So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


和合本修订版(RCUVSS)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

和合本修订版 (RCUVSS)

1有个先知门徒的妻子哀求以利沙说:“你的仆人,我丈夫死了,他敬畏耶和华是你所知道的。现在有债主来,要带走我的两个孩子给他作奴隶。”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Vả, có vợ của một người môn đồ của đấng tiên tri đến phàn nàn cùng Ê-li-sê, mà rằng: Kẻ tôi tớ ông, là chồng tôi, đã qua đời; và ông biết rằng kẻ tôi tớ ông kính sợ Đức Giê-hô-va. Vả, chủ nợ người đến toan bắt hai đứa con tôi làm tôi mọi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Lúc ấy, có vợ của một trong số môn đồ của các nhà tiên tri kêu cứu với Ê-li-sê: “Chồng tôi là đầy tớ ông đã qua đời, và ông biết rằng đầy tớ ông kính sợ Đức Giê-hô-va. Bây giờ, chủ nợ đến đòi bắt hai đứa con tôi làm nô lệ.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Lúc ấy, một thiếu phụ vợ của một thầy đã học để trở thành tiên tri đến khóc than với Ê-li-sa, “Tôi tớ của thầy là chồng của con đã qua đời, và thầy biết tôi tớ của thầy là một người kính sợ CHÚA. Bây giờ chủ nợ đến đòi bắt hai con trai của con làm nô lệ để trừ nợ.”

Bản Dịch Mới (NVB)

1Lúc ấy có một thiếu phụ là vợ của một tiên tri trong nhóm các tiên tri đến khóc than với Ê-li-sê rằng: “Tôi tớ của thầy là chồng con đã qua đời, và thầy biết tôi tớ của thầy là người kính sợ CHÚA. Bây giờ chủ nợ muốn đến bắt hai con trai của con đi làm nô lệ để trừ nợ.”

Bản Phổ Thông (BPT)

1Vợ của một trong nhóm các nhà tiên tri nói với Ê-li-sê, “Tôi tớ ông là chồng tôi đã chết. Ông biết nhà tôi kính sợ CHÚA. Nhưng bây giờ chủ nợ của nhà tôi sắp đến bắt hai con trai tôi làm nô lệ!”

和合本修订版 (RCUVSS)

2以利沙对她说:“我可以为你做什么呢?告诉我,你家里有什么?”她说:“婢女家中除了一瓶油之外,什么也没有。”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Ê-li-sê nói với nàng rằng: Ta phải làm gì cho ngươi? Hãy nói cho ta biết; ngươi có vật gì ở nhà? Nàng thưa rằng: Con đòi ông chẳng có gì trong nhà hơn là một hũ dầu.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Ê-li-sê nói với bà: “Tôi có thể giúp gì cho bà đây? Xin cho tôi biết, trong nhà bà còn có gì không?” Bà thưa: “Tớ gái ông chẳng còn gì trong nhà, trừ một bình dầu nhỏ.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Ê-li-sa nói với bà, “Tôi có thể giúp chị được gì? Xin chị nói cho tôi biết, trong nhà chị còn gì không?”Bà ấy đáp, “Thưa tôi tớ của thầy chẳng còn gì trong nhà ngoại trừ một bình dầu.”

Bản Dịch Mới (NVB)

2Ê-li-sê nói với bà: “Tôi có thể giúp chị được gì không? Xin chị nói cho tôi biết, trong nhà chị còn thứ gì không?” Bà ấy đáp: “Thưa, tôi tớ của thầy chẳng còn gì trong nhà cả, ngoại trừ một bình dầu.”

Bản Phổ Thông (BPT)

2Ê-li-sê hỏi, “Vậy tôi làm sao giúp chị? Trong nhà chị có gì?”Người đàn bà đáp, “Tôi chẳng có gì trong nhà cả ngoài một hũ dầu.”

和合本修订版 (RCUVSS)

3以利沙说:“你到外面去向所有的邻舍借器皿,要空的器皿,不要少借。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Người bèn tiếp rằng: Hãy đi ra ngoài mượn những bình không của các kẻ láng giềng ngươi, chớ mượn ít.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Ông bảo: “Hãy đi mượn thật nhiều bình không của những người láng giềng, đừng mượn ít.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Ê-li-sa nói, “Chị hãy đi, đến bà con xóm giềng mượn các bình không; nhớ đừng mượn ít.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Ê-li-sê nói: “Chị hãy đi, đến các bà con xóm giềng mượn những bình không, nhớ đừng mượn ít.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Ê-li-sê-liền bảo, “Hãy đi mượn các hũ không từ những láng giềng của chị. Phải mượn cho thật nhiều.

和合本修订版 (RCUVSS)

4然后你回家,关上门,你和你儿子在里面把油倒在所有的器皿里,倒满了就放在一边。”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Khi ngươi trở về, hãy vào nhà với các con ngươi, đóng cửa lại, rồi hãy đổ dầu vào các bình đó; hễ bình nào đầy thì để nó riêng ra.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Khi trở về, bà và các con hãy vào nhà, đóng cửa lại, rồi đổ dầu vào tất cả các bình đó; bình nào đầy thì để riêng ra.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Sau đó, chị và các con chị hãy vào nhà, đóng cửa lại, đổ dầu vào các bình không đó, hễ bình nào đầy thì để nó riêng ra.”

Bản Dịch Mới (NVB)

4Xong rồi, chị và các con chị vào nhà, đóng cửa lại, đổ dầu vào những bình không đó, hễ bình nào đầy thì để riêng ra.”

Bản Phổ Thông (BPT)

4Đi vào nhà rồi đóng cửa lại. Chỉ có chị và con ở trong nhà thôi. Đổ dầu vào trong các hũ, cái nào đầy thì để qua một bên.”

和合本修订版 (RCUVSS)

5于是妇人离开以利沙去了。她关上门,把自己和儿子关在家里。他们把器皿拿给她,她就倒油。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Nàng liền đi khỏi người, vào nhà với các con trai mình, đóng cửa lại; các con trai nàng đem bình lại, và nàng đổ dầu vào.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Bà từ giã nhà tiên tri. Sau đó, bà và các con mình vào nhà, đóng cửa lại. Chúng đem bình đến để bà rót dầu vào.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Bà ra về; bà và các con trai bà đóng cửa lại. Các con bà mang các bình không đến cho bà để bà đổ dầu vào.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Bà ra về, bà và các con trai bà đóng cửa lại. Các con bà mang các bình không đến cho bà đổ dầu vào.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Vậy chị rời Ê-li-sê và đi về nhà đóng cửa lại. Khi chúng nó mang các hũ đến cho chị, chị đổ dầu ra.

和合本修订版 (RCUVSS)

6器皿都满了,她对儿子说:“再给我拿器皿来。”儿子对她说:“没有器皿了。”油就止住了。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Khi các bình đã đầy, nàng nói với con trai mình rằng: Hãy đem cho ta một bình nữa. Nhưng nó thưa rằng: Hết trơn bình rồi. Dầu bèn ngừng lại.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Khi các bình đều đầy dầu, bà bảo con: “Đem cho mẹ một bình nữa.” Nhưng nó đáp: “Không còn bình nào nữa cả.” Dầu liền ngừng lại.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Khi các bình đã đầy bà nói với con bà, “Mang đến cho mẹ một bình khác.” Nhưng con bà đáp, “Thưa hết bình rồi.” Dầu bèn ngưng.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Khi các bình đã đầy, bà nói với con: “Mang đến cho mẹ một bình nữa.” Nhưng con bà đáp: “Dạ hết bình rồi.” Dầu liền ngưng chảy.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Khi các hũ đã đầy chị bảo, “Mang cho má một hũ nữa.”Nhưng nó nói, “Hết hũ rồi.” Dầu liền ngưng chảy.

