So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Bản Truyền Thống 1926(VI1934)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Bản Diễn Ý(BDY)

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

1Na-a-man, quan tổng binh của vua Sy-ri, là một người có quyền trước mặt chủ mình, được tôn trọng lắm, bởi vì Đức Giê-hô-va dùng người giải cứu dân Sy-ri; người nầy vốn mạnh mẽ và bạo dạn, song bị bịnh phung.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Na-a-man, Tổng Tư Lệnh quân đội của vua A-ram, là một người quyền thế và rất được chủ ông quý trọng, vì CHÚA đã dùng ông đem lại chiến thắng cho dân A-ram. Ông là một dũng sĩ đầy quyền lực, nhưng lại mắc chứng bịnh phung.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Na-a-man, Tổng Tư Lệnh quân đội của vua A-ram, là một người quyền thế và rất có uy tín với chủ mình; bởi vì CHÚA đã dùng ông mà ban chiến thắng cho A-ram. Tuy ông là một chiến sĩ dũng mãnh nhưng lại mắc chứng bịnh phung.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Na-a-man là tư lệnh quân đội của vua A-ram. Ông được chủ rất tôn trọng và được mọi người kính nể vì CHÚA dùng ông mang chiến thắng đến cho A-ram. Ông là người dũng cảm nhưng mắc phải bệnh ngoài da.

Bản Diễn Ý (BDY)

1Thượng Đế dùng tướng Na-a-man, tư lệnh quân đội Sy-ri, để giải cứu dân tộc này. Ông đã lập được nhiều chiến công nên rất được nhà vua quý chuộng. Tuy là một chiến sĩ dũng cảm, nhưng chẳng may Na-a-man lại mắc bệnh phung.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

2Vả, có một vài toán dân Sy-ri đi ra bắt một đứa gái nhỏ của xứ Y-sơ-ra-ên làm phu tù, để hầu hạ vợ Na-a-man.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Thuở ấy, các toán quân của A-ram đi đột kích và bắt được một em gái người I-sơ-ra-ên đem về làm nô tỳ cho vợ của Na-a-man.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Lúc ấy, các toán quân của A-ram có đi đột kích và bắt được một em gái người Y-sơ-ra-ên đem về làm nô tỳ cho vợ Na-a-man.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Quân A-ram đi ra quấy rối dân Ít-ra-en và bắt về một đứa gái nhỏ làm tù binh. Nó hầu hạ vợ Na-a-man.

Bản Diễn Ý (BDY)

2Vợ Na-a-man có nuôi một cô bé gái giúp việc người Y-sơ-ra-ên. Cô bé này đã bị quân Sy-ri bắt cóc trong một cuộc đột kích vào đất Y-sơ-ra-ên.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

3Một ngày kia, nó nói với bà chủ mình rằng: Ôi! Chớ chi chúa tôi đi đến cùng ông tiên tri ở Sa-ma-ri! Người sẽ giải cứu chúa tôi khỏi bịnh phung.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Em gái ấy nói với bà chủ của em, “Ôi phải chi ông chủ của con gặp được ông tiên tri ở Sa-ma-ri; ông ấy sẽ chữa cho ông chủ của con hết bịnh phung.”

Bản Dịch Mới (NVB)

3Em gái ấy nói với bà chủ mình: “Ôi phải chi ông chủ con gặp được ông tiên tri ở Sa-ma-ri, thì ông ấy sẽ chữa cho ông chủ được lành.”

Bản Phổ Thông (BPT)

3Một hôm nó thưa với bà chủ nó, “Tôi ước gì ông chủ được gặp nhà tiên tri ở Xa-ma-ri. Ông ấy có thể chữa cho ông chủ lành bệnh.”

Bản Diễn Ý (BDY)

3Cô nói với bà chủ: "Nếu ông chủ đến gặp vị tiên tri ở Sa-ma-ri, tiên tri sẽ chữa sạch bệnh cho ông liền."

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

4Na-a-man đem các lời nầy thưa lại cho chúa mình, mà rằng: Đứa gái nhỏ ở xứ Y-sơ-ra-ên có nói thể nầy thể nầy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Vậy Na-a-man vào tâu với chủ ông về những lời em gái I-sơ-ra-ên đã nói.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Vậy Na-a-man vào tâu với chủ mình về những lời mà em gái ở Y-sơ-ra-ên đã nói.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Na-a-man đi thuật cho vua điều đứa gái nhỏ Ít-ra-en nói.

