So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016(JBSV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

1Amăng thŭn tal pluh-sapăn Yehôsaphat jing pơtao ƀing Yudah, Yôram ană đah rơkơi Ahab jing hĭ pơtao ƀing Israel amăng plei phŭn Samaria laih anŭn ñu git gai amăng pluh-dua thŭn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Giô-ram, con trai A-háp, lên ngôi làm vua Y-sơ-ra-ên tại Sa-ma-ri, năm thứ mười tám đời vua Giô-sa-phát, vua Giu-đa, và cai trị mười hai năm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Vào năm thứ mười tám đời trị vì của Giô-sa-phát, vua Giu-đa, thì Giô-ram, con vua A-háp, lên làm vua Y-sơ-ra-ên tại Sa-ma-ri và cai trị mười hai năm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Năm thứ mười tám triều đại Giê-hô-sa-phát vua của Giu-đa, Giê-hô-ram con của A-háp lên ngôi làm vua I-sơ-ra-ên. Giê-hô-ram trị vì mười hai năm tại Sa-ma-ri.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Vào năm thứ mười tám triều vua Giê-hô-sa-phát của Giu-đa, Giô-ram con trai A-háp lên ngôi làm vua Y-sơ-ra-ên. Giô-ram trị vì mười hai năm tại Sa-ma-ri.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Giô-ram con A-háp lên ngôi vua Ít-ra-en ở và Xa-ma-ri vào năm thứ mười tám đời Giô-sa-phát vua Giu-đa. Giô-ram cai trị mười hai năm.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

2Ñu ngă tơlơi sat ƀai ƀơi anăp Yahweh, wơ̆t tơdah ñu ƀu ngă ƀrưh ƀai hrup hăng ama ƀôdah amĭ ñu ngă laih ôh. Ama ñu hơmâo pơkra rup yang rơba̱ng Baal hăng boh pơtâo kiăng kơ kơkuh pơpŭ samơ̆ Yôram pơrai hĭ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, song không giống như cha và mẹ người; bởi vì người có trừ bỏ tượng thần Ba-anh mà cha người đã dựng lên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, nhưng không giống như cha và mẹ mình, vì vua đã dẹp bỏ trụ đá thờ thần Ba-anh mà vua cha đã dựng lên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Ông làm điều tội lỗi trước mặt CHÚA, dù không như cha mẹ của ông đã làm, vì ông đã dẹp bỏ trụ đá thờ Ba-anh cha ông đã dựng.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Vua làm điều tội lỗi trước mặt CHÚA, dù không như cha và mẹ của vua đã làm, vì vua có dẹp bỏ trụ đá thờ thần Ba-anh mà cha của vua đã lập.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Ông làm điều CHÚA cho là ác nhưng không ác bằng cha và mẹ mình vì ông phá bỏ các trụ đá mà cha mình đã dựng nên để thờ thần Ba-anh.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

3Wơ̆t tơdah tui anŭn, ñu ăt đuaĭ tui khul tơlơi soh Yarobam ană đah rơkơi Nebat mơ̆n, jing tơlơi ñu dui ba ƀing Israel ngă soh. Ñu ƀu đuaĭ ataih hĭ ôh mơ̆ng khul tơlơi soh anŭn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Dầu vậy, người cũng ham theo tội lỗi của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, tức là tội đã gây cho Y-sơ-ra-ên can phạm. Người chẳng hề chịu bỏ đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Dù vậy, vua vẫn bám lấy tội của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, là tội đã gây cho Y-sơ-ra-ên phạm tội. Vua không chịu từ bỏ tội ấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Tuy nhiên, ông vẫn bám lấy những tội lỗi của Giê-rô-bô-am con của Nê-bát, những điều đã gây cho dân I-sơ-ra-ên phạm tội. Ông không bỏ các tội ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Tuy nhiên vua vẫn bám lấy tội lỗi của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, là tội đã gây cho dân Y-sơ-ra-ên phạm tội; vua không từ bỏ tội lỗi ấy.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Tuy nhiên ông vẫn tiếp tục phạm tội như Giê-rô-bô-am, con Nê-bát là người dẫn dụ Ít-ra-en phạm tội. Giô-ram cũng phạm những tội như thế.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

4Rơnŭk anŭn, pơtao Israel git gai ƀing Môab laih anŭn yuakơ ƀing Môab čem rong lu triu, tui anŭn Mêsa pơtao ƀing Môab khŏm djru kơ pơtao ƀing Israel sa-rơtuh-rơbâo drơi ană triu, wơ̆t hăng mơrai mơ̆ng sa-rơtuh-rơbâo drơi triu tơno mơ̆n amăng rĭm thŭn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Vả, Mê-sa, vua dân Mô-áp, nuôi nhiều bầy chiên, hằng năm người tiến cống cho vua Y-sơ-ra-ên một trăm ngàn chiên con, và trăm ngàn chiên đực chưa hớt lông.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Lúc ấy Mê-sa, vua Mô-áp nuôi nhiều chiên và phải cống nộp cho vua Y-sơ-ra-ên một trăm nghìn chiên con, và lông của một trăm nghìn chiên đực.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Thuở ấy, Mê-sa vua Mô-áp là vị vua có biệt tài nuôi chiên. Ông đã đồng ý cống nộp cho vua I-sơ-ra-ên một trăm ngàn chiên con và lông của một trăm ngàn chiên đực.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Thuở ấy, Mê-sa, vua của Mô-áp là vị vua có biệt tài nuôi chiên. Vua đã đồng ý cống nộp cho vua Y-sơ-ra-ên một trăm ngàn chiên con và lông của một trăm ngàn chiên đực.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Mê-sa, vua Mô-áp nuôi chiên. Ông ta nộp cho vua Ít-ra-en một trăm ngàn con chiên và lông hớt từ một trăm ngàn con chiên.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