和合本修订版 (RCUVSS)

7妇人去告诉神人,神人说:“你去卖了油还债,你和你两个儿子可以靠着所剩的过活。”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Bấy giờ, nàng đem việc ấy thuật cho người của Đức Chúa Trời, thì người nói rằng: Hãy đem bán dầu mà trả nợ của ngươi; đoạn, ngươi và các con trai ngươi sẽ lấy dầu còn lại mà nuôi mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Bấy giờ, bà đến trình cho người của Đức Chúa Trời. Ông nói: “Hãy đem dầu đi bán mà trả nợ, rồi bà và các con sẽ sinh sống với số dầu còn lại.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Bà đến trình với người của Ðức Chúa Trời. Ông bảo, “Chị hãy đem bán các dầu ấy mà trả nợ. Số còn lại, mẹ con chị hãy dùng mà sinh sống.”

Bản Dịch Mới (NVB)

7Bà đến trình với người của Đức Chúa Trời. Ông bảo: “Chị hãy đi bán các dầu ấy mà trả nợ. Số còn lại thì mẹ con chị hãy dùng mà sinh sống.”

Bản Phổ Thông (BPT)

7Chị đi thuật lại cho Ê-li-sê. Nhà tiên tri bảo, “Hãy đi bán dầu đó trả nợ chị thiếu. Dùng chỗ dầu còn lại để sinh sống.”

和合本修订版 (RCUVSS)

8一日,以利沙经过书念,在那里有一个富有的妇人强留他吃饭。此后,以利沙每次经过就转到那里去吃饭。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Một ngày kia, Ê-li-sê đi ngang qua đất Su-nem. Ở đó, có một người đàn bà giàu, cầm người ở lại ăn bữa. Từ ấy, mỗi khi người đi ngang qua đó, thì vào nhà người đàn bà nầy mà dùng bữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Một ngày kia, Ê-li-sê đi ngang qua Su-nem. Ở đó có một phụ nữ giàu có, và bà ấy cố mời ông ở lại dùng bữa. Từ đó, mỗi khi đi ngang qua đây ông đều ghé vào nhà bà nầy để dùng bữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Một ngày kia Ê-li-sa đi ngang qua Su-nem. Nơi đó có một người đàn bà giàu có cư ngụ. Bà ấy nài mời ông ở lại dùng bữa. Từ đó, mỗi khi ông đi ngang qua đó, ông ghé lại nhà của bà ấy dùng bữa.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Một ngày nọ Ê-li-sê đi ngang qua Su-nem. Nơi đó có một người đàn bà giàu có cư ngụ. Bà ấy nài mời ông ở lại dùng bữa. Từ đó, mỗi khi đi ngang qua đó, ông ghé lại nhà bà nầy dùng bữa.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Một ngày nọ Ê-li-sê đi đến Su-nam, nơi đó có một người đàn bà có địa vị. Chị năn nỉ Ê-li-sê ở lại và dùng bữa. Cho nên mỗi khi Ê-li-sê đi ngang qua vùng đó đều ghé dùng bữa.

和合本修订版 (RCUVSS)

9妇人对丈夫说:“看哪,我知道那常从我们这里经过的是神圣的神人。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Người nói với chồng mình rằng: Tôi biết rằng người năng đến nhà chúng ta đây, là một người thánh của Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Bà ấy nói với chồng: “Nầy ông, tôi biết người vẫn thường ghé lại nhà chúng ta là một người thánh của Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Bà ấy nói với chồng bà, “Mình à, em biết người hay đi ngang qua nhà chúng ta đây là người thánh của Ðức Chúa Trời.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Bà ấy nói với chồng bà: “Mình à, tôi biết người hay đi ngang qua nhà chúng ta đây, là người thánh của Đức Chúa Trời.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Người đàn bà bảo chồng, “Tôi biết người hay đi qua nhà chúng ta là người thánh của Thượng Đế.

和合本修订版 (RCUVSS)

10我们可以为他盖一间有墙的小阁楼,里面安放床榻、桌子、椅子、灯台。每当他来到我们这里,就可以住在那里。”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Xin chúng ta hãy xây cất cho người một cái phòng cao, rồi để tại đó một cái giường, một cái bàn; một cái ghế, và một cây đèn. Vậy, khi người đến nhà ta, thì sẽ ở lại đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Chúng ta hãy xây cho người một căn phòng nhỏ trên sân thượng, có tường hẳn hoi; rồi đặt tại đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, và một cây đèn. Như thế, mỗi khi người đến nhà ta thì sẽ ở lại đó.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Chúng ta hãy xây một căn phòng trên sân thượng, có vách tường đàng hoàng, rồi để trong đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, và một cái đèn, để mỗi khi người ấy đến với chúng ta, người ấy có thể ở trong phòng đó.”

Bản Dịch Mới (NVB)

10Chúng ta hãy xây một căn phòng trên sân thượng, có tường vách hẳn hoi, rồi để trong đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, và một cái đèn, để mỗi khi người ấy đến với chúng ta thì sẽ ở trong phòng ấy.”

Bản Phổ Thông (BPT)

10Chúng ta hãy làm một phòng trên mái nhà và đặt một cái giường cho ông ta. Chúng ta cũng có thể đặt một cái bàn, một cái ghế, một cái đèn trong đó. Rồi mỗi khi ông ấy ghé qua thì sẽ ở đó.”

和合本修订版 (RCUVSS)

11一日,以利沙来到那里,转进那阁楼,躺卧在那里。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Một ngày kia, Ê-li-sê đi đến Su-nem, trọ nơi phòng cao, và ngủ tại đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Một hôm, Ê-li-sê đến Su-nem, lên phòng cao và nghỉ tại đó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Một ngày kia, khi Ê-li-sa đi qua đó, ông lên căn phòng ấy và nằm xuống nghỉ.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Một ngày kia, khi Ê-li-sê đi qua đó, ông lên căn phòng ấy và nằm xuống nghỉ.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Một ngày nọ Ê-li-sê đến nhà người đàn bà. Khi ông đang đi lên phòng mình để nghỉ ngơi,

和合本修订版 (RCUVSS)

12以利沙吩咐仆人基哈西说:“你叫这书念妇人来。”他把妇人叫了来,妇人就站在以利沙面前。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Người nói với Ghê-ha-xi, tôi tớ mình, rằng: Hãy gọi người đàn bà Su-nem đó đến. Ghê-ha-xi gọi nàng; nàng ra đứng trước mặt người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Ông nói với Ghê-ha-xi, đầy tớ mình: “Hãy gọi người phụ nữ Su-nem đến đây.” Ghê-ha-xi đi gọi bà, và bà đến đứng trước mặt anh ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Ông nói với Ghê-ha-xi đầy tớ của ông, “Hãy đi gọi người đàn bà Su-nem đó đến đây.” Người đầy tớ đi gọi và bà đến đứng trước mặt ông.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Ông nói với Ghê-ha-xi, đầy tớ mình: “Hãy đi gọi người đàn bà Su-nem đó.” Người đầy tớ đi gọi và bà đến đứng trước mặt ông.

