi sẽ không sống được đâu mà sẽ qua đời.”

Ging-Sou (IUMINR)

2He^se^ki^yaa ziouc huin hmien mingh njongc wuov bung daux gaux gorngv mbuox Ziouv,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Ê-xê-chia bèn xây mặt mình vào phía vách, và cầu nguyện Đức Giê-hô-va, mà rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Ê-xê-chia quay mặt vào tường và cầu nguyện với Đức Giê-hô-va:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Bấy giờ Hê-xê-ki-a xây mặt vào tường và cầu nguyện với CHÚA,

Bản Dịch Mới (NVB)

2Nhưng Ê-xê-chia xây mặt vào tường và cầu nguyện với CHÚA:

Bản Phổ Thông (BPT)

2Ê-xê-chia xoay mặt vào vách và cầu nguyện cùng CHÚA,

Ging-Sou (IUMINR)

3“O Ziouv aac, tov meih jangx jienv yie yiem meih nyei nza'hmien ziepc zuoqv nyei gan longx meih yaac ziux meih mangc yie zoux duqv longx.” He^se^ki^yaa ziouc nyiemv duqv hnyouv mun haic.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Ôi Đức Giê-hô-va! xin hãy nhớ lại rằng tôi đã lấy sự thành thật và lòng trọn lành, đi trước mặt Chúa, và làm theo điều tốt lành tại trước mặt Ngài. Đoạn, Ê-xê-chia khóc rất thảm thiết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3“Lạy Đức Giê-hô-va, xin nhớ lại rằng con vẫn bước đi trước mặt Ngài cách trung tín hết lòng, và làm điều thiện dưới mắt Ngài.” Rồi Ê-xê-chia khóc rất thảm thiết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3“Lạy CHÚA, con cầu xin Ngài, xin nhớ đến con, thể nào con đã bước đi cách trung tín và hết lòng trước mặt Ngài, và con đã làm những điều đẹp lòng Ngài.” Rồi Hê-xê-ki-a bật khóc thảm thiết.

Bản Dịch Mới (NVB)

3“Lạy CHÚA, con cầu khẩn Ngài, xin nhớ đến con, thể nào con đã bước đi cách trung tín và hết lòng trước mặt Ngài, và con đã làm những gì đẹp lòng Ngài.” Rồi Ê-xê-chia khóc lóc thảm thiết.

Bản Phổ Thông (BPT)

3“CHÚA ôi, xin nhớ rằng tôi đã luôn luôn vâng lời Ngài. Tôi đã hoàn toàn hiến mình cho Ngài và làm điều phải trước mặt Ngài.” Rồi Ê-xê-chia khóc thảm thiết.

Ging-Sou (IUMINR)

4I^saa^yaa maiv gaengh duqv cuotv hungh dinc mbu'ndongx wuov kang ting wuov zanc, Ziouv gorngv mbuox ninh,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Ê-sai chưa đi khỏi thành trong, có lời của Đức Giê-hô-va phán với người rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Ê-sai chưa ra khỏi sân giữa của cung điện thì có lời của Đức Giê-hô-va phán với ông:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Khi I-sai-a ra đi chưa tới giữa sân, có lời của CHÚA đến với ông,

Bản Dịch Mới (NVB)

4Khi tiên tri I-sa ra đi chưa tới giữa sân thì có lời của CHÚA đến với ông:

Bản Phổ Thông (BPT)

4Khi Ê-sai vừa ra khỏi sân giữa của cung vua thì CHÚA bảo ông:

Ging-Sou (IUMINR)