Bản Diễn Ý (BDY)

4Na-a-man đem lời cô nói tâu với vua.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

5Vua Sy-ri đáp: Hãy đi, ta sẽ gửi thơ cho vua Y-sơ-ra-ên. Vậy, Na-a-man đi, đem theo mình mười ta-lâng bạc, sáu ngàn đồng vàng, và mười bộ áo.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Vua A-ram nói, “Thế thì ngươi hãy đi. Ta sẽ gởi cho vua I-sơ-ra-ên một bức thư.”Na-a-man lên đường, mang theo ba trăm bốn mươi ký bạc, sáu mươi chín ký vàng, và mười bộ quần áo.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Vua của A-ram bèn nói: “Thế thì ngươi hãy đi. Ta sẽ gởi cho vua Y-sơ-ra-ên một bức thư.” Na-a-man lên đường, đem theo ba trăm ký bạc, sáu mươi ký vàng, và mười bộ quần áo.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Vua A-ram bảo, “Anh cứ việc đi. Ta sẽ viết một lá thư cho vua Ít-ra-en.”Vậy Na-a-man ra đi mang theo khoảng bảy trăm năm mươi cân bạc, khoảng một trăm năm mươi cân vàng, và mười bộ quần áo.

Bản Diễn Ý (BDY)

5Vua Sy-ri bảo: "Thế thì ông nên đi và ta sẽ viết thư cho vua Y-sơ-ra-ên." Vậy, Na-a-man lên đường, mang theo 340 kí-lô bạc, 6.000 đồng vàng và mười bộ áo.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

6Người đem bức thơ dâng cho vua Y-sơ-ra-ên; thơ rằng: Khi thơ nầy đạt đến vua, kìa ta đã sai Na-a-man, đầy tớ ta đến cùng vua; vua tiếp được bức thơ nầy, ấy để vua giải cứu bịnh phung cho người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Ông đem bức thư trình lên vua I-sơ-ra-ên. Thư viết rằng, “Khi ngài nhận được bức thư nầy, tôi đã sai Na-a-man đầy tớ của tôi đến với ngài, để xin ngài chữa lành bịnh phung cho ông ấy.”

Bản Dịch Mới (NVB)

6Ông đem bức thư trình lên vua Y-sơ-ra-ên. Thư viết rằng: “Cùng với bức thư nầy gởi đến vua, thì tôi đã sai Na-a-man, đầy tớ tôi, đến với vua, để xin vua chữa lành bịnh phung cho ông ấy.”

Bản Phổ Thông (BPT)

6Ông mang thư đến cho vua Ít-ra-en. Thư viết như sau, “Tôi sai đầy tớ tôi là Na-a-man đến cho ngài để nhờ ngài chữa lành bệnh ngoài da cho anh ta.”

Bản Diễn Ý (BDY)

6Ông đến trình vua Y-sơ-ra-ên lá thư của vua Sy-ri, viết như sau: "Người cầm thư này là Na-a-man, cận thần tôi. Xin vua chữa cho người khỏi bệnh phung."

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

7Khi vua Y-sơ-ra-ên đọc thơ rồi, liền xé quần áo mình, và nói rằng: Ông ấy sai người đến cùng ta để ta chữa khỏi bệnh phung cho họ, ta há phải là Đức Chúa Trời, có quyền làm sống làm chết sao? Khá nên biết và xem thấy rằng người tìm dịp để nghịch cùng ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Khi vua I-sơ-ra-ên đọc xong bức thư, ông xé toạc áo choàng ông đang mặc và nói, “Ông ấy sai người đến với ta để ta chữa lành bịnh phung cho. Bộ ông ấy tưởng ta là Ðức Chúa Trời có quyền làm sống làm chết hay sao? Các ngươi hãy xem đấy, rõ ràng là ông ấy kiếm cớ để gây sự với ta.”

Bản Dịch Mới (NVB)

7Khi vua Y-sơ-ra-ên đọc xong bức thư thì vua xé áo mình và nói: “Ông ấy sai người đến với ta để ta chữa lành bịnh phung cho. Bộ ông ấy tưởng ta là Đức Chúa Trời, có quyền làm sống làm chết hay sao? Các ngươi hãy xem đấy, rõ ràng là ông ấy kiếm cớ để gây sự với ta mà.”

Bản Phổ Thông (BPT)

7Khi vua Ít-ra-en đọc thư xong liền xé quần áo mình và rất bực tức. Ông bảo, “Ta có phải là Trời đâu mà có quyền làm chết hay làm sống lại? Lý do gì mà ông nầy gởi người mắc bệnh ngoài da đến xin ta chữa? Các ngươi thấy đó, vua A-ram đang tìm dịp để gây chuyện với ta.”

Bản Diễn Ý (BDY)

7Đọc xong thư, vua Y-sơ-ra-ên xé rách áo mình, nói: "Ta có phải Thượng Đế đâu để định việc sống chết? Thế mà vua ấy bảo ta chữa cho người cùi này! Đúng là chỉ muốn kiếm cớ để gây hấn."