Bản Phổ Thông (BPT)

12thì ông bảo Ghê-ha-xi, đầy tớ mình, “Hãy gọi người đàn bà Su-nam lên đây.”Khi đầy tớ gọi bà thì bà lên đứng trước mặt ông.

和合本修订版 (RCUVSS)

13以利沙吩咐仆人说:“你对她说:‘看哪,你为我们费了许多心思,我可以为你做什么呢?我可以为你向王或元帅求什么呢?’”她说:“我已住在自己百姓之中。”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Người nói với tôi tớ mình rằng: Hãy nói cùng nàng rằng: Kìa, ngươi đã lo liệu cho chúng ta mọi điều nầy; vậy chúng ta phải làm gì cho ngươi? Có phải ngươi muốn ta nói giùm cho ngươi với vua hay là với quan tổng binh chăng? Nàng thưa rằng: Tôi vẫn ở giữa dân sự tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Ê-li-sê nói với đầy tớ mình: “Hãy nói với bà ấy: ‘Kìa, bà đã cực nhọc lo liệu cho chúng tôi mọi điều nầy. Vậy, chúng tôi phải làm gì cho bà đây? Bà có cần chúng tôi nói giùm với vua hoặc với tướng chỉ huy quân đội điều gì chăng?’” Bà đáp: “Tôi vẫn sống bình thường giữa đồng bào tôi.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Ông bảo người đầy tớ, “Hãy nói với bà ấy: Kìa, bà đã cực nhọc lo cho chúng tôi mọi thứ nầy. Bây giờ chúng tôi phải làm gì cho bà? Bà muốn chúng tôi nói với vua hay với quan Tổng Tư Lệnh quân đội điều gì cho bà chăng?”Bà đáp, “Tôi vẫn sống an lành giữa dân tộc tôi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

13Ông bảo người đầy tớ: “Hãy nói với bà ấy: Kìa, bà đã cực nhọc lo cho chúng tôi mọi thứ nầy. Bây giờ chúng tôi phải làm gì cho bà đây? Bà có muốn chúng tôi nói với vua hay với quan Tổng Tư Lệnh quân đội điều gì giúp bà chăng?” Bà đáp: “Tôi vẫn sống an lành giữa dân tộc tôi.”

Bản Phổ Thông (BPT)

13Ê-li-sê đã bảo đầy tớ, “Hãy nói với bà, ‘Chị đã lo lắng mọi sự cho chúng tôi. Bây giờ tôi có thể làm gì cho chị? Chị có muốn tôi nói giùm với vua hay tư lệnh quân đội giùm cho chị không?’”Chị đáp, “Tôi đang sống giữa dân tộc tôi.”

和合本修订版 (RCUVSS)

14以利沙说:“究竟可以为她做什么呢?”基哈西说:“她真的没有儿子,她丈夫也老了。”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Ê-li-sê lại tiếp: Vậy, chúng ta phải làm gì cho người? Ghê-ha-xi đáp rằng: À nầy, người không có con trai, và chồng người đã già rồi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Ê-li-sê lại hỏi: “Vậy, chúng ta phải làm gì cho bà ấy đây?” Ghê-ha-xi đáp: “Tội nghiệp, bà ấy không có con trai, mà chồng bà thì đã già rồi.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Ông lại nói, “Nếu vậy chúng ta phải làm gì cho bà ấy đây?”Ghê-ha-xi đáp, “Con thấy bà ấy không có con trai mà chồng thì đã già.”

Bản Dịch Mới (NVB)

14Ông lại nói: “Nếu vậy thì chúng ta phải làm gì cho bà ấy đây?” Ghê-ha-xi đáp: “Con thấy bà ấy không có con trai mà chồng thì đã già rồi.”

Bản Phổ Thông (BPT)

14Ê-li-sê hỏi Ghê-ha-xi, “Bây chúng ta có thể làm gì cho chị?”Đứa đầy tớ đáp, “Chị nầy không có con trai mà chồng thì già rồi.”

和合本修订版 (RCUVSS)

15以利沙说:“叫她回来。”于是他叫了她来,她就站在门口。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Ê-li-sê nói rằng: Hãy gọi nàng. Ghê-ha-xi gọi nàng, nàng đến đứng nơi cửa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Ê-li-sê nói: “Hãy đi gọi bà ấy.” Ghê-ha-xi đi gọi bà, và bà đến đứng ngoài cửa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Ê-li-sa bảo, “Hãy gọi bà ấy trở lại.” Người đầy tớ đi gọi, bà đến và đứng ngoài cửa.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Ê-li-sê bảo: “Hãy gọi bà ấy lại.” Người đầy tớ đi gọi, bà đến đứng ngoài cửa.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Ê-li-sê-liền bảo Ghê-ha-xi, “Hãy gọi chị lên đây.”Khi đầy tớ gọi chị thì chị lên đứng nơi ngạch cửa.

和合本修订版 (RCUVSS)

16以利沙说:“明年这时候,你必抱一个儿子。”她说:“神人,我主啊,不要这样欺哄婢女。”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Ê-li-sê nói với người đàn bà rằng: Năm tới, trong lúc nầy, ngươi sẽ ẵm một đứa con trai. Nàng thưa: Hỡi chúa tôi, là người của Đức Chúa Trời! xin chớ nói dối cùng con đòi của chúa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Ê-li-sê nói với bà ấy: “Năm tới, vào lúc nầy, bà sẽ ẵm một đứa con trai.” Bà đáp: “Không đâu, thưa chúa là người của Đức Chúa Trời! Xin đừng nói dối với tớ gái ngài.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Ê-li-sa nói, “Cũng vào mùa nầy, vào độ nầy sang năm, bà sẽ bồng một đứa con trai.”Bà đáp, “Xin đừng, thưa chúa của tôi, người của Ðức Chúa Trời, xin ngài đừng nói gạt tớ gái của ngài.”

Bản Dịch Mới (NVB)

16Ê-li-sê nói: “Cũng vào mùa nầy, vào độ nầy sang năm, bà sẽ bồng một đứa con trai.” Bà đáp: “Đừng, thưa chúa của tôi, người của Đức Chúa Trời, xin ngài đừng gạt đứa tớ gái của ngài.”

Bản Phổ Thông (BPT)

16Ê-li-sê bảo, “Khoảng thời gian nầy sang năm, chị sẽ có một đứa con trai bồng trong tay.”Người đàn bà đáp, “Thưa chúa, người của Thượng Đế ơi, xin đừng gạt tôi, kẻ tôi tớ ông!”

和合本修订版 (RCUVSS)

17妇人果然怀孕,到了明年那时候,生了一个儿子,正如以利沙向她所说的。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Người đàn bà ấy thọ thai, và một năm sau, cũng trong lúc đó, sanh một đứa con trai, y như lời Ê-li-sê đã nói trước cho nàng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Quả nhiên, bà ấy thụ thai; và năm sau, bà sinh một đứa con trai, đúng vào lúc mà Ê-li-sê đã nói trước cho bà.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Người đàn bà thụ thai và năm sau sinh một con trai đúng vào độ Ê-li-sa đã bảo trước cho bà.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Người đàn bà thụ thai và năm sau, sanh một con trai đúng vào kỳ, vào độ mà Ê-li-sê đã bảo trước cho bà.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Tuy nhiên năm sau người đàn bà mang thai và sinh ra một con trai vào khoảng thời gian đó theo như lời Ê-li-sê đã bảo chị.