5“Oix zuqc nzuonx mingh mbuox yie nyei baeqc fingx nyei bieiv zeiv, He^se^ki^yaa, ‘Ziouv, meih nyei ong-taaix, Ndaawitv, nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv nor gorngv, “Yie haiz meih daux gaux nyei waac yaac buatc meih nyei wuom-mueic. Yie oix zorc longx meih. Aengx jiex mingh taux da'faam hnoi meih duqv mingh bieqc zaangc Ziouv nyei biauv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Hãy trở lại, nói với Ê-xê-chia, vua của dân sự ta rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Đa-vít, tổ phụ ngươi, phán như vầy: Ta có nghe lời cầu nguyện ngươi, thấy nước mắt của ngươi, nầy ta sẽ chữa lành cho ngươi; đến ngày thứ ba ngươi sẽ đi lên đền của Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5“Hãy trở lại nói với Ê-xê-chia, nhà lãnh đạo của dân Ta, rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Đa-vít, tổ phụ vua, phán thế nầy: ‘Ta đã nghe lời cầu nguyện của con và thấy nước mắt của con. Nầy, Ta sẽ chữa lành cho con; đến ngày thứ ba, con sẽ đi lên đền thờ Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5“Hãy trở lại và nói với Hê-xê-ki-a thủ lãnh của dân Ta: CHÚA, Ðức Chúa Trời của Ða-vít tổ tiên ngươi, phán rằng: Ta đã nghe lời cầu nguyện của ngươi. Ta đã thấy nước mắt của ngươi. Ta chắc chắn sẽ chữa lành ngươi. Ngày thứ ba ngươi sẽ đi lên Ðền Thờ CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

5“Hãy trở lại và nói với Ê-xê-chia, thủ lãnh của dân Ta rằng: CHÚA là Đức Chúa Trời của Đa-vít, tổ phụ ngươi, phán rằng: Ta có nghe lời cầu nguyện ngươi. Ta có thấy nước mắt ngươi. Quả thật, Ta sẽ chữa lành ngươi. Ngày thứ ba ngươi sẽ đi lên đền thờ CHÚA được.

Bản Phổ Thông (BPT)

5“Hãy đi trở lại nói với Ê-xê-chia, lãnh tụ dân ta rằng: ‘CHÚA là Thượng Đế của Đa-vít, tổ tiên ngươi phán như sau: Ta đã nghe lời cầu nguyện ngươi và đã thấy nước mắt ngươi, ta sẽ chữa lành ngươi. Ba ngày nữa ngươi sẽ đi lên đền thờ CHÚA.

Ging-Sou (IUMINR)

6Yie aengx oix jaa bun meih ziangh ziepc hmz hnyangx yaac oix njoux naaiv norm zingh leih ndutv Atc^si^lie hungh nyei buoz-ndiev. Weic yie nyei bou, Ndaawitv, yie oix beu naaiv norm zingh.”+’+”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Ta sẽ thêm tuổi ngươi mười lăm năm, ta sẽ giải cứu ngươi và thành nầy khỏi tay vua A-si-ri. Vì cớ ta và Đa-vít, kẻ tôi tớ ta, ta sẽ binh vực thành nầy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Ta sẽ cho con sống thêm mười lăm năm nữa. Ta sẽ giải cứu con và thành nầy khỏi tay vua A-si-ri. Vì Ta và vì đầy tớ Ta là Đa-vít, Ta sẽ bảo vệ thành nầy.’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Ta sẽ cho ngươi sống thêm mười lăm năm nữa. Ta sẽ giải cứu ngươi và thành nầy khỏi tay vua A-sy-ri. Ta sẽ bảo vệ thành nầy vì cớ Ta và vì cớ Ða-vít tôi tớ Ta.”

Bản Dịch Mới (NVB)

6Ta sẽ cho ngươi sống thêm mười lăm năm nữa. Ta sẽ giải cứu ngươi và thành nầy khỏi tay vua A-si-ri. Ta sẽ bảo vệ thành nầy vì cớ Ta và vì Đa-vít, tôi tớ Ta.”

Bản Phổ Thông (BPT)

6Ta cũng sẽ cho ngươi sống thêm mười lăm năm nữa. Ta sẽ giải cứu ngươi và thành nầy khỏi tay vua A-xy-ri; ta sẽ bảo vệ thành nầy vì ta và vì Đa-vít, tôi tớ ta.’”