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

8Khi Ê-li-sê, người của Đức Chúa Trời, hay rằng vua Y-sơ-ra-ên có xé quần áo mình, thì sai nói với người rằng: Cớ sao vua xé quần áo mình? Na-a-man hãy đến tôi, ắt người sẽ biết rằng trong Y-sơ-ra-ên có tiên tri.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Nhưng khi Ê-li-sa, người của Ðức Chúa Trời, nghe rằng vua I-sơ-ra-ên đã xé rách áo mình, ông sai người đến nói với vua, “Tại sao ngài xé rách áo của ngài? Xin hãy sai người ấy đến với tôi, để người ấy biết rằng có một tiên tri trong I-sơ-ra-ên.”

Bản Dịch Mới (NVB)

8Nhưng khi Ê-li-sê, người của Đức Chúa Trời, có nghe vua Y-sơ-ra-ên xé áo mình thì sai người đến nói với vua: “Tại sao vua xé áo mình? Hãy sai người ấy đến với tôi, để ông ấy sẽ biết rằng trong Y-sơ-ra-ên có một tiên tri.”

Bản Phổ Thông (BPT)

8Khi Ê-li-sê, người của Thượng Đế, nghe vua Ít-ra-en xé quần áo mình thì liền nhắn rằng: “Sao vua xé quần áo? Bảo Na-a-man đến tôi thì ông sẽ biết rằng trong Ít-ra-en có nhà tiên tri.”

Bản Diễn Ý (BDY)

8Khi Ê-li-sê, người của Thượng Đế nghe vua Y-sơ-ra-ên xé áo, liền sai người đến tâu với vua: "Tại sao vua phải xé áo? Bảo người ấy đến gặp tôi rồi sẽ biết trong Y-sơ-ra-ên có một tiên tri."

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

9Vậy, Na-a-man đến với ngựa và xe, dừng tại cửa nhà Ê-li-sê.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Vậy Na-a-man cùng với đoàn ngựa xe của ông kéo đến trước cửa nhà của Ê-li-sa.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Vậy Na-a-man cùng với các ngựa xe mình kéo đến trước cửa nhà Ê-li-sê.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Vậy Na-a-man cùng đoàn ngựa xe rầm rộ kéo đến nhà Ê-li-sê và đứng ngoài cửa.

Bản Diễn Ý (BDY)

9Vậy Na-a-man đến nhà Ê-li-sê, xe ngựa dừng lại trước cổng.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

10Ê-li-sê sai một sứ giả nói với người rằng: Hãy đi tắm mình bảy lần dưới sông Giô-đanh, thịt ngươi tất sẽ trở nên lành, và ngươi sẽ được sạch.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Ê-li-sa sai một sứ giả ra bảo, “Hãy đi, đến Sông Giô-đanh tắm bảy lần, da thịt ông sẽ lành và ông sẽ được sạch.”

Bản Dịch Mới (NVB)

10Ê-li-sê sai một sứ giả ra bảo: “Hãy đi, đến sông Giô-đanh tắm bảy lần, thì da thịt ngươi sẽ lành và được sạch bịnh.”

Bản Phổ Thông (BPT)

10Ê-li-sê sai sứ giả ra gặp Na-a-man và bảo, “Hãy đi tắm bảy lần dưới sông Giô-đanh thì da ngươi sẽ lành, ngươi sẽ được tinh sạch lại.”

Bản Diễn Ý (BDY)

10Ê-li-sê cho người ra bảo Na-a-man: "Xuống sông Giô-đan tắm bảy lần thì các vết phung sẽ lành."

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

11Nhưng Na-a-man nổi giận, vừa đi vừa nói rằng: Ta nghĩ rằng chính mình người sẽ đi ra đón ta, đứng gần đó mà cầu khẩn danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người, lấy tay đưa qua đưa lại trên chỗ bịnh và chữa lành kẻ phung.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Nhưng Na-a-man nổi giận, bỏ đi, và nói, “Ta nghĩ rằng ông ấy phải đích thân ra đón ta, rồi đứng cầu khẩn danh CHÚA, Ðức Chúa Trời của ông ấy. Ông ấy phải lấy tay đưa qua đưa lại trên các vết phung và chữa lành bịnh phung cho ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Nhưng Na-a-man nổi giận, bỏ đi và nói: “Ta nghĩ rằng ông ấy phải đích thân ra đón ta, rồi đứng mà cầu khẩn danh CHÚA là Đức Chúa Trời của ông ta. Rồi ông ấy phải lấy tay đưa qua đưa lại trên các vết phung và chữa lành bịnh phung cho ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Na-a-man tức giận bỏ đi. Ông bảo, “Ta tưởng Ê-li-sê phải ra đứng trước mặt ta kêu cầu danh CHÚA là Thượng Đế người. Ta nghĩ người sẽ giơ tay đưa qua đưa lại nơi chỗ có bệnh và chữa lành cho ta.