5Samơ̆ tơdơi kơ Ahab djai laih, pơtao Môab tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng pơtao Israel yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Nhưng xảy ra khi A-háp băng hà, vua Mô-áp dấy nghịch cùng vua Y-sơ-ra-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Sau khi vua A-háp qua đời, vua Mô-áp lại nổi lên chống vua Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Nhưng sau khi A-háp qua đời, vua của Mô-áp nổi lên chống lại vua của I-sơ-ra-ên.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Nhưng sau khi vua A-háp qua đời, thì vua của Mô-áp nổi loạn chống lại vua Y-sơ-ra-ên.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Nhưng khi A-háp qua đời thì vua Mô-áp phản nghịch cùng vua Ít-ra-en.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

6Tui anŭn, pơtao Yôram tơbiă nao mơtam mơ̆ng plei Samaria kiăng kơ nao iâu pơƀut abih bang ƀing ling tơhan Israel.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Bấy giờ, vua Giô-ram đi ra khỏi Sa-ma-ri, kiểm điểm cả Y-sơ-ra-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Bấy giờ, vua Giô-ram từ Sa-ma-ri đi ra, huy động toàn thể Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Vì thế, Vua Giê-hô-ram kéo quân từ Sa-ma-ri ra đi và ra lịnh tổng động viên trong toàn cõi I-sơ-ra-ên.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Vì thế, lúc ấy vua Giô-ram ở Sa-ma-ri đi ra động viên cả Y-sơ-ra-ên.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Vì thế vua Giô-ram từ Xa-ma-ri kéo ra tập họp quân Ít-ra-en.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

7Ñu ăt mơit nao mơ̆n boh hiăp pơtă anŭn kơ Yehôsaphat pơtao ƀing Yudah tui anai, “Pơtao Môab hơmâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo. Hiư̆m pă ih či tŭ ư nao hrŏm kâo pơblah hăng ƀing Môab mơ̆?”Yehôsaphat laĭ glaĭ tui anai, “Kâo či đĭ nao hrŏm hăng ih. Ƀing ta hrup hăng ayŏng adơi yơh; ană plei kâo ăt jing hrup hăng ană plei ih mơ̆n; aseh kâo ăt jing hrup hăng aseh ih mơ̆n.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Người sai báo với Giô-sa-phát, vua Giu-đa, rằng: Dân Mô-áp đã phản nghịch cùng tôi. Vua có muốn đến cùng tôi giao chiến với Mô-áp chăng? Giô-sa-phát đáp rằng: Tôi sẽ đi; tôi như ông, dân sự tôi như dân sự ông, ngựa tôi như ngựa của ông.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Vua cũng sai sứ báo với Giô-sa-phát, vua Giu-đa, rằng: “Vua Mô-áp đã nổi lên chống lại tôi, ngài có muốn cùng tôi đi đánh Mô-áp không?” Vua Giô-sa-phát đáp: “Tôi sẽ đi lên. Tôi như ngài, dân của tôi như dân của ngài, ngựa chiến của tôi như ngựa chiến của ngài.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Ông sai sứ giả đến thưa với Giê-hô-sa-phát vua Giu-đa rằng, “Vua Mô-áp đã nổi lên chống lại tôi. Ngài có thể đi với tôi để giúp tôi đánh dân Mô-áp không?”Giê-hô-sa-phát đáp, “Tôi sẽ đi với ngài. Tôi cũng như ngài, dân tôi cũng như dân ngài, các chiến mã của tôi cũng như các chiến mã của ngài.”

Bản Dịch Mới (NVB)

7Vua sai sứ giả đến thưa với vua Giê-hô-sa-phát của Giu-đa rằng: “Vua của Mô-áp có nổi lên chống lại tôi, vua có thể đi với tôi để giúp đánh dân Mô-áp không?” Vua Giê-hô-sa-phát đáp: “Tôi sẽ đi với vua. Tôi cũng như vua, dân tôi cũng như dân vua, chiến mã tôi cũng như chiến mã của vua.”

Bản Phổ Thông (BPT)

7Vua cũng sai sứ đến Giô-sa-phát, vua Giu-đa, hỏi, “Vua Mô-áp đã phản nghịch tôi. Vua có muốn cùng tôi đánh Mô-áp không?”Giô-sa-phát trả lời, “Tôi sẽ đi với ngài. Lính tôi và ngựa tôi cũng như của ngài cả.”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

8Ñu tơña dơ̆ng tui anai, “Ƀơi jơlan pă ƀing ta či đĭ kơsung blah lĕ?”Yôram laĭ glaĭ tui anai, “Mơ̆ng gah ngŏ̱ ƀơi jơlan tơdron ha̱r čar Edôm yơh.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Người lại tiếp: Chúng ta sẽ đi lên đường nào? Giô-ram đáp: Bởi con đường của đồng vắng Ê-đôm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Rồi vua hỏi: “Chúng ta sẽ đi lên theo đường nào?” Giô-ram đáp: “Theo con đường của hoang mạc Ê-đôm.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Kế đó ông hỏi, “Chúng ta sẽ tấn công qua ngả nào?”Giê-hô-ram đáp, “Qua ngả Ðồng Hoang Ê-đôm.”