Ging-Sou (IUMINR)

7I^saa^yaa gorngv, “Zorqv deix ngongh nyorx biouv daaih.” Mienh ziouc zorqv daaih opv He^se^ki^yaa nyei zueih. Ninh ziouc longx mi'aqv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Ê-sai bèn biểu: Hãy lấy một cái bánh trái vả. Người ta lấy nó đắp trên mụt ung, thì vua được lành.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Ê-sai bảo: “Hãy lấy một cái bánh trái vả đem đắp lên chỗ ung độc thì vua sẽ sống.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Kế đó I-sai-a bảo, “Hãy đem cho tôi một cái bánh làm bằng trái vả. Hãy đắp nó lên chỗ ung độc, thì vua sẽ được lành.”

Bản Dịch Mới (NVB)

7Rồi tiên tri I-sa bảo: “Hãy đem cho tôi một cái bánh làm bằng trái vả. Hãy đắp nó lên chỗ ung độc, thì vua sẽ được lành.”

Bản Phổ Thông (BPT)

7Rồi Ê-sai bảo, “Hãy làm chất dẻo bằng trái vả.”Vậy họ làm và đắp lên mụt nhọt của Ê-xê-chia thì vua lành.

Ging-Sou (IUMINR)

8He^se^ki^yaa naaic I^saa^yaa, “Maaih haaix nyungc jangx-hoc bun cing Ziouv oix zorc yie longx, taux da'faam hnoi yie duqv mingh zaangc Ziouv nyei biauv?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Vả, Ê-xê-chia đã hỏi Ê-sai rằng: Bởi dấu nào tôi phải nhìn rằng Đức Giê-hô-va sẽ chữa lành cho tôi và đến ngày thứ ba tôi sẽ được đi lên đền của Ngài?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Ê-xê-chia hỏi Ê-sai: “Dựa vào dấu hiệu nào để ta biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ chữa lành cho ta, và đến ngày thứ ba ta sẽ được đi lên đền thờ Đức Giê-hô-va?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Hê-xê-ki-a nói với I-sai-a, “Nhờ dấu hiệu nào tôi biết rằng CHÚA sẽ chữa lành tôi, và ngày thứ ba tôi có thể đi lên Ðền Thờ CHÚA?”

Bản Dịch Mới (NVB)

8Ê-xê-chia nói với tiên tri I-sa: “Nhờ dấu hiệu nào mà ta biết rằng CHÚA sẽ chữa lành ta và ngày thứ ba ta có thể đi lên đền thờ CHÚA được?”

Bản Phổ Thông (BPT)

8Ê-xê-chia liền hỏi Ê-sai, “Sẽ có dấu hiệu gì cho thấy CHÚA sẽ chữa lành cho tôi và tôi sẽ đi lên đền thờ CHÚA vào ngày thứ ba không?”

Ging-Sou (IUMINR)

9I^saa^yaa dau, “Naaiv se Ziouv oix bun meih nyei jangx-hoc weic bun cing Ziouv oix ei jienv ninh laengz nyei waac zoux. Meih oix dongh linh mingh wuov ndaangc ziepc wuonc tei fai oix dongh linh nzuonx nqa'haav nqaang ziepc wuonc tei?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Ê-sai đáp: Nầy là dấu Đức Giê-hô-va ban cho ngươi, đặng làm chứng cho ngươi biết Ngài sẽ làm thành điều Ngài đã phán ra: Ngươi muốn bóng tới trước mười độ hay là lui lại mười độ chăng?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Ê-sai đáp: “Đây là dấu hiệu Đức Giê-hô-va ban cho vua để chứng tỏ Ngài sẽ thực hiện điều Ngài đã phán hứa: Vua muốn bóng mặt trời đi tới mười bậc hay lui lại mười bậc?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9I-sai-a đáp, “Ðây là dấu hiệu của CHÚA ban cho ngài, để xác nhận rằng CHÚA sẽ làm điều Ngài đã hứa. Ngài muốn thấy bóng mặt trời ngã tới thêm mười độ hay ngã lui mười độ?”