和合本修订版 (RCUVSS)

18孩子长大,一日出去到他父亲和收割的人那里。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Xảy ra khi đứa trẻ lớn lên, một ngày kia nó đi đến cha nó nơi những người gặt lúa,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Đứa trẻ lớn lên. Một hôm, nó đến cha nó đang ở giữa những thợ gặt

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Ðứa trẻ lớn lên, một ngày kia, nó theo cha nó ra đồng thăm những người gặt lúa.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Đứa trẻ lớn lên, một ngày kia, nó theo cha đi ra đồng thăm những người đang gặt lúa.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Đứa nhỏ lớn lên. Một hôm nó đi ra với cha nó đang ở với đám thợ gặt.

和合本修订版 (RCUVSS)

19他对父亲说:“我的头啊,我的头啊!”他父亲对仆人说:“把他抱到他母亲那里。”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19mà nói rằng: Đầu tôi đau! đầu tôi đau! Người cha biểu kẻ tôi tớ đem nó về cho mẹ nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19mà nói rằng: “Con nhức đầu! Con nhức đầu!” Người cha bảo đầy tớ: “Hãy đem nó về cho mẹ nó.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Nó nói với cha nó, “Con nhức đầu quá! Con nhức đầu quá!”Người cha nói với đầy tớ của ông, “Hãy bồng nó về cho mẹ nó.”

Bản Dịch Mới (NVB)

19Nó nói với cha: “Con nhức đầu quá! Con nhức đầu quá!” Người cha nói với đầy tớ mình: “Hãy bồng nó về cho mẹ nó.”

Bản Phổ Thông (BPT)

19Đứa nhỏ kêu với cha, “Con đau đầu, con đau đầu lắm!”Người cha bảo tên đầy tớ, “Mang nó về cho mẹ nó!”

和合本修订版 (RCUVSS)

20仆人抱去,交给他母亲。孩子坐在母亲的膝上,到中午就死了。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Người tôi tớ đem nó về, giao cho mẹ nó; đứa trẻ ngồi trên đầu gối của mẹ cho đến trưa, rồi chết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Người đầy tớ đem nó về giao cho mẹ nó. Đứa trẻ ngồi trên đầu gối của mẹ cho đến trưa thì chết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Người đầy tớ bồng nó về và trao nó cho mẹ nó. Ðứa trẻ ngồi trên đùi của mẹ nó cho đến trưa thì chết.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Người đầy tớ bồng nó về, trao cho mẹ nó. Đứa trẻ ngồi trên đùi của mẹ nó cho đến trưa thì chết.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Đầy tớ mang nó về cho mẹ nó. Nó nằm trên lòng mẹ nó đến trưa rồi chết.

和合本修订版 (RCUVSS)

21他母亲上去,把他放在神人的床上,关了门出来,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Nàng bèn đi lên để nó nằm trên giường người của Đức Chúa Trời, rồi đi ra, đóng cửa lại.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Bà đem nó lên đặt nằm trên giường của người Đức Chúa Trời, rồi đi ra và đóng cửa lại.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Bà bồng nó lên lầu, để nó nằm trong phòng dành riêng cho người của Ðức Chúa Trời; bà đóng cửa lại, rồi ra đi.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Bà bèn đem nó lên, để trong phòng của người Đức Chúa Trời, đóng cửa lại, rồi ra đi.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Mẹ nó mang nó lên đặt trên giường của Ê-li-sê. Rồi chị đóng cửa ra đi.

和合本修订版 (RCUVSS)

22呼叫她丈夫说:“你叫一个仆人给我牵一匹驴来,我要赶去见神人,然后回来。”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Kế đó, nàng kêu chồng mình mà nói rằng: Tôi xin ông cắt cho tôi một đứa đầy tớ, và một con lừa, để tôi chạy đến người của Đức Chúa Trời; đoạn, tôi sẽ trở về.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Sau đó, bà gọi chồng bà và nói: “Xin ông cắt cho tôi một đứa đầy tớ và một con lừa cái, để tôi chạy đến người của Đức Chúa Trời, rồi tôi sẽ trở về.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Bà gọi chồng bà và nói, “Xin mình cắt cho em một người đầy tớ và một con lừa, để em đi đến gặp người của Ðức Chúa Trời gấp, rồi em sẽ trở về.”

Bản Dịch Mới (NVB)

22Bà gọi chồng bà và nói: “Mình hãy cắt cho tôi một người đầy tớ và một con lừa, để tôi sẽ đi đến gặp người của Đức Chúa Trời ngay, rồi tôi sẽ trở về.”

Bản Phổ Thông (BPT)

22Chị gọi chồng bảo, “Cho em xin một đứa đầy tớ và một con lừa. Em sẽ đi đến người của Thượng Đế và trở về ngay.”

和合本修订版 (RCUVSS)

23丈夫说:“今日不是初一,也不是安息日,你为何要到他那里去呢?”妇人说:“平安无事。”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Chồng hỏi nàng rằng: Ngày nay chẳng phải mồng một, cũng chẳng phải ngày Sa-bát. Vậy, nhân sao muốn đi đến cùng người? Nàng đáp: Mọi điều bình an.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Chồng bà hỏi: “Hôm nay không phải là ngày mồng một, cũng không phải là ngày sa-bát. Vậy, tại sao bà lại đi gặp người ấy?” Bà đáp: “Ông cứ yên tâm!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Chồng bà hỏi, “Tại sao hôm nay lại đi gặp người ấy? Hôm nay đâu phải là mồng một hay ngày Sa-bát?”Bà đáp, “Xin mình cứ yên tâm.”

Bản Dịch Mới (NVB)

23Chồng bà hỏi: “Tại sao hôm nay lại đi gặp người ấy? Hôm nay nào phải là ngày trăng mới hay là ngày Sa-bát đâu?” Bà đáp: “Mình cứ yên tâm đi.”

Bản Phổ Thông (BPT)

23Chồng chị hỏi, “Sao em muốn đi đến ông ta hôm nay? Đâu có phải ngày Trăng Mới hay ngày Sa-bát?”Chị đáp, “Mọi việc đều bình yên.”

和合本修订版 (RCUVSS)

24于是她备上驴,对仆人说:“走,赶紧走,除非我吩咐你,不要为了我而慢下来。”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Nàng biểu thắng lừa, và nói với kẻ tôi tớ rằng: Hãy đem ta đi mau mau, nếu ta biểu ngươi mới ngừng lại.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Bà bảo thắng lừa và dặn người đầy tớ: “Hãy thúc lừa đi nhanh, chỉ khi nào tôi bảo thì mới dừng lại.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Rồi bà bảo thắng lừa và nói với người đầy tớ, “Hãy thúc lừa đi nhanh. Chỉ khi nào tôi bảo, thì cậu mới dừng lại.”

Bản Dịch Mới (NVB)

24Rồi bà bảo thắng lừa và nói với người đầy tớ: “Hãy thúc lừa đi nhanh. Chỉ khi nào tôi bảo thì cậu mới dừng lại.”

Bản Phổ Thông (BPT)

24Rồi chị thắng yên cương cho lừa và bảo đầy tớ, “Đi trước đi. Khi nào ta bảo thì mới đi chậm lại thôi.”