Bản Dịch Mới (NVB)

8Rồi vua hỏi tiếp: “Nhưng chúng ta sẽ tấn công qua ngả nào?” Giô-ram trả lời: “Qua ngả đồng hoang Ê-đôm.”

Bản Phổ Thông (BPT)

8Giô-sa-phát hỏi, “Chúng ta sẽ tấn công theo đường nào?”Giô-ram đáp, “Qua đường sa mạc Ê-đôm.”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

9Tui anŭn, pơtao ƀing Israel tơbiă nao hrŏm hăng pơtao ƀing Yudah wơ̆t hăng pơtao ƀing Edôm mơ̆n. Tơdơi kơ kơsung nao amăng tơdron ha̱r tơjuh hrơi, ƀing ling tơhan ƀu hơmâo ôh ia mơñum kơ gơñu pô laih anŭn kơ khul hlô mơnơ̆ng pơdiăng gơnam hrŏm hăng ƀing gơñu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Ấy vậy, vua Y-sơ-ra-ên, vua Giu-đa và vua Ê-đôm đồng kéo ra, đi vòng bảy ngày đường, đoạn họ không có nước cho đạo binh và súc vật theo.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Vậy, vua Y-sơ-ra-ên, vua Giu-đa và vua Ê-đôm cùng kéo quân ra. Họ đi vòng bảy ngày đường, không còn nước cho quân lính và súc vật đi theo nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Vậy vua I-sơ-ra-ên, vua Giu-đa, và vua Ê-đôm kéo quân ra; nhưng họ đi lòng vòng mất bảy ngày. Bấy giờ cả đại quân và các súc vật đi theo đều không còn nước uống.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Vậy vua của Y-sơ-ra-ên, vua của Giu-đa, và vua của Ê-đôm kéo quân ra; nhưng họ đi lòng vòng mất bảy ngày, bấy giờ cả đại quân và các súc vật đi theo đều không còn nước uống.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Vậy vua Ít-ra-en đi cùng với vua Giu-đa và vua Ê-đôm. Sau khi đi ròng rã bảy ngày đường thì hết nước uống cho quân sĩ và súc vật.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

10Pơtao ƀing Israel pơhiăp kraih hăng dua čô pơtao nao hrŏm hăng ñu tui anai, “Hiư̆m pă, Yahweh hơmâo iâu rai laih ƀing ta klâo čô pơtao pơgop glaĭ kiăng kơ jao hĭ ƀing ta kơ ƀing Môab hă?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Vua Y-sơ-ra-ên bèn nói rằng: Than ôi! Đức Giê-hô-va đã gọi ba vua nầy đến đặng nộp vào tay Mô-áp.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Vua Y-sơ-ra-ên nói: “Than ôi! Đức Giê-hô-va đã gọi ba vua nầy đến để nộp họ vào tay người Mô-áp!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Vua I-sơ-ra-ên bèn nói, “Than ôi! Chẳng lẽ CHÚA đã gọi chúng ta, cả ba vua, ra đây để nộp chúng ta vào tay dân Mô-áp sao?”

Bản Dịch Mới (NVB)

10Vua của Y-sơ-ra-ên bèn nói: “Than ôi! CHÚA đã gọi chúng ta, cả ba vua ra đây, chỉ để nộp vào tay dân Mô-áp mà thôi.”

Bản Phổ Thông (BPT)

10Vua Ít-ra-en nói, “Chuyện nầy thật đáng sợ! CHÚA gọi ba vua chúng ta đến để trao chúng ta vào tay dân Mô-áp!”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

11Samơ̆ Yehôsaphat tơña tui anai, “Hơmâo mơ̆ pô pơala Yahweh pơ anih anai, kiăng kơ ƀing ta dưi hơduah tơña Yahweh mơ̆ng ñu?”Hơmâo sa čô khua moa kơ pơtao ƀing Israel laĭ glaĭ tui anai, “Êlisa ană đah rơkơi Saphat dŏ pơ anih anai. Hlâo adih Ñu jing pô juăt djru kơ pô pơala Êliyah.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Nhưng Giô-sa-phát hỏi: Ở đây há chẳng có tiên tri nào của Đức Giê-hô-va để chúng ta nhờ người mà cầu vấn Đức Giê-hô-va chăng? Một đầy tớ của vua Y-sơ-ra-ên thưa rằng: Ở đây có Ê-li-sê, con trai của Sa-phát, là kẻ đã hầu việc Ê-li.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Nhưng Giô-sa-phát hỏi: “Ở đây không có nhà tiên tri nào của Đức Giê-hô-va để nhờ người mà chúng ta cầu hỏi Đức Giê-hô-va sao?” Một đầy tớ của vua Y-sơ-ra-ên đáp: “Ở đây có Ê-li-sê, con của Sa-phát, là người đã phục vụ Ê-li.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Nhưng Giê-hô-sa-phát nói, “Ở đây chẳng có vị tiên tri nào của CHÚA để chúng ta có thể cầu vấn chăng?”Một người trong bầy tôi của vua I-sơ-ra-ên tâu, “Thưa có Ê-li-sa con của Sa-phát, người thường xối nước cho Ê-li-gia rửa tay, ở gần đây.”