Bản Diễn Ý (BDY)

11Na-a-man nổi giận bỏ đi, sừng sộ: "Ta nghĩ ông ấy phải ra đón ta, đứng đấy kêu cầu danh Thượng Đế Hằng Hữu, đưa tay qua lại trên vết phung và chữa cho ta.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

12A-ba-na và Bạt-ba, hai sông ở Đa-mách, há chẳng tốt hơn các nước trong Y-sơ-ra-ên sao? Ta há chẳng tắm đó cho được sạch hay sao? Vậy, người trở đi và giận dữ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Phải chăng nước các sông A-ba-na và Pha-pa, hai con sông ở Ða-mách, chẳng tốt hơn các dòng nước ở I-sơ-ra-ên sao? Ta há chẳng có thể tắm ở hai sông đó để được sạch bịnh sao?” Rồi ông giận dỗi bỏ đi.

Bản Dịch Mới (NVB)

12A-ba-na và Bạt-ba là hai con sông ở Đa-mách, nước các sông ấy há chẳng tốt hơn các giòng nước ở Y-sơ-ra-ên sao? Ta há chẳng có thể tắm ở hai sông đó mà được sạch sao?” Rồi ông giận dỗi bỏ đi.

Bản Phổ Thông (BPT)

12A-ba-na và Phạt-pha, hai con sông ở Đa-mách không tốt hơn các sông trong Ít-ra-en sao? Tại sao ta không thể tắm trong các sông đó để được sạch?” Na-a-man tức giận bỏ đi.

Bản Diễn Ý (BDY)

12Hai con sông A-ba-na và Bạt-ba ở Đa-mách không hơn các sông ở Y-sơ-ra-ên sao? Tắm sông nhà không sạch được hay sao?" Vậy, ông bỏ đi, tức giận lắm.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

13Những tôi tớ đến gần người, mà thưa rằng: Cha ơi, nếu tiên tri có truyền cho cha một việc khó, cha há chẳng làm sao? Phương chi rày người bảo cha rằng: “Hãy tắm, thì được sạch.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Nhưng các tôi tớ ông đến gần ông và nói, “Thưa cha, nếu ông tiên tri có truyền cho cha phải làm một việc thật khó khăn, chẳng lẽ cha không làm sao? Huống chi bây giờ ông ấy chỉ bảo cha rằng, ‘Hãy đi tắm thì sẽ được sạch!’”

Bản Dịch Mới (NVB)

13Nhưng các tôi tớ ông đến gần và nói với ông: “Thưa cha, nếu ông tiên tri có truyền cho cha phải làm một việc khó khăn, chẳng lẽ cha không làm sao? Huống hồ chi bây giờ ông ấy chỉ bảo cha rằng: ‘Hãy đi tắm thì sẽ được sạch!’ ”

Bản Phổ Thông (BPT)

13Các đầy tớ ông liền đến gần khuyên, “Cha ơi, nếu ông tiên tri bảo cha làm một điều gì thật khó, cha có chịu làm không? Chắc chắn là cha sẽ làm phải không? Đằng nầy ông ta chỉ bảo cha, ‘Hãy tắm thì ngươi sẽ được sạch.’”

Bản Diễn Ý (BDY)

13Các đầy tớ đến bên ông, nói: "Nếu tiên tri bảo cha làm việc gì khó khăn to tát, cha còn có thể làm thay, huống hồ ông ấy chỉ bảo: Tắm thì được sạch."

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

14Người bèn xuống sông Giô-đanh, và tắm mình bảy lần, theo như lời truyền của người Đức Chúa Trời. Người liền được sạch, và thịt người trở nên như trước, giống như thịt của một đứa con nít nhỏ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Vậy Na-a-man đi xuống và tắm dưới Sông Giô-đanh bảy lần, theo như lời của người Ðức Chúa Trời. Da thịt ông được lành lặn trở lại, giống như da thịt của một đứa trẻ, và ông được sạch hết bịnh phung.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Vậy Na-a-man đi xuống, tắm mình bảy lần dưới sông Giô-đanh, theo như lời của người Đức Chúa Trời. Da thịt ông được bình phục trở lại, như của một đứa trẻ, và ông được sạch bịnh phung.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Vậy Na-a-man đi xuống tắm trong sông Giô-đanh bảy lần theo lời Ê-li-sê. Da ông liền trở nên mướt như da một đứa con nít. Ông được lành bệnh.

Bản Diễn Ý (BDY)

14Nghe thế, Na-a-man xuống sông Giô-đan, hụp xuống nước bảy lần, theo lời người của Thượng Đế. Thịt ông trở thành lành lặn, mịn màng như da thịt một em bé và bệnh cùi lành hẳn.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

15Na-a-man với hết thảy người đi theo, bèn trở lại cùng người của Đức Chúa Trời; người đến đứng trước mặt Ê-li-sê, mà nói rằng: Bây giờ, tôi nhìn biết rằng trên khắp thế gian chẳng có chúa nào khác hơn Đức Chúa Trời trong Y-sơ-ra-ên. Ấy vậy, tôi xin ông nhận lễ vật của kẻ tôi tớ ông.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Ông và cả đoàn tùy tùng của ông liền trở lại gặp người của Ðức Chúa Trời. Ông đến đứng trước người và nói, “Bây giờ tôi nhận biết rằng trên cả thế gian không có Ðức Chúa Trời nào khác, ngoài Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên. Xin ngài vui lòng nhận một lễ vật của tôi tớ ngài.”