Bản Dịch Mới (NVB)

9Tiên tri I-sa đáp: “Đây là dấu hiệu của CHÚA ban cho vua, rằng Chúa sẽ làm điều Ngài đã hứa. Vua muốn thấy bóng mặt trời ngã tới thêm mười độ hay ngã lui đi mười độ?”

Bản Phổ Thông (BPT)

9Ê-sai nói “CHÚA sẽ thực hiện điều Ngài phán. Đây là dấu hiệu CHÚA tỏ cho vua: Vua muốn bóng mặt trời đi quá mười nấc hay lui lại mười nấc?”

Ging-Sou (IUMINR)

10He^se^ki^yaa dau, “Dongh linh mingh wuov ndaangc ziepc wuonc se gauh hec. Yie gauh oix dongh linh nzuonx nqa'haav ziepc wuonc.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Ê-xê-chia đáp: Bóng tới trước mười độ thì chẳng khó gì; không! thà nó lui lại sau mười độ thì hơn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Ê-xê-chia đáp: “Bóng đi tới mười bậc thì đâu có gì lạ. Không! Xin cho bóng đã đi tới mười bậc lui lại mười bậc.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Hê-xê-ki-a đáp, “Bóng ngã tới thêm mười độ là chuyện thường; vậy xin hãy cho bóng ngã lui mười độ.”

Bản Dịch Mới (NVB)

10Ê-xê-chia đáp: “Bóng ngã tới thêm mười độ là chuyện thường; vậy xin hãy cho bóng ngã lui đi mười độ.”

Bản Phổ Thông (BPT)

10Ê-xê-chia đáp, “Làm cho bóng mặt trời đi quá mười nấc thì không khó gì. Hãy làm cho nó lui lại mười nấc.”

Ging-Sou (IUMINR)

11Douc waac mienh, I^saa^yaa, ziouc tov Ziouv.Ziouv ziouc bun dongh linh yiem Aa^hatc nyei tei tuix nzuonx ninh jiex ndaangc nyei ziepc wuonc tei.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Thầy tiên tri Ê-sai cầu khẩn Đức Giê-hô-va, Ngài bèn đem bóng đã giọi trên trắc ảnh A-cha lui lại mười độ, là mười độ đã xuống rồi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Nhà tiên tri Ê-sai cầu khẩn Đức Giê-hô-va, và Ngài cho bóng mặt trời rọi xuống đồng hồ mặt trời của A-cha lui lại mười bậc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Tiên Tri I-sai-a cầu xin CHÚA, và Ngài khiến bóng mặt trời chiếu trên các bậc thang đo giờ do A-kha xây ngã lui mười độ.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Tiên tri I-sa kêu cầu với CHÚA, và Ngài khiến bóng mặt trời chiếu trên các bậc thang vua A-cha đã xây ngã lui đi mười độ.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Nhà tiên tri Ê-sai cầu nguyện cùng CHÚA thì Ngài khiến bóng lui lại mười nấc mà nó đã đi quá trên bậc thang mà A-cha đã xây.