Bản Dịch Mới (NVB)

11Nhưng Giê-hô-sa-phát nói: “Ở đây chẳng có vị tiên tri nào của CHÚA để chúng ta có thể cầu vấn chăng?” Một bầy tôi của vua Y-sơ-ra-ên tâu: “Thưa có Ê-li-sê, là người thường xối nước cho Ê-li rửa tay, ở gần đây.”

Bản Phổ Thông (BPT)

11Tuy nhiên Giô-sa-phát hỏi, “Ở đây có tiên tri nào của CHÚA không? Chúng ta có thể nhờ người cầu hỏi CHÚA.”Một viên chức của vua Ít-ra-en thưa, “Có Ê-li-sê, con Sa-phát ở đây. Ông ta là đầy tớ của Ê-li.”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

12Yehôsaphat laĭ tui anai, “Sĭt boh hiăp Yahweh dŏ hăng ñu yơh!” Tui anŭn, pơtao ƀing Israel, Yehôsaphat laih anŭn pơtao ƀing Edôm trŭn nao pơ gơ̆ yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Giô-sa-phát tiếp: Lời phán của Đức Giê-hô-va vốn ở nơi người. Vậy, vua Y-sơ-ra-ên, Giô-sa-phát, và vua Ê-đôm, bèn đi đến người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Giô-sa-phát nói: “Ông ấy có lời của Đức Giê-hô-va.” Vậy, vua Y-sơ-ra-ên, Giô-sa-phát, và vua Ê-đôm đi xuống gặp Ê-li-sê.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Giê-hô-sa-phát nói, “Người nầy có lời của CHÚA đó.” Vậy vua I-sơ-ra-ên, Giê-hô-sa-phát, và vua Ê-đôm đi xuống gặp Ê-li-sa.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Giê-hô-sa-phát nói: “Người nầy có lời của CHÚA đó.” Vậy vua của Y-sơ-ra-ên, Giê-hô-sa-phát, và vua của Ê-đôm đi xuống gặp Ê-li-sê.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Giô-sa-phát bảo, “Ông ta nói sự thật của CHÚA.”Vậy vua Ít-ra-en, Giô-sa-phát, và vua Ê-đôm đi xuống gặp Ê-li-sê.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

13Samơ̆ Êlisa laĭ kơ pơtao ƀing Israel tui anai, “Hơget tơlơi pơgop pơlir ƀing ta hơmâo hăng tơdruă lĕ? Đuaĭ nao tơña bĕ pơ ƀing pô pơala ama ih laih anŭn pơ ƀing pô pơala amĭ ih.”Pơtao ƀing Israel laĭ glaĭ tui anai, “Ơ ơh, kâo ƀu dưi ngă tui anŭn ôh yuakơ Yahweh yơh jing Pô iâu laih ƀing gơmơi klâo čô pơtao hrŏm hơbĭt kiăng kơ jao hĭ ƀing gơmơi kơ ƀing Môab.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Ê-li-sê nói với vua Y-sơ-ra-ên rằng: Vua và tôi có can hệ gì chăng? Khá đi cầu vấn các tiên tri của cha và mẹ vua. Vua Y-sơ-ra-ên đáp rằng: Chẳng vậy đâu; vì Đức Giê-hô-va đã gọi ba vua nầy đến, đặng nộp vào tay Mô-áp.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Ê-li-sê nói với vua Y-sơ-ra-ên: “Tôi với vua có can hệ gì chăng? Hãy đến cầu vấn các nhà tiên tri của vua cha và thái hậu đi.” Nhưng vua Y-sơ-ra-ên đáp: “Không đâu. Vì Đức Giê-hô-va đã gọi ba vua chúng tôi đến để nộp vào tay người Mô-áp.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Ê-li-sa nói với vua I-sơ-ra-ên, “Tôi với ngài có liên hệ gì chăng? Hãy đi cầu vấn các tiên tri của cha ngài, hoặc các tiên tri của mẹ ngài.”Nhưng vua I-sơ-ra-ên đáp, “Không đâu, vì CHÚA đã gọi chúng tôi, cả ba vua, đến để nộp chúng tôi cho dân Mô-áp.”

Bản Dịch Mới (NVB)

13Ê-li-sê nói với vua Y-sơ-ra-ên: “Tôi với vua có can hệ gì chăng? Hãy đi cầu vấn các tiên tri của cha vua hoặc các tiên tri của mẹ vua.” Nhưng vua của Y-sơ-ra-ên đáp: “Không đâu. Vì CHÚA đã gọi chúng tôi, cả ba vua đến, chỉ để nộp cho dân Mô-áp đó thôi.”