和合本修订版 (RCUVSS)

25妇人往迦密山去,到了神人那里。神人远远看见她,对仆人基哈西说:“看哪,书念的妇人来了!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Vậy, nàng đi đến cùng người của Đức Chúa Trời tại trên núi Cạt-mên. Người của Đức Chúa Trời thấy nàng đằng xa, bèn nói với Ghê-ha-xi, kẻ tôi tớ mình, rằng: Kìa, người đàn bà Su-nem!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Vậy, bà lên đường đến với người của Đức Chúa Trời trên núi Cạt-mên.Người của Đức Chúa Trời thấy bà từ xa thì nói với Ghê-ha-xi, đầy tớ mình: “Kìa, người đàn bà Su-nem đến!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Thế là bà lên đường đi đến gặp người của Ðức Chúa Trời tại Núi Cạt-mên. Khi người của Ðức Chúa Trời thấy bà đến, ông bảo Ghê-ha-xi đầy tớ của ông, “Kìa, có người đàn bà ở Su-nem đang đến.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Thế là bà lên đường đi đến gặp người của Đức Chúa Trời tại núi Cạt-mên. Khi người của Đức Chúa Trời thấy bà đến, ông bảo Ghê-ha-xi là đầy tớ mình: “Kìa, có bà ở Su-nem đang đến.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Vậy chị đi đến Ê-li-sê, người của Thượng Đế ở núi Cạt-mên.Vừa thấy chị từ xa đi lại, ông liền bảo Ghê-ha-xi, người đầy tớ, “Kìa, người đàn bà Su-nam đang đi đến!

和合本修订版 (RCUVSS)

26现在你跑去迎接她,对她说,你平安吗?你丈夫平安吗?孩子平安吗?”她说:“平安。”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Vậy, hãy chạy đi đón nàng, và hỏi nàng rằng: Mọi việc đều bình an chăng? Chồng và con ngươi bình an chăng? Nàng đáp: Bình an.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Hãy chạy đi đón và hỏi bà ấy: ‘Bà có bình an chăng? Chồng bà và đứa trẻ có bình an chăng?’” Bà đáp: “Bình an.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Ngươi hãy mau ra đón bà ấy và hỏi, ‘Bà có bình an chăng? Chồng bà có bình an chăng? Con bà có bình an chăng?’”Bà đáp, “Mọi sự đều bình an.”

Bản Dịch Mới (NVB)

26Ngươi hãy mau ra đón bà ấy và hỏi: ‘Bà có bình an chăng? Chồng bà có bình an chăng? Con bà có bình an chăng?’ ” Bà đáp: “Mọi sự đều bình an.”

Bản Phổ Thông (BPT)

26Hãy chạy ra hỏi chị, ‘Chị có bình yên không? Chồng chị mạnh khỏe không? Đứa nhỏ bình yên không?’”Chị đáp, “Mọi việc đều bình yên.”

和合本修订版 (RCUVSS)

27妇人上了山,到神人那里,就抱住神人的脚。基哈西前来要推开她,神人说:“由她吧!因为她心里愁苦。但耶和华向我隐瞒这事,没有告诉我。”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Khi nàng đến gần người của Đức Chúa Trời, tại trên núi, thì ôm lấy chân người. Ghê-ha-xi đến gần đặng xô nàng ra, nhưng người của Đức Chúa Trời nói cùng người rằng: Hãy để mặc nàng; linh hồn nàng đắng cay; Đức Giê-hô-va có giấu ta điều đó, không tỏ cho ta hay.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Khi bà đến gặp người của Đức Chúa Trời trên núi thì ôm lấy chân ông. Ghê-ha-xi đến gần để đẩy bà ra, nhưng người của Đức Chúa Trời nói: “Hãy để mặc bà ấy, vì tâm hồn bà cay đắng lắm. Đức Giê-hô-va đã giấu ta điều đó, và không cho ta biết.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Khi bà đến gần người của Ðức Chúa Trời ở trên núi, bà sụp xuống, và ôm lấy chân ông. Ghê-ha-xi liền đến gần để gỡ bà ra, nhưng người của Ðức Chúa Trời nói, “Hãy để yên cho bà ấy, vì bà ấy đang rất đắng cay sầu khổ. CHÚA đã giấu ta việc nầy, và Ngài đã không cho ta biết.”

Bản Dịch Mới (NVB)

27Khi đến gần người của Đức Chúa Trời trên núi, bà sụp xuống ôm lấy chân ông. Ghê-ha-xi liền đến gần để gỡ bà ra, nhưng người của Đức Chúa Trời nói: “Hãy để yên cho bà ấy, vì bà ấy đang đắng cay sầu khổ lắm. CHÚA đã giấu ta việc nầy và Ngài đã không cho ta biết.”

Bản Phổ Thông (BPT)

27Rồi chị đến gặp Ê-li-sê trên đồi và ôm chân ông. Ghê-ha-xi đến gần đặng kéo chị ra nhưng Ê-li-sê bảo, “Để chị yên. Chị đang buồn bực mà CHÚA chưa cho ta biết chuyện gì. Ngài giấu ta việc nầy.”

和合本修订版 (RCUVSS)

28妇人说:“我何尝向我主求过儿子呢?我岂不是说过,不要欺哄我吗?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Người đàn bà ấy bèn nói rằng: Tôi há có cầu chúa một đứa con trai sao? Tôi há chẳng có nói với chúa rằng: Xin chớ dối tôi?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Lúc ấy, bà nói: “Thưa chúa, tôi có cầu xin một đứa con trai đâu? Chẳng phải tôi đã nói: ‘Xin đừng nói dối tôi’ đó sao?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Ðoạn bà nói, “Tôi nào dám xin ngài cho được một đứa con trai đâu? Ngài có nhớ là tôi đã nói rằng ‘Xin ngài đừng nói gạt tôi’ không?”

Bản Dịch Mới (NVB)

28Đoạn bà nói: “Tôi nào dám xin ngài cho được một đứa con trai đâu? Ngài có nhớ là tôi có nói rằng ‘xin ngài đừng gạt tôi’ không?”

Bản Phổ Thông (BPT)

28Chị nói, “Thưa chúa, có phải tôi xin chúa một con trai không? Có phải tôi nói rằng xin chúa đừng gạt tôi không?”

和合本修订版 (RCUVSS)

29以利沙吩咐基哈西说:“你束上腰,手拿我的杖前去。若遇见人,不要向他问安,人若向你问安,也不要回答。要把我的杖放在孩子脸上。”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Ê-li-sê nói cùng Ghê-ha-xi rằng: Hãy thắt lưng ngươi, cầm gậy ta nơi tay và đi. Nếu ngươi gặp ai, chớ chào họ; nếu ai chào ngươi, chớ đáp lại. Ngươi sẽ đặt cây gậy ta trên mặt đứa trẻ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Ê-li-sê nói với Ghê-ha-xi: “Hãy thắt lưng, cầm gậy của ta trong tay và đi. Dọc đường nếu con gặp ai thì đừng chào; nếu có ai chào con thì đừng đáp lại. Con sẽ đặt cây gậy của ta trên mặt đứa trẻ.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29Ông bảo Ghê-ha-xi, “Anh hãy thắt lưng, cầm gậy của tôi, và ra đi. Nếu anh gặp ai dọc đường, đừng chào hỏi. Nếu ai chào hỏi anh, chớ trả lời. Hãy đem cây gậy của tôi để trên mặt đứa trẻ.”

Bản Dịch Mới (NVB)

29Ông bảo Ghê-ha-xi: “Ngươi hãy thắt lưng, cầm gậy của ta, và đi. Nếu ngươi gặp ai dọc đường, đừng chào hỏi. Nếu ai chào hỏi ngươi, chớ trả lời. Hãy đem cây gậy của ta để trên mặt của đứa trẻ.”