Bản Dịch Mới (NVB)

15Ông và đoàn tuỳ tùng liền trở lại gặp người của Đức Chúa Trời. Ông đến đứng trước người và nói: “Bây giờ tôi nhận biết rằng trên khắp thế gian không có Đức Chúa Trời nào khác ngoài Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Xin ngài hãy nhận một lễ vật của tôi tớ ngài.”

Bản Phổ Thông (BPT)

15Na-a-man cùng đoàn tùy tùng trở lại với Ê-li-sê. Ông đứng trước mặt Ê-li-sê và nói, “Nay tôi biết trên đất không nơi nào có Thượng Đế ngoại trừ trong Ít-ra-en. Bây giờ xin ông nhận một lễ vật của tôi.”

Bản Diễn Ý (BDY)

15Na-a-man và đoàn tùy tùng quay lại nhà người của Thượng Đế. Đứng trước mặt tiên tri, Na-a-man nói: "Bây giờ tôi nhận biết rằng trừ Y-sơ-ra-ên, thế gian không có Thượng Đế. Vậy xin tiên tri vui lòng nhận món quà mọn này."

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

16Nhưng Ê-li-sê đáp rằng: Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống, là Đấng ta phục sự mà thề rằng ta chẳng nhận gì hết. Na-a-man ép nài Ê-li-sê nhận lấy, nhưng người từ chối.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Nhưng Ê-li-sa từ chối và nói, “Nguyện Ðức Chúa Trời hằng sống, Ðấng tôi phục vụ, chứng giám. Tôi sẽ không nhận gì hết.”Na-a-man nài nỉ ông nhận, nhưng ông nhất định từ chối.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Nhưng Ê-li-sê từ chối và nói: “Nguyện Đức Chúa Trời hằng sống, là Đấng ta phục sự, chứng giám. Ta sẽ không nhận gì hết.” Na-a-man nài nỉ ông nhận, nhưng ông nhất định từ chối.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Nhưng Ê-li-sê trả lời, “Ta chỉ CHÚA hằng sống là Đấng mà ta phục vụ, ta sẽ không nhận gì hết.”Na-a-man cố nài nỉ nhưng ông khăng khăng từ chối.

Bản Diễn Ý (BDY)

16Ê-li-sê đáp: "Tôi thề trước Chúa Hằng Hữu, Đấng tôi phụng sự, tôi không nhận gì cả." Na-a-man lại năn nỉ, nhưng Ê-li-sê một mực từ khước.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

17Na-a-man bèn tiếp rằng: Tuy chẳng nhận lấy, tôi xin ông cho phép người ta ban cho kẻ tôi tớ ông đủ đất bằng hai con la chở nổi; vì từ rày về sau, kẻ tôi tớ ông chẳng muốn dâng của lễ thiêu hay là tế lễ chi cho thần nào khác hơn là Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Bấy giờ Na-a-man nói, “Nếu ngài không chịu nhận vật gì, xin ngài cho tôi tớ ngài mang về một ít đất cỡ hai con lừa chở nổi, vì tôi tớ ngài sẽ không dâng của lễ thiêu hay con vật hiến tế cho bất cứ thần nào khác, ngoại trừ một mình CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Bấy giờ Na-a-man nói: “Nếu ngài không chịu nhận vật gì, vậy thôi xin ngài cho tôi tớ ngài mang về một ít đất đủ cho hai con lừa chở được. Vì tôi tớ ngài sẽ không dâng của lễ thiêu hay sinh tế cho thần nào khác ngoại trừ một mình CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Na-a-man liền nói, “Nếu ông không chịu nhận lễ vật thì xin ông cho tôi một ít đất đủ cho hai con la của tôi chở. Vì từ nay về sau tôi sẽ không dâng của lễ thiêu hay sinh tế cho thần nào khác ngoài CHÚA.