Ging-Sou (IUMINR)

12Doix wuov deix ziangh hoc, Mbaa^laa^ndan nyei dorn, Mbaa^mbi^lon Guoqv nyei hungh, Me^lo^ndakc Mbaa^laa^ndan, haiz gorngv He^se^ki^yaa butv baengc ziouc fungx fienx caux zingh nyeic mingh bun ninh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Trong lúc đó, Bê-rô-đác-Ba-la-đan, con trai Ba-la-đan, vua Ba-by-lôn, gởi thơ và lễ vật cho Ê-xê-chia; vì người đã hay rằng Ê-xê-chia đau.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Trong lúc đó, vua Ba-by-lôn là Bê-rô-đác Ba-la-đan, con của Ba-la-đan, sai người đem thư và quà tặng cho vua Ê-xê-chia, vì nghe tin vua bị bệnh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Khi ấy Mê-rô-đác Ba-la-đan con của Ba-la-đan vua Ba-by-lôn sai các sứ giả đem thư và quà đến biếu Hê-xê-ki-a, vì ông ấy có nghe tin Hê-xê-ki-a bị bịnh.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Khi ấy, vua Mê-rô-đác Ba-la-đan, con trai của Ba-la-đan, ở Ba-by-lôn có sai các sứ giả đem thư và quà đến biếu Ê-xê-chia, vì vua có nghe Ê-xê-chia bị bịnh.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Lúc đó Mê-rô-đác Ba-la-đan, con trai Ba-la-đan, làm vua Ba-by-lôn. Ông gởi thư thăm hỏi và quà biếu Ê-xê-chia vì nghe vua Ê-xê-chia bị bệnh rồi bình phục.

Ging-Sou (IUMINR)

13He^se^ki^yaa zipv naaiv deix douc fienx mienh yaac bun ninh mbuo mangc ninh siou jaaix nyei ga'naaiv nyei dorngx yietc zungv ga'naaiv. Se bun ninh mbuo mangc jiem, nyaanh, laapc liuc, jaaix haic nyei youh caux ninh mborqv jaax nyei wuoqc ginc, dongh ninh maaih nyei nyungc-nyungc jaaix nyei ga'naaiv. Yiem ninh nyei hungh dinc caux ziangh norm guoqv nyei ga'naaiv. Maiv maaih yietc nyungc He^se^ki^yaa maiv bun ninh mbuo buatc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Ê-xê-chia nghe lời các sứ giả tâu, thì vui mừng, bèn dẫn chúng viếng đền, là nơi chứa các vật quí, bạc, vàng, thuốc thơm, dầu quí, lại cho xem trại cơ khí, và mọi vật trong kho tàng mình. Chẳng có chi trong đền hoặc trong nước mà Ê-xê-chia không cho chúng xem thấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Sau khi nghe các sứ thần tâu xong, Ê-xê-chia cho họ xem tất cả các kho báu của vua như vàng, bạc, hương liệu, dầu quý, kho vũ khí, và mọi vật trong các kho tàng. Chẳng có vật gì trong cung điện và trong toàn lãnh thổ mà Ê-xê-chia không cho họ xem.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Sau khi Hê-xê-ki-a nghe các sứ giả tâu xong, ông dẫn họ đi xem tất cả các kho tàng của ông – nào bạc, nào vàng, nào các hương liệu, dầu quý, kho vũ khí, và tất cả những gì chứa trong các kho tàng của ông. Chẳng có vật gì trong cung điện hoặc trong vương quốc của ông mà Hê-xê-ki-a không cho họ xem.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Sau khi Ê-xê-chia nghe các sứ giả tâu xong thì dẫn họ đi xem tất cả các kho tàng của mình, nào bạc, nào vàng, nào các hương liệu, dầu quý, kho vũ khí, và tất cả những gì chất chứa trong các kho tàng của vua. Chẳng có vật gì trong cung điện hoặc trong vương quốc mình mà vua Ê-xê-chia không cho họ xem.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Ê-xê-chia rất vui nên khoe với các sứ giả những đồ vật trong kho mình: bạc, vàng, hương liệu, nước hoa đắt tiền, gươm và thuẫn, cùng mọi tài sản của mình. Ông khoe với họ mọi thứ trong cung vua và trong nước.