Bản Phổ Thông (BPT)

29Ê-li-sê bảo Ghê-ha-xi, “Hãy chuẩn bị. Hãy cầm lấy cây gậy của ta mà ra đi ngay. Nếu gặp ai ngoài đường thì đừng chào hỏi họ. Nếu ai chào cũng đừng chào lại. Hãy đặt cây gậy ta trên mặt đứa bé.”

和合本修订版 (RCUVSS)

30孩子的母亲说:“我指着永生的耶和华,又指着你的性命起誓,我必不离开你。”于是以利沙起身,随着她去了。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Người mẹ của đứa trẻ nói rằng: Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống, và chỉ mạng sống của ông mà thề, tôi chẳng hề lìa khỏi ông! Ê-li-sê bèn chỗi dậy, và đi theo người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Nhưng mẹ của đứa trẻ nói: “Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống, và chỉ mạng sống của ông mà thề rằng tôi sẽ không rời khỏi ông!” Vậy, Ê-li-sê trỗi dậy và đi theo bà.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30Nhưng mẹ của đứa trẻ nói, “Nguyện CHÚA là Ðấng Hằng Sống chứng giám, và nguyện ngài là người đang sống đây chứng cho, tôi xin thề rằng tôi sẽ không rời khỏi nơi đây nếu ngài không xuống giúp.” Vậy Ê-li-sa đứng dậy và đi theo bà.

Bản Dịch Mới (NVB)

30Nhưng người mẹ của đứa trẻ nói: “Nguyện CHÚA là Đấng Hằng Sống chứng giám, và nguyện ngài là người đang sống đây chứng cho, tôi xin thề là tôi sẽ không rời khỏi nơi đây nếu ngài không xuống giúp cho.” Vậy Ê-li-sê đứng dậy và đi theo bà.

Bản Phổ Thông (BPT)

30Mẹ của đứa bé nói, “Tôi chỉ CHÚA hằng sống và mạng sống ông mà thề, tôi sẽ không rời ông!”Vậy Ê-li-sê đứng dậy đi theo chị.

和合本修订版 (RCUVSS)

31基哈西在他们以先去了,把杖放在孩子脸上,却没有声音,也没有动静。基哈西回去,迎见以利沙,告诉他说:“孩子还没有醒过来。”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Ghê-ha-xi đi trước hai người, và đặt cây gậy trên mặt đứa trẻ. Nhưng người chẳng nghe một tiếng nào, cũng chẳng thấy mòi gì sống. Người trở lại đón Ê-li-sê, và thưa cùng người rằng: Đứa trẻ không tỉnh lại.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Ghê-ha-xi đi trước hai người, và đặt cây gậy trên mặt đứa trẻ, nhưng không nghe tiếng, cũng không thấy động đậy gì. Anh ta trở lại đón Ê-li-sê, và thưa với ông: “Đứa trẻ không tỉnh lại.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31Ghê-ha-xi đi trước, để cây gậy trên mặt đứa trẻ, nhưng không nghe động tĩnh gì, hay thấy dấu hiệu gì của sự sống. Do đó Ghê-ha-xi đi trở về gặp Ê-li-sa, ông báo cáo, “Ðứa trẻ không tỉnh lại.”

Bản Dịch Mới (NVB)

31Ghê-ha-xi đi trước, để cây gậy trên mặt đứa trẻ, nhưng không nghe động tĩnh gì hay thấy dấu hiệu gì của sự sống. Ghê-ha-xi đang đi trở về thì gặp Ê-li-sê và nói: “Đứa trẻ không tỉnh lại.”

Bản Phổ Thông (BPT)

31Ghê-ha-xi đi trước và đặt cây gậy lên mặt đứa bé nhưng không thấy động tĩnh gì. Ghê-ha-xi liền trở lại gặp Ê-li-sê trình, “Đứa bé không tỉnh dậy.”

和合本修订版 (RCUVSS)

32以利沙进了屋子,看哪,孩子死了,放在自己的床上。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

32Khi Ê-li-sê vào nhà, thấy đứa trẻ đã chết, nằm sải trên giường.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

32Khi Ê-li-sê vào nhà thì thấy đứa trẻ đã chết, nằm trên giường của ông.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32Khi Ê-li-sa vào trong nhà, ông thấy đứa trẻ đã chết, nằm trên giường của ông.

Bản Dịch Mới (NVB)

32Khi Ê-li-sê vào trong nhà, ông thấy đứa trẻ đã chết, nằm trên giường của ông.

Bản Phổ Thông (BPT)

32Khi Ê-li-sê đi vào nhà thì đứa bé đang chết nằm trên giường ông.

和合本修订版 (RCUVSS)

33他进去,关上门,只有他们两个人,他就向耶和华祈祷。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

33Ê-li-sê vào trong phòng, đóng cửa lại, có đứa trẻ và mình ở trong, rồi cầu nguyện cùng Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

33Ê-li-sê vào trong phòng, đóng cửa lại, chỉ có ông và đứa trẻ ở trong, rồi ông cầu nguyện với Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

33Ông vào trong phòng, đóng cửa lại, chỉ một mình ông và đứa trẻ, rồi ông cầu nguyện với CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

33Ông bèn vào trong phòng, đóng cửa lại, chỉ một mình ông và đứa trẻ, rồi ông cầu nguyện với CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

33Ê-li-sê vào phòng đóng cửa lại cho nên chỉ có ông và đứa bé trong phòng. Ông liền cầu nguyện cùng CHÚA.

和合本修订版 (RCUVSS)

34他上去伏在孩子身上,口对口,眼对眼,手对手。他伏在孩子身上,孩子的身体就渐渐暖和了。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

34Đoạn, người leo lên giường, nằm trên đứa trẻ; đặt miệng mình trên miệng nó, mắt mình trên mắt nó, và tay mình trên tay nó. Người nằm ấp trên mình nó, xác đứa trẻ bèn ấm lại.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

34Sau đó, ông lên giường nằm sấp trên đứa trẻ, đặt miệng mình trên miệng nó, mắt mình trên mắt nó, và tay mình trên tay nó. Khi ông nằm ấp trên mình đứa trẻ như vậy thì cơ thể nó ấm trở lại.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

34Sau đó, ông đứng dậy, lên giường, và nằm sấp trên đứa trẻ; ông đặt miệng ông trên miệng đứa trẻ, mắt ông trên mắt đứa trẻ, tay ông trên tay đứa trẻ; và đang khi ông ấp đứa trẻ như thế, thân thể đứa trẻ từ từ ấm lại.

Bản Dịch Mới (NVB)

34Đoạn ông đứng dậy, lên giường và nằm sấp trên đứa trẻ, đặt miệng ông trên miệng đứa trẻ, mắt ông trên mắt đứa trẻ, tay ông trên tay đứa trẻ; và đang khi ông ấp đứa trẻ như thế, thân thể đứa trẻ từ từ ấm lại.

Bản Phổ Thông (BPT)

34Rồi ông lên giường nằm ấp trên đứa bé, đặt miệng mình trên miệng nó, mắt mình trên mắt nó, và tay mình trên tay nó. Ông nằm duỗi dài trên đứa bé. Ít lâu sau da của đứa bé ấm lại.