Bản Diễn Ý (BDY)

17Cuối cùng, Na-a-man nói: "Thế thì, xin tiên tri cho tôi hai thồ đất để la chở về. Vì từ nay, tôi sẽ không dâng lễ thiêu hoặc lễ vật gì khác cho một thần nào cả, trừ Chúa Hằng Hữu.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

18Song, nguyện Đức Giê-hô-va tha thứ cho kẻ tôi tớ ông điều nầy: Mỗi khi chủ tôi vào trong đền thờ Rim-môn đặng thờ lạy, thì chống trên cánh tay tôi, nên tôi cũng phải quì lạy trong đền thờ Rim-môn. Vậy, khi tôi quì lạy trong đền thờ Rim-môn, nguyện Đức Giê-hô-va tha thứ điều đó cho kẻ tôi tớ ông.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Chỉ mong CHÚA tha thứ cho tôi tớ ngài một điều, đó là khi chủ tôi đi vào đền của Rim-môn để thờ lạy, ông ấy cứ vịn vào cánh tay tôi để quỳ xuống, vì thế tôi buộc lòng phải quỳ theo ông trong đền của Rim-môn. Vậy khi tôi cực chẳng đã phải quỳ xuống trong đền của Rim-môn, nguyện CHÚA tha thứ cho tôi tớ ngài việc ấy.”

Bản Dịch Mới (NVB)

18Chỉ xin CHÚA tha thứ cho tôi tớ ngài một điều, đó là khi chủ tôi đi vào đền của Rim-môn để thờ lạy, ông ấy hay vịn vào cánh tay tôi để quỳ xuống, vì thế tôi bị bắt phải quỳ theo trong đền của Rim-môn. Vậy khi tôi phải quỳ xuống trong đền của Rim-môn, nguyện CHÚA tha thứ cho tôi tớ ngài việc ấy.”

Bản Phổ Thông (BPT)

18Nhưng xin CHÚA tha cho tôi điều nầy: Khi chủ tôi đi vào đền thờ Rim-môn để bái lạy thì ông tì trên cánh tay tôi cho nên tôi cũng phải bái lạy trong đền thờ đó. Xin CHÚA tha tội cho tôi khi tôi làm như thế.”

Bản Diễn Ý (BDY)

18Tuy nhiên, xin Chúa tha thứ cho tôi điều này: Mỗi khi vua Sy-ri là chủ tôi vào thờ lạy trong miếu thần Rim-môn, vua tựa mình trên tay tôi, và khi vua lạy, tôi phải cúi mình theo. Xin Chúa tha thứ cho điều ấy."

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

19Ê-li-sê đáp với người rằng: Hãy đi bình yên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19aÊ-li-sa nói với ông, “Hãy đi bình an.”
19b Sau khi Na-a-man ra đi được một khoảng xa xa,

Bản Dịch Mới (NVB)

19Ê-li-sê nói với ông: “Hãy đi bình an.”
Sau khi Na-a-man ra đi được một khoảng xa xa,

Bản Phổ Thông (BPT)

19Ê-li-sê bảo ông, “Hãy ra về bình yên.”Na-a-man rời Ê-li-sê ra về và đi được một khoảng.

Bản Diễn Ý (BDY)

19Ê-li-sê nói: "Chúc ông về bình an.” "Khi Na-a-man mới đi được một quãng,

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

20thì Ghê-ha-xi, tôi tớ của Ê-li-sê, người của Đức Chúa Trời, nói thầm rằng: Kìa, chủ ta có dung thứ cho Na-a-man, người Sy-ri, không nhậm lễ vật mà người đã đem đến. Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, ta sẽ chạy theo người và lãnh lấy vật chi nơi người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Ghê-ha-xi đầy tớ của Ê-li-sa người của Ðức Chúa Trời nghĩ rằng, “Thầy ta đã để cho Na-a-man người A-ram ra đi quá dễ dàng, và không nhận vật gì ông ấy đem biếu. Có Ðức Chúa Trời hằng sống chứng giám, ta sẽ đuổi theo ông ấy và nhận lấy vật gì mới được.”

Bản Dịch Mới (NVB)

20thì Ghê-ha-xi, đầy tớ của Ê-li-sê, người của Đức Chúa Trời, nghĩ rằng: “Thầy ta để cho Na-a-man, người A-ram, ra đi quá dễ dàng, mà không nhận vật gì ông ấy đem tặng. Có Đức Chúa Trời hằng sống chứng giám, ta sẽ đuổi theo ông ấy và nhận lấy vật gì mới được.”

Bản Phổ Thông (BPT)

20Ghê-ha-xi, đầy tớ của Ê-li-sê, người của Thượng Đế nghĩ thầm, “Chủ ta không chịu nhận lễ vật của Na-a-man người A-ram. Ta chỉ CHÚA hằng sống mà thề ta sẽ chạy theo ông ta và xin một món quà gì từ ông ấy mới được.”

Bản Diễn Ý (BDY)

20Ghê-ha-si, đầy tớ của Ê-li-sê nghĩ thầm: "Thầy ta chẳng nhận món gì của người Sy-ri này cả. Ta thề với Chúa ta sẽ chạy theo, bắt người ấy phải biếu quà gì mới phải chứ."