Bản Phổ Thông (BPT)

13Ê-li-sê nói với vua Ít-ra-en, “Tôi không có liên quan gì với vua. Hãy đi đến các tiên tri của cha và mẹ vua mà hỏi!”Vua Ít-ra-en đáp, “Không phải vậy, CHÚA đã gọi ba vua chúng tôi đến để trao chúng tôi cho người Mô-áp.”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

14Êlisa laĭ tui anai, “Kâo ƀuăn hăng tơlơi hơdip Yahweh Dưi Kơtang, jing Pô kâo kơkuh pơpŭ, tơdah kâo ƀu pơpŭ ôh ƀơi anăp Yehôsaphat jing pơtao ƀing Yudah anai, kâo ƀu či lăng ƀơi ƀô̆ mơta, kŏn pơđi̱ng tơngia kơ ih lơi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Ê-li-sê bèn nói: Đức Giê-hô-va vạn quân hằng sống, tôi đứng trước mặt Ngài, mà thề rằng, nếu tôi không kính nể Giô-sa-phát, vua Giu-đa, thì tôi chẳng xem vua ra sao, và cũng không thấy đến nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Ê-li-sê nói: “Trước mặt Đức Giê-hô-va vạn quân hằng sống, là Đấng tôi phụng sự, tôi thề rằng, nếu không kính nể Giô-sa-phát, vua Giu-đa, thì tôi chẳng xem vua ra gì và cũng không nhìn mặt vua nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Ê-li-sa đáp, “Nguyện CHÚA các đạo quân hằng sống, Ðấng tôi phục vụ, chứng giám. Nếu tôi không kính trọng Giê-hô-sa-phát vua Giu-đa, tôi đã chẳng coi ngài ra gì và cũng không tiếp ngài nữa.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Ê-li-sê đáp: “Nguyện CHÚA Toàn Năng hằng sống, là Đấng tôi phục vụ, làm chứng. Nếu tôi không kính trọng Giê-hô-sa-phát, vua của Giu-đa, thì tôi chẳng coi vua ra gì và cũng không tiếp vua nữa.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Ê-li-sê bảo, “Tôi chỉ CHÚA Toàn Năng là Đấng tôi phục vụ mà thề, tôi sẽ cho vua biết sự thật. Đáng lẽ tôi không thèm nhìn hay để ý đến vua nếu không có Giô-sa-phát ở đây. Tôi kính nể ông ấy.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

15Samơ̆ yuakơ kâo pơpŭ kơ ñu đôč, ră anai, ba rai bĕ kơ kâo sa čô pô thâo pĕ go̱ng trưng.”Tơdang pô anŭn dŏ pĕ, tơlơi mơyang Yahweh rai ƀơi Êlisa,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Nhưng bây giờ, hãy đem đến cho tôi một người khảy đàn. Trong lúc người ấy khảy đàn, thì tay của Đức Giê-hô-va ở trên Ê-li-sê.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Nhưng bây giờ, hãy đem đến cho tôi một người gảy đàn.” Mỗi khi người ấy gảy đàn thì tay của Đức Giê-hô-va ở trên Ê-li-sê.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Bây giờ hãy đem cho tôi một người khảy hạc cầm.”Ðang khi người ấy khảy hạc cầm, tay CHÚA giáng trên Ê-li-sa,

Bản Dịch Mới (NVB)

15Hãy đem cho tôi một người khảy đàn hạc.” Đang khi người ấy khảy đàn hạc thì tay CHÚA giáng trên Ê-li-sê,

Bản Phổ Thông (BPT)

15Bây giờ hãy mang đến cho tôi một người biết gảy đờn cầm.”Trong khi người đó đang gảy đờn cầm thì quyền năng CHÚA tác động trên Ê-li-sê.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

16laih anŭn ñu laĭ tui anai, “Yahweh pơhiăp hăng ƀing gih tui anai: Klơi bĕ pơ anih dơnung anai lu amăng luh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Người nói: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy đào cho nhiều hầm hố khắp trong trũng nầy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Ông nói: “Đức Giê-hô-va phán thế nầy: ‘Hãy đào thật nhiều hầm hố khắp thung lũng nầy.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16ông nói, “CHÚA phán thế nầy, ‘Ta sẽ làm cho thung lũng nầy đầy những hố nước.’

Bản Dịch Mới (NVB)

16và ông nói: “CHÚA phán như vầy: ‘Ta sẽ làm cho thung lũng nầy đầy những hố nước.’

Bản Phổ Thông (BPT)

16Ê-li-sê nói, “CHÚA bảo hãy đào thật nhiều hố trong thung lũng.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

17Tơdơi kơ anŭn ƀing gih ƀu či pơmưn angĭn kŏn ƀuh hơjan lơi, samơ̆ dơnung anai či hơmâo bă hăng ia. Tui anŭn, ƀing gih wơ̆t hăng khul hlô mơnơ̆ng pơdiăng gơnam gih dưi mơñum yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Vì Đức Giê-hô-va phán rằng: Các ngươi sẽ không thấy gió, cũng chẳng thấy mưa, thế mà trũng nầy sẽ đầy dẫy nước, và các ngươi, bầy chiên, cùng súc vật của các ngươi, đều sẽ uống nước được.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Vì Đức Giê-hô-va phán: ‘Các ngươi sẽ không thấy gió, cũng chẳng thấy mưa, thế mà thung lũng nầy sẽ đầy nước để cho các ngươi, bầy chiên, cùng súc vật của các ngươi, đều sẽ được uống nước.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Vì CHÚA phán thế nầy, ‘Các ngươi sẽ không thấy gió hay mưa, nhưng thung lũng nầy sẽ đầy nước để các ngươi uống. Các ngươi, bò lừa, và súc vật của các ngươi sẽ uống.’