和合本修订版 (RCUVSS)

35然后他下来,在屋里来回走了一趟,又上去伏在孩子身上。孩子打了七个喷嚏,眼睛就睁开了。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

35Ê-li-sê trở xuống, đi qua đi lại trong phòng; đoạn, leo lên giường, nằm ấp trên mình đứa trẻ nữa. Rốt lại, nó nhảy mũi bảy lần, và mở mắt ra.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

35Ê-li-sê bước xuống, đi qua đi lại trong phòng; rồi lại lên giường, nằm ấp trên mình đứa trẻ lần nữa. Cuối cùng, đứa trẻ hắt hơi bảy lần, và mở mắt ra.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

35Ông bước xuống, đi tới đi lui trong phòng, rồi lên giường, ấp trên đứa trẻ một lần nữa. Bấy giờ đứa trẻ nhảy mũi bảy lần và mở mắt ra.

Bản Dịch Mới (NVB)

35Ông bước xuống, đi tới đi lui trong phòng, rồi ông lại lên giường, ấp trên đứa trẻ lần nữa. Đứa trẻ nhảy mũi bảy lần và mở mắt ra.

Bản Phổ Thông (BPT)

35Ê-li-sê leo xuống và đi qua lại trong phòng rồi leo lên giường nằm ấp trên mình đứa bé lần nữa. Đứa nhỏ nhảy mũi bảy lần rồi mở mắt ra.

和合本修订版 (RCUVSS)

36以利沙基哈西说:“你叫这书念妇人来。”于是他叫了她来。妇人来到以利沙那里,以利沙说:“把你儿子抱起来。”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

36Ê-li-sê liền gọi Ghê-ha-xi mà biểu rằng: Hãy gọi người đàn bà Su-nem. Ghê-ha-xi gọi người. Khi nàng chạy đến, Ê-li-sê nói với nàng rằng: Hãy ẵm lấy con ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

36Ê-li-sê gọi Ghê-ha-xi và bảo: “Hãy đi gọi người đàn bà Su-nem.” Ghê-ha-xi đi gọi bà. Khi bà ấy đến, Ê-li-sê nói với bà: “Hãy ẵm lấy con bà!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

36Ê-li-sa gọi Ghê-ha-xi và bảo, “Hãy gọi người đàn bà Su-nem đến.” Ghê-ha-xi liền đi gọi bà. Khi bà ấy đến, ông bảo, “Hãy đem con bà đi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

36Ê-li-sê gọi Ghê-ha-xi và bảo: “Hãy gọi người đàn bà Su-nem đến đây.” Ghê-ha-xi liền đi gọi bà. Khi bà ấy đến, ông bảo: “Hãy đem con bà đi.”

Bản Phổ Thông (BPT)

36Ê-li-sê gọi Ghê-ha-xi vào bảo, “Hãy gọi người đàn bà Su-nam!”Vậy nó đi gọi. Khi chị đến thì Ê-li-sê bảo, “Hãy bế con chị đi.”

和合本修订版 (RCUVSS)

37妇人就进来,在以利沙脚前俯伏于地,向他下拜,然后抱起她儿子出去了。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

37Nàng bèn lại gần, sấp mình xuống dưới chân người và lạy; đoạn ẵm lấy con mình và đi ra.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

37Bà đến, sấp mình xuống dưới chân ông và lạy; rồi bà ẵm con mình và đi ra.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

37Bà đến, quỳ xuống nơi chân ông, và cúi đầu sát đất. Ðoạn bà ôm lấy con bà và dẫn nó đi.

Bản Dịch Mới (NVB)

37Bà đến, quỳ xuống nơi chân ông, cúi đầu sát đất, rồi bà ôm lấy con bà và dẫn nó đi.

Bản Phổ Thông (BPT)

37Chị đến và quì nơi chân Ê-li-sê, cúi mặt xuống sàn. Rồi chị đến bế con mình đi ra.

和合本修订版 (RCUVSS)

38以利沙回到吉甲,那地正有饥荒。先知的门徒坐在他面前,他吩咐仆人说:“你把大锅放在火上,给先知的门徒熬汤。”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

38Ê-li-sê trở về Ghinh-ganh. Vả, trong xứ có đói kém. Các môn đồ của những tiên tri đều ngồi trước mặt người. Người biểu kẻ tôi tớ mình rằng: Hãy bắc cái nồi lớn, nấu canh cho các môn đồ của những tiên tri.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

38Ê-li-sê trở về Ghinh-ganh. Lúc ấy, trong xứ đang có nạn đói. Môn đồ của các nhà tiên tri đang ngồi trước mặt Ê-li-sê. Ông bảo người đầy tớ: “Hãy lấy nồi lớn nấu canh cho môn đồ của các nhà tiên tri ăn.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

38Một ngày kia Ê-li-sa trở lại Ghinh-ganh, nhằm lúc trong xứ có nạn đói. Ðang khi các thầy đang học để trở thành tiên tri ngồi trước mặt ông, ông bảo người đầy tớ của ông, “Hãy bắc một nồi lớn lên và nấu canh cho các thầy đang học để trở thành tiên tri ăn.”

Bản Dịch Mới (NVB)

38Khi Ê-li-sê trở lại Ghinh-ganh thì gặp lúc trong xứ có nạn đói. Đang khi các tiên tri ngồi trước mặt ông, ông bảo người đầy tớ mình: “Hãy bắc một nồi lớn lên và nấu canh cho các tiên tri ăn.”

Bản Phổ Thông (BPT)

38Khi Ê-li-sê trở về Ghinh-ganh thì trong xứ có nạn đói kém. Trong khi các tiên tri đang ngồi trước mặt ông, Ê-li-sê bảo đầy tớ, “Hãy bắc một cái nồi lớn lên lò và nấu canh cho mấy người nầy ăn.”

和合本修订版 (RCUVSS)

39有一个人去到田野摘菜,发现一棵野瓜藤,就摘了满满一兜的野瓜回来,切了放进熬汤的锅中,并不知道那是什么。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

39Một người trong bọn họ đi ra ngoài đồng đặng hái rau, thấy một dây rừng leo, bèn hái những dưa dại, bọc đầy vạt áo tơi mình. Khi người trở về, xắt ra từng miếng, bỏ trong nồi nấu canh, chẳng biết nó là thứ gì.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

39Một người trong số họ đi ra ngoài đồng để hái rau, thấy một dây rừng leo giống như nho dại thì hái những dưa dại ấy, bọc đầy vạt áo mình. Khi người ấy trở về, xắt ra từng miếng, bỏ vào nồi canh mà chẳng hề biết đó là trái gì.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

39Một người trong nhóm đi ra đồng hái rau. Người ấy gặp một bụi cây giống như cây nho dại; người ấy hái những trái dưa dại đó, bọc đầy vạt áo, đem về cắt ra, bỏ vào nồi canh, mà không hề biết đó là trái gì.

Bản Dịch Mới (NVB)

39Một người trong nhóm đi ra đồng hái rau. Người ấy gặp một bụi cây giống như cây nho dại, bèn hái những trái dưa dại ấy, bọc đầy một vạt áo, đem về cắt ra, bỏ vào nồi canh, mà không hề biết đó là trái gì.

Bản Phổ Thông (BPT)

39Một người trong đám họ đi vào đồng hái rau. Thấy một dây dưa dại người đó liền hái trái trên dây bỏ đầy vạt áo. Rồi mang về nhà cắt ra bỏ vào nồi canh. Nhưng họ chẳng biết đó là loại trái gì.