Ging-Sou (IUMINR)

14Douc waac mienh, I^saa^yaa, naaic gaax, “Naaiv deix mienh gorngv haaix nyungc? Yiem haaix daaih?”He^se^ki^yaa dau, “Ninh mbuo yiem go nyei deic-bung daaih, se yiem Mbaa^mbi^lon daaih.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Tiên tri Ê-sai bèn đi đến vua Ê-xê-chia, và hỏi người rằng: Các người đó nói chi và ở xứ nào đến? Ê-xê-chia đáp: Chúng đến từ xứ xa, từ Ba-by-lôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Nhà tiên tri Ê-sai đến gặp vua Ê-xê-chia và hỏi: “Những người ấy đã nói gì với vua, và họ từ đâu đến?” Ê-xê-chia đáp: “Họ đến từ xứ Ba-by-lôn xa xôi.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Bấy giờ Tiên Tri I-sai-a đến gặp Vua Hê-xê-ki-a và hỏi, “Những người ấy nói gì? Và họ từ đâu đến?”Hê-xê-ki-a đáp, “Họ đến từ một nước rất xa, từ Ba-by-lôn.”

Bản Dịch Mới (NVB)

14Bấy giờ tiên tri I-sa đến gặp vua Ê-xê-chia và hỏi: “Những người ấy nói gì? Và họ từ đâu đến vậy?” Ê-xê-chia đáp: “Họ đến từ một nước rất xa, ở tận xứ Ba-by-lôn.”

Bản Phổ Thông (BPT)

14Nhà tiên tri Ê-sai liền đi đến gặp vua Ê-xê-chia hỏi, “Mấy người nầy nói gì vậy? Họ ở đâu đến?”Ê-xê-chia đáp, “Họ đến từ một xứ rất xa, từ Ba-by-lôn.”

Ging-Sou (IUMINR)

15I^saa^yaa naaic, “Yiem meih nyei hungh dinc ninh mbuo duqv buatc haaix nyungc?”He^se^ki^yaa gorngv, “Yiem yie nyei hungh dinc ninh mbuo duqv buatc nyungc-nyungc. Yie jaaix nyei ga'naaiv maiv maaih yietc nyungc yie maiv bun ninh mbuo mangc.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Ê-sai tiếp: Vua cho chúng xem chi trong đền của vua? Ê-xê-chia đáp: Chúng có thấy mọi vật ở trong đền ta. Chẳng gì trong các kho tàng ta mà ta chẳng chỉ cho chúng xem.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Ê-sai hỏi tiếp: “Họ đã xem gì trong cung vua?” Ê-xê-chia đáp: “Họ đã xem tất cả những gì có trong cung điện của ta. Chẳng vật gì trong các kho tàng mà ta không cho họ xem.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Tiên tri hỏi, “Họ đã thấy những gì trong cung điện của ngài?”Hê-xê-ki-a đáp, “Họ đã thấy tất cả những gì trong cung điện của tôi. Chẳng có vật gì trong các kho tàng của tôi mà tôi không cho họ xem.”

Bản Dịch Mới (NVB)

15Tiên tri nói: “Họ đã xem thấy những gì trong cung điện của vua?” Ê-xê-chia đáp: “Họ đã xem thấy tất cả những gì trong cung điện ta. Chẳng có vật gì trong các kho tàng của ta mà ta không chỉ cho họ.”

Bản Phổ Thông (BPT)

15Ê-sai hỏi tiếp, “Họ thấy gì trong cung vua?”Ê-xê-chia đáp, “Họ thấy tất cả mọi thứ trong cung của ta. Ta khoe với họ tất cả của cải ta có.”