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

21Vậy, Ghê-ha-xi chạy theo sau Na-a-man. Na-a-man thấy Ghê-ha-xi chạy theo sau mình, bèn nhảy xuống xe, đi đến đón người, và hỏi rằng: Mọi việc đều bình an chớ?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Vậy Ghê-ha-xi đuổi theo Na-a-man. Khi Na-a-man thấy có người đuổi theo ông, ông từ trên xe bước xuống, đến đón gặp, và hỏi, “Mọi sự bình an chăng?”

Bản Dịch Mới (NVB)

21Vậy Ghê-ha-xi đuổi theo Na-a-man. Khi Na-a-man thấy có người đuổi theo mình thì ông từ trên xe nhảy xuống, đến đón và hỏi: “Mọi sự bình an chăng?”

Bản Phổ Thông (BPT)

21Vì thế Ghê-ha-xi liền chạy theo Na-a-man.Khi Na-a-man thấy có người chạy theo mình liền xuống xe đón Ghê-ha-xi. Ông hỏi, “Mọi việc đều bình an không?”

Bản Diễn Ý (BDY)

21Nghĩ xong, Ghê-ha-xi đuổi theo Na-a-man. Thấy Ghê-ha-si chạy theo, Na-a-man nhảy xuống xe, quay lại đón, hỏi: "Mọi việc đều bình an chứ?"

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

22Ghê-ha-xi đáp: Mọi việc đều bình an. Chủ tôi sai tôi nói với ông rằng: Hồi nãy, có hai người trai trẻ, là môn đồ của những tiên tri, ở núi Ép-ra-im đến; ta xin ông hãy cho hai người ấy một ta-lâng bạc, và hai bộ áo.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Ghê-ha-xi đáp, “Thưa, bình an. Thầy tôi sai tôi đến nói, ‘Có hai thầy đang học để trở thành tiên tri mới vừa từ miền cao nguyên của Ép-ra-im đến; xin ngài cho họ ba mươi bốn ký bạc và hai bộ quần áo để họ thay đổi.’”

Bản Dịch Mới (NVB)

22Ghê-ha-xi đáp: “Bình an. Có điều là thầy tôi sai tôi đến nói: ‘Có hai tiên tri mới vừa từ vùng đồi núi Ép-ra-im đến, xin ngài hãy cho họ ba mươi ký bạc và hai bộ quần áo để thay đổi.’ ”

Bản Phổ Thông (BPT)

22Ghê-ha-xi đáp, “Bình an. Chủ tôi sai tôi đi bảo, ‘Hồi nãy có hai người thanh niên thuộc nhóm các nhà tiên tri từ vùng núi Ép-ra-im mới đến. Xin ông cho họ bảy mươi lăm cân bạc và hai bộ quần áo.’”

Bản Diễn Ý (BDY)

22Đáp: "Bình an. Thầy tôi bảo tôi nói với ông: Có hai thanh niên từ núi Ép-ra-im mới đến, là môn đệ tiên tri. Xin ông cho họ một ta-lâng bạc và hai bộ áo."

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

23Na-a-man nói: Xin hãy nhận lấy hai ta-lâng. Người cố nài; đoạn để hai ta-lâng bạc và hai bộ áo trong bao, rồi trao cho hai tôi tớ mình đem đi trước mặt Ghê-ha-xi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Na-a-man đáp, “Xin ông nhận lấy sáu mươi tám ký. ” Rồi ông nài ép Ghê-ha-xi nhận. Ông cho cột sáu mươi tám ký bạc và hai bộ quần áo để thay đổi vào hai cái bao, rồi sai hai người đầy tớ mang đi phía trước Ghê-ha-xi.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Na-a-man đáp: “Xin hãy nhận lấy sáu mươi ký.” Rồi ông nài ép Ghê-ha-xi hãy nhận. Ông cho cột sáu mươi ký bạc và hai bộ quần áo để thay đổi vào hai bao, rồi sai hai người đầy tớ mang đi trước mặt Ghê-ha-xi.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Na-a-man nài nỉ Ghê-ha-xi, “Vậy hãy lấy một trăm năm mươi cân bạc đi.” Ông buộc một trăm năm mươi cân bạc trong hai bao cùng với hai bộ quần áo rồi giao cho hai đứa đầy tớ mang giùm cho Ghê-ha-xi.

Bản Diễn Ý (BDY)

23Na-a-man năn nỉ: "Xin nhận hai ta lâng." Rồi ông lấy hai ta lâng bạc và hai bộ áo bỏ trong hai cái bao, buộc lại, giao cho hai người đầy tớ. Họ quay lại, đi trước Ghê-ha-si.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

24Lúc đã đến trên gò, Ghê-ha-xi lấy các bao khỏi tay hai đầy tớ, và để trong nhà mình, đoạn cho họ đi trở về.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Khi họ đến chỗ tháp canh, Ghê-ha-xi lấy hai cái bao ấy khỏi tay họ và đem cất trong nhà ông. Ðoạn ông bảo hai người ấy đi về, và họ đã ra về.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Khi họ đến chân đồi, thì Ghê-ha-xi lấy hai bao ấy khỏi tay họ để đem cất trong nhà mình, rồi cho hai người ấy đi về, và họ ra về.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Khi họ đến đồi thì Ghê-ha-xi lấy các bao đó khỏi tay các đầy tớ Na-a-man và mang đem để trong nhà rồi cho chúng nó ra về.