Bản Dịch Mới (NVB)

17Bởi CHÚA phán như vầy: ‘Các ngươi sẽ không thấy gió hay mưa, nhưng thung lũng sẽ đầy nước, để các ngươi sẽ uống. Các ngươi, bò lừa và súc vật các ngươi sẽ uống.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Ngài phán rằng tuy các ngươi không thấy gió hay mưa nhưng thung lũng sẽ đầy nước, rồi ngươi, trâu bò cùng gia súc ngươi sẽ uống.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

18Tơlơi anŭn jing sa tơlơi amuñ đôč ƀơi anăp mơta Yahweh. Ñu ăt či jao hĭ ƀing Môab amăng tơngan tơlơi dưi gih mơ̆n.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Nhưng Đức Giê-hô-va coi sự nầy là nhỏ mọn quá: Ngài lại sẽ phó luôn dân Mô-áp vào tay các ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Nhưng đây chỉ là việc nhỏ dưới mắt Đức Giê-hô-va. Ngài lại sẽ phó dân Mô-áp vào tay các ngươi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Nhưng đó chỉ là việc nhỏ trước mặt CHÚA, vì Ngài sẽ trao Mô-áp vào tay quý vị.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Nhưng đây chỉ là việc nhỏ trước mặt CHÚA. Vì Ngài sẽ trao Mô-áp vào trong tay các ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Việc đó quá dễ đối với CHÚA; Ngài cũng sẽ trao Mô-áp vào tay các ngươi.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

19Ƀing gih či pơrai hĭ rĭm plei prŏng gơñu wơ̆t hăng rĭm kơđông plei gơñu mơ̆n. Ƀing gih či dro̱m hĭ rĭm kơyâo boh čroh, kơđŏt hĭ rĭm ia bluh laih anŭn pơrăm hĭ rĭm đang hơma hiam gơñu hăng khul boh pơtâo.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Các ngươi sẽ phá hủy hết thảy những thành kiên cố, những thành thị tứ, đốn những cây tốt, bít mọi suối nước, và lấy đá làm hư hại đồng ruộng màu mỡ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Các ngươi sẽ triệt hạ tất cả những thành kiên cố và tất cả những thành phố quan trọng, sẽ đốn ngã tất cả cây cối tốt tươi, chận mọi nguồn nước, và lấy đá phá hủy mọi đồng ruộng phì nhiêu.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Quý vị sẽ đánh hạ các thành kiên cố và các đô thị quan trọng. Quý vị sẽ đốn những cây tốt, lấp mọi suối nước, rải đá phá hoại tất cả các cánh đồng phì nhiêu.”

Bản Dịch Mới (NVB)

19Các ngươi sẽ đánh hạ các thành kiên cố và các đô thị quan trọng. Các ngươi sẽ đốn hạ những cây tốt, lấp ngăn mọi suối nước, rải đá phá hoại tất cả những cánh đồng phì nhiêu.’ ”

Bản Phổ Thông (BPT)

19Các ngươi phải tiêu hủy các thành có vách kiên cố và các thị trấn quan trọng. Các ngươi phải chặt tất cả các cây tốt và lấp hết mọi suối nước. Ngươi phải lấy đá hủy hoại các đồng ruộng.”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

20Amăng mơguah hrơi tŏ tui, jing ƀơi mông arăng pơyơr gơnam ngă yang, hơmâo ia rô rai mơ̆ng gah čar Edôm! Laih anŭn dơnung anŭn bă hăng ia soh sel.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Vậy, buổi sáng, nhằm giờ người ta dâng của lễ chay, thấy nước bởi đường Ê-dôm đến, và xứ bèn đầy những nước.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Sáng hôm sau, vào giờ dâng tế lễ thì nước từ hướng Ê-đôm chảy đến, và toàn xứ tràn đầy nước.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Ngày hôm sau, vào lúc dâng của lễ buổi sáng, thình lình nước từ hướng Ê-đôm đổ xuống cho đến khi cả miền tràn đầy nước.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Ngày hôm sau, vào lúc dâng của lễ buổi sáng, thình lình nước từ hướng Ê-đôm đổ xuống, cho đến khi cả xứ tràn đầy nước.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Sáng hôm sau khoảng giờ dâng của lễ thì nước chảy đến từ hướng Ê-đôm tràn đầy thung lũng.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

21Hlak anŭn, abih bang ƀing Môab hơmâo hơmư̆ laih ƀing pơtao anŭn rai kiăng blah ƀing gơñu, tui anŭn rĭm čô ƀing tơhan wơ̆t hăng hlak ai ƀôdah tha, jing hlơi pô dưi djă̱ gơnam blah pơƀut glaĭ laih anŭn dŏ ƀơi guai lŏn čar gơñu yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Khi dân Mô-áp hay rằng các vua ấy đi lên đặng đánh mình, thì nhóm hết thảy những người có thể nai nịt binh khí được trở lên, và đứng tại bờ cõi xứ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Khi toàn dân Mô-áp nghe tin các vua ấy kéo quân lên đánh chúng thì tất cả những người đến tuổi có thể mang vũ khí trở lên đều được gọi nhập ngũ, và đóng ở biên giới.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Lúc ấy, toàn dân Mô-áp đã được tin rằng các vua đã kéo quân đến tấn công họ, tất cả những ai có khả năng chiến đấu, từ người trẻ nhất cho đến người già nhất, đều được triệu tập, được trang bị vũ khí, và được đưa ra trấn giữ biên thùy.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Lúc ấy, khi toàn dân Mô-áp nghe rằng các vua đã kéo đến để tấn công họ, thì tất cả những ai có khả năng chiến đấu, từ người trẻ nhất đến người già nhất, đều được triệu tập, trang bị vũ khí và đưa ra trấn đóng ở biên thùy.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Tất cả dân Mô-áp nghe các vua đã kéo đến để đánh mình nên huy động tất cả mọi người có thể mang áo giáp được và đứng chực sẵn nơi biên giới.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