Ging-Sou (IUMINR)

16I^saa^yaa gorngv mbuox He^se^ki^yaa, “Muangx Ziouv nyei waac maah!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Ê-sai bèn nói với Ê-xê-chia rằng: Hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Bấy giờ, Ê-sai nói với Ê-xê-chia: “Xin vua nghe lời của Đức Giê-hô-va phán:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Bấy giờ I-sai-a nói với Hê-xê-ki-a, “Xin ngài hãy nghe lời của CHÚA:

Bản Dịch Mới (NVB)

16Bấy giờ tiên tri I-sa nói với vua Ê-xê-chia: “Xin vua hãy nghe lời của CHÚA:

Bản Phổ Thông (BPT)

16Ê-sai liền nói với Ê-xê-chia rằng: “Hãy nghe lời CHÚA Toàn Năng phán:

Ging-Sou (IUMINR)

17‘Hnoi-nyieqc zungv oix taux. Yiem meih nyei hungh dinc nyei yietc zungv ga'naaiv caux meih nyei ong-taaix siou taux ih jaax hnoi nyei ga'naaiv, oix zuqc caangv mingh taux Mbaa^mbi^lon. Yietc nyungc yaac maiv liouh.’ Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Thì giờ sẽ đến khi mọi vật ở trong đền vua, mọi vật mà các tổ phụ vua đã chất chứa trong kho tàng cho đến ngày nay, đều sẽ bị đem qua Ba-by-lôn. Đức Giê-hô-va phán: Sẽ chẳng còn chi lại hết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17‘Nầy, trong những ngày đến, mọi vật trong cung điện của con, tất cả những gì mà tổ tiên con đã tích trữ trong các kho tàng cho đến ngày nay, đều sẽ bị đem qua Ba-by-lôn, chẳng còn một thứ gì!’ Đức Giê-hô-va phán vậy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Trong những ngày đến, tất cả những gì có trong cung điện của ngài và tất cả những gì tổ tiên ngài đã tích trữ cho đến ngày nay sẽ bị mang qua Ba-by-lôn; chẳng còn chừa lại vật chi. CHÚA phán vậy.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Trong những ngày đến, khi tất cả những gì có trong cung điện của vua, và tất cả những gì tổ tiên của vua đã tích trữ cho đến ngày nay, sẽ bị mang qua Ba-by-lôn; chẳng còn vật chi chừa lại. CHÚA phán vậy.

Bản Phổ Thông (BPT)

17‘Trong tương lai những gì ngươi hiện có trong cung điện cùng những gì tổ tiên ngươi để dành lại cho đến hôm nay đều sẽ bị mang đi qua Ba-by-lôn. Không chừa lại món gì hết,’ CHÚA phán vậy.

Ging-Sou (IUMINR)

18‘Maaih deix yiem meih ganh nyei nziaamv-fei cuotv nyei dorn-jueiv fun-faqv zungv oix zuqc guaatv mingh yiem Mbaa^mbi^lon nyei hungh dinc benx zuqc im dov nyei mienh.’ ”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Lại, những đứa con trai của vua, do nơi vua sanh ra, sẽ bị bắt dẫn đi làm hoạn quan trong đền vua Ba-by-lôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18‘Trong số các con ruột của con, do chính con sinh ra, một số sẽ bị bắt đi làm hoạn quan trong cung vua Ba-by-lôn.’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Một số con cái của ngài do chính ngài sinh ra cũng sẽ bị bắt đi. Chúng sẽ trở thành các hoạn quan trong cung điện của vua Ba-by-lôn.”

Bản Dịch Mới (NVB)

18Một số con cái của vua, do chính vua sinh ra, cũng sẽ bị bắt đi. Chúng sẽ trở thành những hoạn quan trong cung điện của vua Ba-by-lôn.”

Bản Phổ Thông (BPT)

18‘Một số con cái ngươi, tức các con sinh ra cho ngươi cũng sẽ bị đày đi làm tôi tớ trong cung vua Ba-by-lôn.’”