Bản Diễn Ý (BDY)

24Gần đến nơi, Ghê-ha-si lấy hai cái bao và cho hai người kia về, rồi đem bao vào cất trong nhà mình.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

25Người bèn ra mắt Ê-li-sê, chủ mình; người hỏi rằng: Ớ Ghê-ha-xi, ngươi ở đâu đến? Người thưa rằng: Tôi tớ thầy không có đi đâu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Sau đó Ghê-ha-xi đi vào gặp thầy của ông và đứng hầu trước mặt ông ấy. Ê-li-sa hỏi, “Ghê-ha-xi, anh đi đâu về đó?”Ghê-ha-xi đáp, “Tôi tớ của thầy không đi đâu cả.”

Bản Dịch Mới (NVB)

25Đoạn Ghê-ha-xi đi vào gặp thầy mình và đứng hầu trước mặt ông. Ê-li-sê hỏi: “Ghê-ha-xi, ngươi đi đâu về đó?” Ghê-ha-xi đáp: “Tôi tớ của thầy đâu có đi đâu.”

Bản Phổ Thông (BPT)

25Khi Ghê-ha-xi vào đứng trước mặt chủ mình thì Ê-li-sê hỏi, “Ghê-ha-xi, anh mới đi đâu về đó?”Nó đáp, “Dạ, con không có đi đâu cả.”

Bản Diễn Ý (BDY)

25Khi Ghê-ha-si vào đứng hầu thầy, Ê-li-sê hỏi: "Ghê-ha-si, con vừa đi đâu về?" Ghê-ha-si dối: "Con không đi đâu cả."

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

26Nhưng Ê-li-sê tiếp rằng: Khi người kia xuống khỏi xe đặng đi đón ngươi, lòng ta há chẳng ở cùng ngươi sao? Rày há có phải lúc nên nhậm lấy bạc, quần áo, vườn ô-li-ve, vườn nho, chiên và bò, tôi trai và tớ gái sao?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Nhưng ông bảo, “Linh của tôi há không đi với anh khi người ta từ trên xe nhảy xuống để đón anh sao? Bây giờ có phải là lúc để nhận tiền bạc, quần áo, vườn ô-liu, vườn nho, chiên, bò, tôi trai, và tớ gái hay sao?

Bản Dịch Mới (NVB)

26Nhưng ông bảo: “Tâm linh ta há không đi với ngươi khi người ta từ trên xe nhảy xuống để đón ngươi sao? Bây giờ há có phải là lúc để nhận tiền bạc, quần áo, vườn ô-liu, vườn nho, chiên, bò và tôi trai, tớ gái hay sao?

Bản Phổ Thông (BPT)

26Nhưng Ê-li-sê bảo nó, “Thần linh ta ở với anh. Ta biết khi người ấy xuống xe gặp anh. Nay không phải lúc nhận tiền bạc, áo quần, trái ô-liu, trái nho, chiên, bò, tôi trai tớ gái.

Bản Diễn Ý (BDY)

26Nhưng Ê-li-sê nói: "Con không biết khi người ấy xuống xe đón con, tinh thần ta có ở đấy sao? Bây giờ có phải lúc nhận tiền bạc, áo quần, vườn ô-liu, vườn nho, cừu, bò, tôi tớ hay sao?

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

27Vì vậy, bịnh phung của Na-a-man sẽ dính vào ngươi và dòng dõi ngươi đời đời. Ghê-ha-xi đi ra khỏi Ê-li-sê, bị tật phung trắng như tuyết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Vì thế, bịnh phung của Na-a-man sẽ dính vào anh và con cháu anh mãi mãi.” Ghê-ha-xi rời khỏi Ê-li-sa, bị bịnh phung trắng như tuyết.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Thế nên bịnh phung của Na-a-man sẽ dính vào ngươi và con cháu ngươi mãi mãi.” Ghê-ha-xi rời khỏi Ê-li-sê, mắc lấy bịnh phung, trắng như tuyết.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Cho nên bệnh ngoài da của Na-a-man sẽ dính vào anh và con cái anh đời đời.”Khi Ghê-ha-xi bước ra khỏi Ê-li-sê thì mắc bệnh ngoài da trắng như tuyết.

Bản Diễn Ý (BDY)

27Như thế, con và con cháu con sẽ mang bệnh cùi của Na-a-man mãi mãi." Vừa khi rời khỏi Ê-li-sê, Ghê-ha-si mắc bệnh cùi, trắng như tuyết.