22Tơdang ƀing Môab tơgŭ ưm amăng hrơi mơguah anŭn, hơmâo yang hrơi pơčrang nao ƀơi ia. Tui anŭn, ƀing gơñu ƀuh ia gah ngŏ̱ gơñu mriah hrup hăng drah.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Ngày sau dân Mô-áp chỗi dậy thật sớm; khi mặt trời mọc soi trên nước, dân Mô-áp thấy trước mặt mình nước đỏ như máu,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Khi người Mô-áp thức dậy lúc sáng sớm, ánh sáng mặt trời chiếu vào nước, họ thấy nước trước mặt mình đỏ như máu,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Sáng sớm họ thức dậy, khi ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt nước, người Mô-áp thấy nước trước mặt họ trông đỏ như máu.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Sáng sớm họ thức dậy, ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt nước, người Mô-áp thấy nước trước mặt họ trông đỏ như máu.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Khi dân Mô-áp dậy sớm thì ánh mặt trời phản chiếu trên nước. Nhìn thấy nước phản chiếu về phía chúng trông đỏ như máu.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

23Tui anŭn, ƀing gơñu ur kraih tui anai, “Anŭn jing drah! Năng ai klâo čô pơtao anŭn pơblah pơdjai hĭ tơdruă gơñu laih. Ră anai, Ơ ƀing Môab, nao sua mă dram gơnam gơñu bĕ!”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23thì la lên rằng: Ấy là máu! Chắc ba vua ấy đã tranh chiến nhau, đánh giết lẫn nhau. Bây giờ, hỡi dân Mô-áp! hãy đi cướp của.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23nên bảo nhau: “Ấy là máu! Chắc ba vua kia đã đánh nhau, và chém giết lẫn nhau. Bây giờ, hỡi người Mô-áp! Hãy đi cướp chiến lợi phẩm.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Họ nói với nhau, “Ấy là máu. Các vua kia chắc đã đánh nhau và giết nhau chết rồi. Bây giờ, hỡi người Mô-áp, chúng ta hãy đi cướp của!”

Bản Dịch Mới (NVB)

23Họ nói với nhau: “Ấy là máu đó. Các vua kia chắc đã đánh nhau và giết nhau chết rồi. Bây giờ, hỡi người Mô-áp, hãy đi cướp của!”

Bản Phổ Thông (BPT)

23Chúng bảo, “Đúng là máu! Các vua ấy chắc chém giết lẫn nhau rồi! Dân Mô-áp ơi, hãy mau xông ra cướp lấy của cải từ các xác chết!”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

24Samơ̆ tơdang ƀing Môab rai truh pơ anih jưh ƀing Israel, ƀing Israel tơgŭ pơblah hăng ƀing gơñu tơl ƀing gơñu čơlah đuaĭ hĭ. Giŏng anŭn, ƀing Israel wang blah anih lŏn anŭn laih anŭn dưi hĭ kơ ƀing Môab anŭn yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Vậy, chúng đi đến trại quân Y-sơ-ra-ên; nhưng dân Y-sơ-ra-ên chỗi dậy, hãm đánh dân Mô-áp, chúng nó chạy trốn khỏi trước mặt dân Y-sơ-ra-ên. Đoạn, dân Y-sơ-ra-ên loán vào xứ, hãm đánh Mô-áp.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Nhưng khi chúng đến trại quân Y-sơ-ra-ên thì người Y-sơ-ra-ên vùng dậy, tấn công người Mô-áp, khiến chúng bỏ chạy trước mặt họ. Quân Y-sơ-ra-ên tiến vào xứ, đánh giết quân Mô-áp.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Nhưng khi họ đến trại quân I-sơ-ra-ên, quân I-sơ-ra-ên trỗi dậy tấn công quân Mô-áp. Người Mô-áp bỏ chạy trước mặt người I-sơ-ra-ên. Quân I-sơ-ra-ên đuổi theo vào xứ Mô-áp, tiếp tục truy kích, và đánh giết họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Nhưng khi họ đến trại quân Y-sơ-ra-ên, quân Y-sơ-ra-ên chỗi dậy tấn công quân Mô-áp. Người Mô-áp bỏ chạy trước mặt người Y-sơ-ra-ên. Quân Y-sơ-ra-ên đuổi theo vào xứ Mô-áp, tiếp tục truy kích và đánh giết họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Khi quân Mô-áp kéo đến trại quân Ít-ra-en thì người Ít-ra-en bủa ra đánh cho đến khi chúng bỏ chạy hết. Dân Ít-ra-en liền tiến vào xứ đánh giết người Mô-áp.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