和合本修订版 (RCUVSS)

40他们把汤倒出来给大家吃。他们吃汤里东西的时候,喊叫说:“神人哪,锅子里的东西会死人!”所以他们不能吃了。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

40Người ta múc cho các người ăn; nhưng vừa khi họ nếm canh, thì la lên rằng: Hỡi người của Đức Chúa Trời, sự chết ở trong nồi nầy! Họ ăn canh ấy không đặng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

40Người ta múc canh cho mọi người ăn. Nhưng khi họ vừa ăn canh ấy thì la lên: “Hỡi người của Đức Chúa Trời, nồi canh nầy có chất độc chết người!” Và họ không thể ăn được.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

40Sau đó họ múc canh cho mọi người ăn. Nhưng khi vừa nếm canh, họ la lên, “Thưa người của Ðức Chúa Trời, nồi canh nầy có chất độc!” Rồi họ không dám ăn canh ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

40Đoạn họ múc canh cho mọi người ăn. Nhưng khi vừa nếm canh thì họ la lên: “Thưa người của Đức Chúa Trời, nồi canh nầy độc lắm!” Rồi họ không thể ăn canh ấy được.

Bản Phổ Thông (BPT)

40Họ múc canh ra cho mọi người ăn, Khi họ nếm thử thì la lên, “Người của Thượng Đế ơi, ăn món nầy là chết đó!” Cho nên họ không thể ăn canh ấy được.

和合本修订版 (RCUVSS)

41以利沙说:“拿点面来。”他把面撒在锅中,说:“倒出来,给大家吃吧!”锅中就没有毒了。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

41Ê-li-sê nói: Thế thì, hãy đem bột lại. Người bỏ bột trong nồi, và biểu rằng: Hãy múc cho các người ăn. Vậy, trong canh chẳng còn độc gì nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

41Ê-li-sê bảo: “Hãy đem bột lại đây!” Ông bỏ bột vào nồi canh và bảo: “Hãy múc ra cho mọi người ăn.” Vậy, nồi canh không còn độc nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

41Ê-li-sa bảo, “Hãy đem ít bột lại đây.” Ông lấy bột bỏ vào nồi canh, rồi nói, “Hãy múc ra cho mọi người ăn.” Chất độc trong nồi không còn nữa.

Bản Dịch Mới (NVB)

41Ê-li-sê bảo: “Hãy đem ít bột lại đây.” Ông lấy bột bỏ vào nồi canh rồi nói: “Hãy múc ra cho mọi người ăn.” Chất độc trong nồi biến mất và không còn nữa.

Bản Phổ Thông (BPT)

41Ê-li-sê kêu họ mang bột lại. Ông đổ bột vào nồi và bảo, “Bây giờ hãy múc ra cho mọi người ăn đi.” Sau đó không có gì độc hại trong nồi canh nữa.

和合本修订版 (RCUVSS)

42有一个人从巴力.沙利沙来,带着初熟果子的食物、二十个大麦做的饼和新麦穗,装在袋子里送给神人。神人说:“把这些给大家吃。”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

42Có một người ở Ba-anh-Sa-li-sa đến, đem cho người của Đức Chúa Trời hai mươi ổ bánh lúa mạch, và lúa còn gié để trong bị mình, làm của lễ đầu mùa gặt. Ê-li-sê biểu kẻ tôi tớ mình rằng: Hãy đem phát cho các người ăn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

42Có một người từ Ba-anh Sa-li-sa đến, đem cho người của Đức Chúa Trời bánh làm từ trái đầu mùa, gồm hai mươi ổ bánh lúa mạch, và lúa còn gié để trong bị của mình. Ê-li-sê bảo: “Hãy phát cho mọi người ăn.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

42Bấy giờ có một người từ Ba-anh Sa-li-sa đến. Người ấy mang theo bánh làm bằng hoa lợi đầu mùa của ông, để biếu người của Ðức Chúa Trời. Các món người ấy mang đến biếu gồm hai mươi ổ bánh lúa mạch và một bao cốm gạo. Ê-li-sa bảo, “Hãy đem phát cho mọi người ăn.”

Bản Dịch Mới (NVB)

42Có một người từ Ba-anh Sa-li-ma đến, người ấy đem bánh trái đầu mùa để biếu người của Đức Chúa Trời. Đồ người ấy biếu gồm hai mươi ổ bánh lúa mạch và một túi cốm gạo. Ê-li-sê bảo: “Hãy đem phát ra cho mọi người ăn.”

Bản Phổ Thông (BPT)

42Có một người từ Ba-anh Sa-li-sa đến cùng Ê-li-sê mang biếu ông hai mươi ổ bánh lúa mạch từ mùa gặt đầu tiên. Ông ta cũng có mang gié lúa mới trong bao. Ê-li-sê bảo, “Phát bánh ấy cho mọi người ăn đi.”

和合本修订版 (RCUVSS)

43仆人说:“这些岂可摆在一百人面前呢?”以利沙说:“你只管给大家吃吧!因为耶和华如此说,他们必吃了,还有剩下的。”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

43Kẻ tôi tớ người thưa rằng: Chi! Tôi phải phát đồ nầy cho một trăm người sao? Nhưng Ê-li-sê đáp: Hãy phát cho họ các bánh đó, hầu cho họ ăn đi; vì Đức Giê-hô-va có phán như vầy: Người ta sẽ ăn và còn dư lại.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

43Người đầy tớ thưa: “Chỉ có chừng ấy thì làm sao con có thể phát cho một trăm người ăn?” Nhưng Ê-li-sê nói: “Hãy phát các bánh đó cho họ ăn đi, vì Đức Giê-hô-va phán: ‘Người ta sẽ ăn và còn thừa lại.’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

43Người đầy tớ của ông thưa, “Chỉ có bao nhiêu đây, làm sao con có thể phát cho một trăm người ăn?”Nhưng ông bảo, “Cứ đem phát cho mọi người ăn, vì CHÚA phán, ‘Họ sẽ ăn no và còn thừa lại.’”

Bản Dịch Mới (NVB)

43Người đầy tớ của ông thưa: “Có bao nhiêu đây thì làm sao con có thể phát cho một trăm người ăn?” Nhưng ông lại bảo nữa: “Hãy cứ đem phát cho mọi người ăn, vì CHÚA đã phán: ‘Họ sẽ ăn no nê và còn thừa lại nữa.’ ”

Bản Phổ Thông (BPT)

43Đầy tớ Ê-li-sê bảo, “Làm sao tôi phát đủ cho một trăm người ăn mà có chỉ chừng nầy bánh?”Ê-li-sê bảo, “Cứ phát cho họ đi vì CHÚA phán như sau: ‘Họ sẽ ăn và còn dư lại.’”

和合本修订版 (RCUVSS)

44仆人就摆在他们面前,他们吃了,还有剩下,正如耶和华所说的。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

44Ấy vậy, người đặt các bánh đó trước mặt họ: họ ăn, và còn thừa lại, y như lời của Đức Giê-hô-va đã phán.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

44Vậy, người đầy tớ phát các bánh đó cho mọi người. Họ ăn và còn thừa lại, đúng như lời của Đức Giê-hô-va đã phán.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

44Người đầy tớ bèn đem phát cho mọi người ăn. Họ ăn no nê mà bánh và cốm vẫn còn thừa lại, y như lời của CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

44Người đầy tớ bèn phát ra cho mọi người ăn. Họ ăn no nê, bánh và cốm vẫn còn thừa lại, y như lời của CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

44Sau khi đầy tớ phát bánh cho họ, mọi người ăn no nê và còn dư lại y như lời CHÚA đã phán.