Ging-Sou (IUMINR)

19He^se^ki^yaa dau I^saa^yaa, “Meih douc daaih naaiv joux Ziouv nyei waac se longx nyei.” Ninh hnangv naaiv nor gorngv weic zuqc ninh yiem hnyouv hnamv, “Da'faanh yie nyei seix zeiv taaix-baengh nyei, maiv maaih sic maiv zeiz?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Ê-xê-chia đáp với Ê-sai rằng: Lời của Đức Giê-hô-va mà người đã nói là thiện. Người tiếp: Ít nữa trong đời tôi sẽ có điều bình an và sự vững vàng chăng?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Ê-xê-chia đáp lời Ê-sai: “Lời Đức Giê-hô-va mà ông vừa nói là tốt.” Vì vua thầm nghĩ: “Chẳng phải trong đời ta sẽ được hòa bình và ổn định đó sao?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Hê-xê-ki-a nói với I-sai-a, “Lời của CHÚA do ông truyền cũng tốt thôi,” bởi vì Hê-xê-ki-a nghĩ, “Miễn là trong đời của mình có hòa bình và an ninh là được rồi; vậy tại sao là không tốt?”

Bản Dịch Mới (NVB)

19Ê-xê-chia bèn nói với tiên tri I-sa: “Lời của CHÚA do ông truyền quả là tốt vậy.” Vì vua nghĩ: “Không sao, miễn là trong đời ta có hòa bình và an ninh là được rồi.”

Bản Phổ Thông (BPT)

19Ê-xê-chia nói với Ê-sai, “Những lời của CHÚA rất phải.” Vua nói vậy vì tự nghĩ, “Ít ra trong đời ta sẽ có hòa bình và an ninh.”

Ging-Sou (IUMINR)

20He^se^ki^yaa gunv nyei ziangh hoc zoux liuz zengc njiec nyei sic, caux ninh nyei qaqv zoux nyei yietc zungv, caux ninh wetv wuom-domh, wetv wuom-jauv gan ndau-ndiev mingh bungx wuom bieqc zingh gu'nyuoz naaiv deix yietc zungv sic, fiev jienv Yu^ndaa hungh nyei hungh douh daan.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Các chuyện khác của Ê-xê-chia, sự mạnh dạn người, cuộc xây hồ chứa nước, và kinh dẫn nước vào trong thành, đều chép trong sử ký về các vua Giu-đa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Các việc khác của Ê-xê-chia, thế lực của vua, việc xây hồ chứa nước, và lập hệ thống dẫn nước vào kinh thành, chẳng phải đều được chép trong sách lịch sử các vua Giu-đa sao?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Những việc khác của Hê-xê-ki-a, tất cả quyền thế của ông, thể nào ông đã xây hồ nước, làm hệ thống dẫn nước, và dẫn nước vào kinh thành, há không được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Giu-đa sao?

Bản Dịch Mới (NVB)

20Những việc khác của vua Ê-xê-chia, tất cả quyền thế của vua, thể nào vua xây hồ nước, làm ống dẫn nước, và dẫn nước vào kinh thành, há không được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Giu-đa sao?

Bản Phổ Thông (BPT)

20Tất cả những gì vua Ê-xê-chia làm, những chiến công, các công tác vua trong việc xây hồ nước, việc đào hầm dẫn nước vào thành đều được ghi trong sách sử ký các vua Giu-đa.

Ging-Sou (IUMINR)

21He^se^ki^yaa guei seix mi'aqv, ninh nyei dorn, Maa^natv^se, nzipc jienv ninh zoux hungh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Ê-xê-chia an giấc cùng các tổ phụ mình; Ma-na-se, con trai người, kế vị người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Ê-xê-chia an giấc cùng các tổ phụ mình. Con vua là Ma-na-se lên kế vị.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Hê-xê-ki-a an giấc với các tổ tiên ông. Ma-na-se con trai ông lên ngôi kế vị.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Ê-xê-chia an giấc với các tổ phụ mình, và Ma-na-se, con trai vua, lên ngôi kế vị.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Khi vua Ê-xê-chia qua đời thì Ma-na-xe, con trai ông, lên nối ngôi.