25Ƀing gơñu pơrai hĭ khul plei pla ƀing Môab laih anŭn rĭm čô tơhan glŏm mŭt sa boh boh pơtâo amăng rĭm đang hơma hiam tơl khul hơma anŭn bă hăng boh pơtâo. Ƀing gơñu ăt kơđŏt hĭ abih bang ia bluh laih anŭn dro̱m hĭ abih bang kơyâo boh čroh mơ̆n. Hơnăl tuč, plei pơnăng Kirhareset kơnơ̆ng dŏ glaĭ pơnăng plei đôč, samơ̆ ƀing ling tơhan ăt đĭ nao wŏt boh pơtâo glŏm ƀơi pơnăng plei anŭn mơ̆n.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Họ phá hủy các thành, ai nấy lấy đá liệng vào lấp các đồng ruộng màu mỡ, bít các nguồn nước, và đốn những cây tốt. Tại Kiệt-Ha-rê-sết chỉ còn lại những vách thành: Những quân ném đá cũng vây xông phá các vách đó nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Họ phá hủy các thành, ai nấy lấy đá liệng vào lấp các đồng ruộng phì nhiêu, chận các nguồn nước, và đốn ngã những cây cối tốt tươi. Tại Kiệt Ha-rê-xết chỉ còn lại những đống gạch vụn vì quân bắn đá đã bao vây và đánh phá thành.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Ðại quân của I-sơ-ra-ên đánh hạ các thành. Những cánh đồng phì nhiêu đều bị mỗi người trong các cánh quân đi qua ném vào một cục đá cho đến khi lấp đầy; mọi suối nước đều bị lấp ngăn, và mọi cây tốt đều bị đốn ngã. Chỉ có ở Ki-rơ Ha-rê-sết, nơi các vách thành làm bằng đá là còn lại, nhưng sau đó thành ấy cũng bị đội quân bắn đá đến bao vây và tấn công.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Đại quân của Y-sơ-ra-ên đánh hạ các thành, những cánh đồng phì nhiêu đều bị những cánh quân đi qua mỗi người ném vào một cục đá cho đến khi lấp đầy, mọi suối nước đều bị lấp ngăn, và mọi cây tốt đều bị đốn ngã. Chỉ có ở Kiệt Ha-rê-sết thì các vách thành bằng đá là còn lại cho đến khi đội quân bắn đá đến bao vây và tấn công nó.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Họ phá sập các thành trì và ném đá vào các ruộng tốt. Họ cũng chận các suối nước và chặt hết các cây tốt. Kiệt-Ha-rê-xết là thành duy nhất còn nguyên các vách đá nhưng các chiến sĩ cầm ná bao vây và chiếm nó luôn.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

26Tơdang pơtao Môab ƀuh ñu pô ƀu anăm pơblah dơ̆ng tah, ñu djă̱ ba tơjuh-rơtuh čô ƀing tơhan djă̱ đao hrŏm hăng ñu kiăng kơsung nao pơ pơtao Edôm, samơ̆ ƀing gơñu ƀu dưi ôh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Vua Mô-áp thấy mình không thế chống nổi, bèn đem theo mình bảy trăm người cầm gươm, toan xông đến nơi vua Ê-đôm; nhưng không thế nào được.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Khi vua Mô-áp thấy mình không thể chống cự nổi thì đem theo bảy trăm người cầm gươm, định tiến đánh vua Ê-đôm để thoát thân, nhưng không được.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Khi vua Mô-áp thấy mình bị thất trận, ông dẫn một đạo quân gồm bảy trăm người cầm gươm, mở đường máu xông đến vua Ê-đôm, nhưng họ không thể nào xông đến được.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Khi vua của Mô-áp thấy mình bị thất trận, thì vua dẫn một đạo quân gồm bảy trăm người cầm gươm, mở đường máu xông đến vua Ê-đôm, nhưng họ xông đến không nổi.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Khi vua Mô-áp thấy không thể cự địch nổi liền mang bảy trăm người cầm gươm tìm cách xông đến vua Ê-đôm nhưng không được.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

27Tui anŭn, ñu mă ană kơčoa đah rơkơi ñu, jing pô năng tŏ tui ñu jing pơtao, laih anŭn pơyơr đĭ gơ̆ jing gơnam ngă yang ƀơi ngŏ pơnăng plei. Tơdang ƀing Israel ƀuh tơlơi ngă yang anŭn, ƀing gơñu huĭ bra̱l biă mă laih anŭn đuaĭ hĭ mơ̆ng anih lŏn Môab hăng glaĭ pơ anih lŏn gơñu pô yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Người bèn bắt thái tử, là kẻ phải kế vị mình, dâng làm của lễ thiêu tại trên vách thành. Bèn có cơn thạnh nộ nổi phừng cùng Y-sơ-ra-ên; thì họ lìa khỏi vua Mô-áp, và trở về xứ mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Khi ấy, vua Mô-áp liền bắt con trai đầu lòng, là người sẽ lên ngai kế vị mình, dâng làm tế lễ thiêu trên vách thành. Người Y-sơ-ra-ên cảm thấy quá kinh khiếp, nên họ rút lui và trở về xứ mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Ông ấy liền bắt đứa con trai đầu lòng của ông, tức đứa con sẽ nối ngôi ông, đem nó lên trên tường thành, và dâng nó làm của lễ thiêu. Một cơn thịnh nộ lớn giáng xuống trên I-sơ-ra-ên, nên họ rút lui khỏi vua Mô-áp mà trở về nước mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Vua liền bắt lấy đứa con trai đầu lòng, là con sẽ nối ngôi mình, đem lên trên tường thành và dâng làm của lễ thiêu. Một cơn thịnh nộ lớn giáng xuống trên Y-sơ-ra-ên, nên họ rút lui khỏi vua Mô-áp mà trở về xứ mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Vua Mô-áp liền bắt con trưởng nam là người sẽ kế vị mình dâng làm của lễ thiêu trên vách thành. Thế là có cơn thịnh nộ trút lên người Ít-ra-en nên họ rút về xứ mình.